Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


509

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12, § 9 odst. 10, § 12 odst. 5 a § 13 odst. 8 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.".

2. V § 1 písm. c) se za slovy "č. 2" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "č. 11" se vkládají slova "a č. 14".

3. V § 2 písm. c) se za slova "rozpouštědla o" vkládá slovo "projektované".

4. V § 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "u zdrojů nespadajících pod bod 1".

5. V § 2 se na konci písmene e) slova "a d)" zrušují.

6. V § 2 se na konci písmene jj) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena kk) až tt), která znějí:

"kk)   čerpací stanicí - zařízení, kde se benzin vydává ze stacionárních skladovacích nádrží nebo přemístitelných nádrží do palivových nádrží motorových vozidel,
ll)   meziskladem par - meziskladování par benzinu v nádrži s pevnou střechou v terminálu pro účely pozdější přepravy k rekuperaci par u jiného terminálu; přeprava par z jednoho skladovacího zařízení k jinému v terminálu se nepovažuje za meziskladování par,
mm)   obsahem těkavých organických látek (dále jen "těkavá látka") v produktech - hmotnostní koncentrace těchto látek vyjádřená v gramech na litr (g/l), v produktu připraveném k použití; za část obsahu se nepovažuje hmotnost těkavých látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty,
nn)   nátěrovou hmotou - přípravek včetně transparentních laků a všech organických rozpouštědel nebo přípravků obsahujících organická rozpouštědla nutná k jeho správnému použití, který se používá k vytváření filmu s dekorativním, ochranným nebo jiným funkčním účinkem na určitém povrchu,
oo)   filmem - kompaktní vrstva vzniklá nanesením jednoho nebo několika nátěrů na určitý podklad,
pp)   vodou ředitelnými nátěrovými hmotami - nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s vodou, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat vodou,
rr)   rozpouštědlovými nátěrovými hmotami - nátěrové hmoty neomezeně mísitelné s organickými rozpouštědly, jejichž fyzikální vlastnosti při aplikaci lze upravovat těmito rozpouštědly,
ss)   přípravkem - směsi nebo roztoky, které se skládají ze dvou nebo více látek,
tt)   látkami - chemické prvky nebo jejich sloučeniny ve stavu, v jakém se vyskytují v přírodě nebo jsou vyrobeny v průmyslu, v pevném, kapalném nebo plynném skupenství.".

7. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) U zdrojů vztahujících se k této vyhlášce jsou kategorie zdrojů podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

8. V § 4 odst. 2 ve větě třetí se slova "a d)" zrušují.

9. V § 4 odst. 6 písmeno g) zní:

"g) měrná výrobní emise určená jako podíl hmotnosti celkových emisí organického rozpouštědla a celkové plochy produktů,".

 10. § 5 zní:

"§ 5
Postup stanovení obecných emisních limitů

(1) Pokud se pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek nestanoví u zdroje specifický emisní limit a nejedná-li se o látky podle § 3 písm. a) nebo b), vymezují se znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny k plnění obecných emisních limitů podle § 9 odst. 4 zákona a podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Od prokazování plnění stanovených obecných emisních limitů lze upustit u těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, kde výsledky opakovaného autorizovaného měření emisí4) prokazují, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku.".

11. § 6 zní:

"§ 6
Požadavky na stávající zdroje

(1) Zdroj, u kterého dojde k podstatné změně zařízení, technologie nebo používaných surovin nebo u kterého v důsledku uskutečněných podstatných změn dojde poprvé ke splnění požadavku podle § 8 odst. 4, se považuje za nový.

(2) Pokud stávající zdroj splňuje nebo je schopen splňovat emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce, oznámí jeho provozovatel inspekci změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

12. V § 8 odst. 7 se slovo "technologie" nahrazuje slovem "techniky".

13. V § 8 odst. 11 se slova "§ 3 písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "§ 4 odst. 4".

14.  V § 10 na konci nadpisu se doplňují slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech".

15.  V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovo "plynu," vkládá slovo "limitních", slovo "a" se nahrazuje slovem "nebo" a za slova "celkových emisí" se vkládají slova "a maximálních prahových hodnot obsahu těkavých látek v produktech podle přílohy č. 14 k této vyhlášce,".

16. V § 10 odst. 3 se slovo "se" nahrazuje slovy "příslušný orgán ochrany ovzduší".

17. V § 11 odst. 2 se slova "s celkovou jednorázovou roční spotřebou" nahrazují slovy "jednorázovou spotřebou".

18.  V § 11 odst. 3 větě první se slovo "inspekcí" nahrazuje slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší" a ve větě druhé se za slovo "velkých" vkládají slova "a zvláště velkých".

19. V § 12 odst. 3 se slova "jejím provedení" nahrazují slovy "jeho obdržení" a slovo "neprodleně" se zrušuje.

20. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Osoby, které uvádějí na trh produkty uvedené v částech I. a II. přílohy č. 14 k této vyhlášce, zajistí nejpozději k 31. prosinci 2006, aby byly tyto produkty opatřeny štítky s uvedením příslušné prahové hodnoty těkavých látek v g/l podle části II. této přílohy a maximálního obsahu těkavých látek v produktu ve stavu připraveném k použití v g/l.".

21. V § 19 odst. 2 se slova "a obecný emisní limit pro pachové látky4)" zrušují.

22.  V § 20 odst. 10 se číslovka "13" nahrazuje číslovkou "10".

23.  V příloze č. 1 se na konci úvodního textu doplňují věty "Za zdroj se považuje zařízení nebo soubor zařízení technologických procesů a činnosti emitující těkavé organické látky uvedené v této příloze. Pro účely stanovení kategorie zdroje se spotřeby těkavých látek podle § 3 písm. c) u stejných činností podle této přílohy sčítají. Pro zdroje emitující těkavé látky podle § 3 písm. a) a b) platí ustanovení § 4 odst. 2.".

24. V příloze č. 1 bodě 1 písmeno a) zní:

"a)   ofset,".

25. V příloze č. 1 se na konci názvu bodu 4 doplňují slova "a nanášení práškových plastů" a v názvu bodu 12 se slovo "přípravků" nahrazuje slovem "produktů".

26. V příloze č. 1 se doplňují body 15, 16 a 17, které znějí:

"15. Skladování a distribuce benzinu

Činnosti při skladování a distribuci benzinu jsou popsány a upraveny v ustanoveních § 14 až 19 a v přílohách č. 8, 9, 10, 12 a 13 k této vyhlášce a v bodu 6 přílohy č. 11 k této vyhlášce.

16. Používání těkavých látek v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidelPodmínky jsou uvedeny v § 1, § 2, § 10, § 13 a v příloze č. 14 k této vyhlášce.

17. Aplikace produktů s obsahem těkavých látek při provozování činností na volných prostranstvích na vnitřních a venkovních plocháchPodmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

27. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

28. V příloze č. 3 v části "Návod ke zpracování redukčního plánu" se v bodě b) slova "celkové množství" nahrazují slovy "celková hmotnost" a ve druhém sloupci čtvrtého řádku tabulky se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "4".

29. V příloze č. 4 bodě 3 se v části tabulky "výstupy organických rozpouštědel (O)" text v řádku O8 nahrazuje textem "hmotnost organických rozpouštědel, která byla regenerována z produktů k opětovnému využití, a která nebyla použita jako vstupy do procesů, pokud již nebyla započtena do položky O7".

30. V příloze č. 6 v úvodní větě se slova "§ 3 odst. 11 a" zrušují.

31. V příloze č. 7 v úvodní větě se slova "a 11" zrušují.

32. V příloze č. 11 se text pod nadpisem "(pokud pro tyto zdroje neplatí emisní limity a ustanovení této vyhlášky)" zrušuje a věta první úvodního odstavce zní: "Tato příloha určuje požadavky na konstrukci, vybavení a způsob provozování stávajících zdrojů emisí těkavých organických látek.".

33. V příloze č. 11 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud provozovatel stávajícího zdroje splňuje emisní limity a další podmínky provozování stanovené touto vyhláškou pro nové zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a dalších ustanoveních této vyhlášky, oznámí změnu v evidenci ze stávajícího na nový zdroj.".

34. V příloze č. 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Aplikace nátěrových hmot zahrnuje všechny činnosti uvedené v bodě 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

35. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.2 se slova "je střední zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

36. V příloze č. 11 v nadpisu bodu 1.3 se slova "je velký zdroj znečišťování ovzduší" zrušují.

37. V příloze č. 11 bodě 1 "Lakovny" ve větě první se slova "kapalných nebo práškových hmot" nahrazují slovy "nátěrových hmot a práškových plastů" a ve větě druhé se za slova "adhesivní nátěry" vkládají slova ",například impregnace,".

38. V příloze č. 11 bodech 1.3 a) a 1.3 b) se slova "celkových emisí" nahrazují slovy "celkového organického uhlíku v celkových emisích".

39. V příloze č. 11 bodě 3 ve větě druhé se slova "odst. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

40. V příloze č. 11 bodě 4 se druhý odstavec písmene a) označuje písmenem "b)".Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) .

41. V příloze č. 11 bodě 4 se v odstavcích a) a b) slova "v § 3 odst. c)" nahrazují slovy "v § 3 písm. b)".

42. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 355/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

Dítě v rodičovském konfliktu

Dítě v rodičovském konfliktu

Romana Rogalewiczová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rozchod rodičů je pro každé dítě velkou zátěží. Mnohem více však dítěti ubližují následné konfliktní vztahy mezi rodiči. Někteří rodiče si neuvědomují nebo nechtějí vidět, jaké stopy svým chováním zanechávají na křehké psychice dítěte, které má rádo oba své rodiče a musí žít v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správa cizího majetku

Správa cizího majetku

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Lukáš Pěsna - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu správy cizího majetku, který do našeho právního řádu v ucelené podobě přinesla rekodifikace soukromého práva. Cílem publikace je přinést přehledné zpracování této problematiky, kdy mimořádná pozornost je věnována problematice ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2020/2021

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled ...

Cena: 769 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.