Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


521

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 8 a 9 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo "ostatní" zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmena d) doplňují slova "; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně velikosti 110".

3. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Požadavky na výrobky, které jsou určeny pro děti ve věku do 3 let a které jsou ve svém konečném stavu určeny pro styk s potravinami a pokrmy nebo jsou ve styku s potravinami a pokrmy a jsou pro tento účel určeny, jsou stanoveny ve zvláštním právním předpisu4).".

4. V § 2 odst. 6 větě první se slovo "Výrobky" nahrazuje slovy "Barvené výrobky".

5. V § 2 odst. 6 větě druhé se slovo "plastu" nahrazuje slovy "barveného plastu" a slovo "povrchovou" se nahrazuje slovy "barvenou povrchovou".

6. V § 3 odst. 5 větě první se slova "pro děti z elastomerů, uvedené v § 7 odst. 1, smí být" nahrazují slovy "pro děti uvedené v § 7 odst. 1 smí být".

7. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Výrobek z barvené textilie, u něhož byla z důvodu nevyhovujícího výsledku provedena opakovaná zkouška ověřující změnu stálobarevnosti a výsledek opakované zkoušky je v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 10, musí obsahovat na obalu, visačce, nálepce nebo etiketě výrobku viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné upozornění "Před prvním použitím vyprat".".

8. V § 4 odst. 2 se slova "mimo maloobchodního prodeje" nahrazují slovy "mimo prodej výrobku spotřebiteli".

9. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobky pro děti musí být při uvedení na trh označeny obchodní firmou nebo názvem výrobce nebo dovozce a adresou jejich sídla, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmou nebo jménem, příjmením a adresou místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající podle zvláštních právních předpisů.".

10. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5
Výrobky s nemetalickou povrchovou úpravou

Nemetalická povrchová úprava výrobků nesmí překročit hygienické limity uvedené v příloze č. 7.".

11. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Při výrobě výrobků, které jsou určeny pro péči o děti a které mohou děti vkládat do úst, nesmí být použity jako látky ani jako složky přípravků estery kyseliny ftalové, uvedené v příloze č. 6 bodu I. v koncentracích vyšších než 0,1 procent (hmotnostních) v měkčeném polymerním materiálu.".

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Při výrobě výrobků určených pro péči o děti nesmí být použity jako látky ani jako složky přípravků estery kyseliny ftalové uvedené v příloze č. 6 bodu II. v koncentracích vyšších než 0,1 procent (hmotnostních) v měkčeném polymerním materiálu.".

13. V § 6 odst. 4 se slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladící kroužky," zrušují.

14. V § 6 odst. 5 se za slova "do úst," vkládají slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladicí kroužky,".

15. V § 7 odst. 1 se slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladící kroužky," zrušují.

16. V § 7 odst. 2 se za slova "do úst," vkládají slova "například savičky dětských šidítek, kousátka a chladicí kroužky,".

17. V § 11 písm. a) se slovo "přísady" nahrazuje slovem "látky".

18. V § 11 písm. e) a f) se slovo "přísad" nahrazuje slovem "látek".

19. V § 12 odst. 1 se slovo "pryže" nahrazuje slovem "elastomerů".

20. V nadpisu § 13 se slova "a jejich značení" zrušují.

21. V § 13 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "K barvení materiálů hraček a k jejich dekoraci se nesmí použít azobarviva, jejichž rozkladem vznikají rizikové aromatické aminy uvedené v příloze č. 2.".

22. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Hračky uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až c), které jsou vyrobeny z měkčeného plastu, nesmí obsahovat více než 0,1 procent (hmotnostních) jednoho nebo více esterů kyseliny ftalové, uvedené v příloze č. 6.".

23. V § 13 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

24. § 15 zní:

"§ 15

K výrobě hraček, jakož i výrobků pro děti smějí být použity přírodní materiály, jako je například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin, které je bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami.".

25. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 84/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

26. V příloze č. 7 odst. 1 se slova "primární aromatické aminy 0,002 mg anilinhydrochloridu/dm2"nahrazují slovy"primární aromatické aminy 0,005 mg anilinhydrochloridu/dm2".

27. V příloze č. 8 bodě 4 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

28. V příloze č. 8 bodě 7 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - NaH2PO4.2 H2O".

29. V příloze č. 9 bodě 3 se slova "nejvýše 0,05" nahrazují slovy "nejvýše 0,5".

30. V příloze č. 9 bodě 4 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

31. V příloze č. 9 bodě 8 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - NaH2PO4.2 H2O".

32. V příloze č. 10 bodě 1 se za slovo "volného" vkládají slova "a hydrolyzovatelného".

33. V příloze č. 10 bodě 2 se slova "1 hodiny" nahrazují slovy "2 hodin".

34. V příloze č. 10 bodě 3 se slova

"stálobarevnost v otěru za mokra 3"
nahrazují slovy
"stálobarevnost v otěru za mokra 2 - 3"
a na konec tohoto bodu se doplňují věty "Připouští se provést opakované ověření změny stálobarevnosti po vyprání materiálu za podmínky: teplota praní podle symbolu pro ošetřování uvedeného na etiketě výrobku. Zkouška se provádí podle ČSN EN ISO 20105 (postup C01-C09, v odůvodněných případech C06). V případě získání vyhovujících výsledků u opakované zkoušky ověřující změnu stálobarevnosti musí být výrobek označen způsobem uvedeným v § 4 odst. 1.".

35. V příloze č. 10 bodě 5 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

36. V příloze č. 10 bodě 8 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - NaH2PO4.2 H2O".

37. V příloze č. 11 bodě 1 se za slovo "volného" vkládají slova "a hydrolyzovatelného".

38. V příloze č. 11 bodě 7 se za slova "následující limity" vkládají slova "vztažené na hmotnost výrobku".

39. V příloze č. 11 bodě 10 se slova "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - Na2HPO4.2 H2O" nahrazují slovy "2,2 g dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného - NaH2PO4.2 H2O".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na výrobky, které jsou určeny pro děti ve věku do 3 let a které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

E-shop

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a..., 3. vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Co v této publikaci naleznete? Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.