Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 309/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 108, ze dne 2. 8. 2005

309

VYHLÁŠKA

ze dne 22. července 2005

o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. nn), § 4a odst. 1, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

(2) Tato vyhláška upravuje

a)   způsob určení vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení,
b)   technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při výrobě a za provozu,
c)   postupy pro posuzování shody vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s technickými požadavky a
d)   způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení v provozu.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   vybraným zařízením speciálně navrhovaným pro jaderná zařízení (dále jen "speciálně navrhované vybrané zařízení") vybrané zařízení bezpečnostní třídy1) 1, 2 a 3, jehož případná porucha může způsobit únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření a ohrozit lidské zdraví,
b)   tlakovým zařízením speciálně navrhované vybrané zařízení namáhané tlakem pracovního média, včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku,
c)   výpočtovým tlakem nejvyšší tlak použitý pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při kterém se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,
d)   nejvyšším dovoleným tlakem nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo,
e)   výpočtovou teplotou nejvyšší teplota použitá pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při které se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,
f)   částí vybraného zařízení díl vybraného zařízení, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost tohoto zařízení,
g)   autorizovanou osobou právnická osoba pověřená dle § 4b odst. 1 zákona k úkonům při posuzování shody s technickými požadavky,
h)   výrobou proces směřující ke zhotovení vybraného zařízení, až po uvedení do provozu, nebo jeho jednotlivé fáze. Výroba zahrnuje zejména fáze návrhu, zhotovování jeho částí a sestavení nebo montáž vybraného zařízení z částí vybraného zařízení,
i)   uvedením vybraného zařízení do provozu okamžik, kdy je vybrané zařízení převzato a použito držitelem povolení2) k účelu, ke kterému bylo zhotoveno,
j)   technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob a rozsah ověřování jeho technického stavu v provozu po celou dobu životnosti,
k)   průvodní technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje stav speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části po ukončení jejich výroby,
l)   prohlášením o shodě dokument, kterým výrobce podává prohlášení o vyhodnocení shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky při výrobě tohoto zařízení.

§ 3
Způsob určení speciálně navrhovaných vybraných zařízení
(K § 4a odst. 1 zákona)

(1) Speciálně navrhovanými vybranými zařízeními jsou

a)   tlaková zařízení tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru zařazená v bezpečnostní třídě 1 zahrnující tlakové nádoby a parogenerátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší dovolený tlak přesahuje 0,05 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů, nebo čerpadla, potrubí a armatury pracující s radioaktivními látkami s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,
b)   tlaková zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 1, 2 a 3 zabezpečující chlazení reaktoru, kompenzaci objemu a systémů chlazení hermetických prostorů, systémů normálního a havarijního doplňování, systémů dochlazování primárního okruhu a systémů chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,
c)   tlaková zařízení systémů čistění pracovních médií jaderného zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3 (systém čistění pracovního média tlakového okruhu pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70),
d)   tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2, včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě,
e)   tlaková zařízení sekundárního okruhu zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3, u nichž výpočtový tlak pracovního média při výpočtové teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je větší než DN 200, nebo
f)   obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2.

(2) V seznamu vybraných zařízení pro jaderné zařízení se speciálně navrhované vybrané zařízení zvlášť označí.

§ 4
Technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti, které se uplatňují při výrobě speciálně navrhovaných vybraných zařízení
[K § 2 písm. nn) a § 4a odst. 1 zákona]

(1) Výroba speciálně navrhovaného vybraného zařízení se k zajištění technické bezpečnosti provádí tak, aby výstupy jednotlivých fází výroby byly ve shodě s technickými požadavky. Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanoví příloha č. 1.

(2) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při výrobě tohoto zařízení podle přílohy č. 1, se vztahují i na části tohoto zařízení.

(3) Způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob ověřování jejich technického stavu za provozu se dokladují v technické dokumentaci. Požadavky na technickou dokumentaci upravuje část I přílohy č. 2.

(4) V průběhu výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se provádějí kontroly, kterými se ověřuje jejich soulad s technickými požadavky. Požadavky na tyto kontroly stanoví příloha č. 3.

(5) Po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se jejich stav z hlediska technické bezpečnosti dokladuje v průvodní technické dokumentaci podle požadavků stanovených v části II přílohy č. 2. Jakost provedení výroby se prokazuje vyhodnocením shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části s technickými požadavky a dokládá se prohlášením o shodě vydaným výrobcem. Náležitosti prohlášení o shodě stanoví část III přílohy č. 2. Prohlášení o shodě je součástí průvodní technické dokumentace.

§ 5
Posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení s technickými požadavky stanovenými na tato zařízení
[K § 2 písm. nn) a § 4a a § 4b odst. 1 zákona]

(1) Posouzení shody s technickými požadavky k zajištění technické bezpečnosti (dále jen "posuzování shody") se provádí v souladu s odstavcem 2 a s postupy posuzování shody upravenými v příloze č. 4. Posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se provádí před jejím použitím v jaderném zařízení.

(2) Jednotlivými postupy posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení jsou pro

a)   speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 1

1. 

přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,

2. 

přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,

3. 

ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

b)   speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2, s výjimkou obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak

1. 

přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,

2. 

přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,

3. 

ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

4. 

komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4,

c)   obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postup posuzování shody F) podle části 5 přílohy č. 4,
d)   tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování jako celku (postup posuzování shody G) podle části 7 nebo přezkoušení typu a ověřování (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,
e)   speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3

1. 

přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a D) podle částí 2 a 4 přílohy č. 4,

2. 

přezkoušení návrhu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a F) podle částí 2 a 5 přílohy č. 4,

3. 

přezkoušení návrhu a shoda s typem (postupy posuzování shody B a C1) podle částí 1 a 3 přílohy č. 4,

4. 

ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,

5. 

komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4.

(3) Při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení podle odstavce 2 písm. e) se použije i jiný postup podle odstavce 2 písm. a) nebo b), pokud existuje.

(4) Pro posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se přiměřeně použijí postupy posuzování shody stanovené v odstavci 2.

(5) Použitý postup posuzování shody se dokladuje. Doklady o použitém postupu posouzení shody zahrnují

a)   technickou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části uvedenou v příloze č. 2 a
b)   dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 4.

§ 6
Způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při provozu a technické požadavky na ně
[K § 17 odst. 1 písm. m) zákona]

(1) Vybrané zařízení se uvede do provozu pouze tehdy, pokud bude konečnou zkouškou ověřeno, že po ukončení výroby je zajištěna technická bezpečnost vybraného zařízení v souladu s technickými požadavky.

(2) Technické požadavky na vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví zvláštní právní předpisy3) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví příloha č. 1.

(3) Základním požadavkem k zajištění technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízení je provádění a vyhodnocení kontrol, kterými se ověřuje soulad vybraného zařízení s technickými požadavky. Pro kontroly se vypracovávají v souladu s provozními předpisy programy kontrol, plány kontrol a postupy pro jejich provedení a vyhodnocení. Požadavky na tyto kontroly stanoví část III přílohy č. 3.

(4) Dokumentace dokladující technickou bezpečnost vybraných zařízení, zahrnující dokumentaci přípravy a provádění rekonstrukcí, oprav a údržby, aktualizovanou průvodní technickou dokumentaci, včetně záznamů, se archivuje po celou dobu provozu vybraného zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem1).

(5) Po celou dobu provozu vybraných zařízení se na základě výsledků kontrol pravidelně hodnotí technická bezpečnost.

§ 7
Přechodné ustanovení

Držitel povolení, který provozuje vybraná zařízení v době nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky zajistí, aby v seznamu vybraných zařízení byla označena speciálně navrhovaná vybraná zařízení v souladu s § 3 odst. 2, a předloží seznam vybraných zařízení ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. srpna 2005.

Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.
2)   Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti.
Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu.

E-shop

Cena: 0 KčKOUPIT

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu

Pavel Kotlán - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje. Všímá si přitom těch problémů, ve kterých lze propojením správného teoretického přístupu a praxe vyšetřovatele ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.