Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


510

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon"), k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se slova "podle zvláštního právního předpisu" zrušují.

2. V § 10 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)

údaj, zda žadatel v příslušném kalendářním roce nebo jeho části chová koně.".

3. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

"(2) Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru13a) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.


13a)

§ 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.

§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.".

4. V § 13 odst. 3 se slova "a to včetně počtu velkých dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle odstavce 2" nahrazují slovy "popřípadě u hospodářských zvířat neevidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat na chovatele zjištěný jiným způsobem".

5. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14
Poskytnutí sníženého vyrovnávacího příspěvku

(1) Fond poskytne vyrovnávací příspěvek snížený o 25 %, zjistí-li, že žadatel

a) porušil některou z podmínek uvedených v bodech 1, 3, 6 nebo 7 zásad,
b) porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu 3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8),
c) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 4 zásad,
d) v průběhu posledních 5 kalendářních let opakovaně porušil podmínku uvedenou v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy8), nebo
e) porušil podmínku uvedenou v § 13 odst. 2.

(2) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, sníží vyrovnávací příspěvek žadateli za porušení každé podmínky podle odstavce 1 písm. a) až e) o 25 %, popřípadě vyrovnávací příspěvek neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce, že žadatel porušil podmínku podle § 13 odst. 1 písm. c), sníží mu vyrovnávací příspěvek tak, aby tento odpovídal výměře zemědělské půdy, u níž žadatel příslušnou podmínku neporušil.".

6. V § 15 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

7. V § 16 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 20 znějí:

"(4) Jestliže žadatel porušil písemný závazek podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo podmínku uvedenou v § 13 odst. 1 písm. c) z důvodu změny vlastnictví obhospodařované zemědělské půdy v důsledku

a) restituce17),
b) provedení pozemkové úpravy18),
c) zásahu vyšší moci10), nebo
d) zřízení stavby ve veřejném zájmu18a),

ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2 se neuplatní.

(5) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 10 odst. 1 písm. c) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace19) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku20), ustanovení o vrácení vyrovnávacího příspěvku podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.


17) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 131/1994  Sb., nálezu Ústavního soudu č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 29/1996  Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb.
18) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.  309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.
18a) § 108 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19) § 68 obchodního zákoníku.
20) § 476 až 488i obchodního zákoníku.".

8. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

"§ 17
Společná ustanovení k poskytování vyrovnávacího příspěvku

Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti uvedl

a) jinou výměru zemědělské půdy než skutečně zjištěnou výměru obhospodařované zemědělské půdy, nebo
b) nepravdivé údaje způsobilé ovlivnit poskytnutí vyrovnávacího příspěvku,
postupuje podle předpisů Evropských společenství21).


21) Čl. 55 a 57 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
Čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.".

9. § 18a včetně nadpisu zní:

"§ 18a
Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblastech typu E

Pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblasti typu E jsou rozhodné ptačí oblasti vyhlášené v souladu se zvláštním právním předpisem5) nařízeními vlády nebo evropsky významné lokality (§ 7) schválené Komisí Evropských společenství ke dni 1. května kalendářního roku, v němž se žádost podává.".

10. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně nadpisu zní:

"§ 18c
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije zaokrouhlování na 2 desetinná místa, s výjimkou uvedenou v § 12 odst. 2.".

11. V příloze č. 2 se za text

CZ0522 Jičín 573094 Lázně Bělohrad   601837 Dolní Javoří S

vkládá text, který zní:

CZ0522 Jičín 573094 Lázně Bělohrad   601861 Uhlíře S

12. V příloze č. 3 se na konci bodu 2 doplňuje text

"Za důvody hodné zvláštního zřetele se považuje zejména

a) skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období 7 po sobě jdoucích dnů beze srážek; žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 dnů po uvedeném termínu; výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek zjištěných na nejbližší srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě správce povodí podle zvláštního právního předpisu22a),

b) souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů,

c) výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy8).".

Poznámka pod čarou č. 22a zní:


"22a)

§ 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Při rozhodování o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku za kalendářní rok 2005 se použijí koeficienty přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky platné podle dosavadních předpisů.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

E-shop

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.