Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


125

ZÁKON

ze dne 22. února 2005,

kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

Čl. I

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)".Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého programu činnosti podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh, a o změně nařízení (ES) 1896/2000.
Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. července 1992 o vývozu a dovozu určitých nebezpečných chemických látek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 2 se slova "Biocidním přípravkem je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k ničení" nahrazují slovy "Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený k hubení".

3. V § 2 odst. 6 se slova "Základní látkou je látka, která není sledovanou látkou, není výslovně určena pro použití jako biocidní přípravek" nahrazují slovy "Základní látkou je látka uvedená v seznamu základních látek vydaném ministerstvem podle § 3 odst. 5, která není sledovanou látkou a není ani výslovně určena pro použití jako biocidní přípravek".

4. V § 2 odstavec 9 zní:

"(9) Uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh je okamžik, kdy jsou biocidní přípravek nebo účinná látka poprvé úplatně nebo bezúplatně předány nebo nabídnuty k předání za účelem distribuce, vývozu, zpracování nebo skladování, a to jiného, než je skladování za účelem jejich zneškodnění, nebo kdy jsou k nim poprvé převedena vlastnická práva. Uvedením na trh se rozumí i vyrobení nebo dovoz biocidního přípravku nebo účinné látky pro provozní potřeby při vlastním podnikání osoby, která biocidní přípravek nebo účinnou látku vyrobila nebo dovezla.".

5. V § 2 odstavec 10 zní:

"(10) Pro účely tohoto zákona se dovozem rozumí propuštění biocidního přípravku nebo účinné látky do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení.".

6. V § 2 se odstavec 11 zrušuje.

7. Nadpis hlavy II zní: "Uvedení biocidního přípravku nebo účinné látky na trh  v České republice".

8. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Účinnou látku mohou uvést na trh v České republice fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby jen za podmínek stanovených v § 8, a biocidní přípravek jen na základě povolení ministerstva, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

9. V § 8 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

"(5) Seznam identifikovaných účinných látek a seznam notifikovaných účinných látek stanoví bezprostředně závazný předpis Evropských společenství9a).


9a)   Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003.".

10. V § 22 odst. 1 se slova "příslušnému okresnímu nebo městskému hygienikovi" nahrazují slovy "příslušné krajské hygienické stanici".

11. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují.Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

12. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Krajská hygienická stanice zašle každoročně do 30. září ministerstvu souhrnnou zprávu o případech otrav biocidními přípravky nebo účinnými látkami a o výsledku provedených kontrol podle § 27 a uložených pokutách v jejím správním obvodu.".

13. V § 23 písmeno d) zní:

"d) krajské hygienické stanice,".Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

 14. V § 24 odst. 1 písm. j) se slova "krajským hygienikem" nahrazují slovy "krajskou hygienickou stanicí".

15. V § 27 se v nadpisu a v úvodní části ustanovení odstavce 1 slova "Okresní hygienik" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice".

16. V § 27 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

17. V § 27 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

18. § 28 se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 30 písmeno a) zní:

"a)  nepropustí biocidní přípravek do navrženého celního režimu bez povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak, nebo bez písemného prohlášení dovozce, že je biocidní přípravek určen výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu a vývoje nebo pro zkušební účely. V případě pochybnosti mohou požádat ministerstvo o odbornou pomoc,".

20. V § 30 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)  ukládají fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým osobám pokuty za porušení ustanovení § 19 až 21.".

21. V § 31 se slova "§ 28 odst. 1" nahrazují slovy "§ 27".

22. V § 32 odst. 1 se slova "Orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 27 a 28" nahrazují slovy "Krajská hygienická stanice" a slova "podle § 27 odst. 1 písm. b) nebo c)" se nahrazují slovy "podle § 27 písm. b) nebo c)".

23. V § 32 odst. 2 se slovo "může" nahrazuje slovy "nebo celní orgány mohou".

24. V § 33 odst. 1 ve větě první se slova "orgán ochrany veřejného zdraví nebo Česká inspekce životního prostředí přihlíží" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí nebo celní orgány přihlížejí", ve větě druhé se slova "orgánu ochrany veřejného zdraví nebo České inspekci životního prostředí" nahrazují slovy "krajské hygienické stanici, České inspekci životního prostředí nebo celním orgánům" a slova "orgán ochrany veřejného zdraví" se nahrazují slovy "krajská hygienická stanice".

25. V § 33 odst. 2 se slova "orgán ochrany veřejného zdraví nebo Česká inspekce životního prostředí nesplnění nebo porušení povinnosti zjistil" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí nebo celní orgány nesplnění nebo porušení povinnosti zjistily".

26. V § 33 odst. 3 se slova "orgán ochrany veřejného zdraví nebo Česká inspekce životního prostředí" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí nebo celní orgány".

27. V § 33 odst. 4 se za větu první vkládají věty "V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení pokuty ve stejný den Českou inspekcí životního prostředí, krajskou hygienickou stanicí nebo celními orgány, provede řízení o uložení pokuty Česká inspekce životního prostředí. O zahájení řízení se Česká inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice a celní orgány vzájemně informují.".

28. V § 33 odst. 5 se slova "orgánem ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "krajskou hygienickou stanicí nebo celními orgány".

29. V § 35 odst. 3 písm. b) se slova "do 31. prosince 2005" nahrazují slovy "do 31. srpna 2006".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích

Čl. II

V § 32 odst. 1 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, písmeno e) zní:

"e) zajišťuje sběr bezpečnostních listů a jejich databázi spravuje samo nebo prostřednictvím Toxikologického informačního střediska,".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. III

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 44a odstavec 6 zní:

"(6) Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1.".

2. V § 44b odst. 1 písm. a) bodu 3 se slova "a mají ve svém výkazu o studiu potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Čl. IV

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) V odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a správního úřadu, který zdravotnickému pracovníkovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3), jde-li o zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem, je zdravotnický pracovník povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče.".

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen4). Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání, a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3).".

3. V § 28 se slova "a prováděcího právního předpisu" zrušují.

4. V § 37 se slova "§ 3 odst. 2," zrušují.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. V

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), se mění takto:

1. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu4), je v odůvodněných případech povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem3), který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče.".

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen5). Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka nebo též v jiných odůvodněných případech; zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu4), je povinen doložit svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.".

3. V § 79 se slova "a prováděcího právního předpisu" zrušují.

4. V § 90 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1478 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákony a vyhlášky z oblasti ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek a náhrady újmy způsobené povinným očkováním. Od minulého vydání se změnil především zákon o ochraně veřejného zdraví, menší změny nastaly i u dalších ...

Cena: 98 KčKOUPIT

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1458 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývají účinnosti velké novely zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o specifických zdravotních službách a znění 18 vyhlášek a nařízení vlády, z nichž některé byly rovněž změněny. Nově byl ...

Cena: 151 KčKOUPIT

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Sagit, a. s.

Představujeme vám nové téma edice ÚZ, které jsme vydali na základě četných požadavků veřejnosti. Nová publikace obsahuje dva základní zákony: zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zdeněk Stuchlík, Štefan Řehák, Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a ...

Cena: 555 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.