Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 542/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 184, ze dne 30. 12. 2005

542

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a k) energetického zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, se mění takto:

1. V § 1 větě poslední se slova "způsob vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek" nahrazují slovy "pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu".

2. V § 2 písm. r) se slovo "plynárenskou" nahrazuje slovy "přepravní nebo distribuční".

3. V § 2 písm. t) se slova "hodnota průtoku, kterou" nahrazují slovy "množství plynu, které".

4. V § 2 písmeno v) zní:

"v) vyrovnávacím bodem - místo, ve kterém dochází k následnému vyrovnání bilanční odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce,".

 5. V § 2 se doplňují písmena w) až y), která znějí:

"w) normalizovaným typovým diagramem - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě,
x)   přepočteným typovým diagramem - normalizovaný typový diagram přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,
y)   třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky.".

6. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v platném čase na území České republiky.".

7. V § 4 odst. 6 písmena c) a d) znějí:

"c) měsíční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce,
d)   měsíční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí subjekt bilancování s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy.".

8. V § 5 odst. 1 se slova "počátku plynárenského roku s výjimkou termínů otevírání trhu s plynem podle § 55 zákona a" nahrazují slovy "prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce s výjimkou".

9. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 2 až 12.

10. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Žádost o rezervaci přepravní kapacity na 1 rok nebo na více let předkládá uživatel provozovateli přepravní soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace ročních a víceletých přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu.".

11. V § 5 odst. 6 se slova "odstavce 5" nahrazují slovy "odstavce 4".

12. V § 5 odst. 6 se slova "odstavce 6" nahrazují slovy "odstavce 5".

13. V § 5 odst. 8 se slova "odstavce 3 až 8" nahrazují slovy "odstavce 2 až 7".

14. V § 5 odst. 8 se slova "odstavce 6" nahrazují slovy "odstavce 5".

15. V § 5 odst. 10 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

16. V § 5 odst. 10 se slova "odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "odstavci 1".

17. V § 5 odstavec 11 zní:

"(11) Převod rezervovaných přepravních kapacit je stanoven Řádem provozovatele přepravní soustavy. Převod lze uskutečňovat pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

18. V § 6 odst. 1 se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 10".

19. V § 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(1) Ceny za přepravu plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu2).


2)  Příloha č. 10 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

20. V § 7 odst. 3 se slova "vstupním bodě do přepravní soustavy nebo" zrušují.

21. V § 8 písmeno c) zní:

"c)  číselně indikativní velikost technické, celkové sjednané a volné přepravní kapacity pro všechny páry vstupních bodů do přepravní soustavy a výstupních bodů z přepravní soustavy; celková sjednaná a volná přepravní kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří přepravujících, kteří mají uzavřenou smlouvu o přepravě plynu vztáhnutou k danému páru vstupního a výstupního bodu.".

22. V § 9 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"(3) V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel3), se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí přímo sjednané maximální denní množství.


3)  § 3 vyhlášky č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.".

23. V § 13 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"(1) Ceny za distribuci plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu4).


4)  Příloha č. 12 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud oprávněný zákazník, v jehož odběrném místě je instalováno měření typu A nebo B, překročí distribuční kapacitu v odběrném místě o více než Úřadem povolenou toleranci, bude provozovatel distribuční soustavy pro dané odběrné místo účtovat platbu za překročení distribuční kapacity.".

25. V § 14 odstavec 2 zní:

"(2) Pro potřeby přepravy plynu do podzemního zásobníku plynu při dovozu plynu do České republiky prostřednictvím přepravní soustavy se virtuální vstupní bod příslušného podzemního zásobníku plynu nachází v místě vstupu dováženého plynu do přepravní soustavy.".

26. V § 14 odst. 4 se slovo "každém" nahrazuje slovem "příslušném".

27. V § 14 odst. 8 písmeno b) zní:

"b)  smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc s účinností k prvnímu dni plynárenského dne konkrétního měsíce.".

28. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

29. V § 15 odst. 4 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

30. V § 15 odst. 6 se slova "rozdělený do jednotlivých měsíců skladovacího roku a provozní objem" zrušují.

31. V § 15 odst. 8 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 3".

32. V § 16 písmeno c) zní:

"c)  číselně velikost technické, celkové sjednané a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu; celková sjednaná a volná skladovací kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v příslušném virtuálním zásobníku plynu.".

33. V § 17 odst. 1 se za slovo "sjednané" vkládá slovo "přepravní".

34. V § 17 odst. 2 se slova " , a to ve formě hodinového diagramu" zrušují.

35. V § 17 odst. 3 se číslo "13:00" nahrazuje číslem "14:00".

36. V § 17 odstavce 4 až 6 znějí:

"(4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 15:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(5) Subjekt bilancování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci, a to nejpozději do 16:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna.

(6) Nejpozději do 18:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení souladu opravných nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, konečné nominace na následující plynárenský den.".

37. V § 18 odst. 1 se číslo "19:00" nahrazuje číslem "20:00".

38. V § 18 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval.

(3) Dodatečnou renominaci lze podat do 24:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna.

(4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření dodatečně renominovaných hodnot podle odstavce 3 a nejpozději do 02:00 hodin dne, kdy začíná plynárenský den, ve kterém má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval.".

39. V § 18 odstavec 6 zní:

"(6) Podání renominace po 9:00 hodině v daný plynárenský den je v případě přijetí uvedené nominace zpoplatněno cenou za renominaci stanovenou Úřadem.".

40. V § 19 odst. 4 se slovo "přepravní" nahrazuje slovem "plynárenské".

41. V § 19 odstavec 5 zní:

"(5) Na vstupech do virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota množství plynu přidělená provozovatelem přepravní soustavy na hraničním vstupním bodě nominaci vztahující se k přepravě plynu do virtuálního zásobníku plynu je považována za množství plynu do virtuálního zásobníku dodané. Na výstupech z virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota nominovaná je považována za skutečně dodaná množství. Rozdíly jsou řešeny mezi provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli podzemních zásobníků plynu na základě samostatných provozních smluv.".

42. V § 19 se odstavec 9 zrušuje.

43. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny:

a)   předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,
b)   předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami,
c)   předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování,
d)   předběžně alokované hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.".

44. V § 21 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Každý pracovní den do 10:00 hodin předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny:

a)   předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,
b)   předběžné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.

(3) Každý měsíc do 12:00 hodin pátého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce:

a)   skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,
b)   skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami,
c)   skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování,
d)   skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.

(4) Každý měsíc do 12:00 hodin čtvrtého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin sedmého kalendářního dne, předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce:

a)   skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst jednotlivých výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování,
b)   skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

45. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

"§ 21a
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru zemního plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro jednotlivé subjekty bilancování.

(2) Na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav jsou pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok vytvářeny normalizované typové diagramy, které jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu.

(3) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Ke každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení tříd typových diagramů dodávky k jednotlivým odběrným místům je založeno na charakteru odběrného místa. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Správce bilanční zóny vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních tří let.

(4) Denní odběr pro odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C za plynárenský den se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby a denní hodnoty příslušného typu typového diagramu dodávky přepočtené na skutečnou teplotu pro daný plynárenský den. Plánovanou roční spotřebu plynu konečných zákazníků s měřením typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav postupem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pro každý plynárenský den je správcem bilanční zóny stanoven zbytkový diagram odběru za danou bilanční zónu, který se určí jako rozdíl celkové dodávky plynu do bilanční zóny a součtu skutečných hodnot odběrů plynu s měřeními typu A a B, vlastní spotřeby a hodnoty ztrát stanovené Úřadem. Pokud jsou pro předběžné bilancování v průběhu plynárenského měsíce skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, použijí se jako náhrada skutečných hodnot nominace odběrů typu B. Nominaci příslušných odběrů pro měření typu B na každý plynárenský den provádí příslušný uživatel, který má se správcem bilanční zóny uzavřenou smlouvu o distribuci plynu. Podání nominací se provádí elektronicky nejpozději do konce plynárenského dne, kdy má být odběr uskutečněn. Pokud příslušný uživatel neprovede nominaci v souladu s tímto odstavcem, bude takovému odběru přiřazena v příslušném dni hodnota vypočtená jako aritmetický průměr posledně známých skutečných odběrů čtyř kalendářních dnů stejných podle názvu a bezprostředně předcházejících tomuto dni. Podrobnosti pro podávání nominací jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy.

(6) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den se rozpočítává na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů bilancování.

(7) Správce bilanční zóny zveřejňuje

a)   normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku,
b)   přepočtené typové diagramy platné pro daný plynárenský den,
c)   koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav, a to nejpozději první pracovní den po plynárenském dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(8) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje

a)   normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku,
b)   skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději do 9:00 hodin prvního pracovního dne po plynárenském dni, jehož se týkají.

(9) Třídy typových diagramů dodávky se zveřejňují v Energetickém regulačním věstníku a jednotlivými správci bilančních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Změny normalizovaných typových diagramů jsou prováděny nejvýše jednou za kalendářní rok.".

46. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) U oprávněných zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel3) se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení sjednané distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.".

47. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

48. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda:
Ing. Fiřt v. r.


1)  Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny.
2)  Vyplnění je požadováno pro energetické využití čisté biomasy. V případě čistého spalování biomasy se uvádí všechny kategorie biomasy podle vyhlášky č.  502/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, na které se uplatňují výkupní ceny nebo zelené bonusy za příslušný kalendářní měsíc.
3)  V případě spalování více kategorií biomasy v příslušném kalendářním měsíci se uvádí podrobně strukturu výroby, resp. spotřeby a dodávky s členěním na jednotlivé kategorie biomasy podle vyhlášky č. 502/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.
4)  Celková výroba elektřiny měřená na svorkách generátorů instalovaných ve výrobně.
5)  Spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně.
6)  Elektřina z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu podle § 4 odst. 16 zákona č. 180/2005 Sb., jež je účelně využita výrobcem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.

E-shop

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona, a které byly rovněž změněny. ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., JUDr. Zdeněk Vaníček, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tato monografie zvýrazňuje potřebu zásadně nového pohledu na koncepci právního sepětí přenosu signálu a přenášeného obsahu v digitálním světě, jeho důsledné ochrany a právní odpovědnosti a také poskytuje zevrubné a precizně přesné odpovědi na nejnaléhavější otázky digitálního světa, ...

Cena: 343 KčKOUPIT

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020

ÚZ č. 1351 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře 2020

Sagit, a. s.

Od ledna 2020 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.