Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


444

ZÁKON

ze dne 12. října 2005,

kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. I

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 14 zní:

"§ 1

(1) Územní finanční orgány jsou správní úřady, které

a)   vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu1),
b)   vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
c)   provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),
d)   vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu4),
e)   vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu5),
f)   z pověření Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") poskytují podle zvláštního právního předpisu6) mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,
g)   převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu, podle zvláštního právního předpisu7),
h)   vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami podle zvláštního právního předpisu8),
i)   vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky podle živnostenského zákona9),
j)   vykonávají kontrolu
1.  dodržování povinností při barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv podle zvláštního právního předpisu10),
2.  zda jsou skladovány nebo prodávány pouze značené tabákové výrobky11),
3.  zda je dodržován zákaz nabídky a prodeje lihovin a tabákových výrobků11),
k)   vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně12),
l)   vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány13),
m)   vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto nebo zvláštního zákona uložily,
n)   vykonávají další činnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až m) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li zvláštní právní předpis14) jinak.


1)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
8)   Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10)  Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
11)  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
12)  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
13)  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
14)  Například zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území České republiky a u fyzické osoby místem jejího trvalého pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území České republiky. Nemá-li fyzická osoba místo trvalého pobytu na území České republiky, je místně příslušný územní finanční orgán, v obvodu jehož územní působnosti se fyzická osoba převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území České republiky.

(2) Kontrolu podle § 1 odst. 1 písm. i) a j) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle odstavce 1.".

3. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Dojde-li ke změně správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni účinnosti změny správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.".

4. § 6 zní:

"§ 6

(1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 1 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), h), i), j), m) a n).

(2) Působnost podle § 1 odst. 1 písm. b), k) a l) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených.".

5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

"§ 7a

Ministerstvo může zřídit pracoviště finančních úřadů, která jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami. Pracoviště finančních úřadů se zřizují a ruší vyhláškou ministerstva, kterou se stanoví název, sídlo a rozsah činností, které každé z pracovišť finančních úřadů musí zabezpečovat.".

6. V § 9 písm. b) se odkaz na poznámky pod čarou č. 7a a 7b nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1; poznámky pod čarou č. 7a a 7b se zrušují.

7. V § 9 písmena d) a e) znějí:

"d)   vykonává finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),
e)   vykonává cenovou kontrolu a ukládá pokuty podle zvláštního právního předpisu5),".

8. V § 9 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 2 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3.Dosavadní poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

9. V § 9 se písmeno g) zrušuje.Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

10. V § 10 odst. 1 se slova "rozpočtovou organizací" nahrazují slovy "účetní jednotkou".

11. V § 10 odst. 3 se slova "dotací a" nahrazují slovy "v rámci výkonu finanční kontroly a v rámci".

12. V § 11 písm. b) se odkaz na poznámky pod čarou č. 7a a 7b nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1.

13. V § 11 písm. e) se slova " , prováděním revizí" zrušují.

14. V § 11 písm. h) se slovo "peněžitých" nahrazuje slovem "finančních".

15. V § 11 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)   pro zajištění svých úkolů v oblasti vzdělávání a personálního řízení shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje zaměstnanců územních finančních orgánů:
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změny, titul, datum narození, pohlaví, věk, zdravotní postižení, změna pracovní schopnosti,
2.  nejvyšší dosažený stupeň vzdělání, včetně data ukončení studia a jeho obor; cizí jazyk a stupeň znalosti,
3.  označení pracoviště (územní finanční orgán, včetně jeho vnitřního organizačního členění), číslo pracoviště,
4.  osobní číslo, identifikační číslo, druh pracovněprávního vztahu, den a důvod vzniku a skončení pracovněprávního vztahu; celková doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávních vztazích; doba, po kterou je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k organizační složce; doba, po kterou pracuje v resortu ministerstva, započtená délka odborné praxe, sjednaná doba úvazku, důvod a datum vynětí z evidenčního stavu,
5.  vykonávané činnosti, systemizované místo, předepsaný stupeň vzdělání, kategorie zaměstnance, pracovní zařazení, zda je vedoucím zaměstnancem a v jaké pozici, zda má nárok nebo pobírá starobní důchod, stupeň bezpečnostní prověrky,
6.  způsob odměňování, přiznaná platová třída a platový stupeň, jednotlivé složky platu (tarif, osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za vedení, další příplatky, odměny),
7.  označení, číslo a název vzdělávací akce, den jejího zahájení a ukončení, zda je ukončena testem a jeho výsledek.".

16. § 12 se zrušuje.

17. V § 13 se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovem "Zaměstnanci" a slovo "správci.8)" se nahrazuje slovem "správci.".

18. § 13 se zrušuje.

19. V § 13a větě první se slovo "Pracovníci" nahrazuje slovem "Zaměstnanci" a věta druhá se nahrazuje větou "Vzor služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.".

20. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.

21. V ustanovení § 15 se slova "předpisy.2), 3), 7a) a 9)" nahrazují slovem "předpisy.".

22. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z informačního systému evidence obyvatel údaje o

a)   státních občanech České republiky,
b)   cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu, a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje ministerstvu pro plnění úkolů podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z registru rodných čísel údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)   u státních občanů České republiky
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
5.  rodné číslo,
6.  státní občanství,
7.  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8.  počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
 10.  zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
 11.  rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
12.  rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
13.  rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
14.  rodné číslo dítěte,
15.  osvojení dítěte,
16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
17.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b)   u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b)
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2.  datum narození,
3.  pohlaví a jeho změna,
4.  místo a stát, na jehož území se narodil,
5.  rodné číslo, bylo-li přiděleno,
6.  státní občanství,
7.  druh a adresa místa pobytu,
8.  číslo a platnost povolení k pobytu,
9.  počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
 10.  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
 11.  správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
 12.  rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
 13.  jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
 14.  jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
15.  vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
 16.  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
 17.  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Ustanoveními odstavců 1 až 4 není dotčena povinnost státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které vedou evidenci osob, předávat územním finančním orgánům a ministerstvu údaje v rozsahu a za podmínek podle zvláštního zákona upravujícího správu daní a poplatků.".

23. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 a 16 zní:"

Příloha č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.


15)  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
16)  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.".

24. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 zní:"

Příloha č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.


15)  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
16)  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.
17)  Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

25. Přílohy č. 2 a 3 znějí:"

Příloha č. 2 k zákonu č. 531/1990 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 531/1990 Sb.

26. Příloha č. 4 se zrušuje.

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném k 1. lednu 2006.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán3l)" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o geologických pracích

Čl. IV

V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o metrologii

Čl. V

V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. VI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní:

"§ 60e

Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.".

2. V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.".

3. V § 65 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.".

4. V § 66 odst. 2 se za slova "živnostenský úřad" vkládají slova " , územní finanční orgán nebo celní úřad".

5. V 66 odst. 3 se slova "Živnostenský úřad" nahrazují slovem "Orgán".

6. V § 66 odst. 5 se za slova "živnostenského úřadu" vkládají slova " , územního finančního orgánu nebo celního úřadu".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. VII

V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o komoditních burzách

Čl. VIII

V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Čl. IX

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 6 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

2. V § 12 odst. 4 se slova "Finanční orgán21a)" nahrazují slovy "Celní úřad".Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. X

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 15 se slova "k vybrání místně příslušným orgánem finanční úřad" nahrazují slovy "ke správě jejího placení místně příslušný správce daně".

2. V § 11 odst. 3 na konci se tečka zrušuje a doplňují se slova "nebo osoby, které vykonávají činnosti nezbytné pro plnění daňových povinností u osob, nad nimiž vykonávají kontrolu7b).".Poznámka pod čarou č. 7b zní:


"7b)  Například § 1 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 21 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou "To neplatí, pokud je podání učiněno za použití datové zprávy nebo jiného technického prostředku a má náležitosti daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování, pokud dojde současně k zaplacení v něm vyčíslené daně.".

4. V § 23 se odstavec 5 zrušuje.

5. V § 24 odst. 6 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  příslušnému archivu pro splnění povinností spojených s archivnictvím.".

6. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Státní orgány a orgány územních samosprávných celků, které

b)   vedou evidenci osob nebo jejich majetku, nebo
c)   poskytují plnění, které je předmětem daně, nebo
d)   provádějí řízení v případech, kdy předmět řízení před nimi podléhá daňové povinnosti, nebo
e)   získávají jiné další údaje potřebné pro vyměření a vymáhání daně,

jsou povinny předat správci daně údaje v rozsahu podle odstavce 2.".

7. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Správci daně mohou údaje získané podle odstavce 1 dožadovat jen v rozsahu nezbytném pro výkon svých pravomocí, a to jak jednorázově, tak s využitím dálkového a nepřetržitého přístupu, nebo způsobem, který dohodne správce daně se správcem příslušné evidence. Způsob získání informací musí umožňovat uchování identifikačních údajů o správci daně nebo jeho pracovníkovi, který o výdej informací žádal, a o účelu, k němuž byl výdej informací žádán, nejméně po dobu 5 let.".Dosavadní odstavce 2 až 18 se označují jako odstavce 3 až 19.

8. V § 34 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavce 5 až 19 se označují jako odstavce 4 až 18.

9. V § 34 se doplňuje odstavec 19, který zní:

"(19) Správci daně jsou povinni zajistit ochranu získaných údajů před jejich předáním nebo zveřejněním a řídí se přitom podmínkami pro zachovávání mlčenlivosti podle tohoto zákona.".

10. V § 36 odst. 1 větě druhé se na konci textu doplňují slova "bez ohledu na původní účel jejich shromažďování".

11. V § 36 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

12. V § 36 odst. 3 se slova "až po zahájení příslušného daňového řízení" nahrazují slovy "v příslušném daňovém řízení".

13. V § 56 se odstavec 6 zrušuje.

14. V § 59 odst. 3 písm. b) bodu 2 se za slova "v hotovosti" vkládají slova "nejvýše do částky 10 000 Kč".

15. V § 64 odst. 4 se věta pátá zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. XI

V § 24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XII

V § 43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 36/2004 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XIII

V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. XIV

V § 8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna devizového zákona

Čl. XV

V § 24 odst. 2 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna lesního zákona

Čl. XVI

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 3 se slova "finančnímu orgánu11)" nahrazují slovy "celnímu úřadu".Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

2. V § 18 odst. 2 se slova "finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".

3. V § 18 odst. 3 a 4 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o krmivech

Čl. XVII

V § 19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně chmele

Čl. XVIII

V § 8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 322/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán20)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Čl. XIX

V § 17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán17a)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zemědělství

Čl. XX

V § 5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán5e)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 5e se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Čl. XXI

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 72 odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

2. V § 81r odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech

Čl. XXII

V § 14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán18)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna veterinárního zákona

Čl. XXIII

V § 74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o azylu

Čl. XXIV

V § 93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. XXV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 156 odst. 7 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

2. V § 157 odst. 5 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXVI

V § 35a odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

Čl. XXVII

V § 8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

Čl. XXVIII

V § 8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XXIX

V § 46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XXX

V § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna plemenářského zákona

Čl. XXXI

V § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Čl. XXXII

V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., se slova "územní finanční orgány24)" nahrazují slovy "celní úřady".Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o elektronickém podpisu

Čl. XXXIII

V § 19 odst. 6 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Čl. XXXIV

V § 26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. XXXV

V § 33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se slova "územní finanční orgán41)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Čl. XXXVI

V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán54)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech

Čl. XXXVII

V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad podle zvláštního právního předpisu8)" nahrazují slovy "celní úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků".Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XXXVIII

V § 7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. XXXIX

V § 22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se slova "územní finanční orgán12)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna lázeňského zákona

Čl. XL

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 11 a v § 16 odst. 1 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

2. V § 20 odst. 4 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o odpadech

Čl. XLI

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova "finančnímu úřadu" vkládají slova "a vůči místně příslušnému celnímu úřadu".

2. V § 47 odst. 2 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

3. V § 68 odst. 1 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna vodního zákona

Čl. XLII

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 88 odst. 4 a v § 99 odst. 1 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

2. V § 88 odst. 7 se slova "finančnímu úřadu místně příslušnému36b)" nahrazují slovy "celnímu úřadu místně příslušnému".Poznámka pod čarou č. 36b se zrušuje.

3. V § 88 odst. 12 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

4. V § 88 odst. 13 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

5. V § 93 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

6. V § 94 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

7. V § 96 odst. 1 a v § 97 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

8. V § 99 odst. 2 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o myslivosti

Čl. XLIII

V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o obalech

Čl. XLIV

V § 46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se slova "finanční úřad30)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o integrované prevenci

Čl. XLV

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 40 se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem".

2. V § 41 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. XLVI

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 4 a 5 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad" a slova "finančnímu úřadu" se nahrazují slovy "celnímu úřadu".

2. V § 21 odst. 5 a v § 22 odst. 3 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

3. V § 40 odst. 14 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. XLVII

V § 76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Čl. XLVIII

V § 11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán26)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Čl. XLIX

V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Čl. L

V § 35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. LI

V § 41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Čl. LII

V § 26 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o rybářství

Čl. LIII

V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Čl. LIV

V § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

 

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. LV

V § 37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. LVI

V § 40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se slova "finanční orgán91)" nahrazují slovy "celní úřad".Poznámka pod čarou č. 91 se zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. LVII

V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb.

Čl. LVIII

V části páté v článku V v bodě 2 zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se věta "Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g)." nahrazuje větou "Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).".

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. LIX

V § 76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".

část PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

Čl. LX

V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se část třináctá zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Čl. LXI

V § 10 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 440/2003 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zjistí-li ministerstvo skutečnosti, které jsou významné pro správu daní a cel, informuje o těchto zjištěních příslušné finanční ředitelství nebo Generální ředitelství cel.".Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. LXII

Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

1. V položce 1 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:f "3. a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny Kč 20 000  

b) Udělení autorizace servisnímu středisku Kč 10 000".

2. V položce 135 se dosavadní ustanovení označuje jako písmeno b) a před něj se vkládá písmeno a), které zní:

"a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru Kč 1 000  

- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) Kč 500".

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LXIII

V § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o některých službách informační společnosti

Čl. LXIV

V § 12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice

Čl. LXV

V § 8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, se slova "Finanční úřad pro Prahu 1" nahrazují slovy "Celní úřad Praha 1".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Přechodná ustanovení

Čl. LXVI

1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

2. Řízení zahájená územními finančními orgány příslušnými do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí tyto územní finanční orgány.

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Účinnost

Čl. LXVII

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII.

(2) Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

(3) Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ...

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.