Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


342

ZÁKON

ze dne 28. července 2005

o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Akademii věd České republiky

Čl. I

Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "rozpočtovou organizací" nahrazují slovy "organizační složkou České republiky".

2. V § 3 odst. 2 se slova "pracoviště jako příspěvkové organizace" nahrazují slovy "jménem České republiky pracoviště jako veřejné výzkumné instituce".

3. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   § 48 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Akademie podporuje Učenou společnost České republiky, občanské sdružení, která přispívá ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím.".

5. V § 5 odst. 1 se za slovo "Nejvyšším" vkládá slovo "samosprávným".

6. V § 6 písmena d) a e) znějí:

"d) schvaluje zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení pracovišť,
e)   usnáší se na návrhu na jmenování předsedy z členů Sněmu a na jeho odvolání,".

7. V § 6 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) volí a odvolává z funkce volené členy Rady a členy Vědecké rady,".Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 8. V § 8 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

9. V § 8 odst. 1 písm. e) se slova "místopředsedy a" zrušují.

10. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu a na návrh Sněmu, který projedná vláda. Funkční období předsedy je čtyři roky. Funkci předsedy nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období.

(3) Předseda jmenuje místopředsedy z volených členů předsednictva.

(4) Předseda jmenuje a odvolává ředitele pracovišť.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.

11. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť, zástupci vysokých škol a dalších vědeckých institucí a významní vědci ze zahraničí.".

12. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"§ 12

Pracoviště jsou veřejnými výzkumnými institucemi podle zvláštního právního předpisu2).


2)   Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.".Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

13. V § 13 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy4) a vychovává vědecké pracovníky,

4)   § 47 a 81 zákona o vysokých školách.".

14. V § 13 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"h) zajišťuje infrastrukturu pro výzkum a vývoj4a).

4a)   § 2 odst. 2 písm. f) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.".

15. § 14, 15 a 17 se zrušují.

16. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

"§ 20a

Funkční období osob vykonávajících ke dni předcházejícímu dnu přeměny pracoviště na veřejnou výzkumnou instituci funkci ředitele pracoviště nebo funkci člena vědecké rady pracoviště skončí dnem předcházejícím dnu uvedené změny.".

Čl. II

Funkční období osob vykonávajících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů funkci předsedy Akademie věd České republiky, člena Akademického sněmu, člena Akademické rady nebo člena Vědecké rady Akademie věd České republiky není tímto zákonem dotčeno.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Čl. IV

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 215/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "příjemcem organizační složka, právnická osoba" nahrazují slovy "příjemcem organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba".

2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "spolupříjemcem organizační složka, právnická osoba" nahrazují slovy "spolupříjemcem organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba".

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova "uchazečem organizační složka, právnická osoba" nahrazují slovy "uchazečem organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba".

4. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)

infrastrukturou podpůrná činnost zahrnující

 1. služby pro výzkum a vývoj,

2. činnost speciálních výzkumných zařízení,

3. činnost organizací zajišťujících administrativu a financování výzkumu a vývoje, nebo

4. ověřování či rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje,".

5. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Z výdajů na výzkum a vývoj lze hradit finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje. Podmínky pro ocenění stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj.".Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

6. V § 3 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(6) Z výdajů na výzkum a vývoj se hradí náklady spojené s činností Rady pro výzkum a vývoj, s činností Grantové agentury České republiky a s činností Akademie věd České republiky2a).


2a)   § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky.".

7. V § 4 odst. 2 se slova "z výdajů na výzkum a vývoj toho poskytovatele" nahrazují slovy "formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek, organizačních jednotek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra zabývajících se výzkumem a vývojem, tím poskytovatelem".

8. V § 4 odst. 3 v uvozovací větě se slova "z výdajů organizačních složek" nahrazují slovy "zvýšením výdajů organizačních složek".

9. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slova "příspěvkové organizace" vkládají slova " , veřejné výzkumné instituce a organizační složky územního samosprávného celku" a slovo "jejím" se nahrazuje slovem "jejich".

10. V § 4 odst. 3 písm. f) se za slovo "složky" vkládají slova "České republiky".

11. V § 4 odst. 4 se za slovo "dotace" vkládají slova "právnickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek".

12. V § 4 se doplňuje nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

"(8) Pokud poskytovatel, který je správcem kapitoly státního rozpočtu, na základě zvláštního právního předpisu5a) sám provádí výzkum, jehož řešení je předmětem ochrany utajovaných skutečností nebo se týká obrany či bezpečnosti státu, je tento výzkum hrazen jako institucionální podpora výzkumného záměru z výdajů tohoto poskytovatele. Na poskytování této podpory se nevztahují § 4 odst. 3, § 27, 28 a § 29 odst. 4 a 5. K tomuto postupu je nutný předchozí písemný souhlas Rady pro výzkum a vývoj.


5a)   Například § 8 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.".

13. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Ke každému uplatněnému výsledku musí příjemce vykázat všechny zdroje veřejných prostředků, s jejichž podporou byl výsledek dosažen. Výsledek uvedený v informačním systému výzkumu a vývoje může zahrnovat více poznatků za podmínky, že poskytovatel při závěrečném hodnocení uzná, že získaný poznatek splnil cíle řešení projektu nebo výzkumného záměru stanovené ve smlouvě uzavřené podle § 9 odst. 1 až 4, popřípadě v rozhodnutí vydaném podle § 9 odst. 5 a 6.".

14. V § 9 odst. 5 se ve větě první slova "Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel poskytne" nahrazují slovy "Je-li příjemcem nebo spolupříjemcem účelové podpory organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel poskytne".

15. V § 10 odst. 2 větě druhé se za slova "rozpočtového opatření" vkládá čárka a vkládají se slova "s výjimkou případů, kdy je spolupříjemce organizační složkou".

16. V § 10 odst. 5 se ve větě první za slovo "příjemce" vkládají slova " , s výjimkou případů, kdy je spolupříjemce organizační složkou".

17. V § 11 odst. 4 se slova "Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel vydá rozhodnutí" nahrazují slovy "Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá rozhodnutí".

18. V § 15 se ve větě třetí slova "Je-li příjemcem nebo spolupříjemcem organizační složka, je vlastníkem jimi pořízeného nebo vytvořeného majetku Česká republika" nahrazují slovy "Je-li příjemcem nebo spolupříjemcem organizační složka, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, je vlastníkem jimi pořízeného nebo vytvořeného majetku Česká republika".

19. V § 17 odst. 6 se ve větě první slova "vybraným právnickým osobám, fyzickým osobám nebo organizačním složkám" nahrazují slovy "vybraným právnickým osobám, fyzickým osobám, organizačním složkám, organizačním jednotkám Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem".

20. V § 17 odst. 7 se za slova "podpory formou dotace" vkládají slova "nebo formou výdaje Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra".

21. V § 18 odst. 2 se v písmenu g) doplňuje věta "To neplatí pro organizační jednotky Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem.".

22. V § 18 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem27a) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).".Poznámka pod čarou č. 27a zní:


"27a)  Například § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.".

23. V § 18 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem27a) obdobné podmínky jako podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm. e) a f)".

24. V § 18 odst. 8 se slova "a které by mohly mít vliv" nahrazují slovy "nebo které by mohly mít vliv".

25. V § 21 odst. 3 větě druhé se za slovo "přijetí" vkládají slova "nebo nepřijetí".

26. V § 21 odst. 10 se slova "podle odstavce 7" nahrazují slovy "podle odstavců 3 a 7".

27. V § 27 odst. 2 větě páté se slova "o návrzích projektů" nahrazují slovy "o návrzích výzkumných záměrů".

28. V § 27 odst. 4 se za slova "podpory formou dotace" vkládají slova "nebo podpory výdaje Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra".

29. V § 28 odst. 2 písm. a) se slova "organizační složkou a" nahrazují slovy "organizační složkou, organizační jednotkou Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem a".

30. V § 28 odst. 3 se slova "státní příspěvkovou organizací, veřejnou vysokou školou nebo organizační složkou," nahrazují slovy "státní příspěvkovou organizací, veřejnou vysokou školou, organizační složkou, organizační jednotkou Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem".

31. V § 28 odst. 3 se v úvodní části textu za slova "státní příspěvkovou organizací," vkládají slova "příspěvkovou organizací územního samosprávného celku, veřejnou výzkumnou institucí,".

32. V § 28 odst. 3 písm. b) se za slovo "učinit" vkládá slovo "neprodleně" a slova "před započetím dalšího účetního období" se zrušují.

33. V § 28 odst. 3 písm. d) se za slovo "fondu" vkládají slova "či jiného zvláštním právním předpisem stanoveného fondu".

34. V § 28 odst. 5 se slova "a které by mohly mít vliv" nahrazují slovy "nebo které by mohly mít vliv".

35. V § 31 odst. 11 písm. b) se slova "které se týkají organizačních složek, právnických osob nebo fyzických osob v jeho působnosti," nahrazují slovy "které se týkají organizačních složek, organizačních jednotek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnických osob nebo fyzických osob v jeho působnosti,".

36. V § 36 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) přípravu a realizaci programů a dalších aktivit v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů,".

 ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. V

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

"u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí.".

 2. V § 4 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.".

3. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. e) až h), j), k), m), n), p), r) a u) v daňovém přiznání.".

4. V § 9 odst. 1 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

"u)  stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v)   stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol.".

5. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující podmínky pro osvobození podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), h), i), k) až n), p), r), t), u) a v), není-li dále stanoveno jinak.".

6. V § 9 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou "Stavby, byty nebo samostatné nebytové prostory uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.".

7. V § 9 odstavec 6 zní:

"(6) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. e) až k), m) až r), u) a v) v daňovém přiznání.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského soudního řádu

Čl. VI

V § 9 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 216/2005 Sb., se doplňuje písmeno x), které včetně poznámky pod čarou č. 53b zní:

"x)  v řízení o zrušení veřejné výzkumné instituce a její likvidaci a o jmenování a odvolání jejího likvidátora53b).

53b)  § 13 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. VII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. k) se slova "z prostředků vysoké školy" nahrazují slovy "z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce".

2. V § 18 odst. 5 se za slova "veřejnou vysokou školou" vkládají slova "nebo veřejnou výzkumnou institucí".

3. V § 18 odst. 8 se za slova "veřejné vysoké školy," vkládají slova "veřejné výzkumné instituce,".

4. V § 20 odstavec 7 zní:

"(7) Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích; přitom u poplatníků zřízených k poskytování veřejné služby v televizním nebo rozhlasovém vysílání pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním veřejné služby a u společenství vlastníků jednotek pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených se správou domu, u poplatníků provozujících zdravotnické zařízení pouze tehdy, použijí-li takto získané prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) spojených s poskytováním zdravotní péče. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. VIII

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)  veřejnými výzkumnými institucemi,
e)   veřejnými vysokými školami.".

2. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi.".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. IX

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písm. e) se za slova "podle zvláštního právního předpisu,12a)" vkládají včetně poznámky pod čarou č. 12b slova "a veřejným výzkumným institucím12b)".


12b)  Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.".

2. V § 22 odst. 4 se slova "odstavce 1 písm. a), c) a d)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. a) a c) až e)".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Čl. X

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)  veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v zemědělských nebo lesnických oborech (dále jen "veřejná výzkumná instituce").".

2. V § 4 odst. 3 se za slovo "obec" vkládají slova " , veřejná výzkumná instituce".

3. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Na základě písemné žádosti veřejné výzkumné instituce může Pozemkový fond převést bezúplatně do jejího vlastnictví pozemky, které tato instituce nezbytně potřebuje pro výzkum v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví.".Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

4. V § 5 odst. 7 se slova "v odstavcích 1, 4 nebo 5" nahrazují slovy "v odstavcích 1, 5 nebo 6".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Čl. XI

V § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se za slova "pověřenou osobou příspěvková organizace" vkládají slova "nebo veřejná výzkumná instituce".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XII

V § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 16b zní:

"f)  zřizovat veřejné výzkumné instituce podle zvláštního zákona16b).

16b)   Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákoníku práce

Čl. XIII

V § 5 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 312/2002 Sb., se za slova "vysokých škol," vkládají slova "ředitelů veřejných výzkumných institucí,".

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o vysokých školách

Čl. XIV

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a zvláštními právními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje7a)".Poznámka pod čarou č. 7a zní:


"7a)   Zákon o podpoře výzkumu a vývoje.
Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.".

2. V § 18 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) fond účelově určených prostředků,
f)   fond sociální.".

3. V § 18 odst. 6 se za slova "vysoké školy" vkládají slova "uvedené v odstavci 5 písm. a) až d)" a slova "z hospodářského výsledku" se nahrazují slovy "ze zisku".

4. V § 18 se na konci textu odstavce 6 doplňují věty "Veřejná vysoká škola může rozdělovat do fondů zisk po zdanění pouze v případě, že byla uhrazena případná ztráta z minulých období. Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku. Použití prostředků fondů uvedených v odstavci 5 písm. a) až d) a f) upravuje statut veřejné vysoké školy.".

5. V § 18 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 10, které znějí:

"(7) Fond účelově určených prostředků vytváří veřejná vysoká škola z

a)   účelově určených darů, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
b)   účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí,
c)   účelově určených veřejných prostředků, včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být veřejnou vysokou školou použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty.

(8) Účelově určené prostředky podle odstavce 7 písm. c) může veřejná vysoká škola převést do fondu účelově určených prostředků do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých veřejné vysoké škole na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté veřejné vysoké škole v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků veřejná vysoká škola písemně oznámí jejich poskytovateli.

(9) Prostředky fondu účelově určených prostředků může veřejná vysoká škola použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty.

(10) Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů veřejné vysoké školy do výše 2 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.".Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 11.

6. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 7a zní:

"(4) Poskytování dotací soukromým vysokým školám na výzkum a vývoj se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími podporu výzkumu a vývoje7a).".

7. V § 83 odst. 1 větě třetí se slova "vlády České republiky" zrušují.

8. V § 95 odst. 1 se slova "rozpočtové organizace" nahrazují slovy "organizační složky státu".

9. V příloze č. 2 k zákonu se slova:

Vojenské vysoké školy v České republice:
Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově Vojenská akademie v Brně
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové"

nahrazují slovy:

Vojenská vysoká škola:
Univerzita obrany v Brně".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Účinnost

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

ÚZ č. 1466 - Zákoník práce, rejstřík, 2022

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika menším změnám, které nabývají účinnosti v lednu 2022. Do textu zákoníku byly také zapracovány aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2022. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2022

Daňová evidence podnikatelů 2022

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2021 i 2022. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2022. Podrobněji ke ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2022

Zcela legální daňové triky 2022

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.