Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


361

ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. I

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se slova "Předmět zákona" nahrazují slovy "Úvodní ustanovení".

2. V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a Nařízení Rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen "Nařízení o fúzích")".Poznámka pod čarou č. 1b zní:


"1b)   Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se včetně odkazu na poznámku pod čarou označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.

3. Za § 3 se vkládá nový § 4, který zní:

"§ 4
Blokové výjimky

(1) Zákaz podle § 3 odst.  1 se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 83 odst.  1 Smlouvy k provedení čl. 81 odst.  3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady (dále jen "komunitární blokové výjimky").

(2) Úřad může povolit blokové výjimky i pro další druhy dohod, pokud je prokázáno, že narušení soutěže, ke kterému by bloková výjimka vedla, je převáženo výhodami pro jiné účastníky trhu, zejména pro spotřebitele.

(3) Úřad rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu výjimky podle odstavce 1 nebo 2 odejme, pokud by v důsledku vývoje na trhu dohoda podléhající takové výjimce nesplňovala podmínky stanovené v § 3 odst.  4.".

4. V § 6 odst.  1 písm.  b) se slova "společný podíl účastníků dohody" nahrazují slovy "podíl žádného z účastníků dohody".

5. V § 6 odst.  2 písm.  a) se druhé slovo "nebo" nahrazuje slovy " , omezení nebo kontrole výroby nebo odbytu anebo" a slova "nebo nákupních zdrojů" se nahrazují slovy " , nákupních zdrojů nebo zákazníků".

6. V § 6 odst.  2 písm.  c) bodě 2 se za slova "zaměnitelného zboží" vkládají slova " , pokud společný podíl účastníků horizontální dohody nebo podíl některého z účastníků vertikální dohody přesahuje na relevantním trhu 5 %".

7. V § 11 odst.  1 se písmeno  g) zrušuje.

8. V § 12 odst.  1 se slovo "přeměnou" nahrazuje slovem "fúzí" a poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

9. V § 12 odst.  2 se slovo "podstatné" zrušuje, za slovo "smlouvou" se vkládají slova " , na základě dražby nebo jiným způsobem" a na konci odstavce se doplňuje věta "Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku.".

10. V 12 odst.  3 se slova "jeden podnik" nahrazují slovy "jednoho soutěžitele" a slova "jiný podnik" se nahrazují slovy "jiného soutěžitele".

11. V § 12 odst.  3 písm.  b) se slova "určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele" nahrazují slovy "jiného soutěžitele kontrolovat".

12. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě

a)   vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo
b)   práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

13. V § 12 odst.  7 se slova "podle odstavce 2" zrušují a ve větě druhé se slova "soutěžitelé, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry" nahrazují slovy "soutěžitelé, kteří jsou poskytovateli investičních služeb".

14. V § 12 odst.  7 se věta poslední nahrazuje větou "Na návrh banky nebo soutěžitele, který je poskytovatelem investičních služeb, může Úřad dobu 1 roku prodloužit, pokud navrhovatel prokáže, že účelu, pro který nabyl účasti na jiném soutěžiteli, nemohlo být během této doby z objektivních důvodů dosaženo.".

15. V § 12 odst.  8 se slova "podle odstavce 2" zrušují.

16. V § 13 písm . b) bodě 1 se slovo "přeměny" nahrazuje slovem "fúze".

17. V § 13 písm.  b) bodě 3 se slova "jehož podnikem" nahrazují slovem "nímž" a v bodu 4 se slova "§ 12 odst.  4" nahrazují slovy "§ 12 odst.  5".

18. V § 15 odst.  2 se slova "podle § 12 odst.  1, 2 a 4" nahrazují slovy "podle § 12 odst.  1, 2 a 5", slovo "přeměnou" se nahrazuje slovem "fúzí ", slovo "podstatnou" se zrušuje a slova "jiný podnik" se nahrazují slovy "jiného soutěžitele".

19. Nadpis § 16 zní: "Průběh řízení".

20. V § 16 odst.  2 větě první se slova "a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže" nahrazují slovy "ale nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže" a ve větě druhé za slova "vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže" se vkládají slova " , zejména proto, že jím vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich".

21. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

"(4) Úřad může za podmínek stanovených Nařízením o fúzích13) požádat Komisi, aby řízení provedla a spojení posoudila sama. Do vydání rozhodnutí Komise, zda takové spojení sama posoudí, Úřad řízení přeruší. Pokud Komise rozhodne, že takové spojení sama posoudí, Úřad řízení zastaví.


13)   Čl. 22 odst.  1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

22. V § 16 odst.  5 větě první se slova " , v případě spojení, k němuž má dojít převzetím nabídky účastnických cenných papírů, do 2 měsíců od zahájení řízení" zrušují, ve větě druhé se slova "těchto lhůtách" nahrazují slovy "této lhůtě" a slova "těchto lhůt" se nahrazují slovy "této lhůty".

23. V § 16 odst.  6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

24. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rozhodnutí o povolení spojení se vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže, která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

25. V § 17 odstavec  3 zní:

"(3) Úřad spojení nepovolí, pokud by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich. Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.".

26. V § 17 odst.  4 větě čtvrté se číslo "4" nahrazuje číslem "5" a na konci odstavce 4 se doplňují věty "Pokud účastníci řízení takové závazky nenavrhnou nebo pokud nejsou jimi navržené závazky k zachování účinné soutěže dostačující, může Úřad ve prospěch zachování účinné soutěže stanovit v rozhodnutí o povolení spojení podmínky a omezení účastníky nenavržené, jestliže s jejich převzetím soutěžitelé souhlasí. Pokud Úřad podmíní povolení spojení splněním závazků navržených soutěžiteli, může rozhodnutím stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků.".

27. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst.  1 a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí být spojení soutěžiteli uskutečňováno.".

28. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Zákaz podle odstavce 1 se nevztahuje na uskutečňování spojení, k němuž má dojít na základě veřejné nabídky převzetí účastnických cenných papírů nebo na základě sledu operací s kótovanými cennými papíry, v jejichž důsledku je kontrola nabyta od různých subjektů, za předpokladu, že byl neprodleně podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst.  1 a že hlasovací práva spojená s těmito cennými papíry nejsou vykonávána; tím nejsou dotčena ustanovení odstavců 3 a 4.".

29. V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Úřad může v rozhodnutí o povolení výjimky stanovit podmínky a omezení ve prospěch zachování účinné soutěže.".

30. V § 18 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud Úřad zjistí, že spojení bylo uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím Úřadu, rozhodne o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem Úřad zejména uloží soutěžitelům povinnost prodat podíly, převést podnik nabytý spojením nebo jeho část, anebo povinnost zrušit smlouvu, na jejímž základě ke spojení došlo, případně provést jiná přiměřená opatření, která jsou nezbytná k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Úřad může takové rozhodnutí vydat i tehdy, pokud zjistí, že bylo uskutečněno spojení, aniž byl podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst. 1.".

31. V § 20a odst.  2 se slova "odepřít výhodu plynoucí z některého nařízení o výjimce ve smyslu čl. 81 odstavec 3 Smlouvy" nahrazují slovy "rozhodnutím jednotlivému soutěžiteli výhodu komunitární blokové výjimky odejmout".

32. V § 20a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g), h) a i), která znějí:

"g)   předkládat svá stanoviska k řízením, která Komise provádí podle Nařízení o fúzích,
h)   vydávat rozhodnutí v případech, kdy nařízení Evropských společenství, přijatá v souladu s články 83 až 86 Smlouvy, opravňují Úřad k přijetí rozhodnutí,
i)   přijímat opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti určila Komise a kdy zmocnila členský stát k přijetí potřebného opatření k nápravě podle článku 85 odst.  2 Smlouvy.".

33. V § 20a odst.  4 písm.  a) se za slovo "Nařízením" vkládají slova "a Nařízením o fúzích".

34. V § 20a odst.  4 písm.  b) se za slova "šetření" vkládají slova "podle Nařízení nebo podle Nařízení o fúzích".

35. V § 20a odst.  4 písm.  d) se za slovo "rozhodnutí" vkládají slova "podle odstavce 1".

36. V § 20a odst.  4 písm.  e) se na konci doplňují slova "do Poradního výboru pro spojení a do Poradního výboru pro otázky státní podpory,".

37. V 20a se doplňuje odstavec  5, který včetně poznámek pod čarou č. 14a až 14d zní:

"(5) Při postupu podle Nařízení o fúzích je Úřad oprávněn

a)   vyjádřit se k návrhu na postoupení případu před jeho oznámením14a),
b)   požádat Komisi o postoupení případu14b),
c)   za podmínek stanovených Nařízením o fúzích14c) požádat Komisi o posouzení případu,
d)   rozhodnout o případu postoupeném Komisí14d).

14a)   Čl. 4 odst.  4 a 5 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.
14b)   Čl. 9 odst.  2 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.
14c)   Čl. 22 odst.  1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004.
14d)   Čl. 9 odst.  3 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004".Dosavadní poznámka pod čarou č. 14a se označuje jako poznámka pod čarou č. 14e.

38. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a rozhodnuto.".

39. V § 21 odstavec 4 zní:

"(4) Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy k prokázání jimi tvrzených skutečností v souladu s bezprostředně závazným právním předpisem Evropských společenství14e). Pokud účastník řízení navrhne závazky podle § 17 odst.  4, je povinen označit důkazy k prokázání, že splnění těchto závazků je dostatečné k zachování účinné soutěže; před uskutečněním spojení musí označit důkazy potřebné k prokázání, že tyto závazky, případně podmínky a povinnosti uložené Úřadem podle § 17 odst.  4 byly splněny. Účastník řízení je povinen označit rovněž důkazy potřebné k prokázání splnění povinností uložených Úřadem podle § 18 odst.  5.".

40. V § 21 odst.  5 se za větu třetí vkládá věta "K zajištění účelu šetření mohou zaměstnanci Úřadu obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky, obchodní knihy a jiné obchodní záznamy v nich se nacházející zapečetit na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření.".

41. V § 21 odst.  7 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavce 5".

42. V § 21 odst.  9 větě první se slovo "nebo" zrušuje.

43. V § 21a odst.  2 se slova "nebo čl. 22 odst.  1 nebo 2 Nařízení" nahrazují slovy " , čl. 22 odst.  1 nebo 2 Nařízení nebo čl. 12 odst.  1 Nařízení o fúzích".

44. V § 21a odst.  4 se slova "Úřad řízení až do rozhodnutí takového soutěžního úřadu přeruší nebo řízení zastaví" nahrazují slovy "může Úřad řízení zastavit nebo až do rozhodnutí takového soutěžního úřadu přerušit".

45. V § 22 odst.  1 písm.  a) se za slova "300 000 Kč" vkládají slova "nebo do výše 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období".

46. V § 22 odst.  1 písm.  a) se za slova "podle tohoto zákona" vkládají slova "anebo pokud byla porušena pečeť umístěná podle § 21 odst.  5".

47. V § 22 odst.  2 se slova "ukončený kalendářní rok" nahrazují slovy "ukončené účetní období" a slova "závazky uznané" se nahrazují slovy "opatření uložená" a za slova "§ 11 odst.  3" se vkládají slova "anebo podle § 18 odst.  5".

48. V § 22 odst.  3 se slova "nesplnění vykonatelného rozhodnutí" nahrazují slovy "jednání v rozporu s vykonatelným rozhodnutím" .

49. V § 25a se na konci tečka nahrazuje čárkou, odkaz na poznámku pod čarou č. 18 se zrušuje a doplňují se slova, která včetně poznámek pod čarou č. 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f a 18g znějí: "s výjimkou ustanovení o řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a správními orgány, které jsou dotčenými orgány, týkajících se řešení otázky, která je předmětem rozhodování18), ustanovení o tom, komu lze uložit pořádkovou pokutu a do jaké výše ji lze uložit18a), ustanovení o zákazu změny napadeného rozhodnutí v neprospěch odvolatele18b), ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí18c), dále z ustanovení o zvláštnostech řízení o rozkladu, ustanovení o složení rozkladové komise a o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu18d) a dále ustanovení o účastnících řízení18e) a ustanovení o postupu při pochybnostech, zda je někdo účastníkem řízení18f); ustanovení správního řádu o účastnících řízení podle zvláštního zákona18g) se však použijí.


18)   § 136 odst.  6 správního řádu.
18a)   § 62 odst.  1 a 2 správního řádu.
18b)   § 90 odst.  3 správního řádu.
18c)   § 71 správního řádu.
18d)   § 152 odst.  3 a 5 správního řádu.
18e)   § 27 odst.  1 a 2 správního řádu.
18f)   § 28 správního řádu.
18g)   § 27 odst.  3 správního řádu.".

50. § 26 zní:

"§ 26

Úřad stanoví vyhláškou obsah a formu návrhu na povolení spojení podle § 15 odst.  3.".

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pokud byl Úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podán návrh na zahájení řízení podle § 15 zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve věci návrhu na spojení s komunitární dimenzí1), a to již bylo do tohoto dne oznámeno Komisi2), Úřad řízení v této věci zastaví, popřípadě je nezahájí.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod.
2.   Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.
3.   Vyhláška č. 200/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 a § 4 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií.
4.   Vyhláška č. 201/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci.
5.   Vyhláška č. 202/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví.
6.   Vyhláška č. 203/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času.
7.   Vyhláška č. 205/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.
8.   Vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.
9.   Vyhláška č. 245/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst.  1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.

Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. V

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), se mění takto:

1. V § 10 odst.  1 písm.  n) se slovo "účinné" nahrazuje slovem "účelné".

2. V § 26 odst.  5 se za slova "podle odstavce 3," vkládají slova "obecné podmínky pro vykonání zkoušky,".

3. V § 27 odst.  2 větě druhé se slova "jsou součástí státních finančních aktiv," zrušují.

4. V § 34 odst.  2 se za slovo "Geografickým" vkládá slovo "telefonním" a za slovo "bodu" se vkládají slova "veřejné telefonní".

5. V § 34 odst.  3 se za slovo "Negeografickým" vkládá slovo "telefonním" a za slovo "mobilních" se vkládá slovo "telefonních".

6. V § 38 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: "Pro výpočet ztráty a její úhradu se použijí ustanovení § 48 a § 49 odst.  1 a 11 obdobně.".

7. V § 41 odst.  1 a 4 se slova "§ 96" nahrazují slovy "§ 95 a 96".

8. V § 41 odst.  6 se za větu první vkládá věta "Na základě smlouvy lze v seznamu uveřejnit i další údaje účastníka.".

9. V § 48 odst.  3 větě první se slova "a 3" zrušují.

10. V § 54 odst.  2 se slova "veřejně dostupných služeb elektronických komunikací" nahrazují slovy "veřejně dostupné telefonní služby".

11. V § 73 odst.  4 se slova "telekomunikační sítě" nahrazují slovy "komunikační sítě".

12. V § 83 odst.  8 větě třetí za slovo "Radou" a větě čtvrté za slovo "Rada" se vkládají slova "pro rozhlasové a televizní vysílání".

13. V § 94 se vkládá nadpis paragrafu, který zní: "Přesměrování volání".

14. V § 99 odst.  1 větě první se slova "písm.  c) a d)" nahrazují slovy "písm.  d) a e)".

15. V § 100 odst.  5 poslední věta zní: "V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné elektromagnetické slučitelnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení.".

16. V § 101 odst.  2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "zemních prací a terénních úprav.".

17. V § 104 se doplňuje odstavec 16, který zní:

"(16) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník tohoto vedení.".

18. V § 107 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod čarou č. 46a zní:

"(11) Členové Rady a její předseda jsou odměňováni podle zvláštního právního předpisu46a).


46a)   Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.".

19. V § 118 odst.  1 písm.  j) se slova "§ 96 odst.  1, 2, 4 nebo 5" nahrazují slovy "§ 95 odst.  1 nebo 2 anebo § 96 odst.  2 nebo 3".

20. V § 118 odst.  1 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena i) až s).

21. V § 118 odst.  6 písm.  b) se slova "ohrozí poskytování dílčích služeb neplněním hodnot" nahrazují slovy "překročí mezní hodnoty".

22. V § 118 odst.  11 se slova "písm.  a) až m)" nahrazují slovy "písm.  a) až l)".

23. V § 118 odst.  12 se slova "písm.  n)" nahrazují slovy "písm.  m)".

24. V § 118 odst.  13 se slova "písm.  o) až t)" nahrazují slovy "písm.  n) až s)".

25. V § 121 odst.  2 se odkaz na poznámku pod čarou č. "22)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. "21)".

26. V § 122 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 48a zní:

"(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu. Ustanovení správního řádu o možném způsobu ukončení řízení o rozkladu48a) se nepoužije. Pro účely složení rozkladové komise se členové Rady Úřadu, s výjimkou jejího předsedy, nepovažují za zaměstnance ústředního správního úřadu.


48a)   § 152 odst.  5 správního řádu.".

27. V § 122 odst.  8 se za slovo "odvolání" vkládají slova "nebo rozkladu".

28. V § 122 odst.  9 se slova "§ 114 odst.  1 a 2" nahrazují slovy "§ 114 odst.  2".

29. V § 123 odst.  1 větě první se za slovo "odvolání" vkládají slova "nebo rozklad" a ve větě druhé se slovo "odvolání" nahrazuje slovem "rozkladu".

30. V § 136 odst.  10 se slovo "veřejné" zrušuje.

31. V § 136 odst.  11 větě poslední se za slova "rádiových kmitočtů" vkládají slova "nebo oprávnění k využívání čísel". Za poslední větu se doplňuje věta, která zní: "Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydaná podle dosavadních právních předpisů se považují za individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů operátorů třídy A.".

32. § 136 odstavec  15 zní:

"(15) Platnost průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, s výjimkou průkazů pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu, vydaných podle dosavadních právních předpisů se nemění. Průkazy zvláštní způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen "průkaz radioamatéra") pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC.".

33. V § 136 odst.  17 se slovo "koncesovanou" nahrazuje slovem "vázanou".

34. V § 136 odst.  19 se slova "v § 96" nahrazují slovy "v § 95".

35. V § 143 odst.  1 se za slova "účinnosti tohoto zákona" vkládají slova "v rozsahu a za podmínek dle dosavadních právních předpisů. Povinnost poskytovat univerzální službu trvá až".

36. V § 149 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na členy Rady ustanovení zákoníku práce, a to až do dne nabytí účinnosti služebního zákona.".

37. Poznámka pod čarou č. 40 zní:


"40)   Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.".

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1. V příloze zákona Sazebník část VIII položky 108 až 112 znějí:

"Položka 108
1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu

a)  radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí
radiotelefonních Kč 400,-
radiotelegrafních Kč 600,-
 -  jiných vysílacích rádiových zařízení Kč 400,-
b)  radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách
radiotelefonních Kč 300,-
 -  radiotelegrafních Kč 400,-
c)  radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln
radiotelefonních Kč 300,-
 -  radiotelegrafních Kč 400,-
d)  vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 400,-

2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti uvedeného v bodě 1Kč 200,-

Položka 109
a) Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti Kč 1 000,-
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů Kč 500,-

Položka 110
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé Kč 200,-
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti Kč 10 000,-
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně Kč 200,-
d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích Kč 100,-

Poznámka
Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.

Položka 111
a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel Kč 5 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel Kč 500,-

Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112

a)  Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba) Kč 7 000,-
-  pro pevnou službu Kč    5 000,-
pro amatérskou radiokomunikační službu Kč  500,-
pro ostatní radiokomunikační služby Kč 3 000,-
b)  Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba) Kč 500,-
pro pevnou službu Kč 500,-
pro amatérskou radiokomunikační službu Kč 200,-
pro ostatní radiokomunikační službyKč 500,-

Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).".

2. V příloze zákona Sazebník část VIII se položky 113 a 114 zrušují.

3. V rejstříku k Sazebníku název části VIII zní:

"Poplatky v elektronických komunikacích".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. VII

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm.  f) se na konci textu doplňují slova "a člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu".

2. V § 27a se číslo "1,424" nahrazuje číslem "1,52".

3. V § 27b se číslo "1,932" nahrazuje číslem "2,06".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

Čl. VIII

V § 2 odst.  1 písm.  h) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Čl. IX

V § 5 písm.  a) bodu 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Čl. X

V § 5 odst.  1 písm.  i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Čl. XI

V § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., v odstavci 3 se věta "Součástí státních finančních aktiv je rovněž radiokomunikační účet zřízený podle zvláštního právního předpisu." zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. XII

V § 3 odst.  1 písm.  c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se v bodu 8 za slova "členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání," vkládají slova "členové Rady Českého telekomunikačního úřadu,".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. XIII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst.  1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

"t)   členů Rady Českého telekomunikačního úřadu provádí Český telekomunikační úřad.".

2. V § 36 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno za), které zní:

"za)   členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Účinnost

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 49, pokud jde o § 25a, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

ÚZ č. 1416 - Sociální pojištění 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o pojistném na sociální zabezpečení; menší ...

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

ÚZ č. 1373 - Penzijní spoření a připojištění

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný soubor předpisů ke III. penzijnímu pilíři. Od minulého vydání byl novelizován zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém došlo od dubna 2020 k 34 změnám. Změněny byly také některé další právní předpisy z této oblasti. V publikaci dále najdete aktuální ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Pojistné na sociální zabezpečení 2020

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příklady Autorka uživatele seznamuje jak se zněním ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

ÚZ č. 1417 - Zdravotní pojištění 2021

Sagit, a. s.

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném; menší změny se dotkly i zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonů o pojišťovnách a pěti různých vyhlášek. Poslední změny ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský - Wolters Kluwer, a. s.

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem ...

Cena: 1 250 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1401 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Do textů publikace jsou zapracovány změny zákona o zadávání veřejných zakázek, které nabývají účinnosti 1. 1. a 1. 5. 2021. Ke změnám došlo také u zákona o investičních pobídkách, zákona o registru smluv a u ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.