Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 28/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 13, ze dne 31. 1. 2006

28

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 18. ledna 2006

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

§ 1

Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") při poskytování úvěru některým osobám mladším 36 let ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu.

§ 2

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí modernizací

a)   stavební úpravy1) nebo udržovací práce2) na
1.  bytovém domě3), nebo rodinném domě4), pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele,
2.  bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele podle zákona o vlastnictví bytů5), včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu, nebo
3.  bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu, nebo
b)   připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

(2) Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí

a)   modernizovaným bytem byt, bytový dům, rodinný dům nebo dům s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, je-li na území České republiky, je modernizován podle odstavce 1 a na jeho modernizaci byl poskytnut úvěr podle tohoto nařízení,
b)   žadatelem fyzická osoba, která žádá o úvěr podle tohoto nařízení,
c)   příjemcem žadatel, kterému byl poskytnut úvěr podle tohoto nařízení,
d)   nabyvatelem fyzická osoba, na kterou bylo převedeno nebo přešlo vlastnické nebo spoluvlastnické právo k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle odstavce 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo odstavce 1 písm. b), nebo fyzická osoba, která se stala nájemcem modernizovaného bytu, který byl modernizován podle odstavce 1 písm. a) bodu 3.

§ 3

(1) Úvěr lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě, a který je

a)   státním občanem České republiky,
b)   občanem členského státu Evropské unie, nebo občanem státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo občanem Švýcarské konfederace, pokud má nárok na sociální výhody podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství6), nebo pokud mu bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky, nebo
c)   občanem jiného státu, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

(2) Úvěr nelze poskytnout

a)   žadateli, který sice splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 pro žadatele nežijící v manželství, avšak druhý rodič jeho dítěte nebo osoba, se kterou má toto dítě v pěstounské péči, je příjemcem nebo nabyvatelem; to neplatí, jestliže tento žadatel má ve své péči, střídavé výchově nebo pěstounské péči další nezletilé dítě,
b)   příjemci opakovaně,
c)   na modernizovaný byt opakovaně,
d)   žadateli, kterému byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let,
e)   za trvání manželství ani manželovi nebo manželce osoby, která se stala příjemcem finančních prostředků podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.,
f)   na byt, na který byly poskytnuty finanční prostředky podle nařízení vlády č.  97/2002 Sb.

§ 4

(1) Po dobu splácení úvěru musí být modernizovaný byt ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 odst. 1 písm. b), anebo v nájmu příjemce nebo nabyvatele, pokud byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3. Modernizovaný byt musí zároveň sloužit k trvalému bydlení příjemce nebo nabyvatele po dobu splácení úvěru.

(2) Pokud byl úvěr poskytnut jednomu z manželů, musí být, trvá-li manželství, tento modernizovaný byt, po dobu splácení úvěru ve společném jmění manželů, v podílovém spoluvlastnictví manželů nebo ve výlučném vlastnictví toho z manželů, kterému byl úvěr poskytnut, jde-li o modernizaci podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 písm. b), nebo ve společném nájmu manželů, jde-li o modernizaci podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3.

(3) Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud modernizovaný byt nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru podle tohoto nařízení.

§ 5

(1) Písemné žádosti o úvěr se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém jsou Fondu doručeny.

(2) Žádost obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození žadatele,
b)   účel, k němuž je úvěr podle tohoto nařízení žádán,
c)   adresu místa trvalého pobytu, jedná-li se o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. a),
d)   adresu místa povoleného pobytu v České republice, jedná-li se o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. b) nebo c),
e)   rodinný stav žadatele,
f)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození manželky, žije-li žadatel v manželství,
g)   jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nezletilého dítěte, které má žadatel ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči, nežije-li žadatel v manželství,
h)   právní vztah žadatele k bytu, bytovému domu, rodinnému domu nebo domu s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů, který má být modernizován.

(3) K žádosti žadatel přiloží ověřené kopie dokladů prokazující skutečnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Fond si může k ověření skutečností uvedených v žádosti podle odstavce 2 vyžádat další doklady a dále si může vyžádat doklady k ověření schopnosti žadatele úvěr splácet.

(5) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením, vyplývají-li z předložených dokladů předpoklady pro plnění závazků z poskytnutého úvěru a má-li Fond na poskytnutí úvěru prostředky, předloží nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti a všech příslušných dokladů žadateli k podpisu návrh smlouvy o poskytnutí úvěru. Pokud Fond žádost zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.

§ 6

(1) Úvěr lze poskytnout do výše 150 000 Kč. 

(2) Úvěr se úročí 2% úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

(3) Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

(4) Úvěr lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Celková částka úvěru se snižuje o částku, která nebyla vyčerpána do uplynutí 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

§ 7

(1) Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním, s výjimkou případů, kdy došlo k přerušení splácení podle odstavce 2.

(2) Požádá-li v průběhu splácení úvěru příjemce nebo nabyvatel písemně o přerušení splácení jistiny úvěru ze závažných důvodů, kterými jsou zejména ztráta zaměstnání nebo nemoc, může Fond povolit přerušení splácení nejdéle na dobu 2 let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

(3) Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části.

(4) Fond odstoupí od úvěrové smlouvy uzavřené podle tohoto nařízení, nedodrží-li příjemce podmínku stanovenou v § 6 odst. 3.

§ 8

(1) Dojde-li k převodu vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 odst. 1 písm. b), na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a nejsou-li u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2. Nejsou-li u nabyvatele splněny podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3, je příjemce povinen tento úvěr splatit před převodem vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu. V případě, že se vlastníkem modernizovaného bytu stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(2) Povinnost příjemce splatit úvěr před převodem vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu nastane i v případě, kdy nabyvatel nepřevezme závazek splácení úvěru, přestože splňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a nejsou u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2.

(3) Dojde-li k přechodu vlastnického nebo spoluvlastnického práva k modernizovanému bytu, který byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2 nebo § 2 odst. 1 písm. b), na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(4) Dojde-li k převodu členských práv a povinností včetně nájmu modernizovaného bytu, který byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, může nabyvatel převzít závazek splácení úvěru pouze tehdy, splňuje-li podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a nejsou-li u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2. Nejsou-li u nabyvatele splněny podmínky pro poskytnutí úvěru podle § 3, je příjemce povinen tento úvěr splatit před převodem členských práv a povinností. V případě, že se nabyvatelem stane manžel nebo manželka, jimž úvěr nebyl poskytnut, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

(5) Povinnost příjemce splatit úvěr před převodem členských práv a povinností nastane i v případě, kdy nabyvatel nepřevezme závazek splácení úvěru, přestože splňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a nejsou u něj dány důvody pro neposkytnutí úvěru podle § 3 odst. 2.

(6) Dojde-li k přechodu členských práv a povinností včetně nájmu modernizovaného bytu, který byl modernizován podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3, na jinou fyzickou osobu v době, kdy úvěr není splacen, a nabyvatel převezme závazek splácení úvěru, splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 1 se nevyžaduje.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.


1)   § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
2)   § 54, § 55 odst. 3 stavebního zákona.
§ 14 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
3)   § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
4)   § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
5)   Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.

E-shop

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Jiří Jelínek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie. Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.