Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 499/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 174, ze dne 23. 12. 2005

499

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2005,

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. h) bodu 4, § 2 písm. gg), § 4 odst. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, § 6 odst. 2, 3, 4, 5 a 6, § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. h), i), j) a r), § 13 odst. 3 písm. d), § 17 odst. 1 písm. d), § 18 odst. 1 písm. a) a c), § 18 odst. 4 a 5, § 22 písm. e), § 24 odst. 4 a bodů I.6, I.7, I.8, I.12 a I.13 přílohy zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Rady 2003/122/Euratom z 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů.".

2. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova " , včetně vysokoaktivních a opuštěných zářičů".

3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

4. V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"b)   aplikujícím odborníkem - lékař, zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, který v rozsahu své kvalifikace dané zvláštními právními předpisy2) má klinickou odpovědnost za lékařské ozáření,

2)   Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.".

5. V § 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

"e)   indikujícím lékařem - lékař indikující lékařské ozáření podle zvláštního právního předpisu5a),

5a)   Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.".

6. V § 2 písmeno f) zní:

"f)   klinickou odpovědností - klinická odpovědnost za lékařské ozáření ve smyslu zvláštního právního předpisu5a),".

7. V § 2 písmeno r) zní:

"r)   praktickými úkony lékařského ozáření - praktická část lékařského ozáření ve smyslu zvláštního právního předpisu5a),".

8. V § 2 písmeno u) včetně poznámky pod čarou č. 5b zní:

"u)   radiologickým fyzikem - zdravotnický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání radiologického fyzika podle zvláštních právních předpisů5b),

5b)   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005  Sb.
Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.".

9. V § 2 písmeno ff) zní:

"ff)  

vyhledávacím vyšetřením - diagnostický postup, při němž se využívá radiologického zařízení k včasnému stanovení diagnózy u rizikových skupin obyvatelstva,".

10. V § 2 se doplňují písmena jj) až mm), která znějí:

"jj)  

opuštěným zářičem - uzavřený radionuklidový zářič, který není pod dozorem stanoveným právními předpisy a jehož aktivita v době jeho nálezu je vyšší než zprošťovací úroveň aktivity podle § 5. Opuštěným zdrojem je zejména zdroj, který pod dozorem stanoveným právními předpisy nikdy nebyl, nebo byl opuštěn, ztracen, odcizen nebo převeden bez vyrozumění příjemce nebo bez oznámení Úřadu,

kk)  

vysokoaktivním zářičem - uzavřený radionuklidový zářič, jehož aktivita v době výroby nebo, není-li tato doba známa, v době jeho prvního uvedení na trh je rovna nebo vyšší než příslušná úroveň aktivity uvedená v příloze č. 14,

ll)  

nevyužívaným zdrojem - zdroj ionizujícího záření, který se již k činnosti, pro niž bylo Úřadem vydáno povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, nevyužívá a jehož další využití k této činnosti se nepředpokládá,

mm)  

uznaným skladem - pracoviště oprávněné Úřadem v podmínkách povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) nebo i) zákona ke shromažďování nebo dlouhodobému skladování radionuklidových zářičů, včetně vysokoaktivních zářičů, popřípadě k jejich přepracovávání.".

11. V § 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)   fotonový dávkový ekvivalent, což je expozice7) vynásobená faktorem 38,76 Sv.C-1.kg.".

12. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova " , neoprávněného použití, nebo nesprávného použití".

13. V § 5 odst. 2 se za slovo "reprezentují" vkládá slovo "také".

14. V § 6 písmeno g) zní:

"g)   spotřební výrobek s radionuklidy, včetně ionizačních hlásičů požáru, na které se nevztahuje ustanovení § 7 písm. e), pokud v rámci vydání povolení k jejich výrobě nebo přípravě nebo k jejich dovozu či vývozu podle § 9 odst. 1 písm. s) zákona nebylo stanoveno jinak.".

15. V § 7 písmeno e) zní:

"e)   ionizační hlásiče požáru, u nichž je součet aktivit zářičů větší než desetinásobek příslušné zprošťovací úrovně aktivity, nacházející se současně v jedné budově a v držbě jedné osoby.".

16. V § 9 písm. e) se slova "ozařovače nebo jiná zařízení obsahující uzavřené radionuklidové zářiče, včetně ozařovačů pro ozařování potravin a jiných stacionárních průmyslových ozařovačů" nahrazují slovy "radionuklidový ozařovač pro ozařování potravin a surovin nebo jiný stacionární průmyslový ozařovač".

17. V § 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   vysokoaktivní zářič.".

18. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "nevýznamné" vkládají slova "nebo typově schválené drobné".

19. V § 12 písm. a) se za slovo "drobnými" vkládají slova "typově neschválenými".

20. V § 12 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

21. V § 12 se na konci textu písmene d) doplňují slova " , na nichž charakter radiační činnosti nevyžaduje vymezování kontrolovaného pásma".

22. V § 13 písm. g) se za slovo "splňuje" vkládá slovo "příslušné".

23. V § 13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)   pracoviště s kompaktním mimotělovým ozařovačem krve s uzavřeným radionuklidovým zářičem.".

24. V § 14 písm. a) se slova "k nakládání s těmito ozařovači" zrušují.

25. V § 14 písmeno c) zní:

"c)   uznaný sklad,".

26. V § 14 písm. e) se slovo "poživatin" nahrazuje slovy "potravin a surovin".

27. V § 15 písm. a) se slova "§ 2 písm. h) zákona" nahrazují slovy "§ 2 písm. h) bod 1 zákona".

28. V § 15 písm. c) se slova "kategorie III" nahrazují slovy "nižší kategorie".

29. V § 15 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   sklad vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva.".

30. V § 16 odst. 2 se slova "písm. a) až c)" nahrazují slovy "písm. c) až e)".

31. V § 23 odst. 4 větě třetí se za slovo "předchozím" vkládá slovo "prokazatelném" a věta poslední se zrušuje.

32. V nadpisu části druhé hlavě I se slova "pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti" nahrazují slovy "zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi".

33. V § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti," nahrazují slovy "zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi".

34. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova "o zajištění" nahrazují slovem "zajištěním".

35. V § 24 odst. 3 větě druhé se slova "radiační pracovníky" nahrazují slovy "jednotlivce z obyvatelstva".

36. V § 24 odst. 4 se na začátek písmene a) vkládají slova "vybavení osobními dozimetry a".

37. V § 24 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   lékařský dohled podle § 28.".

38. V § 24 se doplňují odstavce 7 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"(7) Zdroje ionizujícího záření se skladují bezpečně a tak, aby bylo zajištěno, že s nimi nebudou nakládat neoprávněné osoby, a bylo bráněno ztrátě či odcizení zdroje anebo jeho poškození.

(8) Nevyužívané radionuklidové zářiče a zařízení je obsahující se bez zbytečného prodlení předají jinému oprávněnému uživateli, vrátí výrobci nebo dodavateli, předají do uznaného skladu, nebo se zneškodní jako radioaktivní odpad.

(9) Výrobci, dovozci a distributoři radionuklidových zářičů vytvářejí trvale podmínky pro zpětný odběr jimi vyrobených, dovezených nebo distribuovaných radionuklidových zářičů a zařízení obsahujících radionuklidový zářič. 

(10) Na pracovištích I. až IV. kategorie se jako součást dokumentace systému jakosti zpracovávají provozní předpisy, které obsahují písemné postupy k bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně postupů, jak zabránit neoprávněnému nakládání se zdroji, jejich ztrátě, odcizení nebo poškození, a zásahových instrukcí9a) pro postup v případě odchylek od běžného provozu, a je zajištěn trvalý přístup pracovníků alespoň k zásahovým instrukcím, například jejich vyvěšením na přístupném místě.


9a)   § 12 vyhlášky č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.".

39. V § 26 odst. 2 větě první se slova "Provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma" nahrazují slovy "Každý držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a i) zákona" a za slovo "situace" se vkládají slova "a byli seznámeni s příslušnými provozními předpisy a další dokumentací. Pro všechny radiační pracovníky pracující v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny musí vzdělávání zahrnovat i obeznámení se s předpisy a schválenou dokumentací pro toto kontrolované pásmo.".

40. V § 27 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Soustavný dohled nad radiační ochranou se zajišťuje osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany a dohlížejícími osobami.".

41. V § 27 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

"(2) K zajištění soustavného dohledu ustanovuje držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) a i) zákona dohlížející osobu a na všech pracovištích II. a vyšší kategorie zajišťuje přítomnost odpovídajícího počtu osob s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany10). Přítomnost nejméně jedné osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany zajišťuje pro činnosti v kontrolovaném pásmu také držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona ke službám v rozsahu podle § 59 odst. 1 písm. d) nebo objednatel této služby. Každá osoba s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany a dohlížející osoba musí mít zvláštní odbornou způsobilost10) odpovídající provozované činnosti a zdrojům ionizujícího záření. Je-li provozovatelem fyzická osoba, která má odpovídající zvláštní odbornou způsobilost, může činnosti dohlížející osoby, popřípadě osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany vykonávat sama.


10)   Vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.".

42. V § 27 odstavec 7 zní:

"(7) Osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany se na zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou podílejí zejména tím, že trvale dohlížejí na to, aby všichni pracovníci při své práci plnili požadavky ochrany zdraví i technické a administrativní požadavky k zajištění radiační ochrany.".

43. V § 28 odst. 6 větě poslední se slova "k nakládání se zdroji ionizujícího záření" nahrazují slovy "a zaměstnavateli".

44. V § 29 odstavec 1 zní:

"(1) Sledované pásmo se vymezuje všude tam, kde se očekává, že efektivní dávka by mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo ekvivalentní dávka by mohla být vyšší než jedna desetina limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny stanoveného v § 20 odst. 1 písm. c) až e).".

45. V § 29 odst. 2 se část věty první za čárkou včetně čárky zrušuje.

46. V § 29 odst. 2 se ve větě druhé slovo "také" zrušuje.

47. V § 29 odstavec 3 zní:

"(3) Sledované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně oddělená. Na vchodech nebo ohraničení se sledované pásmo označuje upozorněním "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření", případně i znakem radiačního nebezpečí16) a údaji o charakteru zdrojů a rizik s nimi spojených.".

48. V § 30 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Kontrolované pásmo se vymezuje všude tam, kde by efektivní dávka mohla být vyšší než 6 mSv ročně nebo kde by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny stanoveného v § 20 odst. 1 písm. c) až e).".

49. V § 30 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Ostatní osoby mohou v kontrolovaném pásmu pracovat nebo pobývat jen v případě, že provozovatel kontrolovaného pásma zajistí takové podmínky, že jejich ozáření nepřekročí obecné limity.".

50. V § 30 odstavec 7 zní:

"(7) Pro pobyt v kontrolovaném pásmu se každý vybavuje ochrannými pracovními pomůckami přiměřenými způsobu své činnosti nebo důvodům svého pobytu v tomto pásmu.".

51. V § 30 odst. 8 větě poslední se za slovo "ekvivalentu" vkládají slova "v kontrolovaném pásmu" a za slova "radiační pracovníci" se vkládají slova "vstupující do kontrolovaného pásma".

52. V § 32 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Generátor záření, u něhož uplynula doba použitelnosti, nebo nebyla-li tato doba výrobcem stanovena, lze používat, pokud jeho parametry a provozní vlastnosti vyhovují výrobcem určenému účelu použití, požadavkům zkoušky dlouhodobé stability a v případě radiologických zařízení i požadavkům národních radiologických standardů.".

53. V nadpisu § 33 se slova "pracovišť s uzavřenými radionuklidovými zářiči" nahrazují slovy "uzavřených radionuklidových zářičů, zařízení a pracovišť s nimi".

54. V § 33 odst. 2 větě první se za slovo "smí" vkládají slova "být předán jen tomu a smí jej".

55. V § 33 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Po uplynutí doby použitelnosti, nebo nebyla-li tato doba výrobcem stanovena, lze uzavřený radionuklidový zářič používat za podmínek stanovených v § 82 odst. 5.".

56. V § 33 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zářič, u něhož uplynula doba použitelnosti, nebo nebyla-li tato doba výrobcem stanovena, lze používat, pokud jeho parametry a provozní vlastnosti vyhovují výrobcem určenému účelu použití, požadavkům zkoušky dlouhodobé stability a v případě radiologických zařízení i požadavkům národních radiologických standardů.".

57. V § 33 se doplňují odstavce 7 až 11, které znějí:

"(7) Osoba, která nakládá s vysokoaktivním zářičem, pravidelně ověřuje, zda se vysokoaktivní zářič, popřípadě zařízení jej obsahující nachází na místě svého používání nebo skladování a že je ve zjevně dobrém stavu.

(8) Vysokoaktivní zářiče opatřuje výrobce, popřípadě u dovezených zářičů dodavatel, nezaměnitelným identifikačním číslem. Je-li to proveditelné, toto číslo se vyryje nebo natiskne na zářič. Toto číslo se rovněž vyryje nebo natiskne na obal zářiče. Není-li to proveditelné nebo v případě přepravních obalů pro vícenásobné použití, uvedou se na obalu alespoň informace o charakteru zářiče. Výrobce, popřípadě u dovezených zářičů dodavatel, také zajistí, aby obal zářiče a, je-li to proveditelné, i zářič byly označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí a aby součástí dokumentace každého vyráběného nebo dováženého typu vysokoaktivního zářiče byla i fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zářiče a pro něj obvykle používaného obalu.

(9) Osoba, která má v držbě vysokoaktivní zářič, zajistí, aby tento zářič a jeho obal byl vždy provázen písemnou informací umožňující identifikovat zdroj a jeho povahu a aby byly, je-li to proveditelné, označeny a opatřeny znakem radiačního nebezpečí a aby nápisy a značky zůstaly čitelné. Identifikace a značení mají být v souladu s identifikací a značením podle odstavce 8. Příslušná dokumentace obsahuje také fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje, obalu zdroje, přepravního obalu, zařízení nebo vybavení. Fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení zdroje není třeba, nelze-li ji pořídit nebo opatřit bez demontáže zařízení. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na úložiště radioaktivních odpadů ani na uznaný sklad.

(10) Osoba, která má v držbě uzavřený radionuklidový zářič, kromě toho, který je nevýznamným nebo typově schváleným drobným zdrojem, každoročně nejméně jednou provádí inventarizaci tohoto zdroje a její výsledky zasílá písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu.

(11) Osoba, která má v držbě vysokoaktivní zářič, bez zbytečného prodlení oznámí Úřadu krádež, ztrátu nebo neoprávněné použití zářiče a zajistí provedení zkoušky dlouhodobé stability podle § 71 po každé události, která mohla zářič poškodit. O této události a přijatých opatřeních informuje Úřad.".

58. V § 36 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:

"1. generátorů záření,".

59. V § 36 odst. 1 písm. b) se bod 2 zrušuje.Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

60. V § 36 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:

"3. generátorů záření,".

61. V § 36 odst. 1 písm. d) bod 1 zní:

"1. generátorů záření,".

62. V § 36 odst. 1 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , s výjimkou ionizačních hlásičů požáru, na něž se vztahuje ustanovení § 7 písm. e)".

63. V § 36 odst. 2 písm. e) se slova "jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů, provozovaných" nahrazují slovy "pracoviště uskutečňovaný".

64. V § 36 odst. 3 větě druhé se slovo "instrukce" nahrazuje slovy "zásahové instrukce".

65. V § 37 odstavec 3 zní:

"(3) Výrobce radionuklidových zářičů nebo zařízení s nimi, kromě nevýznamných nebo typově schválených drobných zdrojů, dodá vyrobené zdroje ionizujícího záření jen osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, a to alespoň je skladovat.".

66. V § 38 odst. 2 se slova " , a zdroje ionizujícího záření dodá jen osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, a to alespoň je skladovat." nahrazují slovy " , a radionuklidové zářiče nebo zařízení s nimi, kromě nevýznamných nebo typově schválených drobných zdrojů, dodá jen osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, a to alespoň je skladovat.".

67. V § 38 odst. 3 se za slova "zdroji ionizujícího záření" vkládají slova " , které jsou radionuklidovými zářiči nebo je obsahují,".

68. V § 38 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření specifickým způsobem, kterým je dovoz zdrojů ionizujícího záření, musí mít ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti dováží tyto zdroje na území České republiky.".

69. V § 39 odst. 3 se za slova "zdroji ionizujícího záření" vkládají slova " , které jsou radionuklidovými zářiči nebo je obsahují,".

70. V § 40 odst. 1 se slova "a vytvoření podmínek pro" zrušují.

71. V § 40 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

72. V § 40 odst. 2 se slova "a zkoušek dlouhodobé stability podle § 71, u otevřených radionuklidových zářičů průvodní list, u uzavřených radionuklidových zářičů platné osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče vydané oprávněnou osobou a u drobných zdrojů návod k použití schválený Úřadem." nahrazují slovy " , zkoušek dlouhodobé stability podle § 71 a zkoušek provozní stálosti podle § 72, u otevřených radionuklidových zářičů průvodní list, u uzavřených radionuklidových zářičů osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče vydané oprávněnou osobou a u drobných zdrojů a u spotřebních výrobků s přidanými radioaktivními látkami, jejichž výroba nebo dovoz byl povolen Úřadem podle § 9 odst. 1 písm. s) zákona, návod k použití zahrnující pokyny pro bezpečné používání těchto výrobků uživatelem, u drobných typově schválených zdrojů se jedná o návod k použití schválený Úřadem.".

73. V § 40 odst. 4 se slova " , a zdroje ionizujícího záření dodá jen osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, a to alespoň je skladovat." nahrazují slovy " , a radionuklidové zářiče a zařízení s nimi, kromě nevýznamných nebo typově schválených drobných zdrojů, dodá jen osobě, která je oprávněna s nimi nakládat, a to alespoň je skladovat.".

74. V § 41 odst. 2 písm. a) se slova "prokázána shoda se schváleným typem" nahrazují slovy "doložena shoda se schváleným typem nebo s požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují".

75. V § 42 odst. 3 se slovo "instrukce" nahrazuje slovy "zásahové instrukce".

76. V § 43 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , kromě defektoskopických rentgenových zařízení a karotážních zařízení s uzavřeným radionuklidovým zářičem".

77. V § 43 odst. 3 se slova "podle odstavce 1" zrušují.

78. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova "a ověřování vlastností zdrojů ionizujícího záření se schváleným typem" zrušují.

79. V § 44 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   při ověřování vlastností zdrojů ionizujícího záření se schváleným typem, nebo".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

80. V § 44 odst. 2 písm. e) se slova "kvalifikovaných zástupců" nahrazují slovy "fyzických osob s odpovídající zvláštní odbornou způsobilostí zastupujících držitele povolení".

81. V § 46 odst. 1 větě druhé se slova "přímo u jejich původce, který je oprávněn s nimi nakládat jako s otevřenými radionuklidovými zářiči" nahrazují slovy "osobou, která je oprávněna s nimi nakládat jako s otevřenými radionuklidovými zářiči, a ani zpracování a úprava radioaktivních odpadů prováděná takovou osobou na základě smluvního vztahu s držitelem povolení k nakládání s radioaktivními odpady" a ve větě třetí se za slova "§ 56 až § 57" vkládají slova "a § 89".

82. V § 48 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Svým provedením, nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.".

83. V § 51 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   s radioaktivními odpady bylo možné bezpečně manipulovat po celou dobu jejich skladování včetně radioaktivních odpadů v obalových souborech.".

84. V § 53 odst. 2 větě první se slova "přípustná množství radionuklidových zářičů pro skladování" nahrazují slovy "přípustné aktivity radionuklidových zářičů" a ve větě druhé se slova "přípustná množství" nahrazují slovy "přípustné aktivity".

85. V § 55 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)   počet kusů a aktivitu ukládaných nevyužívaných uzavřených radionuklidových zářičů, u vysokoaktivních zářičů i jejich evidenční, popř. identifikační čísla podle § 33 odst. 8,".

Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m).

86. V § 57 odst. 1 písm. c) se slova "veřejné kanalizace" nahrazují slovy "kanalizace pro veřejnou potřebu".

87. V § 57 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova "pokud není kanalizačním řádem22a) stanoveno jinak,".Poznámka pod čarou č. 22a zní:


"22a)  § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".

88. V § 57 odst. 2 se slova "vod a ovzduší z jaderných zařízení ani na použití kameniva z odvalů uranových dolů." nahrazují slovy "životního prostředí z jaderných zařízení, z těžby a úpravy uranové rudy, z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, ani na použití kameniva z odvalů uranových dolů.".

89. V § 57 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Uvolňovací úrovně se nevztahují rovněž na dopravní prostředky podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování a přepravě.".

90. V § 58 odst. 2 větě první se za slovo "používání" vkládají slova " , včetně informací, jak bezpečně naložit s výrobkem, popřípadě jeho zbytky, poté, co se pro uživatele stane odpadem".

91. V § 58 odst. 2 větě poslední se slovo "předmět" nahrazuje slovem "výrobek".

92. V § 58 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Výrobce nebo dovozce spotřebního výrobku s přidanými radioaktivními látkami vytvoří podmínky pro zpětný odběr jím vyrobených nebo dovezených výrobků a umožní zpětný odběr jím vyrobených nebo dovezených výrobků a z nich vzniklého odpadu.".

93. V § 59 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "následující činnosti poskytované jako služba jiným fyzickým nebo právnickým osobám".

94. V § 59 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

95. V § 59 odst. 1 písm. d) se za slovo "pracovišť" vkládají slova "IV. kategorie".

96. V § 59 odst. 1 písm. e) se za slovo "hodnocení" vkládají slova "ozáření z přírodních radio- nuklidů, včetně měření a hodnocení".

97. V § 59 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) dovoz, vývoz nebo distribuce generátorů záření, kromě generátorů záření, které jsou nevýznamnými zdroji.".

 98. V § 59 odst. 2 písm. a) a b) se za slova "příloze č. 6" doplňují slova "nebo 15".

99. V § 59 odst. 2 písm. c) se slova "kvalifikovaných zástupců" nahrazují slovy "fyzických osob s odpovídající zvláštní odbornou způsobilostí zastupujících držitele povolení".

100. V § 59 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

101. V 59 odst. 4 se slova "až e)" nahrazují slovy "nebo d)" a slova "ten držitel povolení, který je provozovatelem kontrolovaného pásma, kde k provádění těchto služeb dochází." se nahrazují slovy "objednavatel služby, pokud sám je oprávněn provádět činnost, která je předmětem služby.".

102. V § 62 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "se dosahuje" nahrazují slovy "se provádí postupy podle § 17 a dosahuje se jí".

103. V § 63 odst. 1 větě první se za slovo "auditem" vkládají slova "[§ 2 písm. g)]".

104. V § 64 odst. 1 se slova "tam, kde je to z technických důvodů možné" nahrazují slovy " , je-li to možné".

105. V § 64 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "pro radionuklidové ozařovače a lineární urychlovače a bez odpovídajícího rentgenového zařízení pro brachyterapii".

106. V § 66 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Při radioterapeutických činnostech musí úzce spolupracovat radiologický fyzik s příslušnou specializovanou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu5b). Pro ostatní radiologické činnosti musí být k dispozici radiologický fyzik s příslušnou specializovanou způsobilostí, který v případě potřeby poskytuje konzultace o optimalizaci, včetně dozi- metrie pacienta, zabezpečování jakosti, včetně operativního řízení jakosti, v případě nutnosti poradenství v záležitostech týkajících se radiační ochrany při lékařském ozáření.

(2) Radiologický fyzik je při výkonu své činnosti zodpovědný za provádění fyzikálních a dozimetrických činností nezbytných pro přesnou a bezpečnou aplikaci ionizujícího záření v klinické praxi a za posouzení fyzikálních a dozimetrických aspektů při zavádění nového radiologického zařízení nebo nových fyzikálních metod do klinické praxe. Zodpovídá také za zavedení a hodnocení systému jakosti v oblasti své působnosti, zejména za zajištění a hodnocení výsledků zkoušek zdrojů ionizujícího záření a za řízení zkoušek zdrojů ionizujícího záření a dalších zdravotnických prostředků, které mohou ovlivnit ozáření pacientů nebo jiných osob podstupujících lékařské ozáření, a za aplikaci a optimalizaci radiační ochrany v klinické praxi zdravotnického zařízení.".

107. V § 66 odst. 3 se slova "Zvláštní pozornost musí být věnována výcviku aplikujících odborníků" nahrazují slovy "Držitel povolení zajišťuje výcvik aplikujících odborníků".

108. V § 67 odst. 3 větě první se slova "Zvláštní pozornost musí být věnována výběru zdravotnických prostředků a volbě" nahrazují slovy "Držitel povolení zajišťuje vhodný výběr zdravotnických prostředků a volbu".

109. V § 67 odstavec 4 zní:

"(4) U každého lékařského ozáření se zaznamenávají veličiny a parametry umožňující stanovení dávky u každé vyšetřované nebo léčené osoby pro konkrétní zvolený radiologický postup (§ 63 odst. 1).".

110. V § 68 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , případně v popisu monitorování podle § 36 odst. 3".

111. V § 68 odst. 2 písmeno d) zní:

"d)  parametry a vlastnosti dalších výrobků a zařízení, které jsou určeny k bezprostředním činnostem se zdroji ionizujícího záření, jejichž konstrukce může ovlivnit úroveň radiační ochrany, například plánovací systémy, vyvolávací proces, jakost rentgenových filmů a jakost zesilujících fólií,"

112. V § 68 odst. 2 písm. e) se slova "prohlášení o shodě provedené výrobcem nebo dovozcem zařízení nebo písemné ujištění o tom, že prohlášení o shodě bylo vydáno" nahrazují slovy "doklad o typovém schválení".

113. V § 68 odst. 2 písm. f) bodě 1 se slova "včetně externích pracovníků" zrušují.

114. V § 69 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo požadavky příslušných technických předpisů".

115. V § 69 odst. 2 se slova "programu zabezpečování jakosti nebo podle tohoto programu" nahrazují slovy "dokumentaci systému jakosti".

116. V § 69 odst. 6 se za slovo "zaznamenávají" vkládají slova "způsobem a" a slova "monitorovacím programu" se nahrazují slovy "programu monitorování schváleném Úřadem, případně v popisu monitorování podle § 36 odst. 3".

117. V § 69 odst. 7 se slovo "předpis" nahrazuje slovy "předpis24a)".Poznámka pod čarou č. 24a zní:


"24a)  Vyhláška č. 419/2002 Sb., o osobních radiačních průkazech.".

118. V § 70 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova "písmene b)" nahrazují slovy "písmene c)" a za slovo "výrobního" se vkládají slova " , popřípadě identifikačního".

119. V § 70 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova "popřípadě dalších mechanických a provozních systémů stanovených v rozhodnutí o typovém schválení," zrušují.

120. V § 70 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova "nebo dalších mechanických systémů stanovených v rozhodnutí o typovém schválení" zrušují.

121. V § 70 odstavec 2 zní:

"(2) Přejímací zkoušky se provádějí nejméně v rozsahu stanoveném českými technickými normami, na základě návrhu výrobce, dovozce nebo distributora a nebo v rozsahu stanoveném při typovém schvalování. Při přejímací zkoušce držitel povolení, který zkoušku provádí, stanoví rozsah a četnost měření a ověřování vlastností zdrojů ionizujícího záření při předpokládaném způsobu použití v rámci zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti.".

122. V § 70 odst. 3 větě první se za slova "podle zvláštních právních předpisů10)" vkládají slova " , a pokud se jedná o poskytování zdravotní péče, také příslušnou specializovanou způsobilost podle zvláštních právních předpisů5b)".

123. V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Kopii protokolu zasílá držitel povolení, který zkoušku provádí, písemně nebo jinou dohodnutou formou Úřadu do 1 měsíce od provedení zkoušky.".

124. V § 71 odstavec 1 zní:

"(1) Zkouška dlouhodobé stability pro jednotlivé zdroje ionizujícího záření se provádí nejméně v rozsahu stanoveném českými technickými normami26), na základě návrhu výrobce, dovozce nebo distributora a nebo v rozsahu stanoveném při typovém schvalování. Rozsah zkoušky stanoví držitel povolení provádějící přejímací zkoušku nebo první zkoušku dlouhodobé stability (dále jen "výchozí zkouška dlouhodobé stability").".

125. V § 71 odst. 2 písm. c) se za slovo "záření" vkládá slovo "opakovaně".

126. V § 71 odst. 2 písm. d) bod 1 zní:

"1. 12 měsíců u radiodiagnostických kabinových rentgenových zařízení určených k humánní medicíně a u významných zdrojů,".

127. V § 71 odst. 3 větě druhé se za slova "podle zvláštních právních předpisů10)" vkládají slova ", , a pokud se jedná o poskytování zdravotní péče, také příslušnou specializovanou způsobilost podle zvláštních právních předpisů5b)".

128. V § 71 odst. 3 větě poslední se za slovo "zkoušku" vkládají slova "písemně nebo jinou dohodnutou formou".

129. V § 71 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Zkoušky dlouhodobé stability se nevztahují ani na ty jednoduché zdroje ionizujícího záření, u nichž to bylo stanoveno v podmínkách povolení k nakládání s nimi nebo v podmínkách rozhodnutí o jejich typovém schválení.".

130. V § 74 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Pro požití vody ostatními osobami se počítá, že osoba mladší 2 let požije 0,25 m3 vody za rok ve formě kapaliny, osoba od 2 do 17 let požije 0,45 m3 vody za rok ve formě kapaliny a osoba starší 17 let požije 1 m3 vody za rok, z toho 0,7 m3 ve formě kapaliny.".

131. V § 74 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pro výpočet efektivní dávky v důsledku inhalace produktů přeměny radonu z ovzduší v oblastech dotčených těžbou a zpracováním uranových rud se hodnota pozadí ekvivalentní objemové aktivity radonu uvažuje 10 Bq/m3, pokud není v dané oblasti jiná hodnota známa.".

132. V § 76 odst. 3 větě první se slova "povrchového znečištění radionuklidy" nahrazují slovy "radioaktivní kontaminace" a věta druhá se zrušuje.

133. V § 76 odst. 4 se slova " , kde se pracuje s otevřenými radionuklidovými zářiči, a na pracovištích IV. kategorie." nahrazují slovy "IV. kategorie a těch pracovištích s otevřenými zářiči III. kategorie, u nichž je to vyžadováno Úřadem v podmínkách povolení.".

134. V § 77 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

135. V § 77 odst. 2 se slova "včetně externích pracovníků" zrušují.

136. V § 77 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Pro pracovníky kategorie A je kontrolní období pro vyhodnocování osobního dozimetru 1 měsíc. Vyhodnocování osobních dozimetrů provádí oprávněná dozimetrická služba.".

137. V § 77 odst. 3 větě třetí se slova "zásahové nebo" zrušují.

138. V § 77 odst. 5 větě první se slova "při ztrátě kontroly nad zdrojem ionizujícího záření" zrušují a slovo "mohou" se nahrazuje slovy "jsou schopny".

139. V § 78 odstavec 1 zní:

"(1) Monitorování výpustí a jiných cest uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí se uskutečňuje sledováním, měřením, zaznamenáváním a hodnocením veličin a parametrů charakterizujících uvolňované látky, zejména jejich celkovou, hmotnostní nebo objemovou aktivitu. Zavádí se na všech pracovištích, kde dochází ke zneškodňování látek znečištěných radionuklidy jejich řízeným uvolňováním nebo kde existuje možnost úniku závažného množství radionuklidů do okolí. Slouží ke kontrole dodržování povolených výpustí nebo podmínek povolení a k včasnému zjištění a zhodnocení případných úniků a jejich důsledků na obyvatelstvo v okolí pracoviště a na životní prostředí.".

140. V § 78 odst. 2 větě první se slova "do ovzduší a vodotečí" nahrazují slovy "a jiných cest uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí".

141. V § 79 odst. 1 větě druhé se za slovo "pracovištích" vkládají slova "IV. kategorie a na těch pracovištích III. kategorie, u nichž je to vyžadováno Úřadem v podmínkách povolení".

142. V § 79 odst. 3 větě první se slova "velmi významných zdrojů ionizujícího záření" nahrazují slovem "pracoviště".

143. V § 79 odst. 4 se slovo "předpis" nahrazuje slovy "předpis26a)".Poznámka pod čarou č. 26a zní:


"26a)  Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě.
Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování.".

144. V § 80 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)  protokol o přejímací zkoušce, protokoly o zkouškách dlouhodobé stability, jsou-li tyto zkoušky vyžadovány, a záznamy s výsledky měření prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti,".

145. V § 80 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)  u vysokoaktivních zářičů také fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení v případech, kdy je to vyžadováno podle § 33 odst. 8 nebo 9.".

146. V § 80 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud Úřad nestanoví jinak, uchovávají se protokoly o přejímacích zkouškách po dobu používání zařízení, protokoly o zkouškách dlouhodobé stability nejméně 3 roky a záznamy s výsledky měření prováděných v rámci zkoušek provozní stálosti nejméně 1 rok. Ostatní údaje podle odstavců 1 a 2 se uchovávají po dobu nejméně 10 let od ukončení nakládání se zdrojem ionizujícího záření.".

147. V § 80 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova "evidence zdrojů ionizujícího záření" vkládá slovo "údaje" a za slova "stanoveno jinak" slova " , a to".

148. V § 80 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

149. V § 80 odst. 5 se slova "vždy do konce ledna a do konce července běžného roku souhrnně za předchozí pololetí" nahrazují slovy "souhrnně za předchozí čtvrtletí, nejpozději do 1 měsíce po jeho uplynutí,".

150. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo "výrobní" vkládají slova " , popřípadě identifikační".

151. V § 82 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Toto ustanovení se nevztahuje na vysokoaktivní zářiče.".

152. V § 82 odst. 4 větě poslední se slova "klasifikovaných jako nevýznamné zdroje" zrušují a za slova "uzavřeného zářiče" se vkládají slova " , aby oprávněná osoba ověřila jeho těsnost a dále použila".

153. V § 82 odst. 5 se slova "ale skončila doba platnosti osvědčení," zrušují.

154. V § 82 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , na základě zjištěného stavu potvrzeného výsledky zkoušky dlouhodobé stability, kdy zkouška těsnosti byla provedena přímou metodou".

155. V § 83 odst. 4 větě první se za slova "vznikají radionuklidy" vkládají slova "nebo dochází k jejich koncentraci".

156. V § 84 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 26b zní:

"(1) Držitel povolení vede k evidenci osobních dávek pracovníků kategorie A tyto doklady a údaje:

a)   jméno, příjmení, místo a datum narození,
b)   rodné číslo, pokud bylo přiděleno a nositel rodného čísla k jeho využití udělil písemný souhlas podle zvláštního právního předpisu26b),
c)   osobní dávky a další údaje k charakterizaci ozáření stanovené Úřadem v podmínkách povolení nebo schválené Úřadem jako součást programu monitorování.

26b)  § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

157. V § 86 odst. 2 se slova "programu monitorování," zrušují.

158. V § 87 písm. d) se číslo "1000" nahrazuje číslem "400".

159. V § 87 písmeno e) zní:

"e)   pracoviště, na nichž se provádí
1.  nakládání s pevnými produkty spalování uhlí na zařízeních s tepelným výkonem nad 5 MW,
2.  výroba stavebních materiálů z produktů spalování uhlí,
3.  těžba, transport produktovody a zpracování ropy a plynu,
4.  zpracování fosfátových surovin,
5.  výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů titanu,
6.  výroba a zpracování materiálů na bázi minerálů zirkonia,
7.  zpracování surovin obsahujících vzácné zeminy,
8.  metalurgická výroba kovů,
9.  výroba, zpracování a užití materiálů s obsahem thoria a uranu,
10.  nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vod z podzemních zdrojů,
11.  nakládání s materiály, u nichž bylo prokázáno, že obsah přírodních radionuklidů v nich přesahuje uvolňovací úrovně nebo zvyšuje příkon fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 mSv/h.".

160. § 88 až 91 včetně poznámek pod čarou č. 26c a 26d znějí:

"§ 88
Vyšetřovací úrovně a směrné hodnoty pro ozáření z přírodních zdrojů

(1) Pro pracoviště, na kterých může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, se stanovují tyto vyšetřovací úrovně

a)   400 Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce pro pracoviště uvedená v § 87 písm. b), c), d) a e),
b)   1 mSv za rok pro efektivní dávku nad přírodní pozadí, kromě radonu a produktů jeho přeměny, pro pracoviště uvedená v § 87 písm. e).

(2) Pro osoby uvedené v § 89 odst. 1 písm. a) a b) na pracovištích uvedených v § 87 písm. b), c), d) a e) je směrnou hodnotou 6 mSv za rok pro efektivní dávku. Pokud může být tato směrná hodnota překročena, jedná se o pracoviště s významně zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů a radiační ochrana se na těchto pracovištích zajišťuje v souladu s ustanovením § 90. Současně se provádí optimalizace radiační ochrany postupy podle § 17 a přijímají se opatření ke snížení ozáření odpovídající výsledkům této optimalizace.

(3) Pro členy leteckých posádek, kteří pracují na palubách letadel ve výšce nad 8 km, je směrnou hodnotou 1 mSv za rok pro efektivní dávku. Pokud může být tato směrná hodnota překročena, členové leteckých posádek musí být informováni o velikosti ozáření, zdravotním riziku a přijatých opatřeních a hodnotí se ozáření jednotlivých členů posádek a na základě těchto hodnocení se připravují a za účelem snížení ozáření upravují letové plány.

(4) Pracovní podmínky těhotných žen se na pracovištích uvedených v § 87 upravují v souladu s požadavky § 23 odst. 2.

§ 89
Rozsah měření, hodnocení, evidence a předávání údajů

(1) Měření na pracovišti, včetně určování efektivních dávek, provádí oprávněná dozimetrická služba v souladu s podmínkami příslušného povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona. Efektivní dávka se určuje

a)   pro fyzické osoby vykonávající práce na pracovištích uvedených v § 87 písm. b), c), d) a e), na nichž je předpokládáno ozáření z radonu a produktů jeho přeměny v důsledku jejich inhalace na základě měření průměrných hodnot objemové aktivity radonu na pracovištích a evidence doby pobytu, a to v rozsahu podle odstavce 3,
b)   pro fyzické osoby, které nakládají s látkami nebo residui na pracovištích uvedených v § 87 písm. e) na základě měření dávkového příkonu záření gama, průměrných objemových aktivit radio- nuklidů v ovzduší, povrchové kontaminace na pracovištích a evidence doby pobytu, a to v rozsahu podle odstavce 3,
c)   pro členy leteckých posádek pracujících na palubách letadel ve výšce nad 8 km na základě stanovení jejich účasti na jednotlivých letech, letových charakteristik a dalších parametrů důležitých pro výpočet efektivní dávky, a to opakovaně za každý kalendářní rok,
d)   pro další osoby určené Úřadem v rámci kontrolní činnosti způsobem a v četnosti stanovenými Úřadem.

(2) Na měření podle odstavce 1 se přiměřeně aplikují požadavky na monitorování při radiačních činnostech stanovené v § 73 až 79.

(3) Na pracovištích uvedených v § 87 písm. b), c), d) a e),

a)   na kterých celková pracovní doba osob vykonávajících práce na těchto pracovištích prokazatelně nepřesáhne 100 hodin ročně, se překročení směrné hodnoty podle § 88 odst. 2 nepovažuje za možné a měření ani určení efektivní dávky se neprovádí,
b)   jiných než uvedených pod písmenem a), se provádí měření k posouzení, zda jsou překročeny vyšetřovací, popřípadě směrné hodnoty podle § 88,
c)   na kterých bylo zjištěno překročení některé z vyšetřovacích úrovní podle § 88 odst. 1 písm. a) nebo b), se na základě opakovaného měření a určení efektivní dávky posuzuje, zda může být u osob vykonávajících zde práce překročena směrná hodnota podle § 88 odst. 2,
d)   na kterých nebylo zjištěno překročení žádné z vyšetřovacích úrovní podle § 88 odst. 1 písm. a) a b), nebo na nichž nebyla při opakovaném měření zjištěna možnost překročení směrné hodnoty podle § 88 odst. 2, se nemusí v dalších letech měření ani určení efektivní dávky provádět, pokud nedošlo ke změně pracovních podmínek, výrobních postupů nebo surovin,
e)   na kterých bylo prokázáno, že může být u některých osob překročena směrná hodnota podle § 88 odst. 2, se efektivní dávky všech osob vykonávajících práce na těchto pracovištích určují opakovaně za každý kalendářní rok.

(4) Efektivní dávky osob vykonávajících práce na více pracovištích uvedených v § 87 odst. 1 se sčítají.

(5) Měřené údaje a údaje o určených efektivních dávkách se pro osoby vykonávající práce na pracovištích stanovených v § 87 uchovávají po celou dobu trvání jejich pracovní činnosti a dále až do doby, kdy osoba dosáhne nebo by dosáhla 75 let věku, nejméně však po dobu 30 let po ukončení pracovní činnosti, a Úřadu se oznamují do 1 měsíce od obdržení.

(6) Úřadu se do státního systému evidence ozáření osob oznamují písemně nebo jinou dohodnutou formou souhrnně jednou za kalendářní rok přímo nebo prostřednictvím osoby, která provádí osobní dozimetrii, jména, příjmení, rodná čísla, pokud byla přidělena a nositelé rodného čísla k jeho využití udělili písemný souhlas podle zvláštního právního předpisu26b), a údaje o určených efektivních dávkách za kalendářní rok všech osob vykonávajících práce na pracovištích s významně zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů podle § 90.

(7) Osoba povinná podle § 6 odst. 3 zákona informuje prokazatelně osoby vykonávající práce na pracovištích uvedených v § 87 písm. b), c), d) a e), na nichž bylo zjištěno překročení vyšetřovacích úrovní podle § 88, o výsledcích měření na pracovišti, o určených efektivních dávkách a radiačním riziku s nimi spojeném a o provedených opatřeních.

§ 90
Významně zvýšené ozáření z přírodních zdrojů

(1) Pro osoby vykonávající práce na pracovištích uvedených v § 87, u kterých mohou být efektivní dávky vyšší než 6 mSv za rok, se radiační ochrana zajišťuje v rozsahu a způsobem, který platí pro práci v kontrolovaném pásmu pracovišť, na kterých se vykonávají radiační činnosti, a to zejména

a)   vymezením pracoviště nebo jeho částí, kde mohou osoby vykonávající práce překročit tři desetiny limitů stanovených v § 20 až 23, jeho označením a zabezpečením proti vstupu nepovolaných osob,
b)   určením osob, které zde mohou vykonávat práce, a určením způsobu a rozsahu jejich prokazatelného každoročního poučení o radiačních rizicích na pracovišti,
c)   zajištěním vstupních, jednou ročně periodických, výstupních, případně následných a mimořádných lékařských preventivních prohlídek pro osoby vykonávající práce na tomto pracovišti,
d)   zpracováním pokynů pro práci na pracovišti včetně pokynů pro její bezpečné vykonávání a pokynů pro vstup osob jiných než vykonávajících tam práce,
e)   určením ochranných pracovních pomůcek, kterými budou vybaveny osoby, které zde vykonávají práce,
f)   zajištěním monitorování podle § 89 odst. 2 a 5 včetně zpracování programu monitorování a určením způsobu zacházení s materiály kontaminovanými radionuklidy,
g)   vedením dokumentace o výše uvedeném rozsahu a způsobu zajištění radiační ochrany, včetně evidence a oznamování údajů Úřadu o efektivních dávkách a evidence ostatních veličin uvedených v § 84 a 85.

(2) Případy významně zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů, na které se podle § 4 odst. 7 písm. b) zákona vztahují limity ozáření, a to limity uvedené v § 20 až 23, jsou ozáření osob vykonávající práce podle odstavce 1.

§ 91
Uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů

(1) Při uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, se zejména sledují

a)   usazeniny a kaly v potrubních a skladovacích systémech, například v čerpadlech, armaturách, ventilech, kolektorech a separátorech,
b)   filtry a separované materiály z odlučovačů instalované v elektrárnách, vodárnách, v chemickém a petrochemickém průmyslu,
c)   odpady z technologických celků vznikající při jejich rekonstrukci, demolici nebo likvidaci,
d)   odpady a druhotné suroviny z výrob, například vedlejší energetické produkty, fosfosádra,
e)   odpadní voda.

(2) Pro pevné nerozpustné látky nebo látky s nízkou vyluhovatelností, u kterých lze předpokládat, že v rozpadových řadách jsou dlouhodobé radionuklidy přibližně v rovnováze, je uvolňovací úrovní pro uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, stanovených v § 87 písm. e), hodnota indexu hmotnostní aktivity rovna 2.

(3) V případě ostatních typů látek, zejména látek rozpustných, u kterých je v rozpadových řadách radioaktivní rovnováha dlouhodobých radionuklidů výrazně narušena, jsou uvolňovací úrovně pro uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, stanovených v § 87 písm. e), stanoveny takto

a)   při uvolňování pevných látek není v žádném kilogramu uvolňovaného materiálu součet podílů průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a uvolňovacích úrovní hmotnostní aktivity příslušných radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 větší než 2,
b)   při vypouštění odpadních vod do povrchových vod v žádném litru vypouštěné vody není celková objemová aktivita alfa26c) ve veškerých látkách větší než 0,5 Bq/l ani celková objemová aktivita beta26d) po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách není větší než 1 Bq/l,
c)   při vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v žádném litru vypouštěné vody není celková objemová aktivita alfa26c) ve veškerých látkách větší než 50 Bq/l ani celková objemová aktivita beta26d) po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách není větší než 100 Bq/l, pokud není kanalizačním řádem22a) stanoveno jinak,
d)   při ukládání na skládky odpadu23) ukládaný materiál vyhovuje podle písmene a) a uložení je provedeno takovým způsobem, že nezpůsobí ve vzdálenosti 1 m od povrchu skládky zvýšení příkonu fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,2 mSv/h proti původnímu pozadí v dané lokalitě a celkový příkon fotonového dávkového ekvivalentu není vyšší než 0,4 mSv/h.

(4) Při uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, se postupuje rovněž podle § 56 odst. 1, 2 a 4 a § 57 odst. 3.


26c)   ČSN 75 7611 Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Celková objemová aktivita alfa.
26d)   ČSN 75 7612 Jakost vod. Stanovení radionuklidů. Celková objemová aktivita beta.".

161. V § 96 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Stavební materiály, na které se vztahuje požadavek systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů, jsou v tabulce č. 1 přílohy č. 10 uvedené stavební výrobky a suroviny. Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů, při jejichž překročení se nesmí stavební materiály uvádět do oběhu, jsou pro jednotlivé stavební materiály stanoveny příslušnými hodnotami hmotnostních aktivit uvedenými v tabulce č. 1 přílohy č. 10.

(2) Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech jsou stanoveny hodnotami indexu hmotnostní aktivity [§ 3 písm. h)], uvedenými podle způsobu použití stavebních materiálů ve stavbách v tabulce č. 2 přílohy č. 10. Při jejich překročení se stavební materiály, které jsou určeny k přímému zabudování do staveb, mohou uvádět do oběhu jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. Pokud jsou stavební materiály s překročenou směrnou hodnotou určeny výhradně k použití jako surovina pro výrobu jiných stavebních materiálů, nevyžaduje se provedení jiných zásahů, než je prokazatelné informování odběratele o obsahu přírodních radionuklidů v předmětném stavebním materiálu. V tomto případě se náklady na zásah nezohledňují.

(3) Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se považuje změření hmotnostních aktivit Ra-226, Th-228 a K-40, provedené při prvním uvedení stavebního materiálu do oběhu, další měření v četnosti podle tabulky č. 3 přílohy č. 10 a porovnání výsledků těchto měření s příslušnými mezními a směrnými hodnotami.".

162. V § 97 odst. 1 se poznámka pod čarou č. 27 a ve větě první slova "hodnotami objemových aktivit" zrušují.

163. V příloze č. 1 v textu pod nadpisem tabulky č. 1 se za slovo "reprezentují" vkládá slovo "také".

164. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 se za řádek

Ga-67 106 102

vkládá řádek

Ga-68 105 102

a za řádek

Ga-72 105 10

se vkládá řádek

Ga-68 + 105 10

165. V příloze č. 1 v tabulkách č. 1 a č. 2 se slova "přírodní Th" nahrazují slovy "Th sek." a slova "přírodní U" slovy "U sek.".

166. V příloze č. 1 v tabulce č. 2 se vkládá nový první řádek

Sr-90 Y-90

167. V příloze č. 2 tabulka č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

168. V příloze č. 3 v textu pod nadpisem tabulky č. 3 se slova "z plic do trávícího ústrojí" nahrazují slovy "v trávicím ústrojí do tělesných tekutin".

169. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

170. V příloze č. 7 v tabulce č. 1 ve druhém sloupci třetím a čtvrtém řádku se slova "20 roků" nahrazují slovy "15 roků".

171. Příloha č. 9 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

172. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

173. Doplňují se přílohy č. 14 a č. 15, které znějí:

"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 307/2002 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Dokumentace na pracovištích se zdroji ionizujícího záření zpracovaná podle dosavadních právních předpisů se uvede do souladu s touto vyhláškou nejpozději do 31. prosince 2006.

2. Ustanovení § 33 odst. 8 a 9 věta druhá ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nevztahují na vysokoaktivní zářiče vyrobené před dnem účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

E-shop

Právo, etika a kmenové buňky

Právo, etika a kmenové buňky

Martin Šolc - Wolters Kluwer, a. s.

Výzkum kmenových buněk je jednou z nejslibnějších oblastí moderní biomedicíny. Pohled na výzkum kmenových buněk nemůže být kompletní bez propojení biologické, etické a právní perspektivy. Tato publikace je uceleným analytickým přehledem všech uvedených aspektů. Nejprve představuje ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

JUDr. Jan Lata, Ph.D, Mgr. Jiří Pavlík - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Inventarizace - praktický průvodce, 8. vydání

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Impulsem pro přípravu nového vydání této publikace bylo nemálo konkrétních dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost je ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.