Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 34/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 16, ze dne 8. 2. 2006

34

VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2006,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 257/2004 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, se mění takto:

1. V § 3 písm. d) se slova "do subsektorů S.12302 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní a S.12303 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou" nahrazují slovy "do subsektoru S.123 - Ostatní finanční zprostředkovatelé".

2. V § 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámek pod čarou č. 4a a 4b znějí:

"e) pojišťovna, zajišťovna a organizační složka zahraniční pojišťovny nebo zajišťovny, které provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost4a) na území České republiky (dále jen "pojišťovna"),
f)   penzijní fond4b).

4a)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
4b)   § 3 odst. 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.".

3. Za § 6 se vkládají nové § 6a, 6b a 6c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 6a
Výkaz pojišťovny

(1) Pojišťovna ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny" s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE11, a to vždy do posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6b
Výkaz penzijního fondu

(1) Penzijní fond ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PEF (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu" s kódem přiřazeného datového souboru RISIPE12, a to vždy do posledního pracovního dne měsíce následujícího po skončení 1., 2. a 3. čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do posledního pracovního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.

(2) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazu podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6c

(1) Vykazující subjekt po obdržení informace o zařazení do okruhu statisticky nevýznamných subjektů nadále předkládá České národní bance jednou ročně pouze hodnotu celkových aktiv z výkazu podle této vyhlášky (§ 6 odst. 1, § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1) podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v písemné nebo elektronické formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národní banka sdělí vykazujícímu subjektu, že již nebude předkládat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1, a vykazující subjekt nadále sestavuje a předkládá výkaz podle této vyhlášky. V případě potřeby vykazující subjekt aktualizuje technickou a organizační přípravu k předkládání výkazů (§ 7).

(3) Statistická významnost se pro účely této vyhlášky zjišťuje podílem aktiv vykazujícího subjektu na celkovém objemu aktiv všech vykazujících subjektů dané kategorie.".

4. V § 7 odst. 1 se slova "Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise"), kterým udělila" nahrazují slovem "o".

5. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b znějí:

"c) k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti6a),
d)   ke vzniku a činnosti penzijního fondu6b).

6a)   § 7 zákona č. 363/1999 Sb.
6b)   § 5 zákona č. 42/1994 Sb.".

6. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pobočka pojišťovny z jiného členského státu Evropské unie nebo ze státu tvořícího Evropský hospodářský prostor zahájí přípravu podle odstavce 1 neprodleně po jejím zápisu do obchodního rejstříku.".Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 7 odst. 5 se za slovo "dokončení" vkládají slova "nebo aktualizaci".

8. V § 8 odst. 3 a 5 se slovo "Komise" zrušuje.

9. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".

10. V § 12 odst. 1 větě první se za slova "§ 5 odst. 1" vkládá čárka a slovo "a" se zrušuje a za slova "§ 6 odst. 1" se vkládají slova " , § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1".

11. V § 13 odst. 1 se slova "a jim přiřazených účtových tříd nebo účtových skupin" včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

12. V § 13 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

"(3) Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2 na základě údajů z vlastního účetnictví a podle pravidel pro sestavování účetní závěrky20) a dalších podkladů platných ke dni sestavení výkazu.


20)   Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupuje rovněž pojišťovna a penzijní fond při sestavování a předkládání výkazů s upravenými hodnotami, dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazu pojišťovny nebo penzijního fondu sestaveného k 31. prosinci kalendářního roku a předloženého České národní bance podle § 6a odst. 1 a § 6b odst. 1.".

14. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv - OFZ (ČNB) 3-04

Bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv (instituce působící v poskytování finančního leasingu, faktoringu, spotřebitelských úvěrů, financování splátkového prodeje apod.) se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z požadavků a metodiky Evropské centrální banky na statistiku ostatních finančních zprostředkovatelů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 6. února 2003 týkajících se některých požadavků Evropské centrální banky na statistické výkaznictví a postupů pro vykazování statistických údajů v oblasti měnové a bankovní statistiky národními centrálními bankami (ECB/2003/2), doplněných o údaje potřebné k sestavování čtvrtletních finančních účtů. Položky aktiv a pasiv jsou členěny zejména podle sektorové a teritoriální příslušnosti dlužníků (u pohledávek), věřitelů (u závazků), emitentů držených cenných papírů a držitelů emitovaných cenných papírů; poskytnuté půjčky dále podle segmentů trhu a půjčky domácnostem též podle typů půjček. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, nekompenzované o opravné položky a oprávky. Opravné položky a oprávky jsou zahrnuty v pasivech.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky  pokladní hotovost, uložené vklady, poskytnuté půjčky, cenné papíry a podíly v držení zprostředkovatele, finanční deriváty, nefinanční aktiva, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté půjčky, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy (emitované akcie, jiné složky kapitálu a rezerv), finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto: 

1. Podle zemí: Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí. 
2. Podle splatnosti: do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let, nad 5 let nebo agregace vybraných pásem splatnosti. 
3.  Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady. 
4.  Podle typů půjček poskytnutých domácnostem: půjčky na spotřebu, půjčky na bydlení, ostatní půjčky. 
5. Podle ekonomických sektorů: nefinanční podniky, měnové finanční instituce (úvěrové instituce, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty. 
6. Podle druhů cenných papírů: dluhové cenné papíry, akcie, a to kótované a nekótované, podílové listy. 
7. Podle segmentů poskytnutých půjček: finanční leasing movitých věcí, finanční leasing nemovitostí, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej, neleasingové financování investičního majetku, ostatní půjčky nebo agregace vybraných segmentů.".

15. Za přílohu č. 3 se doplňují přílohy č. 4 a 5, které včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny - POJ (ČNB) 11-04

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA95) a z požadavků a metodiky Evropské centrální banky pro sestavování finančních účtů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích ECB na statistické výkaznictví v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7). Položky aktiv a pasiv jsou členěny podle mezinárodních standardů ESA95.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky pojišťovny za zajistiteli, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky - emitované cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, technické rezervy životního pojištění, technické rezervy neživotního pojištění, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto: 

1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok. 
2.  Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.
3.  Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.
4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazu předkládaného za penzijní fondy

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu - PEF (ČNB) 12-04

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijního fondu se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Vychází z nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA95) a z požadavků a metodiky Evropské centrální banky pro sestavování finančních účtů, které jsou uvedeny v obecných zásadách Evropské centrální banky ze dne 21. listopadu 2002 o požadavcích ECB na statistické výkaznictví v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2002/7). Položky aktiv a pasiv jsou členěny podle mezinárodních standardů ESA95.

Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladna, uložené vklady, držené cenné papíry jiné než účasti, finanční deriváty, poskytnuté půjčky a obdobné pohledávky, držené akcie mimo účastí v investičních fondech, a to kótované a nekótované, držené účasti v investičních fondech, držené jiné účasti, pohledávky z obchodního styku a poskytnuté zálohy, jiné finanční pohledávky, ostatní aktiva.

Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné položky - finanční deriváty, přijaté půjčky, kapitál v členění na základní kapitál a ostatní kapitál, prostředky účastníků penzijního připojištění, rezerva na důchody a podobné závazky, závazky z obchodního styku a přijaté zálohy, jiné finanční závazky, ostatní pasiva.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě takto:
1. Podle splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok.
2. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.
3. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory (rezidenty a nerezidenty), nefinanční podniky, Česká národní banka, ostatní měnové finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, finanční pomocné instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.
4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, salda, netransakční změny, například změny v ocenění, ostatní změny.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pojišťovny a penzijní fondy předloží České národní bance výkazy podle této vyhlášky sestavené poprvé k 31. březnu 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

E-shop

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.