Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 34/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 16, ze dne 8. 2. 2006

34

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, se mění takto:

1. V § 3 písm. d) se slova "do subsektorů S.12302 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní a S.12303 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou" nahrazují slovy "do subsektoru S.123 - Ostatní finanční zprostředkovatelé".

2. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 4a a 4b znějí:

"e) pojišťovna, zajišťovna a organizační složka zahraniční pojišťovny nebo zajišťovny, které provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost4a) na území České republiky (dále jen "pojišťovna"),
f)   penzijní fond4b).

4a)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
4b)   § 3 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a, 6b a 6c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 6a
Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny" s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE11, a to vždy do posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6b
Výkaz penzijního fondu

(1) Penzijní fond ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu" s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE12, a to vždy do posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6c

(1) Vykazující subjekt po obdržení informace o zařazení do okruhu statisticky nevýznamných subjektů nadále předkládá České národní bance jednou ročně pouze hodnotu celkových aktiv z výkazu podle této vyhlášky (§ 6 odst. 1, § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1) podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v písemné nebo elektronické formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu, že již nebude předkládat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1, a vykazující subjekt nadále sestavuje a předkládá výkaz podle této vyhlášky. V případě potřeby vykazující subjekt aktualizuje technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů (§ 7).

(3) Statistická významnost se pro účely této vyhlášky zjišťuje podílem aktiv vykazujícího subjektu na celkovém objemu aktiv všech vykazujících subjektů dané kategorie.".

4. V § 7 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), kterým udělila" nahrazují slovem "o".

5. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b znějí:

"c) k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti6a),
d)   ke vzniku a činnosti penzijního fondu6b).

6a)   § 7 zákona č. 363/1999 Sb.
6b)   § 5 zákona č. 42/1994 Sb.".

6. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pobočka pojišťovny z jiného členského státu Evropské unie nebo ze státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zahájí přípravu podle odstavce 1 neprodleně po jejím zápisu do obchodního rejstříku.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 7 odst. 5 se za slovo "dokončení" vkládají slova "nebo aktualizaci".

8. V § 8 odst. 3 a 5 se slovo "Komise" zrušuje.

9. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".

10. V § 12 odst. 1 větě první se za slova "§ 5 odst. 1" vkládá čárka a slovo "a" se zrušuje a za slova "§ 6 odst. 1" se vkládají slova " , § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1".

11. V § 13 odst. 1 se slova "a jim přiřazených účtových tříd nebo účtových skupin" včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

12. V § 13 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

"(3) Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2 na základě údajů z vlastního účetnictví a podle pravidel pro sestavování účetní závěrky20) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.


20)   Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupuje rovněž pojišťovna a penzijní fond při sestavování a předkládání výkazů s upravenými hodnotami, dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazu pojišťovny nebo penzijního fondu sestaveného k 31. prosinci kalendářního roku a předloženého České národní bance podle § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1.".

14. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv - OFZ (ČNB) 3-04

Bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv (instituce působící v poskytování finančního leasingu, faktoringu, spotřebitelských úvěrů, financování splátkového prodeje apod.) se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z požadavků a metodiky Evropské centrální banky na statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 6. února 2003 týkajících se některých požadavků Evropské centrální banky na statistické výkaznictví a postupů pro vykazování statistických údajů v oblasti měnové a bankovní statistiky národními centrálními bankami (ECB/2003/2), doplněných o údaje potřebné k sestavování čtvrtletních finančních účtů. Položky aktiv a pasiv jsou členěny zejména podle sektorové a teritoriální příslušnosti dlužníků (u pohledávek), věřitelů (u závazků), emitentů držených cenných papírů a držitelů emitovaných cenných papírů; poskytnuté půjčky dále podle segmentů trhu a půjčky domácnostem též podle typů půjček. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, nekompenzované o opravné položky a oprávky. Opravné položky a oprávky jsou zahrnuty v pasivech.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky  pokladní hotovost, uložené vklady, poskytnuté půjčky, cenné papíry a podíly v držení zprostředkovatele, finanční deriváty, nefinanční aktiva, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté půjčky, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy (emitované akcie, jiné složky kapitálu a rezerv), finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto: 

1. Podle zemí: Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí. 
2. Podle splatnosti: do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let, nad 5 let nebo agregace vybraných pásem splatnosti. 
3.  Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady. 
4.  Podle typů půjček poskytnutých domácnostem: půjčky na spotřebu, půjčky na bydlení, ostatní půjčky. 
5. Podle ekonomických sektorů: nefinanční podniky, měnové finanční instituce (úvěrové instituce, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. 
6. Podle druhů cenných papírů: dluhové cenné papíry, akcie, a to kótované a nekótované, podílové listy. 
7. Podle segmentů poskytnutých půjček: finanční leasing movitých věcí, finanční leasing nemovitostí, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej, neleasingové financování investičního majetku, ostatní půjčky nebo agregace vybraných segmentů.".

15. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny - POJ (ČNB) 11-04

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA95) a z požadavků a metodiky Evropské centrální banky pro sestavování finančních účtů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích ECB na statistické výkaznictví v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7). Položky aktiv a pasiv jsou členěny podle mezinárodních standardů ESA95.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky pojišťovny za zajistiteli, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky - emitované cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, technické rezervy životního pojištění, technické rezervy neživotního pojištění, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto: 

1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok. 
2.  Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.
3.  Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.
4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného za penzijní fondy

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu - PEF (ČNB) 12-04

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA95) a z požadavků a metodiky Evropské centrální banky pro sestavování finančních účtů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích ECB na statistické výkaznictví v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7). Položky aktiv a pasiv jsou členěny podle mezinárodních standardů ESA95.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky - finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, prostředky účastníků penzijního připojištění, rezerva na důchody a podobné závazky, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto:
1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok.
2. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.
3. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.
4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pojišťovny a penzijní fondy předloží České národní bance výkazy podle této vyhlášky sestavené poprvé k 31. březnu 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

Kontakt s dětmi po rozvodu. Jak nepřijít o dítě

PhDr. Tomáš Novák, JUDr. Simona Corradiniová, JUDr. Radim Vypušťák - Wolters Kluwer, a. s.

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.