Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


38

VYHLÁŠKA

ze dne 7. ledna 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "Posuzování a uznávání" nahrazuje slovem "Uznávání".

2. V § 2 odst. 1 se ve větě prvé slovo "osoby" nahrazuje slovy "fyzické osoby (dále jen "osoba")".

3. V § 2 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

"a)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu se nachází pracoviště, na němž osoba trpící onemocněním vykonává práci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v době podání žádosti o uznání nemoci z povolání,
b)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele osoby trpící onemocněním, která vykonávala nebo vykonává práci v zahraničí,
c)   pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo sídla nebo místo podnikání zaměstnavatele, u kterého osoba trpící onemocněním, která trvale pobývá v zahraničí, naposledy vykonávala práci,".

Poznámky pod čarou č. 6 a 7 se zrušují.

4. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) pracovně lékařské pracoviště se sídlem v územním obvodu střediska nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo trvalého pobytu ostatních osob trpících onemocněním, které vykonávaly práci.".

5. V § 2 odst. 2 se za slova "posouzení onemocnění" vkládají slova "osob uvedených v odstavci 1".

6. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova "hygienická stanice, v jejímž správním území6)" nahrazují slovy "krajská hygienická stanice , v jejímž správním území".

7. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova "lékař Státního úřadu pro jadernou bezpečnost8)" nahrazují slovy "Státní úřad pro jadernou bezpečnost8)".Poznámky pod čarou č. 8 a 8a znějí:


"8)   § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
§ 67b odst. 10 písm. g) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č.  260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.".

8. V § 2 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) krajská hygienická stanice, v jejímž správním území je příslušné pracovně lékařské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. b), a to na základě údajů o podmínkách vzniku onemocnění sdělených písemně tímto pracovištěm a zaměstnavatelem a za využití informací o podmínkách výkonu práce dostupných ze zahraničí.".

9. V § 2 odst. 4 se slovo "posudku9)" nahrazuje slovy "lékařského posudku9) (dále jen "posudek")".Poznámka pod čarou č. 9 zní:


"9)   § 77 až 77b zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 285/2000 Sb.".

10. V § 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Příslušné středisko nemocí z povolání při ověření závěrů příslušného pracovně lékařského pracoviště vychází z postoupené zdravotnické a spisové dokumentace.".Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

11. V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova "trpící nemocí z povolání" vkládají slova " , osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti,".

12. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "posudek obsahuje poučení o možnosti jeho přezkoumání.".

13. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jde-li o uznání nemoci z povolání osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.".

14. V § 4 odst. 1 se slova "vojenské středisko nemocí z povolání" nahrazují slovy "vojenské pracovně lékařské pracoviště" a slova "orgánem hygienické služby Ministerstva obrany.10)" se nahrazují slovy "orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany.10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Po posouzení onemocnění příslušné vojenské pracovně lékařské pracoviště postoupí případ k ověření závěru posouzení onemocnění a k vydání posudku vojenskému středisku nemocí z povolání.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Po ověření závěrů posouzení vydá vojenské středisko nemocí z povolání posudek podle § 3 odst. 3 a jeho stejnopis zašle osobě trpící nemocí z povolání nebo osobě trpící onemocněním a osobě, pro kterou v souvislosti s vydáním tohoto posudku vyplývají povinnosti.".

17. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

"§ 4a

Lékařské vyšetření pro potřeby posouzení vzniku nemoci z povolání osoby, která je občanem jiného členského státu Evropské unie s povolením k přechodnému pobytu nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,10a) jejíž onemocnění, u kterého je podezření na nemoc z povolání, vzniklo při výkonu práce v jiném členském státu Evropské unie, provádí příslušné středisko nemocí z povolání, v jehož územním obvodu je místo pobytu této osoby. Lékařské vyšetření se provádí na základě žádosti kompetentní instituce.10b)


10a)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10b)   Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup při provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/17.".

18. V § 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) poučení o možnosti jeho přezkoumání.".

19. V § 6 písm. d) se slova "hygienické stanici" nahrazují slovy "krajské hygienické stanici" a slova "lékaři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost" nahrazují slovy "Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost".

20. V § 7 se slova "§ 3 odst. 2 písm. b). Po uplynutí odvolací lhůty proti posudku vydanému" se nahrazují slovy "§ 3 odst. 3 písm. b). Posudek vydaný11a)".

21. V § 8 se věta poslední nahrazuje větou "Při evidenci všech osob, jejichž onemocnění bylo uznáno jako nemoc z povolání, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.13)".Poznámka pod čarou č. 13 zní:


"13)   Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.".

22. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 342/1997 Sb.

Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání

pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ

Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání

pro okres Příbram

Nemocnice Kladno, oddělení nemocí z povolání

pro okres Kladno

Nemocnice České Budějovice, a. s., oddělení pracovního lékařství

pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika pracovního lékařství

pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, oddělení nemocí z povolání

pro Ústecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, příspěvková organizace, oddělení nemocí z povolání

pro Liberecký kraj

Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika nemocí z povolání

pro Královéhradecký kraj

Krajská nemocnice Pardubice, Centrum pracovního lékařství

pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod

Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, klinika pracovního lékařství

pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou

Nestátní zdravotnické zařízení provozovatele MUDr. Libuše Adámkové

pro Zlínský kraj

Fakultní nemocnice Olomouc, klinika pracovního lékařství

pro Olomoucký kraj

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, klinika chorob z povolání

pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná

Hornická poliklinika s. r. o., oddělení nemocí z povolání

pro Ostravu-město

Karvinská hornická nemocnice a. s., oddělení nemocí z povolání a pracovního lékařství

pro okres Karviná

Nemocnice Podlesí, spol. s r. o., oddělení nemocí z povolání

pro okres Frýdek-Místek

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, oddělení nemocí z povolání

pro vojáky a občanské zaměstnance".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem od jejího vyhlášení.

Ministryně:
doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.

E-shop

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 525 KčKOUPIT

Medicínské právo. 2. vydání

Medicínské právo. 2. vydání

Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar - C. H. Beck

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.