Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


550

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2005,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy výsledkem dohodovacího řízení podle § 17 odst. 8 zákona není dohoda, nebo kde dohoda odporuje veřejnému zájmu,

a)   výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
1.  poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),
2.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících hemodialyzační péči,
3.  poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,
4.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči,
5.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801 až 807, 809 a 812 až 823 podle seznamu výkonů,
6.  domácí zdravotní péče poskytované ambulantními zdravotnickými zařízeními,
7.  v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů,
8.  poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy a lékařské služby první pomoci
b)   výši úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "zařízení ústavní péče"), se hradí paušální sazbou.

(2) Pokud zařízení ústavní péče poskytne zdravotní péči malému počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů. Cena bodu stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20062). Malým počtem pojištěnců se rozumí 100 a méně pojištěnců.

(3) Postup výpočtu paušální sazby podle odstavce 1 a regulační omezení se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu ve výši stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Výše úhrady zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů se pro 1. pololetí 2006 stanoví paušální sazbou.

(2) Postup výpočtu paušální sazby podle odstavce 1 a regulační omezení se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu ve výši 103 % z jedné šestiny úhrady poskytnuté v referenčním období.

§ 4

(1) Hemodialyzační péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(3) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení k nárůstu počtu pojištěnců, vyžadujících neodkladnou dialyzační léčbu, oproti referenčnímu období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, je zdravotní pojišťovna oprávněna, po projednání se zdravotnickým zařízením, nárůst počtu pojištěnců zohlednit v úhradě.

(4) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu

a)   ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo
b)   ve výši nejméně jedné šestiny celkového objemu úhrady v referenčním období,

přičemž způsob předběžné úhrady podle písmene a) nebo písmene b) bude zachován v celém pololetí.

(5) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(6) Regulační omezení se stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost se v 1. pololetí 2006 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a)   kombinovanou kapitačně výkonovou platbou,
b)   kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace, nebo
c)   podle seznamu výkonů.

(2) Výše kapitačně výkonové platby podle odstavce 1 písm. a) se vypočte podle počtu registrovaných pojištěnců násobeného základní sazbou smluvně dohodnutou se zdravotnickým zařízením pro 2. pololetí 2005 navýšenou o 3 %.

(3) Výkony hrazené mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce podle odstavce 1 písm. a) a b) se hradí podle seznamu výkonů, přičemž cena bodu sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(4) Výše kapitačně výkonové platby s dorovnáním kapitace podle odstavce 1 písm. b), včetně úhrady za výkony hrazené mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce, se vypočte podle odstavců 2 a 3.

(5) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. c) sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(6) Způsob dorovnání kapitace podle odstavce 1 písm. b) a regulační omezení úhrady podle odstavce 1 písm. a), b) a c) se stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(7) Celková úhrada za výkony mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce podle odstavce 3, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady za výkony mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků, s omezením maximální úhradou na unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v hodnoceném pololetí daným zdravotnickým zařízením v dané odbornosti.

(2) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený daným zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec daným zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát.

(3) Referenčním obdobím je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(5) Výše úhrady podle odstavce 1, včetně regulačních omezení, se stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční úhradu

a)   ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo
b)   ve výši nejméně jedné šestiny 100 % objemu úhrady v referenčním období,

přičemž způsob měsíční úhrady podle písmene a) nebo písmene b) bude zachován v celém pololetí.

§ 7

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 222, 801 až 807, 809 a 812 až 823 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a)   paušální sazbou, nebo
b)   podle seznamu výkonů.

(2) U zdravotnických zařízení, kde v důsledku výrazně kolísavého objemu poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kdy zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, péči statisticky nevýznamnému počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, není možno objektivně stanovit pro jednotlivé zdravotní pojišťovny paušální sazbu podle odstavce 1 písm. a), se poskytnutá zdravotní péče hradí podle seznamu výkonů. Cena bodu pro odbornost 809 a pro odbornosti 222, 801 až 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063). Statisticky nevýznamným počtem pojištěnců se rozumí méně než 75 unikátních ošetřených pojištěnců.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(4) Postup stanovení paušální sazby podle odstavce 1 písm. a), výše úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) a regulační omezení se stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními (dále jen "domácí péče") se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků, podle typu provozu zdravotnického zařízení:

a)   do limitu času nositele výkonu 8 hodin na kalendářní den, je-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu, nebo
b)   do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2003 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(3) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2003 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(3) Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrtletí měsíční úhradu ve výši 100 % objemu úhrady referenčního období, kterým je odděleně odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku.

(4) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním období, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 10

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby v odbornosti 709 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

§ 11

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

(3) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná pro 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20063).

§ 13

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a)   stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2006,
b)   ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona4) uplatnit regulační omezení obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 20062).

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 493/2005 Sb.
2)   Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B 1 nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)   § 17 odst. 11 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
4)   § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

E-shop

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o sociálních službách - Komentář

Zákon o sociálních službách - Komentář

Petr Mach, Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.