Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


179

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2005,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Změna zákona č. 500/1990 Sb.

Čl. I

V § 16a odst. 2 zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se slova "a Fondu národního majetku České republiky" a slova "nebo Fond národního majetku České republiky" zrušují.

Část druhá
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. II

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 118 odst. 3 písmeno c) zní:

"c)   informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za účetní období vedoucí osoby a členové dozorčích rad od emitenta a od osob ovládaných emitentem, a to souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby a souhrnně za všechny členy dozorčí rady.".

2. V § 118 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)   informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob těmto osobám blízkých, informace o opčních a obdobných smlouvách, jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž smluvními stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavřeny ve prospěch uvedených osob; informace se uvádějí souhrnně za všechny členy představenstva, souhrnně za všechny ostatní vedoucí osoby, souhrnně za všechny členy dozorčí rady a souhrnně za osoby těmto osobám blízké; uvedené osoby oznámí emitentovi potřebné údaje.".

Část třetí
Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Čl. III

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona 220/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 1 se slova "ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci" nahrazují slovy "Ministerstvu financí".

2. V § 10 odstavec 8 zní:

"(8) Podle odstavce 7 lze postupovat pouze do převodu privatizovaného majetku na Ministerstvo financí. Je-li metodou privatizace vložení privatizovaného majetku do obchodní společnosti, lze podle odstavce 7 postupovat až do převodu majetkové účasti státu v této obchodní společnosti na jinou osobu.".

3. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Vláda může na návrh ministerstva prominout nebo změnit podmínku stanovenou v rozhodnutí o privatizaci, které již bylo realizováno, pokud ministerstvo zjistí, že tato podmínka je z důvodů, které nabyvatel privatizovaného majetku nezpůsobil, nesplnitelná a nebo nutnost splnění této podmínky dodatečně odpadla.".

4. V § 10a odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

5. V § 10a odst. 1 písm. h) se slovo "Fond" nahrazuje slovy "ministerstvo jménem státu".

6. V § 10a odstavec 6 zní:

"(6) V rozhodnutí o privatizaci, kterým se schvaluje privatizační projekt na účast, lze uložit, že oprávněným osobám bude prodán, popř. vydán majetek, na jehož vydání jim vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů2). Toto rozhodnutí zajistí ministerstvo, které v příslušné akciové společnosti vykonává jménem státu práva akcionáře4d).".

7. Nadpis části třetí zní:

"Užití privatizovaného majetku".

8. V § 11 odst. 1 se slovo "Fondem" nahrazuje slovem "ministerstvem".

9. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Dnem zrušení podniku nebo dnem vynětí části majetku podniku převede zakladatel majetek zrušeného podniku nebo jeho část na ministerstvo.".

10. V § 11 odst. 5 se slova "ke dni určenému Fondem tyto majetkové účasti na Fond" nahrazují slovy "ke dni určenému v tomto rozhodnutí tyto majetkové účasti na ministerstvo".

11. V § 12 odst. 1 se slova "Majetek Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaný majetek".

12. V § 12 odst. 2 se v úvodní části textu slova "Majetek Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaný majetek".

13. V § 12 odst. 3 se slova "majetku Fondu" nahrazují slovy "privatizovaného majetku".

14. V § 12 odst. 4 se slova "Majetku Fondu" nahrazují slovy "Privatizovaného majetku".

15. V § 14 odst. 1 a 2 se slovo "Fond" nahrazuje slovem "ministerstvo".

16. § 14a se zrušuje.

17. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

18. V § 19 odst. 1 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "stát, jehož jménem jedná ministerstvo,".

19. V § 19 odst. 5 se slova "vůči Fondu" nahrazují slovy "vůči státu".

20. § 21 zní:

"§ 21

Při předávání věcí a sepisování zápisů o převzetí vystupují za stát osoby oprávněné ke dni zrušení podniku nebo vynětí části majetku podniku jednat jménem podniku, pokud ministerstvo nerozhodne jinak. Za tuto činnost jsou tyto osoby odpovědny ministerstvu.".

21. § 46 včetně poznámky pod čarou č. 16 se zrušuje.

Část čtvrtá
Změna zákona č. 438/1991 Sb.

Čl. IV

V zákoně č. 438/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., se článek II zrušuje.

Část pátá
Změna obchodního zákoníku

Čl. V

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 66 odst. 8 se v úvodní části ustanovení slova " , nebo jsou-li orgánem nebo členy orgánu právnické osoby členové prezidia, dozorčí rady nebo zaměstnanci Fondu národního majetku, kteří takto působí se souhlasem či na návrh Fondu národního majetku" zrušují.

2. V § 66 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V § 66 odst. 9 se slova "Fond národního majetku České republiky" zrušují.

Část šestá
Změna zákona o účetnictví

Čl. VI

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 písmeno k) zní:

"k)   postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, a to pro jednotlivé skupiny účetních jednotek a pro Pozemkový fond České republiky.".

2. V § 18 odst. 1 písm. b) se slova "Fond národního majetku České republiky" zrušují.

Část sedmá
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. VII

V zákoně č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se § 17 zrušuje.

Část osmá
Změna zákona č. 42/1992 Sb.

Čl. VIII

V § 18 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákona č. 144/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., odstavec 3 zní:

"(3) V případě zániku družstva do 10 let se částka převedená při transformaci do nedělitelného fondu družstva převede na Ministerstvo financí a bude použita pro podporu družstevního podnikání podle zvláštních právních předpisů.".

Část devátá
Změna zákona č. 162/1992 Sb.

Čl. IX

V zákoně č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 8 zní:

"§ 8

Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází.".

Část desátá
Změna zákona o střetu zájmů

Čl. X

Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 228/1997 Sb., zákona č. 15/2002 Sb. a zákona č. 96/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 větě první se slova " , Fond národního majetku České republiky anebo obě tyto osoby" zrušují.

2. V § 12a odst. 1 písm. b) se slova "Fondu národního majetku České republiky" zrušují.

Část jedenáctá
Změna zákona č. 282/1992 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 282/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje.

Část dvanáctá
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XII

V § 40 odst. 13 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se slova "Fond národního majetku" nahrazují slovy "na ministerstvo, jemuž přísluší s tímto privatizovaným majetkem hospodařit".

Část třináctá
Změna zákona o dani z nemovitostí

Čl. XIII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova "na Fond národního majetku ČR" nahrazují slovy "na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí".

2. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky" včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušují.

3. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8
Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

(2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně

a)   organizační složka státu4a) nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů4b),
b)   právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a).

(3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto subjekty.

(4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného domu, spravované Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce.

(5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů4b), jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně.".

4. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "nebo převedené podle zvláštního právního předpisu na Fond národního majetku České republiky" zrušují.

Část čtrnáctá
Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Čl. XIV

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 420/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova "nebo s plnou majetkovou účastí Fondu národního majetku České republiky a" zrušují.

2. V § 20 odst. 6 písm. a) se slova "z Fondu národního majetku České republiky a" zrušují.

3. V § 20 odst. 6 písm. b) se slova "na Fond národního majetku České republiky nebo" zrušují.

4. V § 20 odst. 12 se slova "z Fondu národního majetku České republiky a" zrušují.

5. V § 21 odst. 6 se slova "nebo Fondu národního majetku České republiky" zrušují.

Část patnáctá
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 9 se slova "Fondu národního majetku České republiky18) a" včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušují.

2. V § 25 odst. 1 písm. w) se slova "na Fond národního majetku18)" zrušují.

Část šestnáctá
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XVI

V § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 296/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb., se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 1b zrušuje.

Část sedmnáctá
Změna zákona č. 210/1993 Sb.

Čl. XVII

V článku IV zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, se bod 2 zrušuje.

Část osmnáctá
Změna zákona č. 224/1994 Sb.

Čl. XVIII

V zákoně č. 224/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se článek II zrušuje.

Část devatenáctá
Změna zákona č. 135/1996 Sb.

Čl. XIX

V zákoně č. 135/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek III zrušuje.

Část dvacátá
Změna zákona č. 95/1999 Sb.

Čl. XX

V § 11 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., písmeno b) zní:

"b)   prokáže potvrzením ne starším než 3 měsíce, že není v prodlení s plněním svého dluhu vůči České republice za privatizovaný majetek, který byl na ni převeden na základě rozhodnutí o privatizaci,".

Část dvacátá první
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. XXI

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)   převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí,".

2. Část druhá se zrušuje.

Část dvacátá druhá
Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. XXII

V zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

Část dvacátá třetí
Změna zákona o České konsolidační agentuře

Čl. XXIII

Zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 15 písmeno f) zní:

"f)   výnosů z prodeje privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu.".

2. Část devátá se zrušuje.

Část dvacátá čtvrtá
Změna zákona č. 15/2002 Sb.

Čl. XXIV

V zákoně č. 15/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

Část dvacátá pátá
Změna zákona č. 320/2002 Sb.

Čl. XXV

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, se část šestá zrušuje.

Část dvacátá šestá
Změna zákona č. 480/2003 Sb.

Čl. XXVI

V zákoně č. 480/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

Část dvacátá sedmá
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. XXVII

V § 2 odst. 1 písm. a) bodě 4 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se slova "Fond národního majetku České republiky," zrušují.

Část dvacátá osmá
Změna zákona č. 293/2004 Sb.

Čl. XXVIII

V zákoně č. 293/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.

Část dvacátá devátá
Změna zákona o konkursu a vyrovnání

Čl. XXIX

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 214/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 403/2002 Sb., zákona č. 101/2003 Sb., zákona č. 210/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 zákona se na konec první věty vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí: " ; tento nárok správce, je-li plátcem daně, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je správce povinen z odměny a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu1a).


1a)   Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 27 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 8, 9 a 10 zní:

"(7) Smluvními předkupními právy není správce vázán. Správce je při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním právem a právy nájemců podle zvláštního zákona8). Byty a nebytové prostory ve vlastnictví bytového družstva, nakládání s nimiž je omezeno právem fyzických osob - členů družstva, které jsou nájemci bytů či nebytových prostor, na výlučné nabytí vlastnictví těchto bytů či nebytových prostor podle § 23 odst. 1 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, musí správce nejprve nabídnout k bezplatnému převodu osobám oprávněným k výlučnému nabytí vlastnictví za podmínek stanovených zvláštním zákonem9). Správce je povinen provést všechny úkony, které jsou k převodu těchto bytů a nebytových prostor potřebné. Za to mu od osob oprávněných k výlučnému nabytí vlastnictví náleží náhrada nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných úkonů a odměna stanovená podle zvláštního právního předpisu. Nepřijme-li osoba oprávněná k výlučnému nabytí vlastnictví takovou nabídku do tří měsíců od jejího doručení, přikročí správce ke zpeněžení, přičemž ustanovení zvláštního zákona o ochraně práv nájemců10) se v těchto případech již neužijí.


8)   § 22, § 23 odst. 1 a 3 a § 27 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 23 až 28 zákona č. 72/1994 Sb.
10)   § 22 zákona č. 72/1994 Sb.".

Čl. XXX
Přechodné ustanovení

Odměna za výkon funkce správce konkursní podstaty a odměna za výkon vyrovnacího správce stanovena podle tohoto zákona náleží správci i za řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních řízení, ve kterých již byla vyvěšena na úřední desce soudu konečná zpráva o zpeněžení majetku z podstaty s vyúčtováním odměny a výdajů správce konkursní podstaty.

Část třicátá
Změna zákona o vlastnictví bytů

Čl. XXXI

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 171/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 7 větě první se za slova "vzájemné vypořádání prostředků" vkládají slova "z nájemného" a za slova "a dále" se vkládají slova "kladných zůstatků".

2. Za § 30 se doplňuje nový § 30a, který včetně poznámky pod čarou č. 27a zní:

"§ 30a

Ustanovení tohoto zákona týkající se vlastníka budovy, jednotky nebo pozemku, popřípadě spoluvlastnického podílu na pozemku, popřípadě bytového družstva, platí i pro správce podstaty podle zvláštního zákona o konkursu a vyrovnání27a), včetně ustanovení o převodech vlastnictví budovy, jednotky a pozemku, popřípadě spoluvlastnického podílu na pozemku.


27a)   Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

Část třicátá první
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. XXXII

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 429/2003 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb. a zákona č. 693/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 92 odst. 1 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000".

2. V § 97 odst. 3 se číslo "1 000" nahrazuje číslem "2 000".

Část třicátá druhá
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. XXXIII

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se mění takto:

1. V § 31 odst. 2 druhé větě se za slovo "odvod" vkládají slova "a podporu státu".

2. V § 31 odst. 6 se na konci doplňují věty "Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního správního úřadu.".

3. V § 31 se odstavec 10 zrušuje.

4. V § 32 odst. 1 se ve větě druhé za slovo "Rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,".

5. V § 34 odst. 1 se ve větě třetí za slovo "rady" vkládá čárka a slova "kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon,".

6. V § 34 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

7. V § 34 odst. 2 se v písmenu j) slova "návrh organizačního řádu" nahrazují slovy "organizační řád".

8. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se slovo "čtyřleté" nahrazuje slovem "pětileté".

9. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "finanční podpora státu (dále jen "podpora státu")" nahrazují slovy "podpora státu" a za slovo "ve" se vkládá slovo "finanční".

10. V § 35 odst. 1 písm. k) se slova "odvodů stanovené" nahrazují slovy "odvodů či státní podpory stanovené", za slovem "splatnosti" se vypouští slovo "odvodu", slova "dvojnásobku odvodu" se nahrazují slovy "dvojnásobku odvodu nebo státní podpory" a za slovem "výrobce" se vkládají slova "či stát".

11. V § 35 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní: "Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu.".

12. V § 35 odst. 4 se v první větě zrušují slova "stanoveného prováděcím právním předpisem" a druhá věta nově zní: "Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí.".

13. V § 35 odst. 9 se za slovo "Odvody" vkládají slova "a podporu státu".

14. V § 42 odst. 1 se zrušuje čárka a následující slova "§ 31 odst. 10 a § 35 odst. 4".

Čl. XXXIV
Přechodné ustanovení

Funkční období podle tohoto zákona stávajících členů voleného orgánu Vinařského fondu počne běžet dnem účinnosti tohoto ustanovení.

Část třicátá třetí
Změna zákona č. 171/1991 Sb.

Čl. XXXV

V § 18 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 120/1995 Sb., zákona č. 104/2000 Sb., zákona č. 211/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 480/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb., se na konci písmene b) doplňuje bod 15, který zní:

"15. převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s. od společnosti ČEZ, a. s. do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí.".

Část třicátá čtvrtá
Účinnost

Čl. XXXVI

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou částí druhé, páté, dvacáté deváté, třicáté, třicáté první, třicáté druhé a třicáté třetí, které nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

2. Část třicátá třetí pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2023

Meritum - Daň z příjmů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2023 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.