Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


509

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12, § 9 odst. 10, § 12 odst. 5 a § 13 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.".

2. V § 1 písm. c) se za slovy "č. 2" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "č. 11" se vkládají slova "a č. 14".

3. V § 2 písm. c) se za slova "rozpouštědla o" vkládá slovo "projektované".

4. V § 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "u zdrojů nespadajících pod bod 1".

5. V § 2 se na konci písmene e) slova "a d)" zrušují.

6. V § 2 se na konci písmene jj) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena kk) až tt), která znějí:

"kk)   čerpací stanicí - zařízení, kde se benzin vydává ze stacionárních skladovacích nádrží nebo přemístitelných nádrží do palivových nádrží motorových vozidel,
ll)   meziskladem par - meziskladování par benzinu v nádrži s pevnou střechou v terminálu pro účely pozdější přepravy k rekuperaci par u jiného terminálu; přeprava par z jednoho skladovacího zařízení k jinému v terminálu se nepovažuje za meziskladování par,
mm)   obsahem těkavých organických látek (dále jen "těkavá látka") v produktech - hmotnostní koncentrace těchto látek vyjádřená v gramech na litr (g/l), v produktu připraveném k použití; za část obsahu se nepovažuje hmotnost těkavých látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty,
nn)   nátěrovou hmotou - přípravek včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo přípravků obsahujících organická rozpouštědla nutná k jeho správnému použití, který se používá k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,
oo)   filmem - kompaktní vrstva vzniklá nanesením jednoho nebo několika nátěrů na určitý podklad,
pp)   vodou ředitelnými nátěrovými hmotami - nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s vodou, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat vodou,
rr)   rozpouštědlovými nátěrovými hmotami - nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s organickými rozpouštědly, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat těmito rozpouštědly,
ss)   přípravkem - směsi nebo roztoky, které se skládají ze dvou nebo více látek,
tt)   látkami - chemické prvky nebo jejich sloučeniny ve stavu, v jakém se vyskytují v přírodě nebo jsou vyrobeny v průmyslu, v pevném, kapalném nebo plynném skupenství.".

7. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) U zdrojů vztahujících se k této vyhlášce jsou kategorie zdrojů podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

8. V § 4 odst. 2 ve větě třetí se slova "a d)" zrušují.

9. V § 4 odst. 6 písmeno g) zní:

"g) měrná výrobní emise určená jako podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové plochy produktů,".

 10. § 5 zní:

"§ 5
Postup stanovení obecných emisních limitů

(1) Pokud se pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek nestanoví u zdroje specifický emisní limit a nejedná-li se o látky podle § 3 písm. a) nebo b), vymezují se znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů podle § 9 odst. 4 zákona a podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Od prokazování plnění stanovených obecných emisních limitů lze upustit u těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, kde výsledky opakovaného autorizovaného měření emisí4) prokazují, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku.".

11. § 6 zní:

"§ 6
Požadavky na stávající zdroje

(1) Zdroj, u kterého dojde k podstatné změně zařízení, technologie nebo používaných surovin nebo u kterého v důsledku uskutečněných podstatných změn dojde poprvé ke splnění požadavku podle § 8 odst. 4, se považuje za nový.

(2) Pokud stávající zdroj splňuje nebo je schopen splňovat emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce, oznámí jeho provozovatel inspekci změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

12. V § 8 odst. 7 se slovo "technologie" nahrazuje slovem "techniky".

13. V § 8 odst. 11 se slova "§ 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4".

14.  V § 10 na konci nadpisu se doplňují slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech".

15.  V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo "plynu," vkládá slovo "limitních", slovo "a" se nahrazuje slovem "nebo" a za slova "celkových emisí" se vkládají slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,".

16. V § 10 odst. 3 se slovo "se" nahrazuje slovy "příslušný orgán ochrany ovzduší".

17. V § 11 odst. 2 se slova "s celkovou jednorázovou roční spotřebou" nahrazují slovy "jednorázovou spotřebou".

18.  V § 11 odst. 3 větě první se slovo "inspekcí" nahrazuje slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší" a ve větě druhé se za slovo "velkých" vkládají slova "a zvláště velkých".

19. V § 12 odst. 3 se slova "jejím provedení" nahrazují slovy "jeho obdržení" a slovo "neprodleně" se zrušuje.

20. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Osoby, které uvádějí na trh produkty uvedené v částech I. a II. přílohy č. 14 k této vyhlášce, zajistí nejpozději k 31. prosinci 2006, aby byly tyto produkty opatřeny štítky s uvedením příslušné prahové hodnoty těkavých látek v g/l podle části II. této přílohy a maximálního obsahu těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití v g/l.".

21. V § 19 odst. 2 se slova "a obecný emisní limit pro pachové látky4)" zrušují.

22.  V § 20 odst. 10 se číslovka "13" nahrazuje číslovkou "10".

23.  V příloze č. 1 se na konci úvodního textu doplňují věty "Za zdroj se považuje zařízení nebo soubor zařízení technologických procesů a činnosti emitující těkavé organické látky uvedené v této příloze. Pro účely stanovení kategorie zdroje se spotřeby těkavých látek podle § 3 písm. c) u stejných činností podle této přílohy sčítají. Pro zdroje emitující těkavé látky podle § 3 písm. a) a b) platí ustanovení § 4 odst. 2.".

24. V příloze č. 1 bodě 1 písmeno a) zní:

"a)   ofset,".

25. V příloze č. 1 se na konci názvu bodu 4 doplňují slova "a nanášení práškových plastů" a v názvu bodu 12 se slovo "přípravků" nahrazuje slovem "produktů".

26. V příloze č. 1 se doplňují body 15, 16 a 17, které znějí:

"15. Skladování a distribuce benzinu

Činnosti při skladování a distribuci benzinu jsou popsány a upraveny v ustanoveních § 14 až 19 a v přílohách č. 8, 9, 10, 12 a 13 k této vyhlášce a v bodu 6 přílohy č. 11 k této vyhlášce.

16. Používání těkavých látek v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidelPodmínky jsou uvedeny v § 1, § 2, § 10, § 13 a v příloze č. 14 k této vyhlášce.

17. Aplikace produktů s obsahem těkavých látek při provozování činností na volných prostranstvích na vnitřních a venkovních plocháchPodmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

27. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 3 v části "Návod ke zpracování redukčního plánu" se v bodě b) slova "celkové množství" nahrazují slovy "celková hmotnost" a ve druhém sloupci čtvrtého řádku tabulky se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "4".

29. V příloze č. 4 bodě 3 se v části tabulky "výstupy organických rozpouštědel (O)" text v řádku O8 nahrazuje textem "hmotnost organických rozpouštědel, která byla regenerována z produktů k opětovnému využití, a která nebyla použita jako vstupy do procesů, pokud již nebyla započtena do položky O7".

30. V příloze č. 6 v úvodní větě se slova "§ 3 odst. 11 a" zrušují.

31. V příloze č. 7 v úvodní větě se slova "a 11" zrušují.

32. V příloze č. 11 se text pod nadpisem "(pokud pro tyto zdroje neplatí emisní limity a ustanovení této vyhlášky)" zrušuje a věta první úvodního odstavce zní: "Tato příloha určuje požadavky na konstrukci, vybavení a způsob provozování stávajících zdrojů emisí těkavých organických látek.".

33. V příloze č. 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud provozovatel stávajícího zdroje splňuje emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a dalších ustanoveních této vyhlášky, oznámí změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

34. V příloze č. 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Aplikace nátěrových hmot zahrnuje všechny činnosti uvedené v bodě 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

35. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.2 se slova "je střední zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

36. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.3 se slova "je velký zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

37. V příloze č. 11 bodě 1 "Lakovny" ve větě první se slova "kapalných nebo práškových hmot" nahrazují slovy "nátěrových hmot a práškových plastů" a ve větě druhé se za slova "adhesivní nátěry" vkládají slova ",například impregnace,".

38. V příloze č. 11 bodech 1.3 a) a 1.3 b) se slova "celkových emisí" nahrazují slovy "celkového organického uhlíku v celkových emisích".

39. V příloze č. 11 bodě 3 ve větě druhé se slova "odst. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

40. V příloze č. 11 bodě 4 se druhý odstavec písmene a) označuje písmenem "b)".Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) .

41. V příloze č. 11 bodě 4 se v odstavcích a) a b) slova "v § 3 odst. c)" nahrazují slovy "v § 3 písm. b)".

42. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

ÚZ č. 1393 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1393 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů je rozdělen do šesti kapitol: Služební poměr, Policie ČR, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Zpravodajské služby a Bezpečnostní informační služba. V každé kapitole ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Autorský zákon -  Komentář, 5. vydání

Autorský zákon - Komentář, 5. vydání

Chaloupková, Holý - C. H. Beck

Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.