Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 680/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 232, ze dne 31. 12. 2004

680

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Třeboňsko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace volavky bílé (Egretta alba), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), čápa černého (Ciconia nigra), orla mořského (Halieetus albicilla), včelojeda lesního (Pernis apivorus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), rybáka obecného (Sterna hirundo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius), skřivana lesního (Lullula arborea), slavíka modráčka (Luscinia svecica), husy velké (Anser anser), kopřivky obecné (Anas strepera), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2
Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Bošilec, Branná, Břilice, Cep, Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Domanín u Třeboně, Drahov, Dynín, Frahelž, Hamr, Hamr nad Nežárkou, Hatín, Holičky u Staré Hlíny, Horusice, Hrachoviště u Třeboně, Chlum u Třeboně, Kardašova Řečice, Klec, Klikov, Kojákovice, Kolence, Lhota u Dynína, Libořezy, Lomnice nad Lužnicí, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mazelov, Mirochov, Mláka, Mnich u Kardašovy Řečice, Mníšek, Nítovice, Nová Ves u Klikova, Novosedly nad Nežárkou, Plavsko, Pleše, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Příbraz, Rapšach, Ratiboř u Jindřichova Hradce, Roseč, Smržov u Lomnice nad Lužnicí, Stajka, Staňkov, Stará Hlína, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Tušť, Újezdec u Kardašovy Řečice, Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí, Záblatí u Ponědraže, Záhoří, Zlukov a Žíteč. 

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Krajském úřadu Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí

a)   provádět mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v okolí známých obsazených hnízd včelojeda lesního ve vzdálenosti menší než 200 m v době od 1. května do 15. srpna, čápa černého ve vzdálenosti menší než 200 m v době od 15. března do 15. července a orla mořského ve vzdálenosti menší než 300 m v době od 1. ledna do 15. července,
b)   měnit výši vodní hladiny v době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní na rybnících Černičný, Malý Dubovec, Malý Tisý, Dušákovský, Jezero pod Tisým, Nový Vdovec, Nový Spálený, Rod, Podsedek, Ruda u Kojákovic, Staré Jezero, Šatlavy, Velký Dubovec, Velký Panenský, Velký Tisý a Ženich,
c)   při obhospodařování rybníků používat hnojiva a biocidy,
d)   odstraňovat litorální porosty,
e)   zasahovat do porostů dřevin na ostrovech s hnízdními koloniemi kvakoše nočního,
f)   vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypouštěné kachny,
g)   vstupovat do kolonií kvakoše nočního v době od 1. dubna do 31. srpna a do kolonií rybáka obecného v době od 15. dubna do 31. července,
h)   vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy4),
i)   zavádět farmové chovy vodní drůbeže,
j)   provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté lesní hospodářské osnově.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a)   k opatřením podle odstavce 1, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu5),
b)   k činnostem podle odstavce 1 písm. b) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,
c)   k činnostem podle odstavce 1 písm. j), jestliže byly tyto těžby oznámené nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody a pro těžby, které nepodléhají oznamovací povinnosti, podle zvláštního právního předpisu6),
d)   k činnostem podle odstavce 1 písm. d) a f) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu7),
e)   k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti prováděné dle zvláštních právních předpisů8) na území stanoveného dobývacího prostoru a výhradních ložisek.

(3) Lokalizaci známých obsazených hnízd, uvedených v odstavci 1 písm. a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem či v průběhu doby omezení těžební činnosti.

§ 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.  218/2004 Sb.
2)   § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
3)   § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
4)   Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5)   § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
6)   § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.
7)   § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
8)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č.  169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.  226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č.  315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha - C. H. Beck

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.