Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 500/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 174, ze dne 23. 12. 2005

500

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 4 odst. 9 a 10, § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 6, § 18 odst. 1 písm. c) a § 20 odst. 1 písm. d) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "(§ 4 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(§ 4 odst. 10 zákona)" a slova "(§ 4 odst. 8 zákona)" se nahrazují slovy "(§ 4 odst. 9 zákona)".

2. V § 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d) znalou osobou zaměstnanec držitele povolení nebo osoba spolupracující s držitelem povolení, která má znalosti o organizačních a technologických postupech provozu jaderného zařízení, nakládání s jadernými materiály, přepravách jaderných materiálů a s právem samostatně vstupovat do jaderného zařízení,
e)   projektovou základní hrozbou vlastnosti a schopnosti osoby nacházející se uvnitř nebo vně předmětu fyzické ochrany, která může s tímto předmětem úmyslně protiprávně naložit, zejména jeho odcizením nebo provedením sabotáže, a proti níž je systém fyzické ochrany navržen a hodnocen; těmito vlastnostmi a schopnostmi se rozumí zejména:
1.  odhodlanost, zkušenost a schopnost operovat ve dvou nebo více skupinách o alespoň dvou členech, kteří jsou vojensky vycvičeni,
2.  schopnost spolupracovat uvnitř zařízení se znalou osobou, která je schopna poskytnout informace nebo umožnit vstupy nebo výstupy do nebo z jaderného zařízení, poškodit jednotlivé součásti zabezpečovací techniky, technického systému fyzické ochrany nebo komunikačního systému nebo se přímo účastnit násilného útoku,
3.  vybavení
aa)  ručními automatickými zbraněmi,
bb)  přenosnými průmyslovými zařízeními a výbušninami k uvolnění průchodů (vstupu, vjezdu, výstupu nebo výjezdu) nebo k ničení částí jaderného zařízení, přepravních prostředků a integrity obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek nebo jednotlivých součástí systému fyzické ochrany nebo
cc)  automobilem využitelným pro přepravu osob a jejich vybavení do blízkosti prostorů s kategorizovanými částmi jaderného zařízení nebo jako nosič výbušného zařízení,
4.  možnost podpory znalou osobou v různém pracovním zařazení, která má podrobné znalosti jaderného zařízení nebo přístup k němu nebo k nástrojům, které mohou umožnit odcizení zvláštních štěpných materiálů,".Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 5 odst. 3 se za slovo "vyhlášky" vkládají slova "a nezařazené jaderné materiály (přírodní uran, ochuzený uran a thorium)".

4. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo v uzamčených prostorách s kontrolovaným přístupem".

5. V § 7 odst. 1 písm. a) se v závorce za slova "písm. l)" vkládají slova "a m)".

6. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Do chráněného a vnitřního prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel zakázán. Do střeženého prostoru je vjezd soukromých motorových vozidel povolen pouze v nezbytně nutných případech.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

7. V § 8 odst. 2 větě druhé se slova "lze také použít prostředků založených na principu" nahrazují slovy "se minimálně při vstupu do střeženého prostoru zařízení s jaderně energetickými reaktory použije".

8. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Hlasová komunikace směny řídícího centra technického systému fyzické ochrany po komunikačních pojítcích se zaznamenává; záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů.".

9. V § 8 odst. 4 se za slova "a poměr počtu návštěvníků" vkládají slova "střeženého a".

10. V § 8 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého, chráněného nebo vnitřního prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

11. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

12. V § 9 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , pro osoby připravující se na výkon povolání maximálně 10 : 1".

13. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osoby oprávněné samostatně vstupovat do střeženého prostoru podle § 7 odst. 1 se před prvním povolením samostatného vstupu do kategorizovaného objektu a dále nejméně jednou ročně prokazatelně proškolí z dodržování pravidel fyzické ochrany.".

14. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)  Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č.  156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č.  368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o střelných zbraních).".

15. V § 12 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů a výdejen identifikačních karet".

16. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě přeprav jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva pro jaderné reaktory zařazeného do III. kategorie nebo přírodního uranu o hmotnosti více než 1000 kg se zajišťuje dispečerské sledování přeprav a policejní doprovod nebo jiné policejní opatření.".

17. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)  Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).".

18. Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)  Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

19. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "se zohledněním projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení".

20. V § 18 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

"a)   zohlednění projektové základní hrozby pro jaderné materiály a jaderná zařízení,
b)   zařazení jaderných materiálů a jaderných zařízení do jednotlivých kategorií,".

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena c) až h).

21. V § 18 odst. 2 se na začátek textu písmene c) vkládají slova "popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a".

22. V § 18 odst. 2 písm. f) bodech 4 a 6 se slova "§ 9 odst. 7" nahrazují slovy "§ 9 odst. 8".

23. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 8 odst. 13" nahrazují slovy "§ 8 odst. 14".

24. V § 18 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova "§ 9 odst. 8" nahrazují slovy "§ 9 odst. 9".

25. V § 18 odst. 4 se za slovo "vyhlášky," vkládají slova "zohledňuje projektovou základní hrozbu", slovo "dále" se zrušuje.

26. Příloha vyhlášky zní:

Čl. II
Přechodné ustanovení

Držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, přizpůsobí dokumentaci způsobu zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení požadavkům této vyhlášky a předloží ji ke schválení do 31. října 2006.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Právnická osoba jako pachatel trestného činu

Dalibor Šelleng - Wolters Kluwer, a. s.

Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uplynulo již více než 7 let, přesto však současná právní úprava stále nabízí mnoho klíčových otázek k řešení. Monografie podává ucelený výklad právní úpravy podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a v rámci ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Vít Hrnčiřík - C. H. Beck

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Místní a účelové komunikace

Místní a účelové komunikace

JUDr. Aleš Mácha, Mgr. Karel Huneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické aspekty, k nimž nabízí řešení. Je to například vznik a zánik účelových komunikací, lesní cesty, vlastnictví ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.