Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 501/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 175, ze dne 23. 12. 2005

501

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2005

o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb., k provedení § 22 odst. 4:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)   vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
b)   vymezení nákladů spojených se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
c)   vymezení nákladů na zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty,
d)   doklady, kterými musí být výpočty nákladů uvedených v písmenech a) až c) doloženy,
e)   vymezení přiměřeného zisku.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   jednotkovými náklady - soubor nákladů k ocenění prací a výkonů souvisejících se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty (dále jen "sborník"),
b)   nákladem spojeným s provozováním železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje drážní doprava podle zvláštního právního předpisu1),
c)   nákladem spojeným se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti, kterými se zajišťuje dodržení technických podmínek provozuschopnosti železniční dopravní cesty podle zvláštního právního předpisu2),
d)   nákladem spojeným se zajišťováním modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti provedené na jednotlivých akcích modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty vedených v rozpočtu finančních zdrojů platném pro příslušný rok a náležející provozovateli dráhy,
e)   režií - část nepřímých nákladů provozovatele dráhy přiřazených k výkonu pomocí podílu mzdových nákladů zaměstnanců přímo se podílejících na tomto výkonu.

§ 3
Vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu

(1) Náklady spojené s provozováním železniční dopravní cesty se stanoví součtem

a)   počtu hodin pracovního výkonu zaměstnanců provozovatele dráhy podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty násobeného sjednanou hodinovou sazbou pracovního výkonu. V hodinové sazbě pracovního výkonu zaměstnanců jsou zahrnuty
1.  náklady na spotřebu materiálu,
2.  osobní náklady zaměstnanců provozovatele dráhy podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty,
3.  ostatní přímo přiřaditelné, prokazatelné a vlastníkem a provozovatelem dráhy odsouhlasené položky nákladů souvisejících s výkonem zaměstnanců podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty, například stejnokroje, ochranné oděvy a pracovní pomůcky zaměstnanců a další náklady nezahrnuté v bodech 1 a 2,
4.  režie provozovatele dráhy stanovená pro kalendářní rok podle vlastníkem a provozovatelem dráhy dohodnuté výše procentní sazby ze mzdových nákladů zaměstnanců podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty v kalendářním roce,
b)   a provozovatelem dráhy prokazatelně vynaložených nákladů na provozování železniční dopravní cesty nezahrnutých v hodinové sazbě pracovního výkonu podle písmene a) a souvisejících s nemovitým majetkem provozovatele dráhy, který slouží přímo k provozování železniční dopravní cesty, vynaložených na
1.  elektrickou energii,
2.  teplo a teplou užitkovou vodu,
3.  vodné a stočné,
4.  likvidaci odpadů,
5.  telekomunikační služby,
6.  odpisy.

(2) Do nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty nesmí být zahrnuty náklady provozovatele dráhy související s poskytováním služeb cestujícím a přepravcům, náklady související s výkonem osoby řídící drážní vozidlo a doprovodu vlaku a náklady související s ostatním podnikáním a činnostmi provozovatele dráhy.

§ 4
Vymezení nákladů spojených se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu

Náklady spojené se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty se stanoví součtem

a)   nákladů na činnosti nezbytné pro zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty oceněné podle sborníku, který obsahuje popis jednotlivých prací na zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, měrné jednotky pro jednotlivé práce a jejich ceny. Těmito náklady jsou sborníkové položky

1. 

mzdové náklady zaměstnanců podílejících se přímo na provádění jednotlivých prací popsaných ve sborníku,

2. 

ostatní přímé náklady, například sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náklady na provoz stavebních strojů,

3. 

režie zhotovitele odvozená procentní sazbou ze mzdových nákladů zaměstnanců podílejících se přímo na provádění jednotlivých prací popsaných ve sborníku a ostatních přímých nákladů, která je uvedena ve sborníku nebo je součástí ceny díla podzhotovitele,

a spotřeba materiálu použitého zhotovitelem při provádění jednotlivých prací popsaných ve sborníku ve výši prokázané zhotovitelem,

b)   a nákladů na činnosti nezbytné pro zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty, které nejsou uvedeny ve sborníku a které jsou provozovatelem dráhy prokazatelně vynaložené. Těmito náklady jsou
1.  výkonová spotřeba,
2.  osobní náklady zaměstnanců provozovatele dráhy přímo zajišťujících provozuschopnost železniční dopravní cesty,
3.  ostatní přímo přiřaditelné prokazatelné náklady, například stejnokroje, ochranné oděvy a pracovní pomůcky zaměstnanců a další náklady nezahrnuté v bodech 1 a 2,
4.  část účetních odpisů majetku provozovatele dráhy sloužícího k zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty odpovídající objemu pracovních výkonů této činnosti,
5.  režie provozovatele dráhy stanovená pro kalendářní rok podle vlastníkem a provozovatelem dráhy dohodnuté výše procentní sazby ze mzdových nákladů zaměstnanců podílejících se přímo na zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty v kalendářním roce.

§ 5
Vymezení nákladů spojených se zajišťováním modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

(1) Náklady spojené se zajišťováním modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty se stanoví z nákladů na činnosti nezbytné pro zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty, které jsou provozovatelem dráhy prokazatelně vynaložené. Těmito náklady jsou

a)   výkonová spotřeba,
b)   osobní náklady zaměstnanců provozovatele dráhy přímo zajišťujících modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty,
c)   ostatní přímo přiřaditelné prokazatelné náklady, například ochranné oděvy a pracovní pomůcky zaměstnanců a další náklady nezahrnuté v písmenech a) a b),
d)   režie provozovatele dráhy stanovená pro kalendářní rok podle vlastníkem a provozovatelem dráhy dohodnuté výše procentní sazby ze mzdových nákladů zaměstnanců podílejících se přímo na zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty v kalendářním roce.

(2) Náklady na zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty musí být vykazovány na jednotlivé akce na základě rozpočtu finančních zdrojů platného pro příslušný kalendářní rok.

(3) Podmínky pro poskytování úhrad v oblasti modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty včetně plánu na jednotlivé akce a věcné náplně požadovaných činností jsou stanoveny poskytovatelem finančních prostředků pro každý kalendářní rok podle schváleného ročního plánu modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty.

§ 6
Doklady prokazující výpočet nákladů na provozování železniční dopravní cesty, zajišťování její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje

(1) Dokladem pro výpočet nákladů na provozování železniční dopravní cesty je výkaz skutečně odpracovaných hodin zaměstnanců provozovatele dráhy oceněných sjednanými hodinovými sazbami a analytické účty provozovatele dráhy, na které byly v souladu se zvláštním právním předpisem3) zaúčtovány účetní případy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b).

(2) Dokladem pro výpočet nákladů na zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty je výkaz provedených výkonů oceněných podle sborníku, pokud byly výkony provedeny provozovatelem dráhy, nebo oceněných podle sjednaných cen v případě přeúčtování, pokud byly výkony provedeny třetí osobou, a sestavy analytických účtů provozovatele dráhy, na které byly v souladu se zvláštním právním předpisem3) zaúčtovány účetní případy uvedené v § 4 písm. b).

(3) Dokladem pro výpočet nákladů na zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty je výkaz činností provedených na jednotlivých akcích modernizace a rozvoje.

(4) Součástí měsíčního vyúčtování nákladů na provozování, zajišťování provozuschopnosti a zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty provozovatelem dráhy jsou v souladu se zvláštními právními předpisy3),4) doklady uvedené v odstavcích 1 až 3.

§ 7
Vymezení přiměřeného zisku

Přiměřený zisk provozovatele dráhy pro činnosti provozování železniční dopravní cesty a zajišťování její provozuschopnosti se stanoví ve výši maximálně 9 % z nákladů podle § 3 a 4, které jsou realizovány vlastní kapacitou provozovatele dráhy. Výši zisku stanoví pro jednotlivé roky smlouva mezi vlastníkem dráhy a provozovatelem dráhy.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 44/2003 Sb., o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.


1)   § 3, 10, 13 a 14 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.
2)   § 25 a 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb. a vyhlášky č. 174/2000 Sb.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

Mgr. Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“ se v devíti kapitolách snaží o trochu jiný pohled na tento u nás jinak tradiční rodinněprávní institut. Stranou však ponechává vzhledem k jeho specifikům osvojení zletilých (svéprávných) osob, které opět umožnilo naše civilní ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová - C. H. Beck

Publikace se zabývá právní úpravou smlouvy o dílo v občanském zákoníku, včetně úpravy řady souvisejících institutů (prodlení, odstoupení od smlouvy apod.). Text doplňuje rozsáhlá sbírka judikatury. Autorka čerpá ze svých zkušeností s investiční výstavbou i z rozhodovací praxe ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.