Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


232

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2005,

kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by ž ivočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 3 a 5, § 21 odst. 7 písm. a), § 22 odst. 2 písm. d) a § 75 odst. 3 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by ž ivočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, se mění takto:

1. V § 1 se slova "Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1a) a".Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:


"1)   Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1a)   Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/ /EHS.
-Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/ /664/EHS.
-Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES ze dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ /ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo thyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat.".

2. § 3 zní:

"§ 3

Není-li dále stanoveno jinak, nesmí být

a)   uváděny do oběhu
1.  thyreostatické látky, stilbeny, deriváty stilbenů, jejich soli a estery pro účely jejich podávání zvířatům všech druhů,
2.  17-beta-estradiol a jeho estery a beta agonisté pro účely jejich podávání zvířatům, jejichž maso či jiné produkty jsou určeny k výživě lidí, nejde-li o podání za účelem uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) a c) a v § 6a,
b)   podávány hospodářským zvířatům nebo živočichům vodního hospodářství látky uvedené pod písmenem a), jakož i látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem.".

3. V § 4 odst. 1 se za slovo "zvířata" doplňují slova "a živočichové vodního hospodářství", slovo "chována" se nahrazuje slovem "chováni" a za slovo "zvířatům" se doplňují slova "a živočichům vodního hospodářství".

4. V § 4 odst. 2 se slova "a živočichy vodního hospodářství" zrušují a slova "§ 5 nebo § 6" se nahrazují slovy "§ 5, 6 nebo § 6a".

5. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "17-beta-estradiol," zrušují.

6. V § 6 odst. 1 se za slova "s estrogenním" vkládají slova "(s výjimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterů)".

7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Jednoznačně identifikovaným hospodářským zvířatům je možno v souladu se zvláštním právním předpisem2) podávat registrované veterinární léčivé přípravky, které obsahují 17-beta-estradiol nebo jeho estery, za účelem

a)   ošetření v případech macerace nebo mumifikace plodu u skotu,
b)   ošetření pyometry skotu,
c)   vyvolání říje u skotu, koní, ovcí a koz; za tímto účelem lze registrované veterinární léčivé přípravky, které obsahují 17-beta-estradiol nebo jeho estery, podávat do 14. října 2006.

(2) Veterinární léčivé přípravky podle odstavce 1 podává pouze veterinární lékař, který musí jejich podání zaznamenat v evidenci vedené podle zákona a zvláštního právního předpisu2). V záznamu uvede zejména druh (název) podaného veterinárního léčivého přípravku, druh a datum ošetření, údaje o totožnosti ošetřeného zvířete a o skončení ochranné lhůty.

(3) Pro vlastnictví a přechovávání veterinárních léčivých přípravků uvedených v odstavci 1 platí obdobně § 5 odst. 5.".

8. V § 7 odst. 1 se slova "§ 5 a 6" nahrazují slovy "§ 5, 6 a 6a".

9. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Chovná zvířata, včetně chovných zvířat, u nichž se nadále nepočítá s využíváním jejich reprodukčních schopností, kterým byly podány registrované veterinární léčivé přípravky uvedené v § 5, 6 a 6a za podmínek v nich stanovených a u kterých byla dodržena ochranná lhůta stanovená v rozhodnutí o registraci, mohou být uváděna do oběhu a jejich maso může být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti.".

10. V § 9 odst. 2 písm. a) se vypouští slova "písm. a)".

11. V § 9 odst. 2 písm. d) se slova "§ 5 a 6" nahrazují slovy "§ 5, 6 a 6a".

12. V § 11 odst. 3 písm. a) bod 2 zní:

"2.  látky uvedené v § 3 písm. a) bodě 2 a látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem, anebo přípravky obsahující tyto látky, pokud tyto látky nebo přípravky nebyly podány v souladu s požadavky stanovenými v § 5, 6, 6a a 8 a pokud nebyly dodrženy stanovené ochranné lhůty, odpovídající mezinárodním doporučením,".

13. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

V případě hospodářských zvířat, jimž byl před 14. říjnem 2004 podán 17-beta-estradiol nebo jeho estery k léčebnému nebo zootechnickému ošetření, se uplatňují shodná ustanovení jako u látek povolených podle § 5 odst. 1 písm. a), jde-li o léčebné ošetření, a podle § 6, jde-li o zootechnické ošetření.".

14. V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  může předkládat Komisi připomínky k aktualizovaným plánům sledování ostatních členských států, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byly tyto plány doručeny.".

15. V § 14 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)  údaje o organizacích a institucích podílejících se na uskutečňování plánu sledování,".Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

16. V § 14 odst. 2 písm. d) se za slovo "sledovány," vkládají slova "stanovené limity reziduí povolených látek, pokud nejsou tyto limity stanoveny předpisy Evropských společenství,".

17. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "ve skupinách A a B 2" nahrazují slovy "ve skupině A".

18. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova "ve skupinách B 1 a" nahrazují slovy "ve skupinách B 1, B 2 a".

19. V § 18 odst. 1 se slova "potravinovým zvířatům" nahrazují slovy "zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí".

20. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 21a

(1) Mají-li orgány vykonávající státní veterinární dozor za to, že v jiném členském státě nejsou nebo přestaly být prováděny kontroly stanovené odpovídajícím předpisem Evropských společenství6a), uvědomí o tom Státní veterinární správa příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o přijatých opatřeních a důvodech pro ně. Nepokládá-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o způsobech a prostředcích nápravy; k nim může patřit i veterinární kontrola na místě. O těchto jednáních a dosažených výsledcích uvědomí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi.

(2) Nedojde-li k dohodě, předloží Státní veterinární správa spornou záležitost k posouzení Komisi.

(3) Ověřuje-li Komise svými odborníky na místě v České republice, zda a jak je plněn plán sledování uvedený v § 13 a jak je jeho plnění kontrolováno, poskytuje Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona těmto odborníkům potřebnou součinnost.

(4) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona uvědomí Komisi o opatřeních přijatých na základě výsledků uvedeného ověření.


6a)   Směrnice Rady 96/23/ES.".

21. V příloze č. 3 části III oddílu 1 bodě 2 písm. b) se slova "2 %" nahrazují slovy "5 %".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením ž ivočišných produktů

Čl. II

Vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

2. V § 22 odst. 2 se slova " , a ve zpracovatelském podniku, v němž se zpracovávají včelí produkty, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. e)" zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

Čl. III

V § 17 odst. 2 vyhlášky č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"b) ve schválené bourárně v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7a),

7a)   Příloha I oddíl III kapitola II bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2005.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

E-shop

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Ing. Marie Krbečková, Jindříška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Radek Novák a kolektiv - C. H. Beck

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a dopravy a s příbuznou problematikou zasílatelství. Autorský kolektiv zahrnuje řadu ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.