Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


291

ZÁKON

ze dne 16. června 2005,

kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 304/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 442/2003 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova "o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "a o změně dalších zákonů".

2. V § 1 se slovo "přepravy" nahrazuje slovem "dopravy".

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

"(1) Barveny a značkovány musí být, za podmínek dále stanovených, tato paliva a maziva1):

a)   střední oleje uvedené pod kódem nomenklatury1a) 2710 19 29, těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49 a těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:

1. 

počátek destilace min. 150 °C, kdy do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát,

2. 

hustotu při 15 °C min. 784 kg.m-3 a max. 913 kg.m-3,

3. 

kinematickou viskozitu při 20 °C min. 1,3 mm2.s-1 a při 40 °C max. 18 mm2.s-1,

b)   mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75 a 2710 19 99 mající současně tyto dvě vlastnosti:

1. 

kinematickou viskozitu při 40 °C max. 12 mm2.s-1,

2. 

bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C.


1)   Směrnice Rady č. 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém označování nafty a topného oleje.
1a)   Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.".

4. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

"(2) Barvena a značkována nesmějí být paliva a maziva, která mají vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o pohonné hmoty a maziva uvedené ve zvláštním právním předpisu1b) a petroleje, složky pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, produkty pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71 a produkty pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75. Za takové chemické zpracování nelze pokládat využití uvedených produktů jako složky pro výrobu paliv a maziv mísením. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, v níž stanoví seznam ropných výrobků, u nichž je barvení a značkování na závadu jejich použití, a proto nesmějí být barveny a značkovány.


1b)   § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.".

5. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro dopravu z území České republiky do jiného členského státu Evropských společenství nebo pro vývoz do zemí, které nejsou členy Evropských společenství.".

6. V § 3 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 2 a 2a znějí:

"c)  dopravou paliv a maziv jejich dopravování v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu2),
d)   dovozem paliv a maziv okamžik jejich vstupu na území Evropského společenství a následné propuštění do volného daňového oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení2a) pod celním dohledem,

2)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2a)   Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 3 písm. e) se slovo "přeprava" nahrazuje slovem "doprava".

8. V § 3 písmena f) a g) znějí:

"f)  příjemcem osoba, která přijímá paliva a maziva z jiných členských států Evropských společenství ve volném daňovém oběhu nebo v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně2),
g)   dovozcem osoba, která dováží paliva a maziva ze států, které nejsou členy Evropských společenství.".

9. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) barvením a značkováním paliv a maziv definovaných v § 2 odst. 1 homogenní přimísení barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.".

 10. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

"(2) Barvení a značkování paliv a maziv je povinen zajistit výrobce, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky stanovených zvláštním právním předpisem2b) do paliv a maziv. Barvení a značkování paliv a maziv může namísto výrobce zajišťovat také příjemce či dovozce nebo osoba, která tato paliva a maziva přijímá od výrobce v rámci území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně, a to homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů. Žádná jiná osoba není oprávněna provádět barvení a značkování paliv a maziv.


2b)   Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 4 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud výrobce, příjemce nebo osoba provádějící barvení a značkování paliv a maziv definovaných § 2 odst. 1 homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů, nebo dovozce nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu příslušný certifikát, posuzuje se tato skutečnost jako porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv. Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt nebo dopravit, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu nebo dopravy stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci, příjemci nebo osobě provádějící barvení a značkování paliv a maziv.".

12. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Výrobce je povinen jím vyrobená paliva a maziva barvit a značkovat před jejich uvedením do volného daňového oběhu. Tato povinnost se vztahuje i na osobu provádějící barvení a značkování paliv a maziv homogenním přimísením barviva a značkovací látky do paliv a maziv v daňovém skladu za účelem použití těchto paliv a maziv, s výjimkou použití pro pohon vznětových motorů.

(2) Dovozce a příjemce je povinen zajistit, aby dovážená nebo dopravovaná paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dovozem nebo dopravou na území České republiky.".

13. V § 5 odst. 3 písm. a) se za slovo "prodávat," vkládá slovo "dopravovat," a za slovo "prodeje" se vkládá slovo " , dopravy".

14. V § 5 odst. 4 se za slovo "zpracovává," vkládá slovo "dopravuje," a za slovo "zpracování," slovo "dopravování,".

15. V § 6 písm. d) se slovo "přepravovat" nahrazuje slovem "dopravovat".

16. § 7a se zrušuje.

17. Příloha zákona s nadpisem Celní přechody podle § 5 odst. 2 písm. a) se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

E-shop

Finanční crowfunding

Finanční crowfunding

Libor Němec, Jana Zahránková - Wolters Kluwer, a. s.

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru. Crowdfunding je ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - Praktický komentář

Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Miloš Máca, Barbora Vráblová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nově upravuje podmínky pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb bez ohledu na to, zda je poskytuje stát, kraj, obec, ...

Cena: 1 365 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.