Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


39

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

"§ 1a
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vodním lyžováním činnost prováděná s použitím vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem,
b)   vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,
c)   plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navržené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něhož poměr výkon/výtlak r > 120, nebo případně Froudeho číslo Fn > 3,
d)   využitím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho použití z důvodu zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé používání při běžném provozu.".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona nebo § 2 této vyhlášky, je možná plavba těchto plavidel pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby), nejvýše však rychlostí 25 km/hod. Plavba vyšší rychlostí mimo výtlačný režim je možná pouze:

a)   v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak,
b)   v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak, a jestliže poměr výkonu motoru či motorů a výtlaku použitého plavidla je Ł 60; poměr výkon/výtlak se vypočte dělením maximálního výkonu motoru či motorů P (kW) výtlakem plavidla D (m3 nebo tuny), jenž odpovídá maximálnímu povolenému zatížení: r=P/D,
c)   na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.".

3. V § 3 odst. 2 se slova "a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem" zrušují, číslo "9" se nahrazuje číslem "8" a číslo "18" se nahrazuje číslem "19".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze na povrchových vodách, označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle zvláštního právního předpisu1a), za podmínky dobré viditelnosti, v období od 15. září do 15. června v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin. Poměr výkon/výtlak se vypočte podle vztahu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) a Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g=9,81 m/s2) a délky hlavní vodorysky L?wl(m): Fn=V/(g . L?wl)1/2.


1a)  § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

6. V § 4 odst. 1 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".

7. V § 6 písm. a) se za slova "Policie České republiky" vkládají slova " , obecní policie".

8. V příloze č. 1 - Vodní nádrže tabulce č. 1 se bod č. 57 zrušuje.Dosavadní body č. 58 až 63 se označují jako body č. 57 až 62.

9. V příloze č. 1 - Úseky vodních toků tabulce č. 2 se doplňuje bod č. 61, který zní:

"61. Sázava 1-09-03-181 Pikovice".

10. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:f od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:
a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,
b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.".

11. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidlaVltava:

a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,
b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 179 pouze v období od 1. června do 31. října.".

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

12. V příloze č. 4 se v tabulce za bod 3 vkládají nové body 4 až 6, které znějí:

"4  1-10-01-174 Hracholusky Mže Plzeň sever, Tachov
5   1-14-03-067  Máchovo jezero Robečský potok Česká Lípa
6 4-15-01-147 Brněnská Svratka Brno-město".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.