Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


221

VYHLÁŠKA

ze dne 25. května 2005,

kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. d) a h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

Čl. I

Vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele, se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní:

"§ 2
Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
(K § 13 zákona)

(1) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona, deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě1), která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu investičního nástroje,
c)   údaje o osobě1), na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod investičního nástroje uskutečněn,
d)   údaje o osobě1), se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,
e)   směr pokynu (nákup nebo jiné nabytí investičního nástroje anebo prodej nebo jiné zcizení investičního nástroje),
f)   typ pokynu,
g)   datum a čas přijetí pokynu,
h)   způsob přijetí pokynu,
i)   místo přijetí pokynu,
j)   identifikační označení investičního nástroje, který je předmětem nákupu, prodeje či jiného převodu, podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci investičních nástrojů (ISIN), je-li přiděleno, jinak identifikační označení používané pro daný nástroj v interním systému obchodníka,
k)   název investičního nástroje,
l)   objem investičních nástrojů, které mají být podle pokynu koupeny, prodány nebo jinak převedeny, vyjádřený počtem kusů nebo v penězích,
m)   cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,
n)   lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,
o)   označení trhu, případně jeho segmentu, kde má být pokyn proveden, je-li to v pokynu uvedeno,
p)   datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
q)   datum a čas uzavření obchodu,
r)   počet kusů investičního nástroje koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,
s)   cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,
t)   označení regulovaného trhu nebo jiného místa, kde byl investiční nástroj koupen, prodán nebo jinak převeden,
u)   datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
v)   datum konečného vypořádání nákupu, prodeje nebo jiného převodu,
w)   stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu,
x)   jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem či převodem investičního nástroje,
y)   výši úplaty za obstarání nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi, lze-li ji přímo přiřadit k danému převodu, a
z)   výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi.

(2) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona, deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

a)   číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,
b)   údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

(3) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které jsou obchodovány na regulovaném trhu, deník obchodníka s cennými papíry obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě1), která podala pokyn k nákupu, prodeji nebo jinému převodu derivátu,
c)   údaje o osobě1), na jejíž účet má být nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn,
d)   údaje o osobě1), se kterou se obchod uzavírá (protistrana); je-li obchod uzavřen na regulovaném trhu a protistrana není známa, uvede se název trhu,
e)   směr pokynu,
f)   datum a čas přijetí pokynu,
g)   způsob přijetí pokynu,
h)   místo přijetí pokynu,
i)   druh, typ a název derivátu,
j)   identifikační označení derivátu shodné s identifikačním označením používaným regulovaným trhem, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,
k)   počet standardizovaných derivátů, které mají být koupeny, prodány či jinak převedeny,
l)   cenu, za kterou má být derivát koupen, prodán nebo jinak převeden, anebo způsob jejího určení,
m)   identifikace a název podkladového aktiva derivátu,
n)   množství podkladového aktiva,
o)   cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena); u pevných termínových operací též promptní a termínovou cenu podkladového aktiva, je-li obchodníkovi známa,
p)   datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace),
q)   speciální dispozice, zejména zvláštní požadavky klienta nebo doplňující informace nutné k plnému a jednoznačnému určení typu investičního nástroje,
r)   lhůtu pro obstarání koupě, prodeje nebo převodu derivátu,
s)   označení regulovaného trhu, na kterém má dojít ke koupi, prodeji či jinému převodu,
t)   datum a čas předání pokynu regulovanému trhu nebo třetí osobě k provedení pokynu,
u)   datum a čas uzavření obchodu na regulovaném trhu nebo dohody na podstatných náležitostech obchodu mimo regulovaný trh,
v)   cenu, za kterou byl nákup, prodej nebo jiný převod uskutečněn, pokud obchodník zajišťuje měnovou konverzi, též údaj o kurzu, v jakém byla konverze provedena,
w)   počet derivátů koupených, prodaných nebo jinak převedených na základě pokynu,
x)   datum předpokládaného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
y)   datum konečného vypořádání nákupu, prodeje či jiného převodu,
z)   stav pokynu anebo důvod, proč nedošlo k uskutečnění pokynu.

(4) Pokud jsou předmětem převodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, deník obchodníka s cennými papíry dále obsahuje

a)   jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s nákupem, prodejem nebo jiným převodem,
b)   výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna obchodníkovi,
c)   výši úplaty související s obstaráním nákupu, prodeje či jiného převodu účtované jako odměna nebo poplatek třetí osobě, v případě, že je přeúčtována k úhradě zákazníkovi,
d)   číslo přidělené regulovaným trhem, jde-li o obchod na regulovaném trhu, jinak číslo přidělené informačním systémem obchodníka,
e)   údaj o tom, zda se jedná o pokyn na vlastní účet pro sebe, pokyn na vlastní účet pro zákazníka, pokyn na účet zákazníka nebo o pokyn v rámci investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

(5) Pokud jsou předmětem obchodu investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d) zákona, které nejsou obchodované na regulovaném trhu, deník obsahuje alespoň

a)   číslo pokynu,
b)   údaje o osobě1), od které je nakupován, které je prodáván, od které je převáděn nebo na kterou je převáděn derivát (protistrana),
c)   druh a typ derivátu,
d)   identifikace a název podkladového aktiva derivátu,
e)   množství podkladového aktiva,
f)   cenu, za kterou může být nakoupeno podkladové aktivum v případě, že bude uplatněno právo vyplývající z derivátu (realizační cena), u pevných termínových operací údaje charakterizující danou smlouvu2a), a dále podle typu smlouvy2a) též promptní a termínová cena, případně sjednaná sazba,
g)   datum konce lhůty pro uplatnění práva z derivátu (expirace), případně datum konce platnosti smlouvy2a),
h)   cena derivátu ke dni uzavření obchodu,
i)   datum a čas sjednání obchodu,
j)   datum počátku platnosti smlouvy2a),
k)   jméno a příjmení makléře2), který prováděl odborné obchodní činnosti související s obchodem,
l)   číslo přidělené informačním systémem obchodníka.

1)   § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
2)   § 14 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
2a)   § 3 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. V § 3 odst. 2 písm. d) se za slovo "smlouvy" doplňují slova "nebo datum přijetí smlouvy investičním zprostředkovatelem 1. úrovně".

3. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Elektronický informační systém, ve kterém je deník veden, musí automaticky zaznamenat čas vložení údajů podle § 2 spolu s identifikací osoby, která údaj vložila, čas změny těchto údajů s identifikací osoby, která změnu provedla, a čas a způsob pořízení datového výstupu s identifikací osoby, která datový výstup pořídila.".

4. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Deník obchodníka s cennými papíry a evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele se vyhotovuje bez diakritických znamének.".

5. Příloha zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Předseda:
Ing. Hollmann, MBA v. r.

E-shop

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.