Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


223

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2005

o některých dokladech o vzdělání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení,
výučních listů a diplomů o absolutoriu

(1) Obsah a forma platných tiskopisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu se stanoví v odstavcích 4 až 7 a v přílohách k této vyhlášce, jimiž jsou upraveny vzory jednotlivých tiskopisů.

(2) Vzory platných tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a)   v prvním stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b)   ve druhém stupni základní školy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c)   ve střední škole a v konzervatoři jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d)   v základní umělecké škole jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e)   v případě úspěšného vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek v kursech pro získání základního vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Vzory platných tiskopisů

a)   vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
b)   vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
c)   vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d)   vysvědčení o státní jazykové zkoušce jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(4) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. Tiskopisy podle odstavce 3 jsou rovněž opatřeny vodotiskem s motivy lipových ratolestí.

(5) Tiskopisy podle odstavce 3 jsou opatřeny označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Totéž platí pro tiskopisy podle odstavce 2, pokud mají být použity pro vydání vysvědčení, které je dokladem o dosaženém stupni vzdělání1).

(6) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. Tiskopisy podle odstavce 3 se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

(7) Místo pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby vykonávající činnost školy2) se na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou "IZO".

§ 2
Obsah a forma výpisů z vysvědčení

Ve výpisu z vysvědčení musí být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce. Výpis z vysvědčení se opatří otiskem razítka právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "razítko") a jménem, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila.

§ 3
Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu

(1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "opis") vydá škola3) na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(2) Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen "stejnopis") vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Vydání stejnopisu se uvede v příslušné dokumentaci školy4).

(3) Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem "v. r.". Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka "L. S.". Na stejnopis se připojí doložka "Tento stejnopis souhlasí s prvopisem". K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele školy, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

(4) Pokud škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis postupem podle odstavců 2 a 3 škola, která ukládá její dokumentaci podle zvláštních právních předpisů5). Pokud je dokumentace uložena v archivu, postupuje se podle zvláštních právních předpisů5).

(5) Pokud dokumentace školy, ke které se žádost o vydání stejnopisu vztahuje, byla zničena, vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.

(6) K žádosti o vydání stejnopisu z důvodů změny pohlaví žadatele se přiloží rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení změny jména a příjmení, popřípadě jeho úředně ověřený opis, a prvopis vysvědčení, výučního listu, nebo diplomu o absolutoriu.

§ 4
Společné ustanovení

Pro účely této vyhlášky se pořadovým číslem a číslem v třídním výkazu rozumí pořadové číslo, pod kterým je žák školy veden v evidenci žáků6).

§ 5
Přechodná ustanovení

(1) Pro období do konce školního roku 2004/ /2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů vysvědčení obsahujících hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a)   pouze v prvním stupni základní školy v příloze č. 10 k této vyhlášce,
b)   pouze ve druhém stupni základní školy v příloze č. 11 k této vyhlášce,
c)   v prvním a druhém stupni základní školy v příloze č. 12 k této vyhlášce,
d)   ve střední škole, s výjimkou tiskopisů vysvědčení uvedených v písmeni e), v příloze č. 13 k této vyhlášce,
e)   ve střední škole obsahujících doložku o získání stupně základního vzdělání v příloze č. 14 k této vyhlášce,
f)   v konzervatoři v příloze č. 15 k této vyhlášce,
g)   v základní umělecké škole v příloze č. 16 k této vyhlášce,
h)   v případě ukončení kurzu pro získání základního vzdělání a ukončení vzdělávání poskytovaného základní školou speciální v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Pro období do konce školního roku 2004/ /2005 jsou uvedeny vzory platných tiskopisů

a)   výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce v příloze č. 18 k této vyhlášce,
b)   vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole v příloze č. 20 k této vyhlášce,
c)   vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplomu o absolutoriu v konzervatoři v příloze č. 8 k této vyhlášce,
d)   vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o maturitní zkoušce v konzervatoři v příloze č. 19 k této vyhlášce,
e)   vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Na tiskopisy uvedené v odstavci 1 se uplatní § 1 odst. 4 věta první, § 1 odst. 5 věta druhá, § 1 odst. 6 věta první a § 1 odst. 7. Na tiskopisy podle odstavce 2 se uplatní § 1 odst. 4, § 1 odst. 5 věta první, § 1 odst. 6 věta druhá a § 1 odst. 7.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 223/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 54 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2)   § 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.
3)   § 28 odst. 8 školského zákona.
4)   § 28 odst. 1 písm. c) školského zákona.
5)   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
6)   § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona.

E-shop

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.