Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


41

VYHLÁŠKA

ze dne 7. února 2006,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,".

Dosavadní písmena d) až dd) se označují jako písmena e) až ee).

2. V § 1 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.Dosavadní písmena o) až ee) se označují jako písmena n) až dd).

3. V § 1 odst. 1 písmeno bb) zní:

"bb)   při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami,".

4. V § 1 odst. 1 písmeno cc) zní:

"cc)   při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,".

5. V § 1 odst. 1 písm. dd) se slova "a posuzování vlivu na životní prostředí" zrušují.

6. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "sídlo, úřední razítko územního samosprávného celku, pokud je územní samosprávný celek má," nahrazují slovy "adresa územního samosprávného celku".

7. V § 2 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

8. V § 2 odst. 1 písm. d) se slovo "úředníkovi" zrušuje.

9. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Přihlašování ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti provádí územní samosprávný celek v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního zákona, anebo v listinné podobě.".

10. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy a spojů" sloupec první zní: " Ministerstvo dopravy".

11. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" v oddíle "silniční hospodářství" sloupec čtvrtý zní:

" zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

výkon působnosti silničního správního úřadu, zejména zařazování pozemních komunikací, rozhodování o uzavírkách, zvláštním užívání, věcných břemenech, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací, výkon státního dozoru.

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích, zřizování věcných břemen.".

12. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" v oddíle "silniční doprava" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;" a slova "zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů;" zrušují.

13. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" v oddíle "při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících" ve sloupci čtvrtém se za slova "zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích" doplňují slova "a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů" a vkládá se řádek, který zní:

" zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;".

14. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" v oddíle "při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád);" zrušují.

15. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo dopravy" se za oddíl "při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících" vkládá nový oddíl, který zní:

"při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů".

16. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo financí" v oddíle "daně" ve sloupci čtvrtém se za slovy "místních poplatků" čárka nahrazuje tečkou a slova "zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; - finanční kontrola." se zrušují.

17. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo práce a sociálních věcí" se oddíl "civilní služba" včetně textu ve sloupci třetím a čtvrtém zrušuje.

18. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo průmyslu a obchodu" v oddíle "živnostenské podnikání" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících;" zrušují.

19. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy" sloupec čtvrtý zní:

" zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

Na úrovni krajského úřadu:

koncepční činnost spočívající v tvorbě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji či v tvorbě výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
rozhodování a další činnosti v rámci vedení rejstříku škol a školských zařízení,
další rozhodování ve správním řízení - zejména plnění úkolů nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, rozhodování o uznání zahraničního vzdělání, rozhodování o způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria,
činnosti v rámci rozpisu a poskytování finančních prostředků státního rozpočtu určených na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, svazkem obcí nebo jinou fyzickou či právnickou osobou, činnosti v rámci veřejnosprávní kontroly použití těchto finančních prostředků, jejich finančního vypořádání, rozborů hospodaření a sumarizace účetní závěrky,
vytváření podmínek pro přípravu a hodnocení společné části maturitní zkoušky a podíl na její organizaci,
činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí,
další správní agendy, zejména udělování souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga, souhlasu se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy, jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.

Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí,
zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí a zpracovávání rozborů hospodaření s těmito finančními prostředky.".

20. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo vnitra" v oddíle "přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád);" zrušují.

21. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo vnitra" v oddíle "matriky a státní občanství" ve sloupci čtvrtém se za slova "zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR;" vkládají slova, která znějí:

" zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu;
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;".

22. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo vnitra" v oddíle "matriky a státní občanství" ve sloupci čtvrtém se slova "- zápis narození, manželství, úmrtí, - zápis jmen a jejich užívání a změny, - výměna matrik, vydávání výpisů a ověřování platnosti matričních dokumentů, - řízení při podání žádosti o nabytí nebo pozbytí státního občanství ČR." nahrazují slovy, která znějí:

"-  zápisy matričních událostí, matričních skutečností včetně jejich změn a oprav,
kontrola vedení matričních knih a sbírek listin,
ověřování matričních dokladů, mají-li být použity v cizině,
vedení a aktualizace sbírky listin,
ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin,
výměna matrik, vydávání výpisů z matričních knih a nahlížení do nich,
užívání jména a příjmení a jejich změny,
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
řízení o žádosti o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a žádosti o vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství České republiky.".

23. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo vnitra" v oddíle "evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech;" a slova "- zpracování údajů pro informační systém o občanech, cizincích a azylantech," zrušují.

24. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo vnitra" v oddíle "civilní ochrana a obrana" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 222/1990 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb." nahrazují slovy "zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů".

25. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v lesním hospodářství a myslivosti" ve sloupci čtvrtém se slova "vyhláška MZe č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin" nahrazují slovy "vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa".

26. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v lesním hospodářství a myslivosti" ve sloupci čtvrtém se za slova "vyhláška MZe č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát;" vkládají nová slova, která znějí:

" zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin);
vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin;".

27. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v lesním hospodářství a myslivosti" ve sloupci čtvrtém se slova "instrukce č. 26 Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, k uplatňování paragrafů 37, 41 až 45 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti a udělování licencí v lesním hospodářství;" zrušují.

28. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v lesním hospodářství a myslivosti" ve sloupci čtvrtém se za slova "vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu;" vkládají nová slova, která znějí:

" vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd;
vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice;
vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě;".

29. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v zemědělství" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství" nahrazují slovy "zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)".

30. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v zemědělství" ve sloupci čtvrtém se slova "vyhláška č. 296/2001 Sb.;" zrušují.

31. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v zemědělství" ve sloupci čtvrtém se slova "vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství" nahrazují slovy "vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)".

32. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo zemědělství" v oddíle "zemědělství, myslivost a lesní hospodářství" v řádku "v zemědělství" ve sloupci čtvrtém se slova "zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči" nahrazují slovy "zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.".

33. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" v oddíle "ochrana přírody a krajiny" se slova "zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.;" nahrazují slovy "zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy); nařízení Rady (ES) č. 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi;".

34. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" se oddíl "nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky" včetně textu ve sloupci třetím a čtvrtém zrušuje.

35. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" v oddíle "prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky" sloupec třetí zní:

"při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami".

36. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" v oddíle "prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky" ve sloupci čtvrtém se za slovy "§ 25 odst. 4" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která znějí:

" zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- kontrola a zjednání nápravy při dodržování ustanovení zákonů,
- rozhodování ve správním řízení a dohled nad dodržováním zákona a ukládání pokut.".

37. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" v oddíle "ochrana zemědělského půdního fondu" ve sloupci třetím se slova "a posuzování vlivu na životní prostředí" zrušují.

38. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" v oddíle "ochrana zemědělského půdního fondu" ve sloupci čtvrtém se za slovy "- ukládání sankcí - § 20" čárka nahrazuje tečkou a slova "zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí; - správní činnost při posuzování vlivu na životní prostředí, - dohled nad dodržováním zákonných ustanovení." se zrušují.

39. V příloze vyhlášky v části "Ministerstvo životního prostředí" se na konci tabulky doplňuje oddíl, který zní:

"při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění Na úrovni krajského úřadu:

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.;

stanovení předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či koncepce naplňuje dikci zákona, zařazení záměru,
zajištění účasti veřejnosti v procesu posuzování,
kontrola náležitostí vzniklých dokumentů (oznámení, oznámení koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek) a jejich dodržování při vydávání závěru zjišťovacího řízení či stanoviska,
zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu procesu posuzování,
zajištění dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí,
posuzování vlivů na životní prostředí při územním a stavebním řízení,

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů;

realizace působnosti orgánů státní správy v IPPC,
kontrola plnění povinností provozovatelů IPPC zařízení,
vedení povolovacích řízení a určení poplatků,
zajištění účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,
zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu procesu integrovaného povolování,
stanovení a aplikace nejlepších dostupných technik (BAT),
kontrola integrovaných povolení a provozu zařízení a stanovení sankcí,
zajištění monitoringu a integrovaný registr znečišťování,
uplatnění integrované prevence při územním a stavebním řízení.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Úředníci, kteří byli přihlášení ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

E-shop

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Viktor Šmejkal, Ľubomír Majerčík - C. H. Beck

Komentář přináší nový pohled na fungování Nejvyššího kontrolního úřadu. Vychází z nejnovější judikatury českých soudů i mezinárodního kontextu působení vrcholných auditních orgánů. Autoři současně v knize přinášejí přesahy do práva trestního, správního, ústavního i evropského. ... pokračování

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.