Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


298

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2005

o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

Hlava I
Odborná kvalifikace a odborná způsobilost

§ 1
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   odborná kvalifikace - způsobilost k výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "příslušná regulovaná činnost") prokazovaná předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí v regulované činnosti1),
b)   odborná způsobilost - naplnění odborné kvalifikace a prokázání znalostí z právních předpisů (§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon činnosti,
c)   ukončené vzdělání - úspěšné ukončení studia, ve kterém se vyučují technické obory potřebné k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č.  1 této vyhlášky. Prokazuje se dokladem o ukončeném vzdělání,
d)   odborná praxe v příslušné regulované činnosti - odborná činnost vykonávaná při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná praxe v oborech elektro, strojní nebo ukládání odpadů se prokazuje též výkonem činnosti získané mimo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Prokazuje se dokladem o odborné praxi.

§ 2
O dborně kvalifikovaná osoba

(1) Fyzické osoby ustanovené k zajištění odborného a bezpečného výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem musí splňovat tuto odbornou kvalifikaci:

a)   Závodní dolu2) je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na dole. Musí mít odbornou kvalifikaci alespoň v rozsahu magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v regulované činnosti alespoň čtyři roky.
b)   Závodní lomu2) je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem

1. 

na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu vyšší než 500 tisíc tun. Musí mít odbornou kvalifikaci alespoň v rozsahu magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky,

2. 

na lomech s celkovou roční těžbou užitkového nerostu nižší než 500 tisíc tun. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v regulované činnosti alespoň dva roky nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.

c)   Závodní je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na provozech, kde není stanovena funkce závodního dolu nebo závodního lomu. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu5) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.
d)   Bezpečnostní technik je fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu5) při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň bakalářského studijního programu4) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.
e)   Báňský projektant je fyzická osoba způsobilá projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, pokud nejsou upraveny zvláštním právním předpisem6). Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v regulované činnosti alespoň jeden rok, nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.
f)   Projektant instalací elektrických zařízení je fyzická osoba způsobilá projektovat instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovávat související plány a dokumentaci. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v regulované činnosti alespoň jeden rok nebo alespoň odbornou kvalifikaci v rozsahu středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.
g)   Geomechanik je fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost v protiotřesové oblasti. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň tři roky.
h)   Hodnotitel rizik ukládání odpadů je fyzická osoba způsobilá vypracovávat integrovanou analýzu úložiště a provádět hodnocení rizik ukládání odpadů v podzemních úložištích7). Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky.
i)   Vedoucí větrání je fyzická osoba způsobilá k řízení větrání dolu při hornické činnosti. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň tři roky.
j)   Odborný znalec je fyzická osoba, která je podle určení Českým báňským úřadem oprávněna zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky u technických zařízení a vyhrazených technických zařízení. Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň čtyři roky. Český báňský úřad přihlédne při určování odborného znalce k jeho technickým a odborným znalostem, délce odborné nebo vědecké praxe a k znalosti obecně závazných právních předpisů.
k)   Technický dozor je fyzická osoba ustanovená k vykonávání funkce technického dozoru8), směnového technika nebo technika bezprostředně nadřízeného směnovému technikovi9). Musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň 6 měsíců.
l)   Předák je fyzická osoba ustanovená k řízení prací ve skupině dvou a více zaměstnanců. Fyzická osoba vykonávající funkci předáka musí mít odbornou praxi v příslušné regulované činnosti alespoň 3 roky.

(2) Má-li být funkce závodního dolu, závodního, bezpečnostního technika, projektanta, geomechanika, vedoucího větrání, technického dozoru a předáka vykonávána na plynujícím dole, na dole nebezpečném důlními otřesy, průtržemi hornin a plynů nebo na uhelném dole, požaduje se, aby alespoň polovina předepsané odborné praxe byla vykonána na dole s obdobnými podmínkami.

§ 3
Odborná způsobilost

(1) Znalost právních předpisů upravujících ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, požární ochranu, bezpečnost technických zařízení, zabezpečení chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, používání výbušnin při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i schopnost jejich uplatnění při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon práce nebo funkce, se ověřuje zkouškou.

(2) Pokud pro výkon práce při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem je předepsána právními předpisy10) další odborná způsobilost, nejsou tyto předpisy touto vyhláškou dotčeny.

(3) Fyzická osoba organizačně nadřízená z technického hlediska alespoň jednomu zaměstnanci uvedenému v § 4 musí mít odbornou způsobilost minimálně v rozsahu, která je stanovena pro osobu, kterou řídí.

§ 4
Ověřování odborné způsobilosti

Orgány státní báňské správy ověřují odbornou způsobilost

a)   závodního dolu,
b)   závodního lomu,
c)   závodního,
d)   bezpečnostního technika,
e)   báňského projektanta,
f)   projektanta instalací elektrických zařízení,
g)   geomechanika,
h)   hodnotitele rizik ukládání odpadů,
i)   vedoucího větrání,
j)   odborného znalce,
k)   technického dozoru,
l)   fyzických osob uvedených v ustanovení § 3 odst. 3,
m)   fyzických osob vykonávajících regulované činnosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5
Postup ověřování odborné způsobilosti orgány státní báňské správy

(1) Odbornou způsobilost fyzických osob uvedených v § 4 ověřují orgány státní báňské správy, a to zkouškou před komisemi stanovenými předsedou Českého báňského úřadu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

(2) Ke zkoušce se podává přihláška místně příslušnému orgánu státní báňské správy. K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti v oblasti regulované činnosti.

(3) Ke zkoušce může být připuštěna fyzická osoba, která předložila doklady stanovené v odstavci 2.

(4) U žadatelů uvedených v § 4 písm. a) až j) a v příloze č. 2 k této vyhlášce v bodech 9 až 10, 18 až 19, 24, 28 a 29 je požadováno předložení vzorové dokumentace podle požadované odborné způsobilosti v příslušné regulované činnosti v souladu s právními předpisy, kterou žadatel zpracoval, popřípadě se podílel na jejím zpracování (dále jen "dokumentace"), na příslušný orgán státní báňské správy spolu s přihláškou podle odstavce 2.

(5) Při ověřování odborné způsobilosti závodního dolu a závodního lomu podle odstavce 1 komise rovněž ověří a posoudí dosavadní výsledky při výkonu technických funkcí a schopnosti řešit provozní situace a mimořádné události.

(6) Výsledek zkoušky se hodnotí stupni vyhověl nebo nevyhověl. Do výsledku zkoušky bude rovněž zahrnuto hodnocení z hlediska platných bezpečnostních předpisů v zpracované dokumentaci podle odstavce 4. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědí, hodnocení předložené dokumentace podle odstavce 4, výsledek zkoušky a podpisy zkušební komise. Zkouška může být opakována nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

(7) Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá příslušný správní orgán zaměstnanci osvědčení o odborné způsobilosti.

§ 6
Platnost osvědčení

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle § 5 odst. 7 platí v rozsahu v něm uvedeném na celém území České republiky a v rozsahu stanoveném zvláštními právními přepisy11).

(2) Osvědčení o odborné způsobilosti nemá omezenou platnost, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak12).

(3) Osvědčení o odborné způsobilosti pozbývá platnost, jestliže jeho nositel ani napodruhé neuspěl u zkoušky podle § 8, nebo se ke zkoušce bez náležité omluvy nedostavil.

§ 7
Postup ověřování odborné způsobilosti organizací

Odbornou způsobilost fyzických osob předáků, ostatních fyzických osob vykonávajících v organizaci hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem ověřuje zkouškou organizace, u níž jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Při ověřování odborné způsobilosti postupuje organizace obdobně podle ustanovení § 5 a 6.

Hlava II
Opakované ověření odborné způsobilosti

§ 8
Periodické zkoušky

(1) Každá fyzická osoba, s výjimkou odborného znalce, která bude vykonávat hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, se musí podrobit opakovanému ověření odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro výkon činnosti.

(2) Ověření odborné způsobilosti podle odstavce 1 se provádí zkouškou ve lhůtě tří let od předcházející zkoušky (dále jen "periodická zkouška"). Periodická zkouška k ověření odborné způsobilosti se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu.

(3) Periodická zkouška podle odstavce 2 může být opakována nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

(4) Periodická zkouška fyzických osob podle § 4 písm. a) až j) a přílohy č. 2 k této vyhlášce v bodech č. 1 až 20, 22 až 29 a 32 až 35 se koná před komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. Žádost o periodickou zkoušku musí být podána příslušnému orgánu státní báňské správy nejpozději 60 dnů před uplynutím lhůty.

(5) Periodická zkouška fyzických osob podle § 2 odst. 1 písm. k) a l) a přílohy č. 2 k této vyhlášce v bodech č. 21, 30 a 31 se koná před komisí organizace. Při periodické zkoušce se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2 a 3.

(6) O periodické zkoušce se vyhotoví záznam, který obsahuje údaje podle ustanovení § 5 odst. 6.

(7) Výsledek periodické zkoušky se fyzické osobě zaznamená do osvědčení o odborné způsobilosti.

Hlava III
Uznávání odborné kvalifikace a odborné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie

§ 9

Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a jejich rodinných příslušníků13) k výkonu příslušné regulované činnosti se provádí podle zvláštního právního předpisu14).

Hlava IV
Ustanovení přechodná

§ 10

(1) Platná osvědčení o odborné způsobilosti vydaná orgány státní báňské správy přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

(2) Odborná způsobilost závodního dolu je oprávněním též k výkonu regulovaných činností uvedených v ustanovení § 4 písm. c) až f), h), j) a l). Odborná způsobilost závodního lomu s roční těžbou větší než 500 tisíc tun opravňuje k výkonu regulovaných činností uvedených v § 4 písm. c) až f) a l).

(3) Fyzické osoby, které do účinnosti této vyhlášky splňovaly odbornou způsobilost pro výkon činnosti vedoucí pracovník, splňují požadavky odborné způsobilosti pro výkon činnosti závodní [§ 2 odst. 1 písm. c)].

Hlava V
Zrušovací ustanovení

§ 11

Zrušuje se:

1.   Vyhláška č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
2.   Vyhláška č. 74/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů

§ 12

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 99/1995 Sb., vyhlášky č. 341/2001 Sb. a vyhlášky č. 338/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 27 odst. 8 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovy "závodní, závodní dolu nebo závodní lomu".

2. V § 102 odst. 1 se slova "vedoucí organizace" nahrazují slovy "závodní dolu".

ČÁST TŘETĺ
Změna vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

§ 13

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb. a vyhlášky č. 141/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní dolu.".

2. V § 114 se odstavce 2 a 4 zrušují. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 150 se odstavce 2 a 3 zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů

§ 14

Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb., vyhlášky č. 236/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 142/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 6, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2, § 158 odst. 1, § 163 odst. 6 a § 178 odst. 2 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní lomu nebo závodní.".

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb., vyhlášky č. 237/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb. a vyhlášky č. 143/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 133 odst. 2 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

2. V § 17 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Náplň odborné praxe, způsob zkoušek a lhůty jejich opakování určí závodní, závodní dolu nebo závodní lomu.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů

§ 16

V § 2 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 144/2004 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pojmem vedoucího pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba s ověřenou odbornou způsobilostí závodní.".

ČÁST SEDMÁ
Změna vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb.

§ 17

Vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i)   vedoucího pracovníka fyzická osoba s ověřenou odbornou způsobilostí závodní.".

2. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMÁ
Změna vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

§ 18

V § 2 odst. 5 vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb.

§ 19

V § 21 odst. 3 vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, se slova v závorce nahrazují slovy "závodním, závodním dolu nebo závodním lomu".

ČÁST DESÁTÁ
Změna vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 20

Vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 1 písm. e) a § 4 odst. 1 písm. c) se slova "vedoucího pracovníka" nahrazují slovem "závodního".

2. V § 1 odst. 1 se slova "vedoucí pracovník" nahrazují slovem "závodní".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Účinnost

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.

Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.


1)   § 3 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 45 zákona č. 111/1998 Sb.
5)   § 6 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb.
6)   Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
7)   Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.
8)   § 6 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 7 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Například zákon č. 62/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění pozdějších předpisů.
11)   § 5a zákona č. 61/1988 Sb.
12)   § 8a odst. 7 zákona č. 61/1988 Sb.
13)   Čl. 11 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství.
14)   Zákon č. 18/2004 Sb.

E-shop

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.