Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


215

ZÁKON

ze dne 3. května 2005

o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O REGISTRAČNĺCH POKLADNÁCH

§ 1
Předmět úpravy

Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění (dále jen "povinný subjekt") a upravuje další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)   autorizací servisního střediska rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") opravňující servisní středisko provádět servis registračních pokladen s fiskální pamětí (dále jen "pokladna"),
b)   certifikací typu pokladny rozhodnutí ministerstva schvalující typ pokladny vydané výrobci nebo dovozci,
c)   daňovým kódem pokladny neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem,
d)   databází pokladen evidence vedená ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu,
e)   fiskální pamětí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky (dále jen "závěrka"), které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí,
f)   hotovostním deníkem evidence plateb vedená společně za všechna pokladní místa,
g)   kontrolním pokladním blokem kopie pokladního bloku, popřípadě kopie paragonu,
h)   obratem příjmy za dodání zboží a za poskytnutí hostinské činnosti, což je součet všech přijatých plateb uložených do provozní paměti po odečtení záporného obratu,
i)   ochranným znakem spojení písmen "M" a "F", ve tvaru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
j)   paragonem náhradní zúčtovatelný doklad vyhotovený místo pokladního bloku, obsahující náležitosti pokladního bloku,
k)   platbou příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění,
l)   pokladní evidencí kontrolní pokladní bloky, uspořádané podle závěrek, a servisní kniha,
m)   pokladním blokem originál dokladu o plnění, tedy prodeji zboží nebo o poskytnutí hostinské činnosti vytištěný pokladnou,
n)   pokladním místem každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost,
o)   pokladnou
1.  elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo
2.  počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny,
p)   provozní pamětí ta část pokladny, ve které se provádějí všechny finanční operace pokladny a kde se ukládají jednotlivé dílčí údaje, z nichž se finanční operace skládá, a součty výsledků jednotlivých finančních operací,
q)   přenosnou nebo záložní pokladnou pokladna bez určení stálého pokladního místa,
r)   servisem pokladny údržba, opravy, kontrola funkce a další činnosti stanovené pro servisní středisko tímto zákonem,
s)   servisní knihou kniha pro záznam údajů o pokladně a jejím provozu; náležitosti servisní knihy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
t)   servisním střediskem právnická nebo fyzická osoba, které byla osvědčena autorizace,
u)   technickou uzávěrou pečetící páska s náležitostmi podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, kterou přikládá servisní středisko,
v)   úřední uzávěrou pečetící páska s náležitostmi podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, kterou přikládá finanční úřad,
w)   zápornou položkou platba uskutečněná jako výdej, dojde-li k ní v pokladním místě,
x)   záporným obratem součet záporných položek a slev,
y)   závěrkou souhrn výsledků jednotlivých finančních operací za každé pokladní místo.

§ 3
Evidence plateb na pokladně

(1) Povinný subjekt zaznamenává jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, kterou umístí v každém pokladním místě. Povinný subjekt vystaví a předá zákazníkovi, se kterým platbu uskutečňuje, pokladní blok.

(2) Povinný subjekt, který provozuje svou činnost ve stánku, stánku s prodejem denního tisku nebo ve stánku s občerstvením, vymezených zvláštním právním předpisem upravujícím spotřební daně1), v jednoduchém objektu, u pultu, stolku nebo jiného obdobného zařízení, které jsou určeny pro prodej zboží nebo poskytování hostinské činnosti, může zaznamenávat platby na přenosné pokladně.

(3) V pokladním místě musí být viditelně

a)   oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny a
b)   umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5: "Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy."

(4) Zobrazovací zařízení pokladny musí být snadno viditelné a čitelné z místa zákazníka, pokud to druh činnosti provozované povinným subjektem umožňuje.

(5) Pokladní blok vystavený povinným subjektem obsahuje nejméně tyto náležitosti:

a)   jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,
b)   adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu,
c)   daňové identifikační číslo,
d)   daňový kód pokladny,
e)   pořadové číslo pokladního bloku,
f)   rozsah a předmět plnění,
g)   jednotkovou cenu,
h)   částku celkem za jednotlivé předměty plnění,
i)   částku celkem k úhradě,
j)   datum a čas vydání pokladního bloku a
k)   ochranný znak.

(6) Povinný subjekt, který je plátcem daně z přidané hodnoty a vydává daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí používat pokladnu, která umožňuje nejméně rozlišení plateb za zdanitelná plnění podléhající příslušným sazbám daně z přidané hodnoty, za plnění osvobozená od daně z přidané hodnoty nebo plnění, která předmětem daně z přidané hodnoty nejsou. Evidence prostřednictvím pokladny nenahrazuje povinnost plátce daně z přidané hodnoty prokázat další skutečnosti, které nejsou předmětem této evidence a jsou nezbytné pro stanovení jeho daňové povinnosti.

(7) Závěrka obsahuje nejméně tyto náležitosti:

a)   ochranný znak,
b)   označení povinného subjektu podle odstavce 5 písm. a) a b),
c)   daňové identifikační číslo,
d)   daňový kód pokladny,
e)   časový údaj o tom, kdy byla závěrka vyhotovena,
f)   pořadové číslo závěrky od zahájení provozu pokladny,
g)   počet vystavených pokladních bloků, z jejichž údajů je závěrka sestavena,
h)   celkový obrat za vykazované období,
i)   celkový záporný obrat za vykazované období a počet záporných položek,
j)   členění celkového záporného obratu za vykazované období na záporné položky a slevy a
k)   souhrnný základ daně a souhrnné částky daně z přidané hodnoty v členění podle jednotlivých sazeb, včetně souhrnné částky plnění od daně osvobozených, a to podle celkových částek na jednotlivých pokladních blocích, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.

(8) Povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím pokladny při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku může povinný subjekt nahradit zaznamenáním jedné souhrnné denní platby, pokud jejich prodej nebyl spojen s prodejem jiného zboží. Obdobně lze postupovat, pokud částka podle § 3 odst. 5 písm. i) nepřevýší 50 Kč. 

(9) Povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím pokladny se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů a na podomní a pochůzkový prodej.

(10) Záznamy o platbách eviduje povinný subjekt v pokladní evidenci, přičemž pořizuje závěrku za každou pokladnu. Pokud povinný subjekt provozuje činnost na více pokladních místech, vede hotovostní deník s odkazem na jednotlivé pokladní evidence, a to v členění podle jednotlivých dnů.

§ 4
Zvláštní tiskové výstupy

(1) Jsou-li prostřednictvím pokladny zaznamenávány údaje v rámci zaškolení obsluhujícího personálu nebo v rámci zkušebního provozu při zahájení provozu pokladny po její instalaci nebo po její opravě, je výtisk pokladního bloku bez ochranného znaku as označením slovem "ZKOUŠKA"; tyto údaje se neukládají do fiskální paměti.

(2) Obsahuje-li uzavřený pokladní blok chybné položky, provede se oprava tak, že na novém pokladním bloku se předmětné položky zapíší s opačným znaménkem.

§ 5
Certifikace typu pokladny

(1) Návrh na certifikaci typu pokladny může podat její výrobce nebo dovozce, je-li osobou oprávněnou k podnikání na území České republiky.

(2) Spolu s návrhem na certifikaci typu pokladny předá navrhovatel ministerstvu bezúplatně jeden funkční model pokladny, který slouží jako certifikovaný vzor, a elektronické zařízení umožňující získání údajů z fiskální paměti nezávisle na pokladně. V případě, kdy je toto elektronické zařízení společné více typům pokladny, jejichž certifikace je navrhována, předává se pouze jeden vzor. Jedná-li se o certifikaci samostatné tiskárny, která je připojena k počítači, je podmínkou její certifikace též prokázání ochrany a nezaměnitelnosti dat v provozní paměti před jejich přenesením do fiskální paměti. Nebyla-li certifikace typu pokladny udělena, předané vzory se vrátí navrhovateli do jednoho měsíce od dne, kdy rozhodnutí, kterým byl návrh zamítnut, nabylo právní moci. Dnem, kterým rozhodnutí, jímž byla certifikace typu pokladny udělena, nabývá právní moci, přechází vlastnictví k předaným vzorům na stát.

(3) Rozhodnutí o návrhu na certifikaci typu pokladny ministerstvo vydá do tří měsíců ode dne podání návrhu. Certifikaci typu pokladny udělí ministerstvo oprávněné osobě podle odstavce 1, pokud typ pokladny umožňuje zajistit účel tohoto zákona. V rozhodnutí o udělení certifikace typu pokladny určí ministerstvo umístění technické uzávěry a, vyžaduje-li to typ pokladny, umístění úřední uzávěry.

(4) Výrobce nebo dovozce, který prodá pokladnu nebo ji poskytne k užívání, předá ke každé pokladně kopii osvědčení o certifikaci předmětného typu pokladny a vlastní prohlášení o shodě dodávané pokladny s certifikovaným typem. Dále výrobce nebo dovozce, který podal návrh na udělení certifikace typu pokladny, zajistí školení a přezkoušení servisních techniků.

(5) Výrobce nebo dovozce certifikovaného typu pokladny na vyžádání ministerstva zapůjčí pokladnu určenou k prodeji k ověření její shodnosti s certifikovaným typem pokladny.

(6) Ministerstvo rozhodne o odejmutí certifikace typu pokladny oprávněné osobě, pokud nebyly dodrženy funkční a technické podmínky stanovené tímto zákonem nebo v rozhodnutí o certifikaci typu pokladny. Odejmutím certifikace typu pokladny není dotčena možnost dalšího používání pokladen oprávněně užívaných do dne nabytí účinnosti rozhodnutí o odejmutí certifikace typu pokladny.

(7) Je-li udělena certifikace typu pokladny, u něhož je splnění podmínek stanovených tímto zákonem dosaženo dodatečnou úpravou, je certifikován i postup provedení úpravy, kterou lze provést pouze po dobu stanovenou ministerstvem v rozhodnutí o udělení certifikace.

(8) Certifikace typu pokladny, která byla udělena oprávněné osobě podle odstavce 1, zůstává v platnosti i pro právní nástupce této osoby, pokud je právní nástupce výrobcem nebo dovozcem tohoto certifikovaného typu pokladny.

(9) Ministerstvo zveřejní seznam certifikovaných typů pokladen způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Finančním zpravodaji.

§ 6
Náležitosti návrhu na udělení certifikace

Návrh na udělení certifikace typu pokladny, kromě označení navrhovatele, obsahuje

a)   označení výrobce, je-li navrhovatelem dovozce,
b)   označení typu pokladny, včetně případného obchodního názvu, a uvedení jiného typu elektronického zařízení k získání údajů z fiskální paměti,
c)   technickou dokumentaci pokladny, včetně případných firemních diagnostických kódů, a návod k obsluze a údržbě, popřípadě dokumentace postupu dodatečné úpravy; písemnosti se předkládají v českém jazyce,
d)   prohlášení o shodě, jde-li o pokladnu, která je podle zvláštního právního předpisu2) stanoveným výrobkem,
e)   doklad o zabezpečení jednotnosti a správnosti měřidel a měření3), jde-li o pokladnu spojenou s měřicím zařízením,
f)   znalecký posudek podle zvláštního zákona4), k ověření funkčních a technických podmínek pokladny, která je předmětem návrhu na certifikaci.

§ 7
Funkční a technické podmínky pokladny

(1) Pokladna splňuje funkční a technické podmínky tehdy, pokud umožní

a)   zabezpečení údajů ve fiskální paměti tak, aby byla zajištěna jejich nezaměnitelnost a znemožněno jejich zničení bez porušení této fiskální paměti,
b)   umístění zobrazovacího zařízení a vytištění pokladního bloku,
c)   tiskový výstup jakéhokoliv výsledku finanční operace pokladny s jeho současným záznamem v provozní paměti a jeho následné zahrnutí do údajů ukládaných do fiskální paměti,
d)   vyhotovení závěrky ze všech údajů v provozní paměti podle písmene c) s tím, že souhrnné údaje při vyhotovení závěrky se vždy přenesou záznamem závěrky do fiskální paměti a současně vymažou z provozní paměti tak, aby při vyhotovení další závěrky nedošlo k opětnému uložení stejných údajů do fiskální paměti,
e)   vymazání údajů z provozní paměti pouze tehdy, je-li o těchto údajích pořízena závěrka a trvale uložena do fiskální paměti,
f)   jasné, zřetelné a snadno čitelné tiskové výstupy pokladny, zachovávající si tyto vlastnosti, pokud neuplyne lhůta pro vyměření daňové povinnosti, kterou lze na základě těchto tiskových výstupů povinnému subjektu stanovit (dále jen "lhůta pro vyměření"),
g)   soulad údajů na pokladním bloku, na kontrolním bloku a v provozní paměti pokladny s částkami na zobrazovacím zařízení,
h)   záznam údajů o záporném obratu, včetně počtu záporných položek a slev,
i)   zablokování provozu pokladny, pokud je odpojena tiskárna nebo fiskální paměť,
j)   tisk pouze jednoho vyhotovení originálu pokladního bloku se současným tiskem nebo záznamem kontrolního pokladního bloku,
k)   tiskové výstupy z údajů ve fiskální paměti v časovém členění a podle jednotlivých závěrek nebo v celkovém součtu, a to podle zadání, a
l)   uchování dat v provozní paměti i při poklesu napětí, a to až do provedení závěrky.

(2) Pokladna může místo tisku kontrolních pokladních bloků nebo závěrky rovnocenně uchovávat příslušné údaje též na jiném technickém nosiči dat , pokud tento způsob uchovávání údajů znemožňuje změnit tyto údaje.

(3) Technická konstrukce pokladny musí umožnit přiložení technické uzávěry, popřípadě úřední uzávěry a umístění úředních značek5), vyznačení daňového kódu pokladny a musí zabraňovat přístupu osob, které nejsou oprávněny přikládat technickou nebo úřední uzávěru, ke všem částem zařízení zajištěných těmito uzávěrami. Není-li fiskální paměť pevně spojena s rámem pokladny, musí technická konstrukce umožnit i přiložení samostatné úřední uzávěry. Uspořádání pokladny musí umožnit povinnému subjektu výměnu záznamních a tiskových prostředků, jakož i zdrojů napětí u přenosných pokladen, bez porušení technické, popřípadě úřední uzávěry.

§ 8
Fiskální paměť

(1) Fiskální paměť musí mít dostatečnou kapacitu pro zápis a uchovávání údajů minimálně po dobu čtyř let od uvedení do provozu a údaje tam vložené a uložené musí být dostupné, pokud neuplyne lhůta pro vyměření.

(2) Do fiskální paměti se

a)   vkládá nezaměnitelně a neodstranitelně zejména ochranný znak, výrobní číslo pokladny, daňový kód pokladny, označení povinného subjektu podle § 3 odst. 5 písm. a) a b), jeho daňové identifikační číslo, datum a čas uvedení pokladny do provozu a, je-li povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty, platné sazby daně z přidané hodnoty a jejich případné změny,
b)   ukládají závěrky vytvořené v provozní paměti s výjimkou údajů podle § 3 odst. 7 písm. a) a b),
c)   zaznamenává výmaz údajů z provozní paměti mimo závěrkový chod a
d)   ukládají souhrnné údaje podle § 3 odst. 7 písm. k) od zahájení provozu pokladny, je-li povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.

(3) Fiskální paměť je umístěna uvnitř pokladny v části nepřístupné povinnému subjektu. Je-li fiskální paměť spojena neoddělitelně s rámem pokladny, nemusí být zajištěna úřední uzávěrou. V ostatních případech je fiskální paměť zajištěna úřední uzávěrou, a to takovým způsobem, aby v případě jejího vyjmutí nebo jakékoliv manipulace s ní byla tato uzávěra porušena.

(4) Konstrukce fiskální paměti musí umožnit finančnímu úřadu získání údajů v ní uložených též prostřednictvím jiného elektronického zařízení než pouze prostřednictvím pokladny, jejíž je součástí.

§ 9
Zahájení provozu pokladny

(1) Povinný subjekt předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu, ve které uvede údaje o povinném subjektu, registrační pokladně, servisním středisku, se kterým má povinný subjekt smluvně zajištěn servis pokladny, a označí pokladní místo, pokud se nejedná o přenosnou nebo záložní pokladnu. Dále předloží

a)   doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla a údajů o certifikaci typu pokladny, a
b)   prohlášení podle § 5 odst. 4 o shodě pokladny uváděné do provozu s typem pokladny, který byl certifikován, nebo potvrzení servisního střediska o dodatečné úpravě pokladny certifikovaným postupem podle § 5 odst. 7.

(2) Finanční úřad ověří bezodkladně splnění podmínek stanovených zákonem a přidělí povinnému subjektu daňový kód pokladny. Přidělený daňový kód pokladny vyznačí finanční úřad do servisní knihy a pověřený pracovník finančního úřadu potvrdí přidělení daňového kódu pokladny vlastnoručním podpisem s uvedením svého jména, příjmení a funkce a připojí otisk úředního razítka se státním znakem; proti tomuto rozhodnutí nejsou připuštěny opravné prostředky.

(3) Servisní středisko při uvedení pokladny do provozu vloží do fiskální paměti pokladny údaje podle § 8 odst. 2 písm. a) a zajistí, aby stejné údaje byly vloženy i do provozní paměti. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny, přiložení technické uzávěry a v případech, že je tak stanoveno v rozhodnutí o udělení certifikace, též po přiložení úřední uzávěry. Servisní středisko, popřípadě místně příslušný finanční úřad povinného subjektu zaznamenají úkony, které provedly, do servisní knihy. Tyto úkony může vykonat i bez dožádání finanční úřad, v jehož územní působnosti se pokladní místo nalézá, i v případě, že není místně příslušným finančním úřadem povinného subjektu (dále jen "finanční úřad příslušný podle pokladního místa").

§ 10
Servisní kniha

(1) Pokladna nesmí být provozována bez servisní knihy. Servisní kniha je uložena v prodejním místě po celou dobu užívání pokladny.

(2) Do servisní knihy zaznamenává finanční úřad a další oprávněné kontrolní orgány výsledky svých šetření zaměřených na funkčnost pokladny a vedení servisní knihy, jakož i údaj o každém přiložení či odstranění úřední uzávěry, ukončení provozu pokladny, popřípadě další údaje o jejím provozu. O zjištěných závadách se sepíše popřípadě protokol o ústním jednání, který se zaznamená do servisní knihy, a stejnopis protokolu je přílohou servisní knihy.

(3) Povinný subjekt zaznamenává bezodkladně do servisní knihy každou poruchu pokladny, popis poruchy a přesný čas vzniku poruchy a jejího oznámení servisnímu středisku.

(4) Povinný subjekt oznámí svému místně příslušnému finančnímu úřadu všechny změny týkající se údajů vedených v servisní knize, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a současně s tím předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu k vyznačení změn údajů. Změnu údajů může provést rovněž finanční úřad příslušný podle pokladního místa.

(5) Servisní středisko zaznamenává do servisní knihy čas ohlášení poruchy povinným subjektem, odstranění a přiložení technické uzávěry, čas předání pokladny do užívání po provedení údržby nebo opravy poruchy, popis poruchy, čas, po který byla pokladna mimo své pokladní místo, úkony vykonané v souvislosti se zaškolením obslužného personálu nebo zkouškou funkčnosti pokladny, popřípadě další údaje týkající se jejího provozu.

(6) Záznamy v servisní knize musí být provedeny čitelně, podepsané příslušnou osobou, s uvedením čísla průkazu servisního technika nebo služebního průkazu pracovníka správce daně nebo jiného kontrolního orgánu a s uvedením času provedení záznamu.

(7) Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zničení nebo k poškození servisní knihy, které činí servisní knihu neprůkaznou, povinný subjekt ohlásí tuto skutečnost servisnímu středisku nejpozději následující pracovní den od zjištění některé z uvedených skutečností. Pokladna smí být do vydání duplikátu servisní knihy provozována. Servisní středisko vydá bezodkladně povinnému subjektu novou servisní knihu, na jejíž titulní straně zřetelně vyznačí "DUPLIKÁT" a jeho pořadí, a provede záznam o zjištěné skutečnosti, pro kterou je vydán, a dobu, po kterou byla pokladna provozována bez servisní knihy; servisní středisko současně potvrdí správnost přenesených údajů a bezodkladně uvědomí o vydání duplikátu servisní knihy svůj místně příslušný finanční úřad.

§ 11
Porucha provozu pokladny

(1) Má-li pokladna provozní poruchu, kterou povinný subjekt sám neodstraní v částech pokladny jemu přístupných, povinný subjekt

a)   přestane bezodkladně na pokladně evidovat platby a zaznamená čas poruchy do servisní knihy,
b)   uvědomí bezodkladně servisní středisko o poruše a čas ohlášení poruchy zaznamená do servisní knihy a
c)   nahradí pokladnu záložní pokladnou, popřípadě pronajatou záložní pokladnou od servisního střediska, nebo eviduje platby pomocí paragonů, a to pouze po dobu nezbytně nutnou; z vystavených paragonů sestaví povinný subjekt závěrku.

(2) Nemůže-li povinný subjekt postupovat podle odstavce 1, uzavře pokladní místo.

(3) Povinný subjekt vede číselnou řadu všech pořízených paragonů, což prokazuje dokladem o jejich nákupu, a eviduje jejich použití, s uvedením odkazu na záznam o poruše pokladny, který je zaznamenán v příslušné servisní knize, a to s výčtem čísel použitých paragonů. Číselnou řadu je povinen prodávající doplnit do pokladního bloku před jeho předáním povinnému subjektu.

(4) V případě, že porucha provozu pokladny spočívá v poklesu elektrického napětí nebo v jeho výpadku, popřípadě v extrémních klimatických podmínkách, a nelze-li použít náhradní zdroj napětí, zaznamená povinný subjekt tuto poruchu a dobu jejího trvání do servisní knihy a není povinen ji současně oznamovat servisnímu středisku.

(5) Je-li použita záložní pokladna, vytisknou se po odstranění poruchy dvojmo údaje z fiskální paměti za dobu používání záložní pokladny; jeden výtisk je součástí pokladní evidence pokladny, která měla poruchu, a druhý výtisk je součástí pokladní evidence záložní pokladny. Pokud je záložní pokladna pronajímána servisním střediskem, vede servisní knihu servisní středisko. Tato kniha obsahuje další nezbytné údaje vyplývající z pronájmu pokladny, zejména údaje o povinném subjektu, kterému byla pokladna pronajata. Daňový kód pokladny přidělí místně příslušný finanční úřad servisního střediska.

(6) Dojde-li v důsledku změny právní úpravy k potřebě změny vložených údajů do fiskální paměti a servisní středisko ji z kapacitních důvodů neprovedlo ke dni její účinnosti, postupuje povinný subjekt obdobně jako při poruše pokladny. Při ztrátě, odcizení, poškození, popřípadě zničení pokladny, postupuje povinný subjekt jako při poruše pokladny a současně zajistí ukončení provozu pokladny.

§ 12
Ukončení provozu pokladny

(1) Ukončení provozu pokladny oznámí povinný subjekt svému místně příslušnému finančnímu úřadu současně s uvedením dne, kdy servisní středisko provedlo úkony spojené s ukončením provozu pokladny, a to nejpozději následující pracovní den. Finanční úřad ukončí k tomuto dni provoz pokladny záznamem do servisní knihy, který má náležitosti podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Servisní středisko vyjme z pokladny fiskální paměť, předá ji k uložení povinnému subjektu, vymaže daňový kód pokladny z provozní paměti a odstraní označení pokladny tímto kódem. Odstraněné uzávěry se již nepřikládají.

§ 13
Výměna fiskální paměti

(1) K výměně fiskální paměti lze přistoupit, pouze pokud

a)   byla vyčerpána její kapacita a pokladna je funkční,
b)   neplní pro poruchu svoji funkci, nebo
c)   došlo ke změně vlastníka nebo uživatele.

(2) Dojde-li ke změně vložených údajů do fiskální paměti podle § 8 odst. 2 písm. a) a nejsou-li splněny podmínky pro výměnu fiskální paměti podle odstavce 1, oznámí povinný subjekt změnu údajů místně příslušnému finančnímu úřadu, který ji vyznačí v servisní knize a v databázi pokladen. Povinný subjekt zajistí provedení oznámených změn v provozní paměti pokladny.

(3) Při výměně fiskální paměti servisní středisko vyjme z pokladny fiskální paměť a předá ji k uložení povinnému subjektu. Po připojení nové fiskální paměti do pokladny vloží servisní středisko do této fiskální paměti stejné údaje jako při zahájení provozu pokladny. O této výměně servisní středisko vyrozumí svůj místně příslušný finanční úřad.

(4) Servisní středisko, popřípadě místně příslušný finanční úřad povinného subjektu nebo finanční úřad příslušný podle pokladního místa přiloží uzávěry podle typu pokladny a provede o těchto úkonech záznam do servisní knihy.

§ 14
Povinnosti při změně vlastníka nebo uživatele pokladny

(1) Výrobce nebo dovozce, kterému bylo vydáno osvědčení o certifikaci typu pokladny, vede seznam, podle kterého lze zjistit množství vyrobených nebo dovezených pokladen a jejich výrobní čísla, jakož i prvního nabyvatele nebo uživatele pokladny, jeho obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení nebo název, daňové identifikační číslo, místo trvalého pobytu, popřípadě sídlo, a to po dobu 10 let ode dne prodeje.

(2) Je-li prvním nabyvatelem, popřípadě uživatelem jiná osoba, která má pokladnu pro další prodej, nikoliv pro evidenci vlastních plateb, vede tato osoba rovněž seznam podle odstavce 1 a předává prohlášení o shodě pokladny s certifikovaným typem vydané výrobcem nebo dovozcem podle § 5 odst. 4.

(3) Při převodu vlastnictví nebo při změně uživatele pokladny postupuje původní vlastník nebo uživatel, pokud je povinným subjektem, při ukončení provozu pokladny podle § 12 a nový vlastník nebo uživatel, pokud je povinným subjektem, při zahájení provozu pokladny podle § 9.

(4) Pokračuje-li právní nástupce povinného subjektu v jeho činnosti, oznámí změny údajů podle § 10 odst. 4 svému místně příslušnému finančnímu úřadu a pokračuje v evidenci na pokladně v souladu s tímto zákonem. Nepokračuje-li právní nástupce v činnosti povinného subjektu a nezajistil-li ukončení provozu pokladny povinný subjekt, zajistí bezodkladně ukončení provozu pokladny jeho právní nástupce.

(5) Povinnosti podle odstavce 1 plní i servisní středisko u pokladen, u kterých dodatečně provedlo úpravu fiskálního vybavení v souladu s § 5 odst. 7.

§ 15
Autorizace servisního střediska

(1) Fyzická nebo právnická osoba, provádějící údržbu, opravy a kontroly funkce elektronických zařízení na základě živnostenského oprávnění, je oprávněna provádět servis pokladen, jen pokud splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a byla ministerstvem osvědčena její autorizace.

(2) Servisní středisko je oprávněno provádět servis pokladen pouze prostřednictvím bezúhonných servisních techniků. Za bezúhonného se nepovažuje servisní technik, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Autorizace servisního střediska se osvědčí, pokud servisní středisko v návrhu, kromě přesného označení navrhovatele, doloží

a)   živnostenské oprávnění pro výrobu, instalaci a opravy elektronických zařízení,
b)   seznam odborně způsobilých, bezúhonných a přezkoušených servisních techniků, jimiž bude servis zajišťovat; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být v den podání návrhu starší tří měsíců, a
c)   smlouvu o poskytování servisu, uzavřenou s výrobcem nebo dovozcem na certifikované typy pokladen, včetně dokladu o proškolení servisních techniků podle § 5 odst. 4.

(4) Osvědčení autorizace ministerstvo vydá do tří měsíců ode dne podání návrhu.

(5) Finanční úřad místně příslušný servisnímu středisku mu předá bezodkladně na základě osvědčení autorizace tiskopisy průkazů servisního technika. Změny v seznamu servisních techniků servisní středisko oznamuje a dokládá svému místně příslušnému finančnímu úřadu.

(6) Autorizace servisního střediska nepřechází na jeho právního nástupce.

(7) Na základě návrhu servisního střediska ministerstvo ukončí autorizaci servisního střediska.

(8) Ministerstvo zveřejní oznámení o autorizaci servisního střediska a její ukončení způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Finančním zpravodaji.

§ 16
Činnost servisního střediska

(1) Servisní středisko provádí kontroly funkce, údržbu a opravy, a to na základě servisní smlouvy uzavřené s povinným subjektem.

(2) Servisní středisko provede u každé pokladny nejméně jednou za 24 měsíců její kontrolu a údržbu; tato lhůta běží ode dne přiložení technické uzávěry.

(3) Servisní technici se prokazují průkazem servisního technika jak povinnému subjektu, tak orgánům vykonávajícím dozor podle tohoto zákona. Servisní technici jsou oprávněni se seznamovat s údaji z databáze pokladen prostřednictvím finančních úřadů. Údaje, se kterými se servisní technik seznámí při servisu pokladny a z databáze pokladen, se považují za informace získané při správě daní a servisní technik je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.

(4) Servisní středisko vede evidenci o průkazech servisního technika a o pořízených technických uzávěrách, které přiděluje svým servisním technikům pověřeným servisem pokladen; průkazy servisních techniků, kteří přestanou vykonávat servis pokladen, servisní středisko bezodkladně odevzdá svému místně příslušnému finančnímu úřadu.

(5) Zjistí-li servisní středisko, že došlo k

a)   porušení úřední nebo technické uzávěry,
b)   záměně údajů vložených do pokladny servisním střediskem, nebo
c)   poruše funkce pokladny včetně odchylek od certifikovaného vzoru,

učiní o tom záznam do servisní knihy. V případě odstranitelné poruchy funkce pokladny zajistí servisní středisko nápravu. Je-li zjištěna neodstranitelná vada pokladny, povinný subjekt zajistí ukončení provozu pokladny podle § 12. Pokud servisní středisko zjistí, že mohlo dojít k pokusu o neoprávněný zásah vedoucí k záměně evidovaných údajů, je povinno upozornit na tuto skutečnost místně příslušný finanční úřad povinného subjektu.

(6) V případě ukončení činnosti servisního střediska nebo v případě odejmutí osvědčení autorizace servisní středisko

a)   vyrozumí bezodkladně všechny povinné subjekty, se kterými má uzavřenou servisní smlouvu, o ukončení činnosti nebo odejmutí autorizace; tím závazek ze smlouvy zaniká, případné nároky na náhradu škody však nejsou dotčeny, a
b)   odevzdá bezodkladně svému místně příslušnému finančnímu úřadu průkazy servisního technika, včetně tiskopisů průkazů dosud nepoužitých, jakož i stejnopis evidencí vedených podle odstavce 4 a prokazatelně zlikviduje pořízené a nepoužité technické uzávěry.

(7) Dojde-li k zániku závazků ze servisní smlouvy, povinný subjekt bezodkladně uzavře servisní smlouvu s jiným servisním střediskem a ohlásí změnu podle § 10 odst. 4.

§ 17
Oprávnění kontrolních orgánů

(1) Ministerstvo a územní finanční orgány jsou oprávněny ověřovat postupem podle zákona upravujícího správu daní6) dodržování podmínek, za nichž byla servisnímu středisku osvědčena autorizace, jakož i řádné plnění povinností stanovených tímto zákonem. Na výzvu servisní středisko ve lhůtě stanovené ve výzvě předloží zejména seznam povinných subjektů, se kterými má uzavřenou servisní smlouvu, seznam servisních techniků a počet pokladen u jednotlivých povinných subjektů; má-li servisní středisko provozovny, předloží uvedené údaje v členění podle jednotlivých provozoven. Dojde-li při ověřování podle věty první k porušení technické uzávěry, je nahrazena úřední uzávěrou.

(2) Ministerstvo a územní finanční orgány jsou dále oprávněny ověřovat postupem podle zákona upravujícího správu daní, zda výrobce nebo dovozce, popřípadě další osoba provádějící prodej pokladen vede řádně evidenci podle § 14 odst. 1 a 2.

(3) Zjistí-li územní finanční orgány nedodržení podmínek stanovených tímto zákonem podle odstavců 1 a 2, ohlásí výsledek tohoto zjištění spolu s protokolem o ústním jednání ministerstvu.

(4) Ministerstvo, územní finanční orgány a celní orgány kontrolují plnění povinností stanovených povinnému subjektu tímto zákonem podle zákona upravujícího správu daní.

(5) Zjistí-li při výkonu své kontrolní činnosti živnostenské úřady nebo Česká obchodní inspekce porušení povinností stanovených povinnému subjektu tímto zákonem, oznámí bezodkladně tuto skutečnost spolu s identifikací povinného subjektu a dalšími zjištěnými údaji místně příslušnému finančnímu úřadu povinného subjektu, nebo kterémukoliv jinému finančnímu úřadu; tyto kontrolní orgány jsou oprávněny se seznamovat prostřednictvím finančních úřadů s údaji databáze pokladen. Územní finanční orgány a celní orgány oznámí obdobně svá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu povinného subjektu.

(6) Zjištěné porušení povinností podle tohoto zákona využije správce daně v důkazním řízení jako důkazní prostředek o skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetních a jiných povinných evidencí či záznamů vedených povinným subjektem, s případným důsledkem stanovení daně za použití pomůcek.

§ 18
Pořádková pokuta

Nesplnění povinností stanovených tímto zákonem je porušením povinnosti nepeněžité povahy při správě daní a místně příslušný finanční úřad povinného subjektu může uložit opakovaně povinnému subjektu pokutu podle zákona upravujícího správu daní.

§ 19
Správní delikty

(1) Servisnímu středisku, jež je právnickou osobou, které

a)   nevede řádně servisní knihu podle § 11 odst. 5,
b)   neprovede úkony k ukončení provozu pokladny podle § 12,
c)   nezajistí řádně výměnu fiskální paměti a s tím spojené úkony podle § 13,
d)   neohlásí změnu v seznamu servisních techniků podle § 15 odst. 5, nebo
e)   neplní povinnosti vyplývající z jeho činnosti podle § 16 odst. 1, 2, 4 až 6,

lze uložit opakovaně pokutu až do výše 500 000 Kč. 

(2) Pokud opakované uložení pokuty nevede k nápravě a dojde k dalšímu porušení povinností podle odstavce 1 nebo ke zvlášť závažnému porušení těchto povinností a nelze důvodně předpokládat, že uložením pokuty se činnost servisního střediska zlepší, odejme se servisnímu středisku osvědčení autorizace.

(3) Výrobci nebo dovozci, popřípadě další osobě provádějící prodej pokladen, která nevede řádně evidenci podle § 14 odst. 1 a 2, lze uložit pokutu podle odstavce 1.

§ 20
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle § 19 v prvním stupni projednává ministerstvo a rozhoduje o uložení sankce.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při činnosti servisního střediska, které je fyzickou osobou, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím uložení. Při uložení pokuty za správní delikt se postupuje podle správního řádu, při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona upravujícího správu daní. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 21
Řízení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení

a)   podle správního řádu ve věci autorizace servisního střediska, certifikace typu pokladny, projednání a rozhodnutí o správním deliktu a
b)   podle zákona upravujícího správu daní v ostatních případech.

(2) Povinný subjekt uchovává pokladní evidenci po dobu, pokud neuplyne lhůta pro vyměření.

§ 22
Tiskopisy a uzávěry

(1) Ministerstvo vydá tiskopisy průkazů servisního technika. Tiskopisy průkazů servisnímu středisku předá jeho místně příslušný finanční úřad za úhradu, stanovenou ministerstvem.

(2) Ministerstvo vydá úřední uzávěry, které poskytne finančním úřadům k zajištění pokladen v souladu s podmínkami stanovenými v certifikaci typu pokladny podle § 5 odst. 3.

§ 23
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Každý daňový subjekt, který je považován za povinný subjekt podle tohoto zákona, je povinen umístit oznámení a upozornění podle § 3 odst. 3, s výjimkou uvedení daňového kódu pokladny, v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Povinný subjekt je povinen zajistit evidenci plateb v souladu s tímto zákonem nejpozději do 1. ledna 2007.

(3) Ministerstvo rozhodne o certifikaci typu pokladny nebo autorizaci servisního střediska na základě úplného návrhu na zahájení řízení, podaného do 4 měsíců od účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2006.

ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona

§ 24

V § 31 odst. 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 119/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb., se ve větě první slova "na žádost zákazníka" nahrazují slovem "zákazníkovi" a na konci věty se doplňují slova " , přesahuje-li cena částku 50 Kč".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správě daní a poplatků

§ 25

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 6 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m) servisním technikům údaje z databáze pokladen podle zákona o registračních pokladnách.".

2. V závětí § 24 odst. 6 se za slovo"orgánů" vkládají slova " , technici servisních středisek".

3. V § 39 odstavec 3 zní:

"(3) Daňový subjekt, který přijímá nebo vydává platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách lze užít jako důkazní prostředek pro správné stanovení jeho daňové povinnosti, pokud nezaznamenává daňový subjekt údaje o těchto platbách v jiné evidenci, stanovené zákonem. Evidence obsahuje zejména údaje o výši, době a předmětu platby a popřípadě i plátci nebo příjemci této platby, jakož i další údaje, pokud vyplývají z předmětu evidence. Stanoví-li tak zákon o registračních pokladnách, plní daňový subjekt povinnost evidovat platby v hotovosti prostřednictvím registrační pokladny, přičemž evidence prostřednictvím pokladny nenahrazuje povinnost daňového subjektu prokázat další skutečnosti, které nejsou předmětem této evidence a jsou nezbytné pro stanovení jeho daňové povinnosti.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

§ 26

V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:

"(14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a), pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.


49a)   Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní odstavce 14 až 17 se označují jako odstavce 15 až 18.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 27

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 215/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k zákonu č. 215/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k zákonu č. 215/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 132 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
2)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících.
5)   § 9 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb.
6)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

DPH! 2023

DPH! 2023

Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Ivana Pilařová - Účetní portál a.s.

Kniha DPH! 2023 přináší vysvětlení a 117 příkladů k DPH, které Vám pomohou nejen v praxi, ale také při zkouškách daňových poradců. Díky Olze Hochmannové, Marku Reinohovi a Ivaně Pilařové získáte cenné informace a příklady, které Vám pomohou prozkoumat svět DPH, od základních sazeb ...

Cena: 3 289 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

DPH 2023 - výklad s příklady

DPH 2023 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

19. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2023 a některé nové či upřesněné výklady zákona o DPH. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají.

Cena: 489 KčKOUPIT

DPH 2023 - zákon s přehledy

DPH 2023 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.