Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


676

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Povinné značení lihu

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon stanoví

a)   povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,
b)   podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,
c)   výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   lihem nedenaturovaný etanol1) uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2207 a výrobky uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2208, pokud celkový obsah etanolu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových nebo více, ve spotřebitelském balení,
b)   kódem kombinované nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,2) ve znění platném k 1. lednu 2002,
c)   spotřebitelským balením uzavřené nádoby nebo jiné obaly opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo prodejce, určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
d)   konečným spotřebitelem osoba, které je líh ke konečné spotřebě určen,
e)   daňovým územím České republiky území České republiky s výjimkou prostor svobodných pásem a svobodných skladů,3)
f)   členským státem členský stát Evropské unie,
g)   třetí zemí země mimo daňové území Evropského společenství,4)
h)   výrobcem osoba oprávněná podnikat podle zvláštních právních předpisů,5) která líh vyrábí a je provozovatelem daňového skladu,6)
i)   dovozcem osoba, která
1.  dováží líh ze třetích zemí pod celním dohledem,7)
 2.  pořídí líh ve členském státě a dodá jej na daňové území České republiky a je provozovatelem daňového skladu6) nebo oprávněným příjemcem,8) nebo
  3.  osoba, která v rozporu s právními předpisy doveze líh na daňové území České republiky,
j)   dovozem dovoz lihu ze třetích zemí pod celním dohledem na daňové území České republiky nebo jeho pořízení v členském státě a jeho dodání na daňové území České republiky,
k)   prodávajícím osoba, která líh prodává konečnému spotřebiteli nebo osobě, která dodává líh k přímé spotřebě formou jeho rozlévání na místě,
l)   vývozem vývoz lihu do třetích zemí nebo jeho dodání v režimu podmíněného osvobození od daně do členského státu z daňového území České republiky,
m)   vývozcem osoba, která líh vyváží do třetích zemí pod celním dohledem, nebo osoba, která líh dodává do členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně,
n)   zahraničním dodavatelem osoba, která smluvně dodává líh na daňové území České republiky,
o)   distributorem každá osoba, která není výrobcem, vývozcem, dovozcem, provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem a která s lihem nakládá jinak než s cílem vlastní spotřeby nebo spotřeby členů rodiny nebo osob žijících s ní ve společné domácnosti,9)
p)   nakládáním s lihem jeho prodej, doprava, skladování, distribuce, dovoz nebo vývoz,
q)   kontrolní páskou páska určená ke značení lihu, který je na daňovém území České republiky vyroben nebo na daňové území České republiky dovezen.

Hlava II
Značení lihu a kontrolní páska

§ 3
Povinnost značit líh kontrolní páskou

(1) Líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený, musí být označen kontrolní páskou, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Povinnost značit líh má výrobce nebo každá další osoba, která plní líh do spotřebitelského balení, nebo jeho dovozce.

§ 4

Povinnost značení kontrolní páskou podle § 3 se nevztahuje na líh, který je

a)   uzavřen v obalu s obsahem menším než 0,2 l,
b)   osvobozen od spotřební daně,10)
c)   určen k vývozu nebo k přímému dodání osobám provozujícím prodej lihu v tranzitních prostorách mezinárodních letišť a v mezinárodní civilní letecké dopravě,
d)   umístěn před jeho značením v daňovém skladu nebo v jiných prostorách povolených nebo určených celním ředitelstvím,
e)   umístěn ve skladovacích prostorách provozovatele v prostoru mezinárodních letišť za účelem jeho vývozu nebo prodeje v tranzitních prostorách mezinárodních letišť nebo v mezinárodní civilní letecké dopravě,
f)   dopraven na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn v celním skladu, ve svobodném pásmu a svobodném skladu, nebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním ředitelstvím,
g)   výsledkem pěstitelského pálení ovoce,11) nebo
h)   dovážen pro osobní spotřebu cestujícím nebo příjemcem zásilky, anebo který má být předán cestujícím jako dar fyzické osobě za účelem osobní spotřeby.

§ 5
Kontrolní páska

(1) Kontrolní páska je ceninou obsahující ochranné prvky.

(2) Kontrolní páska obsahuje text "ČESKÁ REPUBLIKA".

(3) Každá kontrolní páska musí obsahovat údaje o objemu lihu ve spotřebitelském balení, zařazení do úrovně obsahu etanolu a je číslována tak, aby jednotlivá čísla mohla být zaevidována na konkrétní osobu a objednávku.

(4) Hodnota kontrolní pásky, kterou celní úřad bude prodávat registrovaným osobám, bude stanovena nařízením vlády, a to tak, že budou sečteny náklady spojené s výrobou kontrolní pásky a náklady na její skladování, evidenci a distribuci registrovaným osobám.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   vzor, rozměry a ochranné prvky kontrolní pásky,
b)   způsob objednávání, odběru, distribuce a zúčtování kontrolních pásek,
c)   způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu,
d)   způsob zaevidování kontrolních pásek na konkrétní osobu a objednávku,
e)   vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek,
f)   způsob skladování kontrolních pásek,
g)   způsob inventarizace kontrolních pásek,
h)   způsob evidence a vracení kontrolních pásek, včetně způsobu evidence a vracení kontrolních pásek poškozených a zničených.

(6) Příjem z prodeje kontrolních pásek je příjmem státního rozpočtu.

§ 6
Způsob značení

(1) Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při otevření spotřebitelského balení lihu došlo k přetržení nebo poškození této pásky.

(2) Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení stanoví prováděcí právní předpis.

Hlava III
Registrace

§ 7
Registrační řízení

(1) Osoby uvedené v § 3 jsou povinny se zaregistrovat.

(2) Návrh na registraci podává osoba uvedená v odstavci 1 písemně nebo elektronicky celnímu ředitelství příslušnému podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby, která podává návrh na registraci.

(3) Příslušné celní ředitelství o návrhu rozhodne do 30 dnů od jeho doručení; je-li navrhovatel vyzván k doplnění návrhu, rozhodne nejpozději do 30 dnů od doručení posledního doplnění navrhovatelem.

(4) O registraci osoby rozhodne příslušné celní ředitelství rozhodnutím; je-li navrhovatel zaregistrován, je součástí výroku rozhodnutí o registraci navrhovatele i přidělení registračního odběrného čísla.

(5) Proti rozhodnutí, kterým se navrhovateli vyhovuje, se nelze odvolat.

(6) V návrhu na registraci podnikající fyzická osoba uvede

a)   jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
b)   datum narození,
c)   adresu místa trvalého pobytu u občanů České republiky,
d)   místo, kde má povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice, včetně uvedení adresy, a adresu místa trvalého pobytu v cizině, jde-li o cizince,12)
e)   adresu místa trvalého pobytu v členském státě Evropské unie, ve kterém je usazen, jde-li o státního příslušníka členského státu Evropské unie, který nemá povolení k pobytu nebo k trvalému pobytu v České republice,
f)   daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a
g)   místo podnikání.

(7) V návrhu na registraci právnická osoba uvede

a)   obchodní firmu nebo název,
b)   sídlo,
c)   daňové identifikační číslo a
d)   u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky podniku v České republice, je-li zřízena.

(8) Osoba je spolu s návrhem na registraci povinna předložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu, anebo jiný doklad, který ji opravňuje k podnikání, ne starší 1 měsíce k datu podání návrhu na registraci. Je-li navrhovatelem podnikající fyzická osoba, je povinna připojit výpis z evidence Rejstříku trestů,13) ne starší 3 měsíců; je-li ustanoven odpovědný zástupce, připojí se také výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; zahraniční fyzická osoba je povinna připojit též doklady požadované živnostenským zákonem. Je-li navrhovatelem právnická osoba, fyzická osoba, která žádost podepsala, musí být osobou bezúhonnou ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

(9) Vzor návrhu na registraci a vzor registrace stanoví prováděcí právní předpis.

(10) Osobu, která podala návrh na registraci podle odstavce 6, příslušné celní ředitelství nezaregistruje, jestliže byla v době 3 let před podáním návrhu na registraci odsouzena pro úmyslný trestný čin majetkové povahy, nebo jí byla uložena sankce za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona. Stejným způsobem příslušné celní ředitelství postupuje v případech, kdy byl návrh na registraci podle odstavce 7 podepsán fyzickou osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, pokud se tato fyzická osoba dopustila protiprávního jednání.

(11) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se pro účely tohoto zákona považuje takové jednání, za které byla osoba pravomocně odsouzena pro trestný čin, nebo za které jí byla pravomocně uložena pokuta nebo penále ve výši nejméně 250 000 Kč. 

(12) Za opakované porušení celních nebo daňových předpisů nebo tohoto zákona se pro účely tohoto zákona považuje porušení některého z těchto právních předpisů, k němuž došlo více než třikrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu na registraci, bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto.

(13) Uvede-li osoba, která podala návrh na registraci, údaje podle odstavce 6 nebo odstavce 7 a předloží-li doklady podle odstavce 8, příslušné celní ředitelství osobu zaregistruje, nebrání-li tomu důvody uvedené v odstavci 10.

(14) Příslušné celní ředitelství osobu nezaregistruje a návrh na registraci rozhodnutím zamítne, pokud osoba

a)   neuvedla údaje podle odstavce 6 nebo odstavce 7, nebo
b)   nepředložila spolu s návrhem na registraci doklady podle odstavce 8.

(15) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna sdělit do 15 dnů od jejich zjištění písemně celnímu ředitelství, které o registraci rozhodlo.

§ 8
Zánik registrace

Registrace zaniká

a)   požádá-li registrovaná osoba o zrušení registrace, dnem doručení pravomocného rozhodnutí o zrušení registrace,
b)   je-li registrovaná osoba právnickou osobou, dnem zániku právnické osoby,
c)   dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zrušení konkursu proto, že majetek registrované osoby nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
d)   dnem zániku živnostenského oprávnění14) registrované osoby,
e)   dnem úmrtí registrované osoby nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení za mrtvého, nebo
f)   dnem doručení pravomocného rozhodnutí o odejmutí registrace.

§ 9
Odejmutí registrace

(1) Příslušné celní ředitelství rozhodne o odejmutí registrace, zjistí-li, že

a)   registrovaná osoba nesplňuje některou z podmínek stanovených pro registraci, nebo
b)   registrovaná osoba opakovaně nebo závažným způsobem porušila daňové nebo celní předpisy nebo tento zákon.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí registrace nemá odkladný účinek.

Hlava IV

§ 10
Podmínky značení lihu

(1) Pokud má být značení prováděno v daňovém skladu, vyznačí tuto skutečnost příslušné celní ředitelství v rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu. Jestliže rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu bylo již žadateli vydáno před podáním návrhu na registraci, vyznačí tuto skutečnost příslušné celní ředitelství v dodatku k rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu.

(2) Příslušné celní ředitelství může povolit, aby značení lihu bylo prováděno též na jiném místě než uvedeném v odstavci 1.

Objednávání, prodej a nakládání s kontrolními páskami
§ 11

(1) Kontrolní pásky si registrovaná osoba na základě písemné objednávky objednává prostřednictvím celního úřadu příslušného podle místa, kde má být značení lihu provedeno. Objednávka musí být tomuto celnímu úřadu doručena nejméně 2 týdny před plánovaným odběrem. Součástí objednávky je návrh termínu převzetí kontrolních pásek.

(2) Na základě objednávky podle odstavce 1 obdrží registrovaná osoba nejpozději do 3 pracovních dnů od celního úřadu, u kterého byla objednávka podána, její potvrzení, jehož součástí je potvrzení navrhovaného termínu, popřípadě stanovení jiného vhodného termínu.

(3) Registrovaná osoba se dostaví v termínu potvrzeném nebo stanoveném celním úřadem v objednávce na celní úřad, u kterého byla objednávka podána, a na základě předložení potvrzené objednávky zakoupí a následně odebere kontrolní pásky. Registrovaná osoba může k odběru kontrolních pásek písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu.

(4) V případě, že si osoba u celního úřadu objednané kontrolní pásky neodebere, je povinna uhradit náklady spojené s výrobou, prodejem a likvidací těchto kontrolních pásek. Celní úřad uloží povinnost úhrady těchto nákladů správním rozhodnutím; náklady jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byly předepsány. Odvolání proti rozhodnutí, kterým byla uložena povinnost úhrady nákladů, nemá odkladný účinek. V případě, že registrovaná osoba odebere kontrolní pásky po stanoveném termínu, uhradí namísto nákladů spojených s výrobou, prodejem a likvidací kontrolních pásek náklady, které celnímu úřadu vzniknou v souvislosti s uskladněním těchto kontrolních pásek.

(5) Vzor a náležitosti objednávky a způsob objednávání kontrolních pásek stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12

Registrovaná osoba, která zakoupila a odebrala kontrolní pásky (dále jen "držitel"), nesmí obdržené kontrolní pásky prodat nebo jinak předat jiným osobám. To neplatí, pokud předá kontrolní pásky zahraničnímu dodavateli za účelem značení lihu nebo kontrolní pásky podle § 15 vrátí celnímu úřadu, u kterého byly odebrány.

§ 13

Evidenční čísla odebraných kontrolních pásek, které jsou určeny ke značení lihu zahraničním dodavatelem, musí být uvedena

a)   v písemném nebo elektronickém celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu, nebo
b)   v písemném potvrzení o převzetí kontrolních pásek výrobcem (prodávajícím) se sídlem v členském státě.

§ 14

(1) Držitel je povinen

a)   zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich zneužití nebo odcizení; skladovat tyto pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizích osob,
b)   vést evidenci odebraných, použitých a vrácených kontrolních pásek; vést evidenci kontrolních pásek vyvezených zahraničnímu dodavateli ke značení lihu v zahraničí a uchovávat tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny,
c)   provádět inventuru kontrolních pásek vždy k 31. prosinci kalendářního roku a také tehdy, nařídí-li to celní úřad, u kterého byly kontrolní pásky odebrány; výsledek inventury držitel oznámí tomuto celnímu úřadu následující pracovní den po jejím ukončení,
d)   oznámit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, ztrátu, zničení nebo poškození kontrolních pásek s uvedením důvodů, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke zjištění došlo.

(2) Na žádost držitele kontrolních pásek může celní úřad vydat kontrolní pásky nové, nejvýše však v množství 0,1 % z jedné uskutečněné objednávky v případě ztráty, zničení nebo poškození kontrolních pásek, uvede-li držitel některý z těchto důvodů v žádosti a doloží je důkazy, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zjištění těchto důvodů.

§ 15
Vracení kontrolních pásek

(1) Držitel je povinen vrátit celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky. Byla-li za tyto pásky celnímu úřadu zaplacena stanovená hodnota a plocha poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky obsahuje alespoň registrační číslo nebo obsahuje více než jednu polovinu celkové plochy kontrolní pásky, vydá celní úřad bezplatně kontrolní pásky nové.

(2) Držitel je povinen neprodleně, nejpozději však první pracovní den po zjištění, že nespotřebuje kontrolní pásky do 6 měsíců ode dne jejich odebrání, vrátit kontrolní pásky celnímu úřadu. Za vrácené nepoužité kontrolní pásky vrátí celní úřad držiteli hodnotu, za kterou držitel kontrolní pásky zakoupil. Povinnost vrátit kontrolní pásky se nevztahuje na držitele, který před uplynutím 6měsíční lhůty celnímu úřadu písemně nebo elektronicky oznámí, že kontrolní pásky v následujících 6 měsících použije.

(3) Držitel je povinen neprodleně vrátit celnímu úřadu nepoužité, popřípadě poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky v případě, že ukončí svoji činnost jako výrobce nebo dovozce lihu. Za vrácené nepoužité kontrolní pásky vrátí celní úřad držiteli hodnotu, za kterou držitel tyto kontrolní pásky zakoupil.

Hlava V
Kontrola

§ 16

(1) Kontrolu podle tohoto zákona vykonávají celní ředitelství a celní úřady.

(2) Celní ředitelství a celní úřady jsou oprávněny zajistit neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek a odebírat vzorky lihu, a to na náklady a rizika osoby, u které je kontrola prováděna.

(3) Zjistí-li územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Policie České republiky při výkonu své působnosti neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek, jsou tyto orgány oprávněny neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek zajistit na základě písemného potvrzení, a to na náklady a rizika osoby, která neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek drží.

§ 17

(1) Orgány uvedené v § 16 odst. 3 jsou povinny o každém svém zjištění neprodleně informovat celní úřad, v jehož územním obvodu ke zjištění došlo, postoupit mu věc k přímému vyřízení a současně mu předat zajištěný neznačený líh nebo padělky kontrolních pásek.

(2) Celní úřad může následně postoupit věc k projednání celnímu úřadu, v jehož obvodu má osoba, které se projednávaná věc týká, sídlo nebo místo trvalého pobytu.

§ 18

(1) Kontrola podle § 16 odst. 1 a 2 je zahájena prvním úkonem celního ředitelství nebo celního úřadu vůči osobě, u které je kontrola prováděna.

(2) Osoby, které provádí kontrolu podle tohoto zákona, se prokazují služebním průkazem.

(3) Osoba, u které je kontrola prováděna, je povinna

a)   předložit veškeré vyžádané doklady a písemnosti a poskytnout informace týkající se předmětu kontroly,
b)   předložit líh a kontrolní pásky, které jsou v jejím držení,
c)   předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,
d)   umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem,
e)   zapůjčit potřebné obchodní a účetní doklady.

(4) V rámci provádění kontroly podle tohoto zákona jsou celní ředitelství a celní úřady oprávněny pořizovat kopie dokladů a písemností, které je registrovaná osoba povinna uchovávat, požadovat potřebná vysvětlení od osob, u kterých je kontrola prováděna, a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení tohoto zákona jsou zaměstnanci celního ředitelství a celního úřadu oprávněni zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

(5) Při provádění kontroly podle tohoto zákona jsou zaměstnanci celního ředitelství a celního úřadu oprávněni odebírat vzorky lihu a kontrolních pásek. O odebrání vzorků sepíše osoba, která je pověřena kontrolou podle tohoto zákona, protokol, který podepíše spolu s osobou, u které je kontrola prováděna. Odebrané vzorky budou vráceny osobě, které byly odebrány, nejpozději při projednání protokolu, nebude-li o nich rozhodnuto jinak.

(6) Odpovědnost za zajištěné doklady a odebrané vzorky nese Česká republika.

(7) Osoba, u které je kontrola prováděna, je oprávněna

a)   požadovat předložení služebního průkazu od zaměstnance celního ředitelství nebo celního úřadu,
b)   být přítomna kontrole, včetně jednání s jejími zaměstnanci,
c)   předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,
d)   podávat námitky proti postupu zaměstnance celního ředitelství a celního úřadu,
e)   vyjádřit se před ukončením kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,
f)   nahlížet u určeného celního úřadu do převzatých nebo zadržených dokladů.

(8) O námitce podle odstavce 7 písm. d) rozhodne přímý nadřízený zaměstnance celního ředitelství nebo celního úřadu, který provádí nebo provedl kontrolu. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.

(9) O provedení kontroly sepíše zaměstnanec celního ředitelství nebo celního úřadu protokol, který obsahuje

a)   jména a příjmení osob, které kontrolu provedly,
b)   datum a místo provedení kontroly,
c)   zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,
d)   opatření, která budou na základě výsledku kontroly provedena,
e)   seznam dokladů, které byly při kontrole zadrženy,
f)   datum sepsání protokolu o průběhu kontroly,
g)   otisk úředního razítka,
h)   podpis vedoucího skupiny osob, které kontrolu provedly, nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.

(10) Po projednání protokolu jej spolupodepisuje osoba, u které je kontrola prováděna, a zaměstnanec celního ředitelství nebo celního úřadu, který kontrolu prováděl. Odmítne-li osoba, u které je kontrola prováděna, potvrdit svým podpisem seznámení se s obsahem protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení protokolu obdrží osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona. Den podpisu protokolu je též dnem jeho doručení a ukončení kontroly. Odmítne-li osoba, u které je kontrola prováděna, protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku. Odmítne-li se osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona, projednání zúčastnit nebo se tomuto projednání vyhýbá, považuje se den, kdy jí byl protokol o provedení kontroly doručen, za den ukončení kontroly.

(11) Je-li zjištěno, že osoba, u které je prováděna kontrola podle tohoto zákona, nakládá s neznačeným lihem nebo padělky kontrolních pásek, celní úřad, který je příslušný k projednání přestupku nebo správního deliktu podle tohoto zákona, uloží této osobě pokutu a současně vždy rozhodne o propadnutí zboží nebo jeho zabrání.

(12) Na kontroly podle tohoto zákona se nevztahují předpisy o státní kontrole15) ani ustanovení o daňové kontrole.16) Na kontrolu prováděnou podle tohoto zákona se nevztahuje rovněž správní řád, s výjimkou, kdy celní úřad zahájí řízení podle odstavce 11.

Hlava VI
Správní delikty a zabrání věci

§ 19

Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem

a)   neznačí kontrolní páskou líh vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený (§ 3),
b)   vyrábí padělky kontrolních pásek nebo je uvádí do oběhu,
c)   není zaregistrována podle § 7,
d)   neprovede značení podle § 10,
e)   použije kontrolní pásku, která neobsahuje údaje o objemu lihu ve spotřebitelském balení, zařazení do úrovně obsahu etanolu nebo je číslována tak, že jednotlivá čísla neodpovídají zaevidování na konkrétního odběratele a objednávku podle § 5 odst. 3,
f)   prodá nebo předá kontrolní pásky jiným způsobem, než je stanoveno v § 12,
g)   nezajistí ochranu kontrolních pásek proti jejich zneužití nebo odcizení, neskladuje tyto pásky v místnostech nebo prostorech zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizích osob [§ 14 odst. 1 písm. a)],
h)   nevede evidenci odebraných, použitých, vrácených kontrolních pásek, evidenci kontrolních pásek vyvezených zahraničnímu dodavateli ke značení lihu v zahraničí a neuchovává tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci provedeny, po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny [ § 14 odst. 1 písm. b)],
i)   neprovede inventuru kontrolních pásek vždy k 31. prosinci kalendářního roku nebo tehdy, nařídí-li to příslušný celní úřad; neoznámí výsledek inventury celnímu úřadu následující pracovní den po jejím ukončení [§ 14 odst. 1 písm. c)],
j)   neprovede ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona inventarizaci zásob lihu nebo neoznámí výsledky této inventarizace místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení inventarizace (§ 33 odst. 1),
k)   neoznámí celnímu úřadu ztrátu, zničení nebo poškození kontrolních pásek s uvedením důvodů jejich ztráty, zničení nebo poškození včetně předložení důkazů, a to nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke zjištění došlo [§ 14 odst. 1 písm. d)],
l)   nevrátí celnímu úřadu poškozené nebo znečištěné kontrolní pásky (§ 15 odst. 1),
m)   nevrátí neprodleně, nejpozději první pracovní den po zjištění, celnímu úřadu kontrolní pásky v případě, že tyto nespotřebuje nejpozději do 6 měsíců ode dne jejich odebrání (§ 15 odst. 2),
n)   neumístí kontrolní pásku na spotřebitelském balení tak, aby při otevření spotřebitelského balení došlo k přetržení nebo poškození této pásky (§ 6 odst. 1), nebo
o)   uvede nesprávné nebo nepravdivé údaje v návrhu na registraci (§ 7).

§ 20

Za správní delikt se právnické osobě uloží pokuta

a)   od 200 000 Kč do 5 000 000 Kč, dopustí-li se protiprávního jednání podle § 19 písm. a) a b),
b)   od 100 000 Kč do 2 500 000 Kč, dopustí-li se protiprávního jednání podle § 19 písm. c), nebo
c)   od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč, dopustí-li se protiprávního jednání podle § 19 písm. d) až o).

§ 21

Protiprávní jednání spáchané při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním se posoudí obdobně podle ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

§ 22

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   vyrábí padělky kontrolních pásek nebo je uvádí do oběhu,
b)   drží na daňovém území České republiky neznačený líh, který podléhá povinnosti značení podle § 3, nebo s ním nakládá.

§ 23

Za přestupek se fyzické osobě uloží pokuta

a)   od 50 000 Kč do 500 000 Kč, dopustí-li se protiprávního jednání podle § 22 písm. a),
b)   od 2 000 Kč do 100 000 Kč, dopustí-li se protiprávního jednání podle § 22 písm. b).

§ 24

Podmínky odpovědnosti za přestupky se posoudí a řízení o přestupcích se provede podle zvláštního právního předpisu,17) pokud tento zákon nestanoví jinak.

Společná ustanovení
§ 25

(1) Právnickou osobu nelze za protiprávní jednání postihnout, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno po ní důvodně požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, jestliže řízení o něm nebylo zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se o něm celní úřad dozví, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy bylo spácháno.

(3) Protiprávní jednání podle § 19 nebo přestupek podle § 22 v prvním stupni projednává, sankci ukládá a o zabrání věci rozhoduje celní úřad, v jehož obvodu došlo ke zjištění protiprávního jednání nebo přestupku. Tento celní úřad může následně postoupit věc k projednání celnímu úřadu, v jehož obvodu má osoba, která se dopustila protiprávního jednání, sídlo nebo místo trvalého pobytu.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(5) Pokutu vybírá a vymáhá celní úřad.

(6) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní.18)

§ 26

Při stanovení výše pokuty se přihlíží ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení právní povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování právní povinnosti docházelo.

§ 27
Zabrání věci

(1) Nebyla-li uložena sankce propadnutí věci podle § 28, která byla užita nebo určena ke spáchání správního deliktu podle § 19 nebo přestupku podle § 22, nebo která byla tímto správním deliktem nebo přestupkem získána, anebo která byla nabyta za věc tímto správním deliktem nebo přestupkem získanou, rozhodne celní úřad, že se taková věc zabírá, jestliže věc

a)   je neznačeným lihem nebo padělkem kontrolní pásky,
b)   náleží právnické osobě, kterou nelze postihnout za správní delikt podle § 19, nebo fyzické osobě, kterou nelze postihnout za přestupek podle § 22, nebo
c)   nenáleží právnické osobě, která se dopustila správního deliktu podle § 19, nebo fyzické osobě, která se dopustila přestupku podle § 22.

(2) Při rozhodování o zabrání věci podle odstavce 1 písm. b) a c) se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení právní povinnosti způsobilo, popřípadě mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování právní povinnosti docházelo.

(3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od spáchání protiprávního jednání podle § 19 nebo přestupku podle § 22 uplynulo 6 let.

(4) Vlastníkem zabrané věci se stává Česká republika.19)

§ 28
Propadnutí věci

(1) Propadnutí věci lze uložit samostatně nebo společně s pokutou, jestliže věc náleží osobě, která se dopustila správního deliktu podle § 19 písm. a) nebo b), nebo přestupku podle § 22, a věc

a)   byla ke spáchání správního deliktu nebo přestupku užita nebo určena, nebo
b)   byla správním deliktem nebo přestupkem získána nebo nabyta za věc správním deliktem nebo přestupkem získanou.

(2) Celní úřad uloží propadnutí věci vždy, pokud předmětem přestupku nebo správního deliktu jsou neznačený líh nebo padělky kontrolní pásky.

(3) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota ve zjevném nepoměru k povaze správního deliktu nebo přestupku.

(4) Vlastníkem propadlé věci se stává Česká republika.19)

§ 29
Neznačený líh

(1) Neznačeným lihem je líh ve spotřebitelském balení, neoznačený kontrolní páskou.

(2) Za neznačený líh se považuje líh ve spotřebitelském balení

a)   s poškozenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost jeho obsahu,
b)   značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou,
c)   značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
d)   značený kontrolní páskou, která je bez jejího porušení lehce odstranitelná.

§ 30
Zničení propadlé nebo zabrané věci

Po nabytí právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání neznačeného lihu nebo padělku kontrolní pásky celní úřad tyto věci úředně zničí. Náklady související s úředním zničením neznačeného lihu nebo padělků kontrolních pásek předepíše správním rozhodnutím držiteli nebo vlastníku tohoto zboží. Náklady na zničení jsou splatné do 30 dnů od doručení rozhodnutí, kterým byly uloženy. Proti rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady na zničení neznačeného lihu nebo padělků kontrolních pásek se lze odvolat; podané odvolání nemá odkladný účinek.

Hlava VII
Ustanovení společná, zmocňovací a přechodná

§ 31
Společné ustanovení

Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při řízení podle tohoto zákona podle správního řádu.20)

§ 32
Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí vydá prováděcí právní předpis k provedení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9, § 11 odst. 5 a § 29 odst. 2 písm. c).

§ 33
Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které prodávají a skladují líh na daňovém území České republiky, jsou povinny provést ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona inventarizaci zásob lihu a oznámit výsledky této inventarizace místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději do 31. července 2005.

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 mohou prodávat líh neznačený kontrolní páskou ze zásob inventarizovaných podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 2005.

(3) Prodejem neznačeného lihu ze zásob inventarizovaných podle odstavce 1 se rozumí prodej lihu, který byl inventarizován kteroukoliv osobou na daňovém území České republiky, pokud tato osoba oznámila výsledky provedené inventury místně příslušnému celnímu ředitelství a uvedla na prodejním dokladu, že se jedná o líh z inventarizovaných zásob.

(4) Osoby uvedené v § 3 jsou povinny podat návrh na registraci podle § 7 nejpozději do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Do doby zaregistrování osob podle odstavce 4 příslušným celním úřadem se na tyto osoby hledí, jako by byly zaregistrovány.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

§ 34

V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:

"zt)   vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33.

106)   Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

§ 35

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.


1)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001.
3)   Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
4)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)   Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000.
8)   § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
10)   § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11)   Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13)   Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
14)   § 57 a 58 živnostenského zákona.
15)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16)   § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
17)   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
20)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

Meritum - Daň z příjmů 2023

Meritum - Daň z příjmů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2023 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.