Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


413

ZÁKON

ze dne 21. září 2005

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna trestního zákona

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992 vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 692/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 66 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

2. § 105 včetně nadpisu zní:

"§ 105
Vyzvědačství

(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona, jejíž zneužití může vážným způsobem ohrozit nebo poškodit ústavnost, svrchovanost, územní celistvost, obranu a bezpečnost České republiky nebo jiného státu anebo obranu a bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů v uvedených oblastech se Česká republika zavázala, s cílem vyzradit ji cizí moci, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo kdo takovou utajovanou informaci cizí moci úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo umožní nebo usnadní činnost pachateli činu uvedeného v odstavci 1 nebo organizaci, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizace, jejímž cílem je vyzvídat utajované informace,
b)   spáchá-li takový čin, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací zvlášť uložena,
c)   získá-li takovým činem značný prospěch, nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo
d)   týká-li se takový čin utajované informace ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm utajení Přísně tajné.

(4) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".

3. § 106 včetně nadpisu nad tímto paragrafem zní:

" Ohrožení utajované informace
§ 106

(1) Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle zvláštního zákona s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci, nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán

a)   vyzradí-li úmyslně nepovolané osobě utajovanou informaci ve zvláštním zákoně klasifikovanou stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné,
b)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, ačkoli mu byla ochrana utajovaných informací zvlášť uložena, nebo
c)   získá-li takovým činem značný prospěch nebo způsobí-li značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a)   týká-li se čin uvedený v odstavci 1 utajované informace stupně utajení Přísně tajné z oblasti zabezpečení obranyschopnosti České republiky, jiného státu nebo mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů se v této oblasti Česká republika zavázala, nebo
b)   spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".

4. § 107 zní:

"§ 107

Kdo z nedbalosti způsobí vyzrazení utajované informace ve zvláštním zákoně klasifikované stupněm utajení Přísně tajné nebo Tajné nebo Důvěrné, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.".

5. V § 167 odst. 1 a 2 a § 168 odst. 1 a 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 8 odst. 5 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slova "tyto skutečnosti" se nahrazují slovy "tyto informace".

3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 50 se odstavec 3 zrušuje.

6. V části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"Oddíl devátý
Přístup k utajovaným informacím

§ 51b

(1) Jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zvláštního právního předpisu1).

(2) Poučení podle odstavce 1 provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu.

(3) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu1a).


1)   § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
1a)   Zákon č. 412/2005 Sb.".

7. V § 55 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Pominou-li důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.".

8. V § 65 odst. 5, § 99 odst. 1 a § 201 odst. 2 a 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

9. V § 99 odst. 3 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích" a u slov "Důvěrné" a "Vyhrazené" se uvozovky zrušují.

10. § 198a se zrušuje.

11. V § 200 odst. 1 a § 201 odst. 3 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST TŘETÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. III

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní:

"(2) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, mohou účastníky zastupovat pouze fyzické osoby, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení těchto utajovaných informací vydaným podle zvláštního právního předpisu56), nebo které byly poučeny způsobem uvedeným v § 40a odst. 1.


56)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. § 40a včetně poznámky pod čarou č. 56a zní:

"§ 40a

(1) Jsou-li v řízení projednávány utajované informace, je předseda senátu povinen přísedící, účastníky, osoby oprávněné za ně jednat (§ 21 až 21b), zástupce účastníků, znalce, tlumočníky, osoby uvedené v § 116 odst. 3 a další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit řízení, předem podle zvláštního právního předpisu poučit56a). Písemný záznam o tomto poučení založí předseda senátu do spisu a jeho kopii zašle nejpozději do 30 dnů ode dne poučení Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

(2) Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu56).


56a)   § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb.

3. V § 44 odst. 3 a § 116 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

4. V § 116 odst. 3 a § 124 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákoníku práce

Čl. IV

V § 25c odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. V

V § 90 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., se slova "Předpisy o ochraně utajovaných skutečností10)" nahrazují slovy "Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Čl. VI

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 207/2000 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 59/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 4 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

2. Poznámka pod čarou č. 4a zní:


"4a)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Policii České republiky

Čl. VII

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 186/1997 Sb., zákona č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č. 288/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 47a odst. 6 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

2. V § 53a odst. 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Čl. VIII

V § 10 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna obchodního zákoníku

Čl. IX

V § 180 odst. 4 a § 220b odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o státní kontrole

Čl. X

V § 11 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 148/1998 Sb., písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"c)   seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu4),

4)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XI

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 50c zní:

"m)   informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona50c).

50c)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o bankách

Čl. XII

V § 38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 10c zní:

"j)   Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).

10c)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XIII

V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 280/2004 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:

"k)   Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18b).

18b)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Vojenské policii

Čl. XIV

Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. a zákona č. 213/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. g) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 37 odst. 3 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. XV

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., zákona č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), obchodní zákoník, zákoník práce, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

3. V § 18b odst. 4 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XVI

V § 24 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 322/2003 Sb. a zákona č. 254/2004 Sb., se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 10b zní:

"h)   vůči Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10b).

10b)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. XVII

V § 4a písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 460/2000 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. XVIII

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 123/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 25d zní:

"c)   informace získané při výběru pojistného Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona25d),

25d)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

2. V § 27 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna celního zákona

Čl. XIX

V § 37d odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

Čl. XX

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb., zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 357/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 se slova "skutečnost podléhající utajení podle zvláštního zákona3a)" nahrazují slovy "informace podléhající utajení podle zvláštního zákona3b)".Poznámka pod čarou č. 3b zní:


"3b)   § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. Poznámka pod čarou č. 3a, která zní: "3a) § 3 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.", se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XXI

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 21 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o státním zastupitelství

Čl. XXII

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 630/2004 Sb., se mění takto:

1. § 7a se včetně poznámky pod čarou č. 1a zrušuje.

2. V § 13d písm. l) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

3. V § 13e se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 14 odst. 5 a § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

5. Poznámka pod čarou č. 5l zní:


"5l)   Například § 63 odst. 3 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Čl. XXIII

Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 357/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. b) se v úvodní části textu za slovo "prokuristé" vkládají slova " , je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena,".

2. V § 7 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu2).


2)   § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.".

3. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a).


2a)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

4. V § 7 odst. 3 se za slova "ve lhůtě do 30 dnů" vkládají slova "od provedení změny" a na konci textu odstavce se doplňují slova " , v dozorčí radě nebo v osobě prokuristy".

5. § 8 zní:

"§ 8

Za citlivou činnost podle zvláštního zákona2a) se považuje

a)   výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,
b)   výkon funkce prokuristy u právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,
c)   výkon funkce člena dozorčí rady právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem.".

6. V § 9 odst. 1 písm. b) se za slova "právnické osoby" vkládají slova "a prokuristy, je-li prokura udělena," a na konci textu písmene se doplňují slova " , jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena".

7. V § 9 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"c)   doklady o státním občanství, trvalém pobytu, výpisy z evidence Rejstříku trestů ne staršími 3 měsíců, čestným prohlášením o způsobilosti k právním úkonům, osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu3) a dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena,

3)   § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.".

Čl. XXIV
Přechodné ustanovení

Právnické osoby, které jsou držiteli povolení pro zahraniční obchod s vojenským materiálem a zřídily dozorčí radu, jsou povinny předložit ministerstvu pro každého člena dozorčí rady doklady podle § 7 odst. 1 písm. b) do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. XXV

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 11 zní:


"11)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna atomového zákona

Čl. XXVI

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1c zní:

"§ 2a
Citlivé činnosti

Za citlivé činnosti se podle zvláštního právního předpisu1c) považují

a)   v oblasti organizace a řízení na jaderném zařízení
1.  organizace a řízení provozu jaderného zařízení,
  2.  organizace nebo řízení činností podle vnitřního havarijního plánu nebo havarijního řádu,
  3.  organizace nebo řízení činnosti úložišť radioaktivních odpadů,
  4.  směnové řízení jaderné elektrárny včetně jednotlivých energetických bloků,
  5.  směnové řízení výzkumného jaderného reaktoru,
  b)   v oblasti nakládání s jadernými materiály zařazenými do I. nebo II. kategorie z hlediska fyzické ochrany
 1.  evidence a kontrola jaderných materiálů,
  2.  řízení nebo kontrola manipulace s jadernými materiály,
  3.  řízení nebo kontrola skladování jaderných materiálů,
4.  organizování přeprav jaderných materiálů,
  5.  organizování přeprav zdrojů ionizujícího záření vyžadujících povolení Úřadu,
c)   v oblasti zajišťování fyzické ochrany jaderných materiálů nebo jaderných zařízení
1.  řízení nebo kontrola fyzické ostrahy jaderných materiálů nebo jaderných zařízení,
  2.  řízení nebo kontrola obsluhy a zajištění provozu řídícího centra a obsluha řídícího centra technického systému fyzické ochrany,
  3.  řízení nebo kontrola údržby a opravy technického systému fyzické ochrany a jeho komponent.

1c)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. V § 17 odst. 1 písmeno i) zní:

"i)   zajistit výkon stanovených činností pouze osobami splňujícími podmínky zvláštní odborné způsobilosti a zdravotně a psychicky způsobilými a zajistit výkon citlivé činnosti podle § 2a osobou bezpečnostně způsobilou podle zvláštního právního předpisu1c),".

3. Poznámky pod čarou č. 9 a 9a se zrušují.

4. V § 18 odst. 1 písm. l) a § 39 odst. 2 větě třetí se slovo "předpisu9)" nahrazuje slovem "předpisu1c)" a slova "dle zvláštního právního předpisu9a)" se nahrazují slovy "podle § 2a".

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. XXVII

V zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se za § 86 vkládá nový § 86a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5b a 5c zní:

"§ 86a
Citlivé činnosti

Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu5b), týkající se civilního letectví, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiného důležitého zájmu státu, je na letištích určených k obchodní letecké dopravě

a)   řízení činností k zajišťování ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
b)   provádění osobních prohlídek a prohlídek zavazadel a přepravovaného nákladu podle § 86 odst. 1,
c)   provádění bezpečnostních předletových kontrol letadel a zajišťování ostrahy letišť,
d)   provádění kontrolní činnosti v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
e)   činnost člena letištního výboru pro bezpečnost zřizovaného podle mezinárodní smlouvy5c),
f)   nastavování citlivosti detekčních systémů a provádění jejich údržby, nebo
g)   podnikání a činnosti vykonávané v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo při dodávání zboží nebo služeb na palubu letadel ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru určeném provozovatelem letiště, bez doprovodu osoby určené provozovatelem letiště, která splňuje požadavky pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního právního předpisu5b).

5b)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
5c)   Úmluva o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva), uveřejněná pod č. 147/1947 Sb.".

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o právu na informace o životním prostředí

Čl. XXVIII

V § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb., se slovo "skutečností5)" nahrazuje slovem "informací5)".Poznámka pod čarou č. 5 zní:


"5)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností

Čl. XXIX

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 386/2004 Sb., zákona č. 190/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 220/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 se zrušuje.

2. Část první se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 19 zrušuje.

3. Část druhá se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 20 a 21 zrušuje.

4. V § 89 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. XXX

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se v nadpisu slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací" a v textu se slovo "skutečnost" nahrazuje slovem "informaci".

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. XXXI

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 5 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)   Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 12 občanského zákoníku.".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

Čl. XXXII

V § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XXXIII

V § 49 odst. 5 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace" a slovo "skutečností" se nahrazuje slovem "informací".

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. XXXIV

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 82/2004 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)".Poznámka pod čarou č. 13c zní:


"13c)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. V § 13 odst. 4 se slovo "skutečností13c)" nahrazuje slovem "informací13c)".

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXXV

V § 39 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 13b zní:

"i)   Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona13b).

13b)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonao Veřejném ochránci práv

Čl. XXXVI

V zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o poštovních službách

Čl. XXXVII

V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění občanský soudní řád a některé další zákony

Čl. XXXVIII

V zákoně č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se část devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení

Čl. XXXIX

V § 16 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, se slovo "skutečnostmi8)" nahrazuje slovem "informacemi8)".Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků

Čl. XL

Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


"6)   Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. XLI

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227//2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 37 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

2. Poznámka pod čarou č. 31 zní:


"31)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o obcích

Čl. XLII

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


"4)   Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o krajích

Čl. XLIII

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 61 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Čl. XLIV

V § 19 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

"(3) Zvláštní právní předpisy o ochraně utajovaných informací tím nejsou dotčeny8).


8)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Čl. XLV

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu

Čl. XLVI

Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


"3)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. XLVII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"d)   Národním bezpečnostním úřadem, zpravodajskou službou nebo Ministerstvem vnitra při provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zvláštního zákona5),

5)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Zákon se rovněž nevztahuje na informační systémy veřejné správy nakládající s utajovanými informacemi5).".Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

3. V § 7 odst. 1 se slova "§ 3 odst. 7" nahrazují slovy "§ 3 odst. 8".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích

Čl. XLVIII

V zákoně č. 60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

Čl. XLIX

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 349/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písm. d) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 21 odst. 1 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

3. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)   § 74 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna vodního zákona

Čl. L

V § 21 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. LI

V § 123 odst. 1 písm. n) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb., se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST PADESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Čl. LII

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 3 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. Poznámka pod čarou č. 14 zní:


"14)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

3. V § 17 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. LIII

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 357/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 28 písm. g) a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 45 odst. 3, § 45 odst. 6 a § 49 odst. 2 a 6 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

3. V § 45 odst. 6 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST PADESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního

Čl. LIV

V zákoně č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se část čtrnáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna služebního zákona

Čl. LV

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. h) se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 18 odst. 2 písm. c) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

3. V § 18 odst. 2 písm. c) a § 20 odst. 1 a 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

4. V § 30 odst. 1 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

5. V § 30 odst. 1 a § 42 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

6. V § 42 odst. 3 písm. d), § 43 odst. 1 písm. d) a § 55 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

7. V § 131 odst. 5 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

8. V § 207 odst. 4 a § 210 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

Čl. LVI

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 8 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

2. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


"7)   Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obchodní zákoník.".

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 310/2002 Sb.

Čl. LVII

V zákoně č. 310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2003 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Čl. LVIII

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se část padesátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. LIX

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písm. g), § 25 odst. 1 písm. b) a § 32 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

2. V § 42 odst. 2 a 3 se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

Čl. LX

V zákoně č. 436/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 127/2005 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. LXI

Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 7 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

2. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


"5a)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNĺ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. LXII

V § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

Čl. LXIII

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., se část dvacátá devátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETĺ
Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Čl. LXIV

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slovo "skutečnostmi" nahrazuje slovem "informacemi".

2. Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. LXV

V § 138 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Čl. LXVI

fZákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slovo "skutečnosti2)" nahrazuje slovem "informace2)".Poznámka pod čarou č. 2 zní:


"2)   Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

2. V § 53 odst. 3 a 5 a § 68 odst. 2 se slovo "skutečnosti" nahrazuje slovem "informace".

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna správního řádu

Čl. LXVII

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, se mění takto:

1. V § 17 odst. 3 a § 49 odst. 2 se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

2. V § 38 odst. 6 se slova "utajované skutečnosti" nahrazují slovy "utajované informace".

3. V § 55 odst. 2 se slovo "skutečnostech" nahrazuje slovem "informacích".

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Účinnost

Čl. LXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. XXII bodů 1 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006, a čl. LV bodů 2 až 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčNedostupné

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ... pokračování

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.