Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


670

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2004,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo "upravuje" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství1)" a za slova "státní správy a" se vkládá slovo "nediskriminační".Poznámka pod čarou č. 1) zní:


"1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES.
Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.".

2. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)  nediskriminační regulací organizace podnikání v energetických odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny,".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 2 za slovy "22 kV" se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".

4. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 7 zní:

"7. 

kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,".

5. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 8 zní:

"8. 

konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která odebranou elektřinu pouze spotřebovává,".

6. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 12 zní:

"12. 

vyrovnávacím trhem s regulační energií trh s regulační energií vypořádaný a organizovaný operátorem trhu s elektřinou v součinnosti s provozovatelem přenosové soustavy,".

7. V § 2 odst. 2 písm. a) body 14 a 15 znějí:

"14. 

odběrným místem odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně měřicích transformátorů, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením nebo jiným způsobem na základě dohody,

 15. 

odchylkou součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku,".

8. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 17 doplňují slova "a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce elektřiny".

9. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 24 zní:

"24. 

přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není elektricky propojeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabezpečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce, jeho ovládaných společností nebo oprávněných zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy,".

10. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 27 se slova "povinnost dodávat elektřinu chráněným zákazníkům a" zrušují.

11. V § 2 odst. 2 písm. a) se doplňují body 30 až 39, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

"30. 

domácností konečný zákazník, který nenakupuje elektřinu pro jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti,

 31. 

vertikálně integrovaným podnikatelem podnikatel nebo skupina podnikatelů, pokud jejich vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských společenství1a) a jsou držiteli alespoň jedné z licencí na přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny a alespoň jedné z licencí na výrobu elektřiny nebo obchod s elektřinou,

 32. 

druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,

 33. 

malým zákazníkem konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců, jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého napětí,

 34. 

subjektem zúčtování odchylek (dále jen "subjekt zúčtování") účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu s elektřinou na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

 35. 

regulační energií elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií,

 36. 

elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s výrobou užitečného tepla,

 37. 

celkovou účinností součet ročního objemu elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečného tepla dělený energií vstupního paliva použitého na výrobu užitečného tepla, na výrobu elektřiny a mechanické energie,

 38. 

referenční hodnotou účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla (dále jen "referenční hodnota") celková účinnost při alternativní samostatné výrobě tepla a elektřiny, kterou je možno kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nahradit,

 39. 

poměrem elektrické a tepelné energie číselná hodnota vyjadřující podíl výroby elektřiny k výrobě užitečného tepla v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla za určité časové období.


1a)   Čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EHS) 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.".

12. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo "plynovodů" vkládají slova "a souvisejících technologických objektů" a v části věty za středníkem za slovo "je" se vkládají slova "zřizována a".

13. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slovo "spotřebu," doplňují slova "případně, která část svého nakoupeného plynu poskytuje jiné fyzické či právnické osobě a nejedná se o podnikání podle obchodního zákoníku,".

14. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 5 se slova "s výjimkou chráněných zákazníků," zrušují.

15. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zní:

"6. 

odběrným místem místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro jednoho konečného zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím zařízením,".

16. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 zní:

"8. 

oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo zvolit si dodavatele plynu a má právo přístupu k přepravní soustavě, distribučním soustavám, podzemním zásobníkům plynu, těžebním plynovodům a volné akumulaci,".

17. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 zní:

"13. 

plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka,".

18. V § 2 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 14 doplňují slova "plynovodní přípojky a těžební plynovody,".

19. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 15 se za slovo "včetně" vkládají slova "souvisejících technologických objektů a" a za slovo "je" se vkládají slova "zřizován a".

20. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 22 zní:

"22. 

přepravní soustavou vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů a kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systémů řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu,".

21. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 24 se za slovem "zákazníkovi" čárka zrušuje a doplňují slova "a slouží pouze pro vlastní potřebu oprávněného zákazníka,".

22. V § 2 odst. 2 písm. b) se doplňují body 28 až 43, které znějí:

"28. 

plynovodem zařízení k potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribuční soustavou a přímé a těžební plynovody,

 29. 

společným odběrným plynovým zařízením odběrné plynové zařízení v nemovitosti vlastníka, jehož prostřednictvím je plyn dodáván konečným zákazníkům v této nemovitosti,

 30. 

technickým pravidlem pravidlo vyjadřující stav technického poznání a techniky v odvětví plynárenství,

 31. 

domácností konečný zákazník, který neodebírá plyn pro jiné účely než pro svou vlastní spotřebu v domácnosti,

 32. 

vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem podnikatel nebo skupina podnikatelů, jejichž vzájemné vztahy odpovídají bezprostředně závaznému předpisu Evropských společenství1a) a kteří vykonávají alespoň jednu z činností přepravy plynu, distribuce plynu nebo uskladnění plynu a alespoň jednu z činností výroba plynu nebo obchod s plynem,

 33. 

volnou kapacitou rozdíl mezi skutečnou kapacitou přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu a souhrnem všech kapacit smluvně zajišťovaných pro jednotlivé zákazníky v daném časovém období při dodržení smluvních tlaků, dále pak součtem všech kapacit zajišťovaných pro plnění zákonných povinností zajištění kapacity příslušným držitelem licence a součtem kapacit nezbytných pro příslušného držitele licence k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu příslušného plynárenského zařízení,

 34. 

těžebním plynovodem plynovod připojující výrobnu plynu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě,

 35. 

tlakovou úrovní maximální provozní tlak pro plynová, plynárenská a odběrná plynová zařízení, uvedený v technických normách nebo technických pravidlech,

 36. 

hlavním uzávěrem plynu uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky,

 37. 

volnou akumulací uskladnění plynu jeho stlačením v přepravní nebo distribuční soustavě,

 38. 

malým zákazníkem konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč,

 39. 

plánováním plánování výroby plynu, dodávek plynu, přepravní, distribuční a uskladňovací kapacity příslušných soustav nebo podzemních zásobníků plynu na dlouhodobém základě s cílem uspokojit poptávku po plynu a zabezpečit jeho plynulou dodávku konečným zákazníkům,

 40. 

právem přístupu třetích stran právo účastníka trhu s plynem na uzavření smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu nebo výrobcem o zajištění příslušné licencované činnosti podle tohoto zákona; právo přístupu k volné akumulaci lze využít pouze současně s právem přístupu k přepravní soustavě nebo distribučním soustavám,

 41. 

zdrojem plynu stát, na jehož území byl plyn vytěžen,

 42. 

rozhodujícím zdrojem plynu stát, na jehož území se vytěžilo více jak 50 % celkové roční spotřeby plynu v České republice,

 43. 

odchylkou rozdíl skutečných a sjednaných dodávek a odběrů plynu v daném obchodním dni,".

23. V § 2 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 5 čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "odběratelem může být také konečný spotřebitel; dodávka tepelné energie přímo konečnému spotřebiteli je podmíněna přímým odběrem pro všechny konečné spotřebitele v centrálně vytápěném objektu,".

24. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 10 se za slovo "zřizováno" vkládají slova "a provozováno" a na konci textu bodu 10 se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "odběrné tepelné zařízení není součástí rozvodného tepelného zařízení,".

25. V § 2 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 15, 16 a 17, které znějí:

"15. 

objektem ucelené stavební dílo technicky propojené jedním společným odběrným tepelným zařízením,

 16. 

užitečným teplem teplo vyrobené, sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo pro přímé dodávky fyzickým či právnickým osobám k dalšímu využití a pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje,

 17. 

soustavou centralizovaného zásobování teplem soustava tvořená zdroji tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením a odběrnými tepelnými zařízeními.".

26. V § 3 odst. 1 se za slovo "elektřinou," vkládají slova "činnosti operátora trhu s elektřinou,".

27. V § 3 odst. 3 se za slovo "obchod," vkládá slovo "výrobu," a za slovo "spotřebitelům" slovo "jedním" a věta poslední zní: "Dále se licence podle tohoto zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání.".

28. V § 4 odst. 1 se slova "na dobu určitou, nejméně" nahrazují slovem "nejvýše".

29. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem se uděluje na dobu 5 let. Licence na činnosti operátora trhu s elektřinou se uděluje na dobu 25 let.

(3) Pro celé území České republiky jsou vydávány jako výlučné

a)   licence na přenos elektřiny,
b)   licence na přepravu plynu a
c)   licence na činnosti operátora trhu s elektřinou.".

30. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) V případě, že žadatel o udělení licence podle odstavce 1 doloží vlastnictví nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.".

31. V § 5 odst. 3 se slova "vlastnický či nájemní vztah" nahrazují slovy "vlastnické nebo užívací právo" a slova "V případě nájemního vztahu k energetickému zařízení je povinna" se nahrazují slovy "Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen".

32. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
b)   pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c)   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.".

33. V § 5 odst. 5 se na konci věty druhé tečka zrušuje a doplňují se slova "nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě." a za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: "U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.".

34. V § 5 se na konci odstavce 6 doplňují věty "Finanční předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zrušil konkurz proto, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.".

35. V § 5 úvodní části ustanovení odstavce 7 se slovo "doloženého" nahrazuje slovem "doložení".

36. V § 5 odst. 7 písmeno d) zní:

"d) poslední účetní závěrky ověřené auditorem v případě, že mají povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost,".

 37. V § 6 odst. 6 se slovo "registruje" nahrazuje slovem "schvaluje".

38. V § 6 odst. 7 se za slovo "vykonávat" vkládají slova "nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce,", slovo "ustanovit" se nahrazuje slovem "navrhnout" a slovo "ustanovení" se nahrazuje slovem "schválení".

39. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají slova "seznam provozoven,".

40. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slovo "firmu" vkládají slova " , je-li žadatel zapsán do obchodního rejstříku,".

41. V § 7 odst. 2 písmena d) a e) znějí:

"d)  požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
e)   u zahraniční fyzické osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené podle písmene a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.".

42. V § 7 odst. 3 písmeno a) zní:

"a)  obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, a bydliště osoby nebo osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby,".

43. V § 7 odst. 3 písm. b) se za slovo "podnikání," vkládají slova "seznam provozoven,".

44. V § 7 odst. 3 písmena e) a f) znějí:

"e)  požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena, a navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti,
f)   u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v písmeni a) týkající se vedoucího organizační složky; je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, též místo jejího pobytu v České republice, pokud na území České republiky pobývá.".

45. V § 7 odstavce 4 až 6 znějí:

"(4) K žádosti podle odstavců 2 a 3 se připojí

a)   originál nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u osob zapsaných v obchodním či obdobném rejstříku postačí výpis z tohoto rejstříku; zahraniční právnická osoba připojí výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky je zapsána do obchodního rejstříku, pokud byl již její zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí,
b)   v případě fyzické osoby, osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a odpovědného zástupce, originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě, kde se naposledy tato osoba zdržovala po dobu nejméně 6 měsíců, a to ne starší než 6 měsíců,
c)   doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby a odpovědného zástupce,
d)   doklady prokazující finanční a technické předpoklady,
e)   doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení,
f)   prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce a že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence,
g)   u zahraniční fyzické osoby doklady o trvalém pobytu, nejedná-li se o fyzickou osobu, která je občanem členského státu Evropské unie; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování,
h)   doklady o umístění provozovny nebo vymezeného území.

(5) Způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, a členění licencí pro účely regulace, stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Žadatel o licenci je povinen neprodleně ohlásit Energetickému regulačnímu úřadu změny údajů uvedených v žádosti o licenci a v dokladech připojených k žádosti o licenci, které nastaly po podání žádosti o licenci.".

46. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Neprokázal-li žadatel splnění podmínek podle § 5, Energetický regulační úřad žádost zamítne. Energetický regulační úřad rovněž zamítne žádost, pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky žádosti nebo žádost požadovaným způsobem nedoplnil.".

47. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) obchodní firmu fyzické nebo právnické osoby, jíž se licence uděluje, je-li zapsána v obchodním rejstříku; jinak jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, jde-li o právnickou osobu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo nebo bydliště, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození,".

 48. V § 8 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) dobu, na kterou je licence udělena, a den vzniku oprávnění k licencované činnosti,".

 49. V § 8 odst. 2 písm. f) se slovo "registraci" nahrazuje slovem "schválení".

50. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)  u zahraniční fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo a identifikační číslo, byla-li přidělena, jinak datum narození, bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, byl-li povolen, umístění organizační složky v České republice, byla-li zřízena, a údaje týkající se odpovědného zástupce, byl-li ustanoven; u zahraniční právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se odpovědného zástupce.".

51. V § 9 odst. 1 se slova "jejich schválení" nahrazují slovy "změnu rozhodnutí o udělení licence".

52. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Na rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence se vztahuje ustanovení § 8. V případě rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2, jehož důsledkem je zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu provozoven, pro něž byla licence udělena, nebo omezení rozsahu podnikání, se přiměřeně použijí ustanovení § 10 odst. 4 až 9.".

53. V § 10 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo nevykonává licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců,".

54. V § 10 odst. 3 písm. b) se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo držitel licence vstoupil do likvidace,".

55. V § 10 odst. 4 se slova "v dodávkách energie" nahrazují slovy "ve výkonu licencované činnosti".

56. V § 10 odst. 6 se slova "své odběratele" nahrazují slovy "dotčené účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle tohoto zákona".

57. V § 10 odstavec 7 zní:

"(7) Fyzická nebo právnická osoba nebo její právní nástupce, které byla zrušena licence na činnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo je takové řízení o zrušení licence zahájeno, je povinna v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve veřejném zájmu poskytnout za úhradu svá, v rozhodnutí Energetického regulačního úřadu uvedená, energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec licence jinému držiteli licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu. Opravný prostředek proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nemá odkladný účinek.".

58. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova "dodávat spolehlivě a trvale energii" nahrazují slovy "vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka energie,".

59. V § 11 odst. 1 písm. e) se za slovo "inspekci" vkládají slova "pravdivé a úplné" a za slovo "informace" se vkládají slova "a podklady".

60. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

"f)  být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu a sestavovat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy podle tohoto zákona,".

61. V § 11 odstavec 2 zní:

"(2) Držitel licence předkládá k rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu sporné záležitosti týkající se dodávek energie, poskytování podpůrných služeb, odmítnutí připojení do sítě, odmítnutí přenosu elektřiny, přepravy plynu nebo distribuce elektřiny nebo plynu nebo uskladňování plynu, odmítnutí přidělení kapacity mezinárodních propojovacích vedení přenosové nebo distribuční soustavy, odmítnutí přidělení kapacity plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami, odmítnutí uzavření smlouvy o prodeji energie nebo bezdůvodného přerušení její dodávky.".

62. § 12 zní:

"§ 12
Povinnosti nad rámec licence

(1) Povinností dodávek tepelné energie a povinností distribuce elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence se rozumí převzetí povinností držitele licence, který přestal provádět výkon licencované činnosti, jiným držitelem licence.

(2) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie povinnost poskytovat dodávky nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

(3) V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

(4) Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle odstavců 2 a 3 se vydává na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Opravný prostředek podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie převzetím povinnosti dodávek nad rámec licence se hradí z prostředků Energetického regulačního fondu (dále jen "fond") podle § 14. Prokazatelná ztráta vzniklá držiteli licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nebo dodavateli poslední instance je důvodem pro úpravu regulovaných cen.

(6) Vykonává-li držitel licence mimo plnění povinnosti nad rámec licence ještě jinou činnost, je povinen vést samostatné účty vztahující se k plnění povinnosti nad rámec licence odděleně.

(7) Povinnost poskytnout v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu energetická zařízení k zajištění povinností nad rámec licence se vztahuje i na fyzickou či právnickou osobu, která není držitelem licence, a která přestala nebo bezprostředně hrozí, že přestane vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Ustanovení § 10 odst. 7 a 8 platí obdobně.".

63. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní: "§ 12a Dodavatel poslední instance

(1) Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají. Dodavatel poslední instance není povinen zajišťovat dodávku elektřiny nebo plynu při zjištění neoprávněného odběru.

(2) Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem, o jehož výběru rozhoduje Energetický regulační úřad.

(3) Do doby rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o výběru dodavatele poslední instance je

a)   dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, obchodník, který je nebo byl součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele, kde se nachází odběrné místo dotčeného konečného zákazníka,
b)   dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci plynu, jehož zařízení je připojeno k přepravní soustavě, obchodník, který je nebo byl součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, kde se nachází odběrné místo dotčeného konečného zákazníka.

(4) Kritéria výběru dodavatele poslední instance a rozhodnutí o výběru dodavatele poslední instance pro dané území oznamuje Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku. Rozhodnutí o výběru dodavatele poslední instance doručí Energetický regulační úřad vybranému dodavateli a ostatním uchazečům.

(5) Kritéria výběru dodavatele poslední instance stanovená Energetickým regulačním úřadem zahrnují zejména požadavky na finanční a odborné předpoklady uchazečů.

(6) Dodavatel poslední instance je též povinen dodávat elektřinu ostatním oprávněným zákazníkům, kteří využili práva volby dodavatele, ale jejichž dodavatel elektřiny pozbude v průběhu výkonu licencované činnosti oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny oprávněným zákazníkům a tito oprávnění zákazníci nemají ke dni přerušení nebo ukončení činnosti dodavatele zajištěnu dodávku jiným způsobem. V tomto případě je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu těmto oprávněným zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, kdy tomuto dodavateli operátor trhu s elektřinou v souladu s pravidly pro organizování trhu s elektřinou (dále jen "Pravidla trhu s elektřinou") neumožní účast na jím organizovaných trzích s elektřinou. Tuto skutečnost je dodavatel poslední instance povinen neprodleně oznámit dotčeným oprávněným zákazníkům.".

64. V § 14 odst. 1 se za slovo "licence" vkládají slova "podle § 13", za slovo "dodávky" se vkládají slova "tepelné energie" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Příjmy účtu tvoří platby povinného subjektu, úroky a penále.".

65. V § 14 odst. 2 se slova "c) až f)" zrušují, slovo "plnící" se nahrazuje slovem "plnícího" a za slovo "dodávky" se vkládají slova "tepelné energie".

66. V § 14 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b) znějí:

"(3) Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. Příspěvky vyměřuje a předepisuje, vybírá, vymáhá, evidenci a kontrolu příspěvků včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků provádí Energetický regulační úřad; přitom postupuje podle zvláštního právního předpisu.1b) Vypořádáním přeplatků a nedoplatků, včetně dodatečně vyměřeného příspěvku není dotčena již stanovená výše příspěvků držitelů licencí. Příspěvky do fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně o 5 000 000 Kč. Přeplatky do výše 100 Kč Energetický regulační úřad nevrací.

(4) Postup pro stanovení výše příspěvku jednotlivých držitelů licence je určen součinem jejich podílu na celkovém ročním objemu dosažených tržeb jimi provozovaných licencovaných činností za uplynulý kalendářní rok a částky vyplývající z odstavce 3 pro příslušný rok. Osvobozeni od povinnosti placení příspěvku jsou ti držitelé licencí, jejichž výše příspěvků nedosahuje 100 Kč. Celková částka, o kterou se tak snížila celková výše tržeb oznámená držiteli licencí, se rozpočítá na držitele licencí, na které se osvobození nevztahuje, a o tento podíl se zvýší vyměřovaný příspěvek, který jsou povinni přispět do fondu.


1b)   Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

67. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Podle výsledků vyměřovacích řízení stanoví Energetický regulační úřad výši příspěvku pro jednotlivé držitele licencí a vyrozumí o tom příslušného držitele licence. Držitelé licencí jsou povinni příspěvek do fondu odvést nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku. Zjistí-li Energetický regulační úřad po vyměření příspěvku, že takto stanovený příspěvek je nižší oproti zákonné povinnosti, dodatečně příspěvek vyměří ve výši rozdílu mezi příspěvkem původně vyměřeným a příspěvkem nově stanoveným. Dodatečně vyměřený příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.".Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.

68. V § 14 odst. 6 a 8 se za slovo "dodávek" vkládají slova "tepelné energie".

69. V § 14 odst. 12 se slovo "Výši" nahrazuje slovy "Postup pro stanovení výše".

70. V § 16 se na konci textu písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), která znějí:

"d)  informuje Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise") o

1. 

opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany životního prostředí,

2. 

souhrnné zprávě o sledování bilancí elektřiny a bilancí plynu zpracovávané každé 2 roky, nejpozději do 31. července,

3. 

přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie,

4. 

dovozech elektrické energie z hlediska fyzických toků, ke kterým došlo během předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,

5. 

důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,

6. 

stavu trhu s elektřinou a plynem,

7. 

o skutečnostech týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,

8. 

roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu s elektřinou a Energetický regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,

e)   zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,
f)   má právo z důvodů zabezpečení dodávky dát pokyn, aby byla dána přednost připojení výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu,
g)   rozhoduje o omezení dovozu elektřiny podle § 44 nebo dovozu plynu podle § 75.".

71. V § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže" vkládají slova " , podpora využívání obnovitelných zdrojů energie" a na konci se doplňuje věta "Energetický regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu podle nařízení2a) o podmínkách přístupu k síti pro přeshraniční výměny elektřiny (dále jen "Nařízení").".Poznámka pod čarou č. 2a) zní:


"2a)   Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie.".

72. V § 17 odst. 3 se za slova "podpora hospodářské soutěže," vkládají slova "podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie".

73. V § 17 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

"f)   výběru dodavatele poslední instance,
g)   dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle § 61a.".

74. V § 17 odstavce 7 a 8 znějí:

"(7) Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem

a)   požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazovaní dodržování kvality dodávek a služeb,
b)   způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence,
c)   způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen podle zvláštního právního předpisu,4)
d)   podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny,
e)   Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a pravidla pro organizování trhu s plynem (dále jen "Pravidla trhu s plynem"),
f)   způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,
g)   pravidla pro sestavení finančního příspěvku držitelů licence do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu,
h)   podmínky dodávek elektřiny a plynu pro konečné zákazníky, podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem poslední instance,
i)   podrobnosti prokazování finančních a technických předpokladů pro jednotlivé druhy licencí pro regulované činnosti a podrobnosti prokazování odborné způsobilosti,
j)   způsob určení vymezeného území a umístění provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, vzory žádostí o udělení, změnu a zrušení licence a členění licencí pro účely regulace,
k)   pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a plynu,
l)   podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst konečných zákazníků k plynárenské soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru plynu.

(8) Energetický regulační úřad dále

a)   rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí a mezi držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo kdy nedojde k dohodě o podstatných náležitostech smlouvy, jedná-li se o změnu smlouvy,
b)   rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, podzemním zásobníkům plynu, volné akumulaci a těžebním plynovodům, nebo k dohodě o přidělení přeshraniční kapacity pro přenos elektřiny,
c)   vyžaduje zveřejňování jím určených informací držiteli licencí, pokud se týkají regulovaných činností, nejsou předmětem obchodního tajemství nebo nejsou utajovanou skutečností,
d)   vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí podle zvláštního zákona4) a za tím účelem pověřuje své zaměstnance k oprávnění vstupovat do objektu sloužícího k výkonu licencovaných činností,
e)   schvaluje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou, Řád provozovatele přepravní soustavy a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství,
f)   dává podněty ke kontrole plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí podle § 17 odst. 6 a podněty k provedení kontroly podle § 93 odst. 1 písm. a) a c) Státní energetické inspekci,
g)   ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence, aby zjednal nápravu zjištěných nedostatků a podal zprávu o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ukládá pokuty podle zvláštního zákona,4)
h)   zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy.".

75. V § 17 odst. 9 písm. b) se za slovo "licence" vkládají slova "a jiných fyzických nebo právnických osob, jejichž činnost podléhá regulaci podle tohoto zákona,".

76. § 19 se zrušuje.

77. § 20 zní:

"§ 20
Regulační výkazy

(1) Držitel licence uvede v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření jednotlivých licencovaných činností a činností dodavatele poslední instance v souladu s prováděcím právním předpisem. Držitel licence na přepravu plynu uvede dále v účtovém rozvrhu účty pro účtování o aktivech jednotlivých licencovaných činností v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence na obchod s elektřinou v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření dodávky elektřiny chráněným zákazníkům a účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření pro účtování o dodávkách oprávněným zákazníkům, pokud v souladu se zvláštní částí tohoto zákona dodává elektřinu chráněným zákazníkům.

(3) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence na obchod s plynem v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za dodávky plynu chráněným zákazníkům a účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření pro účtování o dodávkách plynu oprávněným zákazníkům, pokud v souladu se zvláštní částí tohoto zákona dodává plyn chráněným zákazníkům.

(4) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence na obchod s elektřinou a držitel licence na obchod s plynem v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za činnosti dodavatele poslední instance, pokud byl k činnosti dodavatele poslední instance vybrán.

(5) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle tohoto zákona.

(6) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 vlastník a pronajímatel energetického zařízení, který je členem téhož podnikatelského seskupení jako držitel licence, který používá k výkonu své licencované činnosti toto energetické zařízení, uvede v účtovém rozvrhu i účty pro účtování o výnosech z vlastnictví tohoto energetického zařízení.

(7) Držitel licence je pro účely regulace cen povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna následujícího kalendářního roku za předcházející účetní období. Náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidla pro sestavování regulačních výkazů stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Držitel licence, jehož činnosti podléhají regulaci cen, je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu účetní závěrku do 30. června následujícího kalendářního roku za předcházející účetní období.

(9) Pro účetní období počínající 1. lednem 2005 uvede držitel licence na přepravu plynu v účtovém rozvrhu i účty pro účtování o nákupu a prodeji plynu pro účely zajištění rovnováhy mezi plynem vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy podle § 58 odst. 1 písm. j) a účty pro účtování o činnostech prováděných podle § 58 odst. 8.".

78. V § 21 odst. 1 se za slovem "služby" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slovo "zákazníky" se vkládají slova "a ceny elektřiny dodavatele poslední instance".

79. V § 21 odst. 4 se slova "§ 55 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 55 odst. 3 písm. c)".

80. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Účastníci trhu s elektřinou s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě

a)   nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek, nebo
b)   mohou přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování odchylek.".

81. V § 22 se za odstavec 2 doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Způsob vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek je společný pro všechny subjekty zúčtování. Podrobnosti o převzetí odpovědnosti za odchylku a o způsobu vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek stanoví Pravidla trhu s elektřinou.".

82. V § 23 odst. 1 písm. a) se slova "a zajištění dopravy přenosovou soustavou a distribučními soustavami (dále jen "podmínky připojení a dopravy")" zrušují.

83. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.".

84. V § 23 odst. 2 písm. i) se slova "podmínky připojení a dopravy," nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,".

85. V § 23 odst. 2 písm. j) se za slovem "výrobně" ruší čárka a doplňují se slova "a spotřebované konečným zákazníkem bez použití energetického zařízení jiného držitele licence,".

86. V § 23 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:

"k)  informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup

1. 

o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce,

2. 

o množství emisí CO?2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce,

l)   za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, pro případy předcházení a řešení stavu nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity,
m)   řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze,
n)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se výrobce stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále jen "registrovaný účastník trhu").".

87. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Obstarávání elektřiny pro zajišťování spolehlivého provozování přenosové soustavy není považováno za obchod s elektřinou.".

88. V § 24 odst. 3 písmeno b) zní:

"b)  obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro předcházení poruchovým stavům a stavům nouze a pro řešení poruchových stavů a stavů nouze obstarávat v nezbytném rozsahu elektřinu, a to i ze zahraničí,".

89. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

90. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

91. V § 24 odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 7 doplňují slova "nebo distribuční soustavy".

92. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

93. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

94. V § 24 odst. 3 písm. d) se na konci textu bodu 7 doplňují slova "nebo distribuční soustavy".

95. V § 24 odstavec 4 zní:

"(4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

96. V § 24 odst. 9 se slova "až g)" nahrazují slovy "a f)".

97. V § 24 odst. 10 písm. a) se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy "stanovené prováděcím právním předpisem".

98. V § 24 odst. 10 písm. c) se za slovo "zdrojů" vkládají slova "energie, druhotných zdrojů energie" a na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "přednostní právo se neuplatňuje při přidělení kapacity mezinárodních přenosových propojovacích vedení,".

99. V § 24 odst. 10 písmeno e) zní:

"e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,".

 100. V § 24 odst. 10 písm. r) se za slovo "parametry" vkládají slova "a zveřejňovat ukazatele".

101. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena t) až y), která znějí:

"t)   informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,
u)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny,
v)   poskytovat součinnost operátorovi trhu s elektřinou při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační energií,
x)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
y)   hradit výrobcům příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů výrobcům přímo připojeným k přenosové soustavě v množství stanoveném podle prováděcího právního předpisu.".

102. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

"§ 24a
Oddělení provozovatele přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí být z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se přenosu elektřiny. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2005 uplatní tato minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele přenosové soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby elektřiny, distribuce elektřiny nebo obchod s elektřinou; statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele přenosové soustavy nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele přenosové soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přenosové soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele přenosové soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
c)   provozovatel přenosové soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji přenosové soustavy, jejichž výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli přenosové soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu a údržby přenosové soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí přenosové soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele přenosové soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení,
d)   provozovatel přenosové soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program, kterým stanoví

1. 

opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména pokud jde o přístup do jím provozované přenosové soustavy a využívání jeho služeb,

2. 

pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přenosové soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s elektřinou by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel přenosové soustavy povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům trhu s elektřinou,

e)   provozovatel přenosové soustavy je povinen seznámit statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance s programem podle písmene d), a zajistit kontrolu jeho dodržování. Provozovatel přenosové soustavy je povinen program a jeho změny předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel přenosové soustavy zpracuje každoročně zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu a zároveň zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nesmí od 1. ledna 2005 nabývat podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou. Pokud provozovatel přenosové soustavy již takový podíl drží, je povinen jej prodat nebo jinak zcizit do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přenosové soustavy nesmí od 1. ledna 2005 nabývat ani držet podíly v jiné právnické osobě v rámci téhož integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou. Pokud fyzická osoba, na kterou se vztahuje zákaz podle tohoto odstavce již takový podíl drží, je povinna do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona prodat nebo jinak zcizit nejméně takovou část svého podílu, aby nadále držela podíl, jehož výše nepřesáhne 1 % základního kapitálu daného držitele licence.

(5) Od 1. ledna 2005 nesmí provozovatel přenosové soustavy rovněž uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu elektřiny, distribuci elektřiny nebo obchod s elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

(6) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na přenos elektřiny v souvislosti s plněním povinnosti oddělení provozovatele přenosové soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.".

103. V § 25 odstavec 3 zní:

"(3) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem, jinak tyto ostatní souběžně držené licence k 1. lednu 2007 zanikají.".

104. V § 25 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

105. V § 25 odst. 4 písm. d) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

106. V § 25 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 7 doplňují slova "nebo přenosové soustavy,".

107. V § 25 odst. 4 písm. e) bodě 2 se slova "podle § 54" nahrazují slovy "a při likvidaci následků stavů nouze".

108. V § 25 odst. 4 písm. e) bodě 6 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo v jeho ochranném pásmu,".

109. V § 25 odst. 4 písm. e) se na konci textu bodu 7 doplňují slova "nebo přenosové soustavy".

110. V § 25 odstavec 5 zní:

"(5) Příslušný provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 4 písm. f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

111. V § 25 odst. 10 se slova "písm. f) až h)" nahrazují slovy "písm. f) a g)".

112. V § 25 odst. 11 písm. a) se slova "podmínky připojení a dopravy" nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním předpisem".

113. V § 25 odst. 11 se na začátku písmene b) vkládají slova "do 31. prosince 2004", na konci písmene b) se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005,".

114. V § 25 odst. 11 se na konci textu písmene c) doplňují slova "u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit odpovídající typový diagram dodávek v souladu s prováděcím právním předpisem,".

115. V § 25 odst. 11 písm. d) se za slova "zdrojů a" vkládají slova "druhotných energetických zdrojů a" a za slovem "distribuci" se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "toto se netýká přidělení kapacity mezinárodních distribučních propojovacích vedení,".

116. V § 25 odst. 11 písmeno f) zní:

"f)  zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,".

117. V § 25 odst. 11 písm. u) se za slovo "parametry" vkládají slova "a zveřejňovat ukazatele".

118. V § 25 odst. 11 se písmeno v) zrušuje.Dosavadní písmena x) a y) se označují jako písmena v) a x).

119. V § 25 odst. 11 písm. v) se slova "podmínky připojení a dopravy," nahrazují slovy "prováděcí právní předpis,".

120. V § 25 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní:

"y) do 31. prosince 2005 dodávat elektřinu chráněným zákazníkům na základě licence na distribuci elektřiny, pokud k jeho zařízení je připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků.".

 121. V § 25 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

"(12) Provozovatel distribuční soustavy je rovněž povinen

a)   informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie,
b)   zpracovávat a předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,
c)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy,
d)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
e)   řídit se pokyny provozovatele přenosové soustavy při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze a při stavech nouze podle § 54 odst. 2 a při likvidaci následků stavů nouze.".

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

122. V § 25 odstavec 13 zní:

"(13) Provozovatel distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu je povinen hradit výrobcům připojeným k jeho distribuční soustavě příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů v množství stanoveném podle prováděcího právního předpisu.".

123. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a
Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

(1) Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného podnikatele, musí být od 1. ledna 2007 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se distribuce elektřiny. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby elektřiny, přenosu elektřiny a obchod s elektřinou nebo plynem; statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem, který je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
c)   provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jež jsou nezávislá na vertikálně integrovaném podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli distribuční soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

(3) Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program, kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména pokud jde o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb,
b)   pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s elektřinou by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel distribuční soustavy povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům trhu s elektřinou,
c)   opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení distribuce elektřiny od výroby elektřiny, obchodu s elektřinou a obchodu s plynem, je-li zároveň vertikálně integrovaným podnikatelem, a to do doby právního oddělení činností podle odstavce 1.

(4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. Provozovatel distribuční soustavy je povinen program a jeho změny předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je povinen zpracovat každoročně zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok, zaslat ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Provozovatel distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem.

(6) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně integrovaného podnikatele, která je držitelem licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem.

(7) Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo plynem ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

(8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona provedena nájmem jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.

(9) Oddělení činností podle tohoto zákona je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006, s výjimkou vertikálně integrovaného podnikatele, který poskytuje služby pro méně než 90 000 připojených konečných zákazníků.

(10) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na distribuci elektřiny v souvislosti s plněním povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.

(11) Vertikálně integrovaný podnikatel může požádat Komisi o výjimku z povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy podle tohoto zákona, pokud na základě jím zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy všem účastníkům trhu s elektřinou týkající se podmínek připojení a distribuce elektřiny, včetně průhledné tvorby cen za jím poskytované služby.".

124. V § 26 odstavec 2 zní:

"(2) Dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí dispečerské řízení přenosu v přenosové soustavě a dispečerské řízení zdrojů v přenosové soustavě a zdrojů poskytujících podpůrné služby k zajištění systémových služeb v distribuční soustavě v součinnosti s provozovatelem distribuční soustavy. Dispečink provozovatele přenosové soustavy odpovídá za dodržování pravidel propojení s elektrizačními soustavami ostatních států.".

125. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "v souladu s odstavcem 2".

126. V § 26 odst. 6 se za slovo "vzniku" vkládají slova "a při likvidaci následků stavů nouze" a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova "a dispečinky provozovatelů distribučních soustav jsou povinny se pokyny dispečinku provozovatele přenosové soustavy řídit".

127. § 27 zní:

"§ 27
Operátor trhu s elektřinou

(1) Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost založená státem, jejíž akcie zní na jméno.

(2) Stát vlastní akcie operátora trhu s elektřinou, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 % základního kapitálu operátora trhu s elektřinou.

(3) Operátor trhu s elektřinou je držitelem licence. Operátor trhu s elektřinou ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu s elektřinou majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4.

(4) Operátor trhu s elektřinou je povinen na základě licence

a)   zpracovávat podle údajů předávaných účastníky trhu s elektřinou obchodní bilanci elektřiny a předávat ji provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav,
b)   organizovat krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií,
c)   zpracovávat na základě smluv o dodávce elektřiny subjektů zúčtování nebo registrovaných účastníků trhu a skutečně naměřených dodávek a odběrů elektřiny registrovaných účastníků trhu vyhodnocení odchylek a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování,
d)   na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtování, které jsou povinny je uhradit,
e)   informovat provozovatele přenosové soustavy nebo příslušné provozovatele distribučních soustav o neplnění platebních povinností účastníků trhu vyplývajících z výsledků vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny,
f)   zpracovávat a zveřejňovat měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice,
g)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu alespoň jednou ročně zprávu o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a o způsobu jejího krytí zdroji elektřiny a o předpokládaném vývoji trhu s elektřinou,
h)   zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství třetích osob, o kterých se dozví při výkonu své činnosti,
i)   informovat Energetický regulační úřad a ministerstvo o dodávkách elektřiny, na které se může vztahovat omezení dovozu elektřiny podle § 44,
j)   zpracovávat podklady pro návrh Pravidel trhu s elektřinou včetně pravidel pro zúčtování odchylek a oprávněných vícenákladů způsobených účastníkům trhu s elektřinou při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu,
k)   zajišťovat pro příslušné účastníky trhu s elektřinou skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny a další nezbytné informace související s uplatňováním práv oprávněného zákazníka,
l)   zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou,
m)   zajišťovat v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek pro kategorie zákazníků stanovené prováděcím právním předpisem, a to na základě údajů od provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst. 12 písm. b),
n)   na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy zajišťovat zúčtování a vypořádání regulační energie,
o)   účtovat odděleně za činnosti vykonávané podle tohoto odstavce a podle odstavce 8,
p)   uzavřít smlouvu o zúčtování odchylek a umožnit obchodovat s elektřinou na jím organizovaných trzích každému, kdo o to požádá a splňuje obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

(5) Operátor trhu s elektřinou má právo vyžadovat

a)   od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu údaje ze smluv o dodávce elektřiny, kterými jsou zejména výkon a jeho časový průběh, a to i za výrobny elektřiny účastníka trhu s elektřinou, za něhož subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku,
b)   od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění svých povinností.

(6) Podrobnosti týkající se činností operátora trhu s elektřinou uvedených v odstavci 4 a práv operátora trhu s elektřinou uvedených v odstavci 5 stanoví Pravidla trhu s elektřinou. Podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Ceny za činnosti operátora trhu s elektřinou podle odstavce 4 a způsob jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky trhu s elektřinou stanoví prováděcí právní předpis.

(8) Operátor trhu s elektřinou má právo po schválení ministerstvem a Energetickým regulačním úřadem vykonávat další činnosti, jejichž ceny nepodléhají regulaci.

(9) Operátor trhu s elektřinou je povinen zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení obchodní podmínky, které musí obsahovat

a)   postupy pro zúčtování a vypořádání odchylek,
b)   postupy pro organizaci a vypořádání jím organizovaných trhů s elektřinou,
c)   způsob stanovení a formy finančního zajištění plateb a podmínky pro jejich použití,
d)   způsob vystavování daňových dokladů,
e)   postupy pro uplatňování reklamací,
f)   postupy při změně dodavatele oprávněného zákazníka,
g)   postupy při poskytování podkladů pro fakturaci oprávněného zákazníka, který změnil dodavatele,
h)   podrobnosti způsobu registrace,
i)   podrobnosti k naměřeným a vyhodnocovaným údajům a k dalším informacím nezbytným pro výkon činností operátora trhu s elektřinou.".

128. V § 28 odst. 1 písm. a) se slova "podmínky připojení a dopravy" nahrazují slovy "podmínky stanovené prováděcím právním předpisem".

129. V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova "množství elektřiny," vkládají slova "v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem,".

130. V § 28 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena e), f) a g), která znějí:

"e)   na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí,
f)   v případě malých zákazníků a domácností na dodávku elektřiny v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem za regulované ceny od dodavatele poslední instance v případě, že o ni požádá,
g)   na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny podle Pravidel trhu s elektřinou.".

131. V § 28 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)   řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze,".

132. V § 28 odst. 2 se na konci písmene g) doplňují slova "pokud je subjektem zúčtování,".

133. V § 28 odst. 2 písmeno i) zní:

"i) podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši vypočtené způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.".

 134. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)   zaregistrovat se nejpozději 30 dnů před uskutečním dodávky elektřiny od jiného držitele licence na výrobu elektřiny nebo od jiného držitele licence na obchod s elektřinou, nebo pokud je subjektem zúčtování u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se oprávněný zákazník stává registrovaným účastníkem trhu.".

135. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Vlastník nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen

a)   tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit,
b)   udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,
c)   poskytovat technické údaje o tomto elektrickém zařízení držiteli licence na distribuci elektřiny,
d)   umožnit držiteli licence na distribuci elektřiny přístup k tomuto elektrickému zařízení.

(6) Společné elektrické zařízení pro dodávku elektřiny oprávněným zákazníkům v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.".

136. V § 29 odstavec 1 zní:

"(1) Chráněný zákazník má právo

a)   na připojení svého odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v souladu s uzavřenou smlouvou, splní-li podmínky připojení stanovené prováděcím právním předpisem,
b)   na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem; do 31. prosince 2004 je dodávka elektřiny chráněnému zákazníkovi uskutečňována na základě licence na distribuci elektřiny a od 1. ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s elektřinou, s výjimkou podle § 25 odst. 11 písm. y),
c)   na informace o celkové směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí.".

137. V § 29 odst. 2 písm. a) se slova "pro chráněné zákazníky" nahrazují slovy "elektřiny stanovenými prováděcím právním předpisem".

138. V § 29 odst. 2 písm. f) se slova "podmínkami připojení a dodávek pro chráněné zákazníky," nahrazují slovy ""prováděcím právním předpisem,".

139. V § 30 odst. 1 písm. a) se slova "o přenosu a distribuci elektřiny nebo" zrušují.

140. V § 30 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "povinnost podle odstavce 2 písm. g) tím není dotčena,".

141. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)   na poskytnutí informací od operátora trhu s elektřinou nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny konečným zákazníkům,
e)   ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny konečným zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.".

142. V § 30 odst. 2 písm. a) se slovo "pravidly" nahrazuje slovem "Pravidly".

143. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene b) tečka zrušuje a doplňují slova "v případě, že je subjektem zúčtování,".

144. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až l), která znějí:

"c)   nabízet konečným zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu,
d)   upozornit malé zákazníky a domácnosti nejpozději 2 měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky,
e)   uvádět při vyúčtování dodané elektřiny konečným zákazníkům jako součást dokladů

1. 

údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za předchozí rok,

2. 

odkaz na veřejný zdroj informací o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí,

f)   uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny a dodávat elektřinu chráněným zákazníkům za regulované ceny, jde-li o obchodníka s elektřinou, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo který vznikl v důsledku jeho oddělení podle tohoto zákona; tuto povinnost má obchodník k chráněným zákazníkům, jejichž odběrná místa jsou připojena k distribuční soustavě ve vymezeném území vertikálně integrovaného podnikatele nebo provozovatele distribuční soustavy, který vznikl oddělením podle tohoto zákona z téhož vertikálně integrovaného podnikatele,
g)   dodávat elektřinu chráněným zákazníkům za regulované ceny,
h)   účtovat odděleně o dodávce elektřiny poslední instance, dodávce elektřiny chráněným zákazníkům a dodávce elektřiny oprávněným zákazníkům,
i)   dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb stanovené prováděcím právním předpisem,
j)   zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se obchodník s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu,
k)   vykonávat činnost dodavatele poslední instance, pokud byl k tomu Energetickým regulačním úřadem určen,
l)   zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku elektřiny chráněným zákazníkům nebo za činnosti dodavatele poslední instance.".

145. V § 31 odstavec 1 zní:

"(1) Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.".

146. V § 31 odst. 2 se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy "stanovené prováděcím právním předpisem".

147. § 32 včetně poznámek pod čarou č. 6) a 6a) zní:

"§ 32
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů

(1) Za účelem zvýšení efektivního využití kombinované výroby elektřiny a tepla a snižování produkce skleníkových plynů musí výrobce tepelné energie přezkoumat podle zvláštního právního předpisu11) možnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla.

(2) Výrobci provozující zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo zařízení na výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů mají, pokud o to požádají a technické podmínky to umožňují, právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami, s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních přenosových nebo distribučních propojovacích vedení. Dále mají právo na přednostní připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, pokud o to požádají a pokud splňují podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem.6) Tato práva se vztahují na elektřinu

a)   vyrobenou v zařízeních využívajících druhotné energetické zdroje v množství odpovídajícím podílu energetického potenciálu druhotných energetických zdrojů vstupujících do výrobního procesu,
b)   vyrobenou v zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla v jednom procesu v množství prokazatelně vázaném na množství tepelné energie dodané do soustav centralizovaného zásobování teplem nebo přímé dodávky fyzickým či právnickým osobám k dalšímu využití a pro technologické účely, s výjimkou vlastní spotřeby energetického zdroje.

(3) Základní podmínkou kombinované výroby elektřiny a tepla je dodávka užitečného tepla k dalšímu využití. Kritériem pro posuzování kombinované výroby elektřiny a tepla je úspora primárního paliva vyplývající z rozdílu mezi celkovou účinností kombinované výroby elektřiny a tepla a referenční hodnotou. Celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla musí splňovat hodnoty minimální účinnosti užití energie podle zvláštního právního předpisu6a) a zároveň celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla musí být pro klasifikaci elektřiny jako elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nejméně o 10 % vyšší než referenční hodnota. Tato podmínka nemusí být splněna u zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla do instalovaného výkonu 1 MW.

(4) Příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů hradí výrobcům provozovatelé distribučních soustav přímo připojených k přenosové soustavě, ke kterým jsou připojeni, nebo provozovatel přenosové soustavy, pokud je výrobce k přenosové soustavě přímo připojen. Výši příspěvku stanoví Energetický regulační úřad.

(5) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů eviduje Energetický regulační úřad.

(6) Podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla na základě poměru tepelné energie a elektřiny a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(7) Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných energetických zdrojů (dále jen "osvědčení"), které je nezbytným předpokladem pro uplatnění elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných energetických zdrojů na trhu s elektřinou vydává ministerstvo na základě žádosti o vydání osvědčení, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, identifikační údaje výrobny, popis a schéma výrobního zařízení a technologického procesu kombinované výroby elektřiny a tepla, nebo výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů, údaje o palivu, dosavadní a předpokládanou celkovou účinnost a referenční hodnotu a metodu stanovení poměru tepelné energie a elektřiny. V případě, že údaje uvedené v žádosti nesouhlasí se skutečností, ministerstvo osvědčení nevydá, nebo bylo-li již vydáno, jeho platnost zruší. Podrobnosti žádosti a vzor žádosti o vydání osvědčení stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí být provozovatelem kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z druhotných energetických zdrojů podána nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(8) Obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat elektřinu, kterou výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo výrobci elektřiny z druhotných energetických zdrojů nabídli. Podrobnosti ke způsobu určení a obchodování elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Odchylky výkonu zařízení z důvodu přirozené povahy kombinované výroby elektřiny a tepla nesmí být důvodem neplnění povinností podle odstavců 4 a 8.


6)   Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.6a)   Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.".

148. V § 33 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "za celkový instalovaný elektrický výkon se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy.".

149. V § 33 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)   ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.".

150. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem" a slova "a zajištění podpůrných služeb," se nahrazují slovy "a o zajištění systémových služeb a o vlivu na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy,".

151. V § 36 odst. 1 písm. h) se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem".

152. V § 38 odst. 1 se slova "na základě doložení prokázaného odmítnutí přístupu k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě" zrušují.

153. V § 38 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)   ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti.".

154. V § 40 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy," nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem,".

155. V § 41 odst. 1 písm. g) se slova "připojení a dopravy" nahrazují slovy "stanovených prováděcím právním předpisem".

156. V § 44 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "jedná-li se o dovoz elektřiny ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,".

157. V § 44 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , jedná-li se o dovoz elektřiny ze zemí, které nejsou členy Evropské unie".

158. V § 44 odst. 2 se slova "do 1. ledna 2005" zrušují, za slovo "osobám" se vkládají slova "nebo dočasně přijmout nezbytná ochranná opatření" a za slovem "provozu" se tečka zrušuje a doplňují se slova "a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.".

159. V § 45 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta "Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy.".

160. V § 45 odst. 7 větě první se za slovo "souhlasu" doplňují slova "vlastníka přípojky a".

161. V § 46 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1.  pro vodiče bez izolace 12 m,

2. 

pro vodiče s izolací základní 5 m,".

162. V § 46 odst. 6 písm. b) se za slovo "stanic" vkládají slova "a věžových stanic s venkovním přívodem".

163. V § 46 odstavec 11 zní:

"(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může fyzická či právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.".

164. V § 49 se na konci textu odstavce 1 doplňují věty "Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. U konečných zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí může být časový průběh nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví prováděcí právní předpis.".

165. V § 49 odst. 9 se za slovy "měřicím zařízení" doplňují slova " , které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,".

166. V § 49 odst. 12 se za slovy "chráněného zákazníka" doplňují slova " , které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,".

167. § 50 zní:

"§ 50
Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou

(1) Smlouvou o dodávce elektřiny se zavazuje dodavatel dodávat elektřinu vymezenou výkonem, množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a tento jiný účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni dohodnutou cenu, nebo jedná-li se o chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance cenu regulovanou. Smlouva o dodávce elektřiny musí obsahovat dobu trvání smlouvy. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce elektřiny domácnostem a malým zákazníkům jsou obchodní podmínky, které musí obsahovat podrobnosti k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, k měření spotřeby elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a postupu pro řešení sporů.

(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce nebo obchodník s elektřinou dodávat elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přenos elektřiny, distribuci elektřiny a systémové služby, a oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo distribuční soustavě zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka a umožnit jim dodávku elektřiny; výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, včetně výše rezervovaného příkonu, termín a místo připojení.

(4) Smlouvou o přenosu elektřiny se zavazuje provozovatel přenosové soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit regulovanou cenu.

(5) Smlouvou o distribuci elektřiny se zavazuje provozovatel distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s elektřinou nebo oprávněného zákazníka sjednané množství elektřiny a výrobce, obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit regulovanou cenu.

(6) Smlouvou o dodávce regulační energie se zavazuje operátor trhu s elektřinou finančně vypořádat dodávku regulační energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatelem přenosové soustavy poskytovateli regulační energie za cenu stanovenou podle Pravidel trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

(7) Smlouvou o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se zavazuje operátor trhu s elektřinou umožnit účastníkovi trhu s elektřinou účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a vypořádávat uskutečněné obchody podle Pravidel trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu stanovenou podle Pravidel trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

(8) Smlouvou o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií se zavazuje operátor trhu s elektřinou umožnit účastníkovi trhu s elektřinou bezplatný přístup na vyrovnávací trh s regulační energií a finančně vypořádávat uskutečněné obchody podle Pravidel trhu s elektřinou. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

(9) Smlouvou o poskytování podpůrných služeb se zavazuje poskytovatel podpůrných služeb dodat sjednané množství podpůrných služeb ve stanovené kvalitě a provozovatel přenosové soustavy se zavazuje zaplatit cenu.

(10) Smlouvou o předávání technických údajů se zavazuje provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy bezúplatně předávat operátorovi trhu s elektřinou údaje potřebné k vyhodnocování a zúčtování odchylek subjektů zúčtování, a to o odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou a o skutečných hodnotách dodávek a odběrů elektřiny a operátor trhu s elektřinou se zavazuje tyto údaje převzít. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.

(11) Smlouvou o zúčtování odchylek se zavazuje operátor trhu s elektřinou na základě vyhodnocení skutečných a sjednaných dodávek a odběrů elektřiny provádět pro účastníka trhu s elektřinou vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit regulovanou cenu. Účastník trhu s elektřinou se uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek stává subjektem zúčtování. Nedílnou součástí smlouvy jsou schválené obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou.".

168. V § 51 odst. 1 písm. f) se za slovo "odběr" vkládá slovo "měřený".

169. V § 51 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny nebo odběr v rozporu s takto uzavřenou smlouvou.".

170. V § 51 odst. 2 větě druhé se slova "v podmínkách připojení a dopravy a v podmínkách připojení a dodávek pro chráněné zákazníky" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

171. V § 52 odst. 1 písm. d) se za slovo "dodávka" vkládá slovo "měřená".

172. V § 52 odst. 2 větě druhé se slova "v podmínkách připojení a dopravy" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

173. V § 54 odst. 1 uvozovací věta zní: "Situací bezprostředně zamezující stavům nouze nebo stavem nouze nebo likvidací následků stavů nouze je stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku".

174. V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti, spolehlivosti provozu a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob.".

175. V § 54 odst. 2 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo situaci bezprostředně zamezující stavům nouze" a za slova "řízení a" se vkládá slovo "neprodleně".

176. V § 54 odst. 3 se za slovo "nouze" vkládají slova "nebo situace bezprostředně zamezující stavům nouze" a za slova "soustav a" se vkládá slovo "neprodleně".

177. V § 54 odst. 5 se slova "Při stavech nouze" nahrazují slovy "Při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze" a na konci odstavce se doplňují slova "bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu s elektřinou".

178. V § 54 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

"(9) Při vyhlášení stavu nouze nebo předcházení jeho vzniku nebo při likvidaci následků stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno.".

179. § 55 zní:

"§ 55
Trh s plynem

(1) Na území České republiky je organizován trh s plynem na základě práva přístupu třetích stran k přepravní soustavě, k distribučním soustavám, a to včetně volné akumulace, k podzemním zásobníkům plynu a těžebním plynovodům pro všechny účastníky trhu s plynem, kteří mají právo přístupu podle tohoto zákona a autorizačního přístupu k výstavbě vybraných plynových zařízení podle podmínek stanovených tímto zákonem s cílem zajistit spolehlivé a hospodárné zásobování plynem při zajištění ochrany životního prostředí.

(2) Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační úřad.

(3) Trh s plynem je otevírán postupně takto:

a)   od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m3 zemního plynu, a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,
b)   od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností,
c)   od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.".

180. V § 56 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

181. § 57 a 58 znějí:

"§ 57
Výrobce

(1) Výrobce má právo

a)   na zřízení a provozování těžebních plynovodů a jejich připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, pokud tyto plynovody splňují podmínky připojení stanovené Pravidly provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství (dále jen "Pravidla provozu"), která stanoví prováděcí právní předpis,
b)   prodávat plyn na předávacím místě na základě smlouvy provozovateli přepravní soustavy, příslušnému provozovateli distribuční soustavy, obchodníkovi s plynem,
c)   omezit nebo přerušit provoz výrobny plynu a těžebních plynovodů v nezbytném rozsahu v těchto případech:

1. 

při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

2. 

při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

3. 

při vzniku a odstraňování poruch na těžebních plynovodech nebo zařízeních sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

4. 

při provádění plánovaných rekonstrukcí a oprav těžebních plynovodů nebo zařízení sloužících pro výrobu nebo těžbu plynu,

d)   odmítnout přístup do těžebního plynovodu na základě prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části kapacity těžebního plynovodu, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále zájem podáním žádosti o uzavření příslušné smlouvy, a to:

1. 

nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

2. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007,

3. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy u všech oprávněných zákazníků,

e)   vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo výrobny plynu, a to i v případě rekonstrukcí a oprav,
f)   odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz těžebních plynovodů nebo výrobny plynu v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.

(2) Příslušný výrobce je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e) a f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného výrobce rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce podle odstavce 1 písm. e) a f) majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u výrobce, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) je výrobce povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) bodu 4 je výrobce povinen písemně oznámit svým zákazníkům započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu, nejméně však 30 dnů předem.

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je výrobce povinen obnovit dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

(7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li výrobce oznamovací povinnost podle odstavce 5.

(8) Výrobce je dále povinen

a)   zajistit na své náklady připojení těžebního plynovodu k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě,
b)   zajistit bezpečný a spolehlivý provoz výrobny plynu a těžebního plynovodu a neznevýhodňující podmínky pro přístup do těžebního plynovodu,
c)   poskytovat provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, na kterou jsou jeho těžební plynovody napojeny, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
d)   zajistit na své náklady instalaci měřicího zařízení po předchozím souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je připojen,
e)   zajistit podmínky pro měření plynu dodávaného do přepravní soustavy či distribuční soustavy a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek provozovateli přepravní soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem,
f)   vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci výroby, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,
g)   vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu havarijní plány výroben plynu, zaslat je ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
h)   zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení výroby plynu, a řídit se Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, který stanoví prováděcí právní předpis,
i)   vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních plynovodů,
j)   odmítnout přístup do těžebního plynovodu

1. 

v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo Pravidly trhu s plynem; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

2. 

na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

k)   vést samostatné účty za výrobu plynu, a to pro účely regulace podle prováděcího právního předpisu.

§ 58
Provozovatel přepravní soustavy

(1) Provozovatel přepravní soustavy má právo

a)   odmítnout přístup do přepravní soustavy na základě prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části kapacity přepravní soustavy, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o přepravě, a to:

1. 

nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

2. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007,

3. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o přepravě u všech oprávněných zákazníků,

b)   na přístup do podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem, a to za účelem předání nebo převzetí plynu pro zákazníky, pro něž zajišťuje přepravu, z důvodů zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy,
c)   zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu plynárenské soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů,
d)   v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení,
e)   vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním přepravní soustavy,
f)   odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz přepravní soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel,
g)   vstupovat v souladu se zvláštními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činnosti a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací v rozsahu i způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti,
h)   při stavech nouze využívat v nezbytném rozsahu plynárenská zařízení zákazníků, pro něž přepravuje plyn,
i)   omezit nebo přerušit přepravu nebo dodávku plynu podle uzavřené smlouvy v těchto případech:

1. 

při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,

2. 

při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,

3. 

při provádění plánovaných rekonstrukcí a plánovaných oprav na zařízení přepravní soustavy,

4. 

při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přepravní soustavy,

5. 

při odběru plynu zařízeními, která ohrožují životy, zdraví nebo majetek osob,

6. 

při neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu,

7. 

v případech stanovených smlouvou o přepravě,

j)   nakupovat a prodávat plyn pro krytí ztrát v přepravní soustavě nebo pro vlastní spotřebu nebo pro účely zajištění rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím a vystupujícím z plynárenské soustavy v souladu s Pravidly trhu s plynem; toto není považováno za obchod s plynem.

(2) Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.

(3) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. c) až h) majetková újma, nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti, má právo na jednorázovou náhradu5) včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele přepravní soustavy, který způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovitosti do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom vlastník nebo nájemce dozvěděl.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až h) je provozovatel přepravní soustavy povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) bodu 3 je provozovatel přepravní soustavy povinen oznámit zákazníkům, pro něž přepravuje plyn, započetí a skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu, nejméně však 30 dnů předem.

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je provozovatel přepravní soustavy povinen obnovit přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení.

(7) V případech uvedených v odstavci 1 písm. i) je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel přepravní soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5.

(8) Provozovatel přepravní soustavy odpovídá za zúčtování odchylek množství plynu vstupujícího do plynárenské soustavy a vystupujícího z plynárenské soustavy.

(9) Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen

a)   zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj přepravní soustavy,
b)   do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněných zákazníků nebo provozovatelů distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena na přepravní soustavu, zajistit v rozsahu odběru jejich chráněných zákazníků dodávku na základě uzavřených smluv za regulované ceny a ve stanovené kvalitě pro každé odběrné místo,
c)   od 1. ledna 2005 uzavřít smlouvu o zajištění přepravy plynu s držitelem licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením souběžného držitele licence na přepravu a držitele licence na obchod s plynem podle § 58a, a to za účelem zajištění dodávky plynu pro

1. 

chráněné zákazníky, jejichž odběrná zařízení jsou připojena k přepravní soustavě,

2. 

souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu provozujícího distribuční soustavu přímo propojenou s přepravní soustavou, který zajišťuje dodávku plynu pro chráněné zákazníky, jejichž odběrná zařízení jsou přímo připojena k této distribuční soustavě,

3. 

držitele licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci provozujícího distribuční soustavu přímo propojenou s přepravní soustavou podle § 59a, který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě nebo v případě, že takovýto držitel licence na obchod s plynem nevznikl, s jiným držitelem licence na obchod s plynem, který na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci plynu dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

d)   zajistit přepravu plynu na základě písemně uzavřených smluv,
e)   připojit k přepravní soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení stanovené Pravidly provozu,
f)   zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro umožnění přístupu k přepravní soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti stanovují Pravidla provozu, Pravidla trhu s plynem a obchodní podmínky stanovené Řádem provozovatele přepravní soustavy,
g)   poskytovat provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
h)   dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem,
i)   zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za přepravu plynu a údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům,
j)   vést samostatné účty za přepravu plynu a za dodávku plynu chráněným zákazníkům, a to pro účely regulace podle prováděcího právního předpisu,
k)   vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční soustavy, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,
l)   vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu havarijní plán přepravní soustavy, zaslat jej ministerstvu a každoročně jej upřesňovat,
m)   oznamovat v dostatečném předstihu účastníkům trhu, jejichž plynárenská zařízení jsou přímo připojena k přepravní soustavě, rozsah a termíny odstávek zařízení pro přepravu plynu a upozorňovat na předpokládané snížení přepravní kapacity,
n)   zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení přepravní soustavy a řídí se Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky,
o)   zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu,
p)   vytvořit technické podmínky pro zajištění dovozu plynu z různých zdrojů,
q)   vyhlašovat stav nouze na plynárenské soustavě České republiky nebo na zařízeních přepravní soustavy,
r)   řídit plynárenskou soustavu České republiky za stavu nouze,
s)   zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru,
t)   každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přepravní soustavy včetně propojení s plynárenskými soustavami sousedních států, a to na období nejméně 5 let,
u)   zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele přepravní soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
v)   odmítnout přístup do přepravní soustavy nebo k volné akumulaci

1. 

v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, Pravidly trhu s plynem nebo Řádem provozovatele přepravní soustavy; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

2. 

na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

3. 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

x)   vypracovat havarijní plán plynárenské soustavy, každoročně jej aktualizovat a předkládat ministerstvu,
y)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přepravní soustavy.".

182. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

"§ 58a
Oddělení provozovatele přepravní soustavy

(1) Provozovatel přepravní soustavy, pokud je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být od 1. ledna 2006 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2006 uplatní tato minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele přepravní soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele přepravní soustavy nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,
b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele přepravní soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přepravní soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele přepravní soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,
c)   provozovatel přepravní soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji přepravní soustavy, jejichž výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli přepravní soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu a údržby přepravní soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí přepravní soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele přepravní soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

(3) Provozovatel přepravní soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program, kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem, zejména pokud jde o přístup do jím provozované přepravní soustavy a využívání jeho služeb,
b)   pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji přepravní soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel přepravní soustavy povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům trhu s plynem.

(4) Provozovatel přepravní soustavy je povinen seznámit statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. Provozovatel přepravní soustavy je povinen program a jeho změny předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel přepravní soustavy zpracuje každoročně zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok, zašle ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu a zároveň zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele přepravní soustavy nesmí od 1. ledna 2006 nabývat ani držet podíly v jiné právnické osobě v rámci téhož integrovaného plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na výrobu plynu, distribuci plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou. Pokud fyzická osoba, na kterou se vztahuje zákaz podle tohoto odstavce již takový podíl drží, je povinna do 1. ledna 2006 prodat nebo jinak zcizit nejméně takovou část svého podílu, aby nadále držela podíl, jehož výše nepřesáhne 1 % základního kapitálu daného držitele licence.

(6) Od 1. ledna 2006 nesmí provozovatel přepravní soustavy rovněž uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu plynu nebo obchod s plynem nebo elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

(7) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona provedena nájmem jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.

(8) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na přepravu plynu v souvislosti s plněním povinnosti oddělení provozovatele přepravní soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.".

183. V § 59 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

"a)   odmítnout přístup do distribuční soustavy na základě prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části kapacity distribuční soustavy, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o distribuci, a to:

1. 

nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

2. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo od 1. ledna 2007,

3. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o distribuci u všech oprávněných zákazníků,

b)   na přístup do podzemních zásobníků plynu za podmínek stanovených tímto zákonem pro uskladnění plynu pro potřeby krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,".

184. V § 59 odst. 1 písm. e) se za slovo "zřizováním," vkládají slova "rekonstrukcemi, opravami".

185. V § 59 odst. 1 písm. i) bodě 3 se za slovo "rekonstrukcí" vkládá slovo "přeložek".

186. V § 59 odst. 1 písm. i) bodě 6 se za slovo "odběru" vkládají slova "nebo neoprávněné distribuci".

187. V § 59 odst. 1 písm. i) se doplňuje bod 7, který zní:

"7. 

v případech stanovených smlouvou o distribuci,".

188. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až l), která znějí:

"j)   nakupovat plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu; toto není považováno za obchod s plynem,
k)   do 31. prosince 2004 na dodávku plynu ve stanovené kvalitě za regulované ceny od provozovatele přepravní soustavy, pokud je distribuční soustava přímo připojena k přepravní soustavě, nebo od provozovatele distribuční soustavy, pokud je distribuční soustava připojena pouze k jiné distribuční soustavě, a to v rozsahu dodávek plynu chráněným zákazníkům připojeným k této distribuční soustavě,
l)   uzavřít hlavní uzávěr plynu při odvracení nebezpečí bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku osob.".

189. V § 59 odstavec 2 zní:

"(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. d), e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

190. V § 59 odst. 5 se číslo "15" nahrazuje číslem "30" a na konci odstavce 5 se doplňuje věta "Plánované rekonstrukce, přeložky a opravy v období od 1. října do 30. dubna následujícího kalendářního roku lze provádět výhradně po písemném oznámení dotčeným zákazníkům.".

191. V § 59 odst. 7 se slova "nebo není-li v případě podle odstavce 1 písm. i) bodu 4 dodržena kvalita dodávek plynu stanovená prováděcím právním předpisem" zrušují.

192. V § 59 odstavec 8 zní:

"(8) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen

a)   zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí,
b)   zajistit distribuci plynu a do 31. prosince 2004 dodávku chráněným zákazníkům na základě uzavřených smluv, za regulované ceny a ve stanovené kvalitě, a to na základě uzavřené smlouvy pro každé odběrné místo,
c)   od 1. ledna 2005, pokud není souběžným držitelem licence na obchod s plynem, uzavřít za účelem zajištění dodávky plynu pro chráněné zákazníky, smlouvu o zajištění distribuce s

1. 

držitelem licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu podle § 59a nebo v případě, že takový držitel licence na obchod nevznikl, s jiným držitelem licence na obchod s plynem, který z této soustavy, na základě smluvního vztahu s držitelem licence na distribuci plynu, dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

2. 

souběžným držitelem licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu, provozujícím distribuční soustavu propojenou pouze s jím provozovanou distribuční soustavou, který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této soustavě, nebo v případě, že takový souběžný držitel licence na obchod s plynem a distribuci plynu nevznikl, s jiným držitelem licence na obchod s plynem, který z této distribuční soustavy, na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci plynu, dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,

d)   připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení stanovené Pravidly provozu,
e)   zajistit stejné podmínky pro umožnění přístupu k distribuční soustavě za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech trhu s plynem a v obchodních podmínkách stanovených Řádem provozovatele distribuční soustavy,
f)   dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem,
g)   poskytovat provozovateli přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné provozuschopnosti soustav,
h)   zajišťovat měření na úrovni distribuční soustavy, včetně jejich vyhodnocování a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek provozovateli přepravní soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem,
i)   zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za distribuci plynu,
j)   zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům,
k)   vést samostatné účty za distribuci plynu a dodávku plynu, a to pro účely regulace podle prováděcího právního předpisu,
l)   vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci distribuční soustavy a bilanci krytí dodávek chráněným zákazníkům, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,
m)   vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu havarijní plány distribuční soustavy, zaslat ministerstvu a každoročně je upřesňovat,
n)   oznamovat rozsah a termíny odstávek zařízení distribuční soustavy a upozorňovat na snížení distribuční kapacity,
o)   zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení distribuční soustavy a řídí se Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky,
p)   zřídit a provozovat místa pro sledování kvality plynu, pokud nebudou pro sledování kvality plynu dostačovat místa zřízená a provozovaná provozovatelem přepravní soustavy,
r)   zajistit spolehlivost a kvalitu dodávek chráněným zákazníkům,
s)   vyhlašovat stav nouze v rámci své distribuční soustavy,
t)   každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj distribuční soustavy, a to na období nejméně 5 let,
u)   na své náklady zajistit připojení svého zařízení k jiné distribuční soustavě,
v)   zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru,
x)   zpracovávat a předkládat Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy a zajistit jeho zveřejnění,
y)   odmítnout přístup do distribuční soustavy nebo k volné akumulaci

1. 

v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu, Pravidly trhu s plynem nebo s Řádem provozovatele distribuční soustavy; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

2. 

na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

3. 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

z)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy.".

193. Za § 59 se vkládá nový § 59a, který zní:

"§ 59a
Oddělení provozovatelů distribuční soustavy

(1) Provozovatel distribuční soustavy, je-li součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být od 1. ledna 2007 z hlediska své právní formy, organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se distribuce plynu, přepravy plynu a uskladňování plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

(2) K zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 se od 1. ledna 2007 uplatní tato minimální kritéria:

a)   osoby odpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se nesmí přímo ani nepřímo podílet na organizačních strukturách vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, jenž je odpovědný, přímo nebo nepřímo, za běžný provoz výroby plynu a obchod s plynem nebo elektřinou; statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem provozovatele distribuční soustavy nemůže být fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou, který je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,
b)   musí být přijata veškerá vhodná opatření, aby k profesionálním zájmům statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy bylo přihlíženo způsobem, který zajišťuje jejich nezávislé jednání; statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí přijímat žádné odměny a jiná majetková plnění od držitelů licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele; odměňování statutárního orgánu nebo jeho člena, prokuristy nebo vedoucího zaměstnance provozovatele distribuční soustavy nesmí být závislé na hospodářských výsledcích dosahovaných těmito ostatními držiteli licencí v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele,
c)   provozovatel distribuční soustavy musí disponovat skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy, jejichž výkon je nezávislý na vertikálně integrovaném plynárenském podnikateli; mateřská společnost nesmí udělovat provozovateli distribuční soustavy jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy, a rovněž nesmí jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do rozhodování o výstavbě či modernizaci částí distribuční soustavy, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu, či jiného obdobného nástroje; tím není dotčeno oprávnění mateřské společnosti schvalovat roční finanční plán či jiný obdobný nástroj provozovatele distribuční soustavy a schvalovat jeho maximální limity zadlužení.

(3) Provozovatel distribuční soustavy musí přijmout vnitřním předpisem program, kterým stanoví

a)   opatření k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem, zejména pokud jde o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb,
b)   pravidla pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji distribuční soustavy a přístupu do ní; informace, jejichž poskytnutí pouze určitým účastníkům trhu s plynem by mohlo tyto účastníky zvýhodnit na úkor ostatních, je provozovatel distribuční soustavy povinen zpřístupnit neznevýhodňujícím způsobem i ostatním účastníkům trhu s plynem,
c)   opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení distribuce plynu od výroby plynu, obchodu s plynem nebo obchodu s elektřinou, je-li zároveň vertikálně integrovaným plynárenským podnikatelem, a to do doby právního oddělení činností podle odstavce 1.

(4) Provozovatel distribuční soustavy je povinen seznámit statutární orgán nebo jeho členy, prokuristu a všechny zaměstnance s programem podle odstavce 3 a zajistit kontrolu jeho dodržování. Provozovatel distribuční soustavy je povinen program a jeho změny předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu bez zbytečného odkladu po jejich přijetí a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční soustavy je povinen zpracovat každoročně zprávu o přijatých opatřeních a plnění programu za uplynulý rok, zaslat ji do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu a zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Provozovatel distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou.

(6) Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy nesmí od 1. ledna 2007 držet podíly převyšující 1 % základního kapitálu v jiné právnické osobě v rámci téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, která je držitelem licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo s elektřinou.

(7) Od 1. ledna 2007 nesmí provozovatel distribuční soustavy uzavírat ovládací smlouvy k podrobení jednotnému řízení jiného držitele licence na výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou ani v takovém řízení podle již uzavřených ovládacích smluv pokračovat.

(8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena nájmem podniku nebo jeho části, je nájemce povinen převzít pronajatý podnik nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona provedena nájmem jednotlivého majetku, je pronajímatel povinen sdělit nájemci informace o hodnotě pronajatého majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.

(9) Oddělení činností podle tohoto zákona je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006 mimo vertikálně integrované plynárenské podnikatele, kteří poskytují služby pro méně než 90 000 připojených konečných zákazníků.

(10) O možnosti zahrnutí prokazatelných minimálních oprávněných nákladů vzniklých držiteli licence na distribuci plynu v souvislosti s plněním povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy do regulovaných cen může rozhodnout Energetický regulační úřad.

(11) Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel může požádat Komisi o výjimku z povinnosti oddělení provozovatele distribuční soustavy podle tohoto zákona, pokud na základě jím zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy všem účastníkům trhu s plynem týkající se podmínek připojení a distribuce plynu, včetně průhledné tvorby cen za jím poskytované služby.".

194. V § 60 odst. 1 písm. f) bodě 5 se za slovo "odběru" vkládají slova "nebo neoprávněném uskladnění" a na konci bodu 5 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:

"g)   na vlastní náklady připojit své zařízení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě za podmínek stanovených Pravidly provozu,
h)   odmítnout přístup do podzemního zásobníku plynu na základě prokazatelného nedostatku volné kapacity, s výjimkou případů, týkajících se té části kapacity podzemního zásobníku plynu, která byla využívána pro potřeby zajištění dodávky dotčenému oprávněnému zákazníkovi v posledním roce, kdy byl zákazníkem chráněným, pokud uvedený zákazník sám nebo prostřednictvím jím pověřeného obchodníka s plynem o její další využívání projeví i nadále zájem podáním žádosti o uzavření smlouvy o uskladnění plynu, a to:

1. 

nejdéle do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2005,

2. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy se stanou oprávněnými, u zákazníků, kteří se stanou oprávněnými zákazníky od 1. ledna 2006 nebo 1. ledna 2007,

3. 

nejméně 30 dnů před dnem, kdy jim skončí platnost jejich smlouvy o uskladnění plynu u všech oprávněných zákazníků,

i)   nakupovat plyn pro krytí vlastních ztrát v podzemním zásobníku plynu nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu; toto není považováno za obchod s plynem.".

195. V § 60 odstavec 2 zní:

"(2) Jestliže není možné písemnou dohodou s vlastníkem nemovitosti zajistit umístění zařízení podzemního zásobníku plynu na jeho nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný stavební úřad vydá na návrh provozovatele podzemního zásobníku plynu rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo jeho části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. b).".

196. V § 60 odst. 5 se slova "15 dnů" nahrazují slovy "30 dnů".

197. V § 60 odstavec 8 zní:

"(8) Provozovatel podzemního zásobníku plynu je dále povinen

a)   zajistit bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku plynu,
b)   zajistit uskladňování plynu na základě uzavřených smluv,
c)   poskytovat provozovateli přepravní nebo provozovateli distribuční soustavy, na kterou jsou jeho zařízení pro uskladňování plynu napojena, informace nutné k zajištění vzájemné provozuschopnosti,
d)   zajistit měření množství předávaného a přebíraného plynu a předávat data nezbytná pro zúčtování odchylek provozovateli přepravní soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem,
e)   vést samostatné účty za uskladňování plynu, a to pro účely regulace podle prováděcího právního předpisu,
f)   vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci kapacit a výkonů podzemního zásobníku plynu, vyhodnocovat ji a předávat Bilančnímu centru,
g)   vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu havarijní plán podzemního zásobníku plynu podle tohoto zákona, zaslat jej ministerstvu a každoročně upřesňovat,
h)   zveřejňovat rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu a upozorňovat na předpokládané snížení uskladňovací kapacity,
i)   zřídit a provozovat technický dispečink, který odpovídá za dispečerské řízení podzemního zásobníku plynu a řídí se Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky,
j)   umožnit přístup do podzemního zásobníku plynu za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech trhu s plynem a v obchodních podmínkách stanovených Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu,
k)   vyhlašovat stav nouze v rámci podzemního zásobníku plynu,
l)   každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj podzemního zásobníku plynu, a to na období nejméně 5 let,
m)   zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných Bilančnímu centru,
n)   odmítnout přístup k podzemnímu zásobníku plynu

1. 

v případech, které jsou v rozporu s Pravidly provozu nebo Pravidly trhu s plynem nebo Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

2. 

na základě rozhodnutí ministerstva v případech uvedených v § 75; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

3. 

na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v případech uvedených v § 61a; odmítnutí přístupu musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,

o)   zpracovávat Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a zajistit jeho zveřejnění,
p)   zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně, nejpozději do 1. března následujícího kalendářního roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení podzemního zásobníku plynu,
q)   dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním přepisem.".

198. § 61 zní:

"§ 61
Obchodník s plynem

(1) Obchodník s plynem má právo

a)   nakupovat plyn a prodávat jej ostatním účastníkům trhu s plynem, s výjimkou chráněných zákazníků; tato výjimka končí 1. ledna 2005,
b)   na dodávku plynu za regulované ceny za účelem dodávek chráněným zákazníkům,
c)   na přepravu, distribuci a uskladnění dohodnutého množství plynu, pokud má na tyto činnosti uzavřeny písemné smlouvy s příslušnými provozovateli,
d)   na přístup do přepravní soustavy, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu nebo k volné akumulaci plynu za podmínek stanovených tímto zákonem za předpokladu, že má uzavřenu písemnou smlouvu, jejímž předmětem je dodání plynu; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy a Řády provozovatelů distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,
e)   na ukončení nebo přerušení dodávky při neoprávněném odběru plynu.

(2) Obchodník s plynem je povinen

a)   řídit se Pravidly provozu a Pravidly trhu s plynem, Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, Řádem provozovatele přepravní soustavy, Řády provozovatelů distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,
b)   vypracovávat denní, měsíční, roční a pětiletou bilanci týkající se obchodu s plynem, a to včetně údajů o vývozech plynu z České republiky a dovozech plynu do České republiky s uvedením zdrojů plynu, vyhodnocovat je a předávat Bilančnímu centru,
c)   řídit se v případě vyhlášení stavu nouze pokyny dispečinků příslušných provozovatelů,
d)   dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu současně z plynárenské soustavy vystupujícím; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řády provozovatelů příslušných distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,
e)   zajistit konečným zákazníkům, kterým dodává plyn, jeho bezpečnou a spolehlivou dodávku při dodržení bezpečnostního standardu stanoveného prováděcím právním předpisem,
f)   poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli příslušné distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,
g)   upozornit domácnosti a malé podnikatele, kterým na základě smlouvy dodává plyn, na záměr změnit smluvní podmínky dodávky a seznámit je s návrhem změn, a to nejpozději 1 měsíc přede dnem, od kterého by změny smluvních podmínek měly platit,
h)   zpracovávat a předávat Energetickému regulačnímu úřadu údaje potřebné pro rozhodnutí o cenách za dodávku plynu chráněným zákazníkům nebo za dodávku poslední instance,
i)   vést samostatné účty za dodávku plynu oprávněným zákazníkům, chráněným zákazníkům a dodávku plynu poslední instance,
j)   dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu a souvisejících služeb stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Držitel licence na obchod s plynem, který vznikl oddělením souběžného držitele licence na přepravu plynu a držitele licence na obchod s plynem podle § 58a, je povinen dodávat od 1. ledna 2005 plyn za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem

a)   chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k přepravní soustavě,
b)   souběžnému držiteli licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu provozujícímu distribuční soustavu přímo propojenou s přepravní soustavou, který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,
c)   držiteli licence na obchod s plynem, který vznikl podle § 59a oddělením souběžného držitele licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu provozujícího distribuční soustavu přímo propojenou s přepravní soustavou a který dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě, nebo v případě, že takový souběžný držitel licence na obchod s plynem a distribuci plynu nevznikl, jinému držiteli licence na obchod s plynem, který na příslušné soustavě, na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci, dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě.

(4) Držitel licence na obchod s plynem, který je souběžným držitelem licence na distribuci plynu, je povinen dodávat od 1. ledna 2005 plyn za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem

a)   chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě,
b)   souběžnému držiteli licence na obchod s plynem a licence na distribuci plynu, provozujícímu distribuční soustavu propojenou pouze s touto distribuční soustavou a dodávajícímu plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě, nebo v případě, že takovýto souběžný držitel licence na obchod s plynem a distribuci plynu nevznikl, jinému držiteli licence na obchod s plynem, který na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci plynu dodává plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě.

(5) Držitel licence na obchod s plynem, který na základě smluvního vztahu s příslušným držitelem licence na distribuci plynu dodává od 1. ledna 2005 plyn chráněným zákazníkům, jejichž odběrná plynová zařízení jsou připojena k této distribuční soustavě, je povinen zajistit tuto dodávku za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem.".

199. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který zní:

"§ 61a
Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran

(1) Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitele licence na výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, umožnit přístup třetích stran k zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě, ve které se obchodník s plynem zavazuje uhradit nasmlouvané množství plynu bez ohledu na to, jestli je skutečně odebral (dále jen "smlouva odeber nebo plať"), má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo výrobce umožnit přístup třetích stran do přepravní soustavy, distribuční soustavy, podzemního zásobníku plynu nebo do těžebního plynovodu (dále jen "dočasné pozastavení").

(2) Písemná žádost o dočasné pozastavení musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,
b)   označení zařízení nebo určení vymezeného území, pro něž je vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení požadováno, rozsah, v jakém je pro označené zařízení nebo vymezené území vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení požadováno a požadovanou dobu platnosti rozhodnutí o dočasném pozastavení,
c)   úředně ověřenou kopii příslušné smlouvy odeber nebo plať,
d)   specifikaci ekonomických a finančních problémů, které pro žadatele o dočasné pozastavení vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber nebo plať,
e)   popis kroků, které žadatel o dočasné pozastavení učinil před podáním žádosti, aby snížil nebo odvrátil nebezpečí ekonomických a finančních problémů, které pro něj vyplývají nebo by mohly vyplynout ze smlouvy odeber nebo plať.

(3) Žadatel o dočasné pozastavení je povinen předložit Energetickému regulačnímu úřadu písemnou žádost podle odstavce 2 nejpozději 4 měsíce před požadovaným termínem uplatnění dočasného pozastavení. U každé smlouvy odeber nebo plať může Energetický regulační úřad po posouzení žádosti rozhodnout o dočasném pozastavení pouze jednou. Vzniknou-li však nebo mohou-li vzniknout závažné ekonomické nebo finanční problémy jiného charakteru, jež mají původ v téže smlouvě odeber nebo plať, pro kterou bylo dočasné pozastavení již uděleno, může Energetický regulační úřad rozhodnout o dočasném pozastavení pro jednu smlouvu odeber nebo plať i vícekrát.

(4) Na udělení dočasného pozastavení není právní nárok. Energetický regulační úřad při posuzování žádosti přihlíží vždy k těmto kritériím:

a)   souladu se státní energetickou koncepcí,
b)   závažnosti hospodářských a finančních obtíží, kterým žadatel o dočasné pozastavení čelí,
c)   cíli dosáhnout konkurenčního prostředí na trhu s plynem v České republice, skutečnému stavu hospodářské soutěže na tomto trhu a vlivu, který by případné rozhodnutí o dočasném pozastavení mělo na otevírání trhu s plynem v České republice,
d)   postavení žadatele o dočasné pozastavení na plynárenském trhu,
e)   datu podpisu a podmínkám dotčené smlouvy odeber nebo plať, včetně rozsahu, v němž tato smlouva pamatuje na možné změny na trhu s plynem v České republice,
f)   krokům žadatele o dočasné pozastavení vedoucím k odvrácení nebezpečí ekonomických a finančních problémů, vyplývajících ze smlouvy odeber nebo plať,
g)   rozsahu, v němž v době uzavírání smlouvy odeber nebo plať mohl žadatel o dočasné pozastavení předpokládat vznik závažných ekonomických nebo finančních problémů z ní vyplývajících,
h)   stupni technického a funkčního propojení dotčené soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nebo těžebního plynovodu s ostatními částmi plynárenské soustavy České republiky,
i)   stanoviskům ministerstva, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a provozovatelů dotčených soustav, podzemních zásobníků plynu a těžebních plynovodů, kteří jsou neopomenutelnými účastníky správního řízení ve věci dočasného pozastavení.

(5) Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení musí mít formu správního rozhodnutí a musí obsahovat zejména:

a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,
b)   dobu platnosti dočasného pozastavení,
c)   rozsah uplatnění dočasného pozastavení,
d)   odůvodnění dočasného pozastavení.

(6) Rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení oznamuje Energetický regulační úřad účastníkům řízení a Komisi.

(7) Požádá-li Komise do 8 týdnů ode dne doručení rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení o jeho změnu nebo zrušení, Energetický regulační úřad takové rozhodnutí o udělení dočasného pozastavení zruší nebo změní. Při zrušení nebo změně rozhodnutí dbá Energetický regulační úřad na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena.".

200. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

"e)   přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu zásobníku plynu a volné akumulaci za podmínek stanovených tímto zákonem, podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,
f)   v případě malých zákazníků a domácností na dodávku plynu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem za regulované ceny od dodavatele poslední instance v případě, že o ni požádá,
g)   bezplatnou změnu dodavatele plynu; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem.".

201. V § 62 odst. 2 písm. f) se slova "Ústřednímu plynárenskému dispečinku údaje z technických částí smluv" nahrazují slovy "Bilančnímu centru měsíční údaje o dodávce plynu v případě, že si ji zajišťuje sám, a to včetně dovozu plynu ze zahraničí,".

202. V § 62 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,".

203. V § 62 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h), i) a j), která znějí:

"h)   řídit se Pravidly provozu, Pravidly trhu s plynem, Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,
i)   při rekonstrukci distribuční soustavy včetně přípojek respektovat nové místo připojení stanovené provozovatelem příslušné distribuční soustavy, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa,
j)   v případě, že si zajišťuje dodávku plynu sám a nejedná se o domácnost či malého zákazníka poskytovat provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli podzemního zásobníku plynu informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem.".

204. V § 62 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Oprávněný zákazník, který využije svého práva a změní dodavatele plynu, je povinen

a)   hlásit Bilančnímu centru každou změnu dodavatele plynu; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,
b)   pokud si plyn obstarává sám, dodržovat rovnováhu mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu současně z plynárenské soustavy vystupujícím; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řády provozovatelů distribučních soustav a Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

(4) Vlastník dotčené nemovitosti, do které je oprávněným zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy, je povinen

a)   tuto dodávku oprávněným zákazníkům umožnit,
b)   udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit; zásady tvorby technických pravidel stanoví prováděcí právní předpis,
c)   umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy přístup k tomuto odběrnému zařízení.

(5) Společné odběrné plynové zařízení pro dodávku plynu v jedné nemovitosti je součástí této nemovitosti.".

205. V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; do 31. prosince 2004 je dodávka chráněnému zákazníkovi uskutečňována na základě licence na přepravu plynu nebo licence na distribuci plynu a od 1. ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s plynem".

206. V § 63 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

207. V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit".

208. V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) při rekonstrukci distribuční soustavy včetně přípojek respektovat nové místo připojení stanovené provozovatelem příslušné distribuční soustavy včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení na veřejně přístupná místa; náklady na rekonstrukci hradí ten, kdo ji vyvolal.".

 209. V § 63 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit".

210. § 64 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"§ 64
Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum

(1) Sledování plánování, výroby, dodávek a spotřeb plynu, kapacit a výkonů přepravní soustavy a distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu, volné akumulace a jejich zpracování ve formě souhrnných bilancí plynárenské soustavy zajišťuje Bilanční centrum.

(2) Bilanční centrum jsou povinni vytvořit provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé podzemních zásobníků plynu a provozovatelé těch distribučních soustav, k jejichž distribuční soustavě jsou připojena odběrná plynová zařízení více než 90 000 zákazníků. Bilanční centrum je právnickou osobou, pro jejíž vznik a zánik se použijí přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku10a) s tím, že členy tohoto sdružení mohou být i fyzické osoby.

(3) Bilanční centrum

a)   sleduje plánování dodávek a kapacit plynárenské soustavy,
b)   zpracovává na základě denních, měsíčních, ročních a pětiletých bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, uskladnění plynu provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů podzemních zásobníků plynu, výrobců a obchodníků s plynem, dodavatelů plynu a vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy a jejich vyhodnocení a předává je ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu; současně bilance plynárenské soustavy zveřejňuje,
c)   zpracovává statistiku dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí,
d)   zpracovává statistiku oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.

(4) Bilanční centrum má právo vyžadovat

a)   od plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem bilance podle odstavce 3 písm. b), a to včetně vyhodnocení,
b)   od oprávněných zákazníků informace o změnách dodavatele plynu,
c)   od plynárenských podnikatelů jednou až dvakrát ročně podklady ke zpracování kontrolního hodinového odečtu a spotřeb plynárenské soustavy.

(5) Bilanční centrum je povinno

a)   zajistit ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství,
b)   poskytovat na vyžádání ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu informace nezbytné pro výkon jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto zákona,
c)   informovat ministerstvo alespoň jednou měsíčně o dovozech plynu do České republiky a vývozech plynu z České republiky, a to včetně zdrojů plynu,
d)   zpracovávat a předávat ministerstvu alespoň jednou měsíčně zprávu o bilancích plynárenské soustavy.

(6) Podrobnosti o činnostech Bilančního centra včetně obsahu předávaných a přebíraných bilancí stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Rovnováhu mezi zdroji a spotřebou plynu a bezpečný a spolehlivý provoz plynárenské soustavy zajišťují dispečinky plynárenských podnikatelů.

(8) Dispečinky plynárenských podnikatelů jsou povinny vzájemně spolupracovat podle Dispečerského řádu plynárenské soustavy České republiky.

(9) Při stavech nouze na celém území státu podle § 73 a činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku jsou pokyny dispečinku provozovatele přepravní soustavy nadřazeny pokynům dispečinků provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů podzemních zásobníků a dispečinků výrobců.


10a)   § 20f a násl. občanského zákoníku.".

211. V § 65 odst. 1 se za slovo "soustavy" vkládají slova "nebo výrobny plynu".

212. V § 65 odst. 2 se slova "Dodavatel a oprávněný zákazník jsou oprávněni" nahrazují slovy "Oprávněný zákazník je oprávněn" a slovo "jim" se nahrazuje slovem "mu".

213. V § 65 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a Pravidly trhu s plynem".

214. V § 65 odst. 3 písm. e) se slova "Ústřednímu plynárenskému dispečinku" nahrazují slovy "Bilančnímu centru".

215. V § 66 odstavec 1 zní:

"(1) Plynovodní přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozu.".

216. V § 66 se na konci odstavce 2 tečka zrušuje a doplňují se slova "nedojde-li k jiné dohodě. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.".

217. V § 67 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   zásobníky zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3.".

218. V § 67 odst. 6 písmeno a) zní:

"a)  obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,".

219. V § 67 odst. 6 písm. e) se za slovo "odpovídá" vkládají slova ", , pokud tak stanoví zvláštní právní předpis," a odkaz na poznámku pod čarou č. 9) se zrušuje.

220. V § 67 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Ve výjimečných případech, kdy vybrané plynové zařízení zvyšuje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu a kdy nebezpečí závažných ekonomických či finančních problémů spojených s výstavbou tohoto zařízení je takové, že by jeho výstavba nemohla být realizována za podmínek, že ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky musí být regulovány Energetickým regulačním úřadem, může žadatel o udělení autorizace svoji žádost podle odstavce 6 doplnit o dočasné vyjmutí provozovatele vybraného plynového zařízení z povinnosti umožnit k dotčenému plynovému zařízení přístup třetích stran za regulované ceny (dále jen "dočasné vyjmutí"). Doplnění žádosti musí obsahovat:

a)   podrobný popis přínosu vybraného plynového zařízení ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu,
b)   specifikaci ekonomických či finančních problémů, které pro žadatele vyplývají z výstavby vybraného plynového zařízení,
c)   dobu trvání a rozsah dočasného vyjmutí,
d)   vyjádření Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kteří jsou neopomenutelnými účastníky řízení; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se vyjadřuje ke skutečnému stavu hospodářské soutěže na trhu s plynem v České republice a vlivu, který by na něj mělo případné rozhodnutí o dočasném vyjmutí,
e)   v případě, že se jedná o plynovod spojující plynárenskou soustavu se zahraničím, stanovisko příslušného orgánu státní správy dotčeného státu.".

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.

221. V § 67 odst. 10 se za slovo "bezodkladně" vkládá slovo "písemně" a slovo "žádosti" se nahrazuje slovem "rozhodnutí".

222. V § 67 odst. 11 písmeno a) zní:

"a)   obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum narození, a bydliště,".

223. V § 67 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)   dobu platnosti dočasného vyjmutí v případě, že byla takováto žádost předložena.".

224. V § 67 odstavec 12 zní:

"(12) Ministerstvo vede evidenci udělených autorizací. Pokud bude udělena autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení žadateli, který žádal o dočasné vyjmutí, je povinno ministerstvo oznámit své rozhodnutí včetně potřebných informací vztahujících se k žádosti Komisi. Požádá-li Komise do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o udělení autorizace o jeho zrušení, ministerstvo takovéto rozhodnutí o vydání autorizace zruší. Při zrušení dbá na to, aby práva nabytá v dobré víře, byla co nejméně dotčena.".

225. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

226. V § 68 odstavec 6 zní:

"(6) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, může fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu či podzemní zásobník plynu nebo přímý plynovod či plynovodní přípojku udělit písemný souhlas se stavební činností, umisťováním konstrukcí, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.".

227. V § 69 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

228. § 71 zní:

"§ 71
Měření

(1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.

(2) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, měřicím zařízením. U oprávněných zákazníků je zjišťován i časový průběh měření.

(3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2004 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 15 mil. m3, průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat.

(4) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2005 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 400 tis. m3, průběhovým měřením.

(5) Všichni koneční zákazníci, s výjimkou domácností, mají právo požádat příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, aby je vybavil průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat nebo průběhovým měřením. Provozovatel příslušné soustavy je povinen jejich žádosti vyhovět, pokud je to technicky možné. Pokud se však nejedná o konečné zákazníky uvedené v odstavci 3 v případě průběhového měření s dálkovým přenosem dat nebo o konečné zákazníky uvedené v odstavci 4 v případě průběhového měření, jsou koneční zákazníci povinni uhradit příslušnému provozovateli náklady na vybavení tímto měřením.

(6) Měřicí zařízení i jeho instalace musí být v souladu s Pravidly provozu.

(7) Výrobci a koneční zákazníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu s Pravidly provozu po předchozím projednání s příslušným provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeni.

(8) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu příslušného provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je měřicí zařízení připojeno, se zakazuje.

(9) Výrobci, koneční zákazníci a provozovatelé podzemních zásobníků plynu jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy kdykoliv přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.

(10) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to oznámit provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy.

(11) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na náklad výrobce, oprávněného zákazníka nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, na svůj náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření.

(12) Má-li výrobce, konečný zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo nechat je přezkoušet. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy je povinen na základě písemné žádosti výrobce, konečného zákazníka či provozovatele podzemního zásobníku plynu do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.

(13) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady výrobce, konečný zákazník či provozovatel podzemního zásobníku plynu.

(14) Odběr plynu chráněnému zákazníkovi měří provozovatel soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení tohoto zákazníka připojeno, vlastním měřicím zařízením, zajišťuje na svůj náklad jeho instalaci, zapojení a pravidelnou údržbu a ověření správnosti měření.

(15) V případě závady měřicího zařízení se určí množství odebraného plynu podle Pravidel provozu.

(16) Na odběrném plynovém zařízení, kterým prochází neměřený plyn, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele příslušné distribuční soustavy.

(17) U oprávněných zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m3, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví Pravidla trhu s plynem.".

229. § 72 zní:

"§ 72
Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem

(1) Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje dodavatel dodávat jinému účastníkovi trhu s plynem plyn, vymezený množstvím a časovým průběhem odběru plynu, jinak typovým diagramem, a tento jiný účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj dohodnutou cenu, jinak cenu regulovanou, jedná-li se o chráněného zákazníka nebo konečného zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance. Smlouva o dodávce plynu musí dále obsahovat způsob platby za odebraný plyn, dobu trvání smlouvy, podmínky odstoupení od smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky plynu, způsob řešení sporů, způsob měření odebraného plynu, a souhlas vlastníka dotčené nemovitosti v případě, že se jedná o nově zřízené odběrné zařízení. Nedílnou součástí smlouvy o dodávce plynu domácnostem a malým zákazníkům jsou schválené obchodní podmínky.

(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce nebo obchodník s plynem dodávat plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu, distribuci plynu, uskladnění plynu a oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.

(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu připojit k přepravní nebo distribuční soustavě nebo podzemnímu zásobníku plynu zařízení výrobce, provozovatele jiné distribuční soustavy, provozovatele podzemního zásobníku plynu nebo konečného zákazníka a umožnit dodávku plynu; výrobce, provozovatel jiné distribuční soustavy, provozovatel podzemního zásobníku plynu nebo konečný zákazník se zavazuje uhradit mu podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva musí obsahovat podmínky připojení zařízení, přesné označení zařízení, termín a místo připojení.

(4) Smlouvou o přepravě plynu konečným zákazníkům na území České republiky se zavazuje provozovatel přepravní soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s plynem nebo oprávněného zákazníka na území České republiky sjednané množství plynu a výrobce, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník na území České republiky se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu.

(5) Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční soustavy dopravit pro výrobce, obchodníka s plynem nebo oprávněného zákazníka sjednané množství plynu; výrobce, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za ni regulovanou cenu.

(6) Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního zásobníku plynu uskladnit pro provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, obchodníka s plynem nebo oprávněného zákazníka dohodnuté množství plynu na dohodnutou dobu a provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, obchodník s plynem nebo oprávněný zákazník se zavazuje zaplatit za uskladnění smluvní cenu.

(7) Podrobnosti k uzavírání smluv stanoví Pravidla trhu s plynem.".

230. V § 73 odst. 1 uvozovací část věty zní: "Situací bezprostředně předcházející stavům nouze nebo stavem nouze je stav, který vznikl v plynárenské soustavě nebo její části v důsledku".

231. V § 73 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno f), které zní:

"f)   ohrožení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti.".

232. V § 73 odst. 3 se za slova "distribuční soustavy" vkládají slova "nebo podzemního zásobníku plynu nebo výrobny plynu" a za slova "písemně je" se vkládá slovo "neprodleně".

233. V § 73 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Obchodníci s plynem, kteří dodávají plyn konečným zákazníkům a ti koneční zákazníci, s výjimkou domácností a malých zákazníků, kteří si obstarávají plyn sami, jsou z důvodů předcházení a řešení stavů nouze povinni zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky stanovený prováděcím právním předpisem.

(6) Dojde-li v důsledku stavu nouze k závažnému narušení zásobování plynem, zejména při rozsáhlých haváriích zařízení pro jeho výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění, jsou plynárenští podnikatelé, jejichž technické podmínky to umožňují, povinni podílet se na odstranění havárií a obnovení dodávek, a to bez ohledu na smlouvy uzavřené mezi účastníky trhu s plynem.".Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 7 až 11.

234. § 74 zní:

"§ 74
Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu

(1) Neoprávněným odběrem plynu je

a)   odběr bez uzavřené smlouvy na dodávku plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na dodávku plynu,
b)   odběr při opakovaném neplacení smluvených záloh nebo nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn,
c)   odběr bez měřicího zařízení,
d)   připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn,
e)   odběr měřicím zařízením,

1. 

které nezaznamenává odběr nebo zaznamenává odběr nesprávně ke škodě plynárenského podnikatele nebo obchodníka s plynem, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství,

2. 

které nebylo připojeno příslušným plynárenským podnikatelem nebo jehož připojení jím nebylo schváleno,

3. 

na kterém bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci a nebyla splněna povinnost podle § 71 odst. 10,

f)   odběr v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na přímém plynovodu či na zařízení distribuční soustavy, zařízení přepravní soustavy, zařízení pro výrobu nebo těžbu plynu či zařízení pro uskladňování plynu.

(2) Neoprávněnou přepravou plynu je

a)   přeprava bez uzavřené smlouvy na přepravu plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na přepravu plynu,
b)   odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za přepravu plynu včetně záloh.

(3) Neoprávněnou distribucí plynu je

a)   distribuce bez uzavřené smlouvy na distribuci plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na distribuci plynu,
b)   odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za distribuci plynu včetně záloh.

(4) Neoprávněným uskladněním plynu je

a)   uskladnění bez uzavřené smlouvy na uskladnění plynu nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou na uskladnění plynu,
b)   odběr při opakovaném nedodržení smluveného způsobu platby za uskladnění plynu včetně záloh.

(5) Při neoprávněném odběru nebo neoprávněné přepravě, nebo neoprávněné distribuci nebo neoprávněném uskladnění plynu je zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena podle Pravidel provozu.".

235. § 75 zní:

"§ 75
Omezení dovozu a vývozu plynu

(1) Ministerstvo může rozhodnout o omezení dovozu plynu ze zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že

a)   může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na území České republiky, či k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy,
b)   práva a povinnosti dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků nejsou v zemi, odkud se dovoz uskutečňuje, srovnatelná s právy a povinnostmi dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků v České republice, jedná-li se o dovoz plynu ze zemí, jež nejsou členskými státy Evropské unie.

(2) Ministerstvo může rozhodnout o omezení vývozu plynu do zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že byl vyhlášen stav nouze podle § 73 odst. 1 písm. d) na území celého státu nebo jeho části v případě, že se stav nouze dotýká území nejméně 3 krajů.".

236. V § 76 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie.".

 237. V § 76 odst. 3 písm. b) se slova "tlakový rozdíl" zrušují.

238. V § 76 odst. 3 písm. e) se věta poslední nahrazuje větou "Nedojde-li k dohodě o způsobu rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa, rozdělí dodavatel náklady způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.".

239. V § 76 odst. 5 písm. a) se za slovo "provozovat" vkládají slova "ve veřejném zájmu" a slova "liniová rozvodná zařízení" se nahrazují slovy "rozvodná tepelná zařízení".

240. V § 76 odst. 5 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu tepelných sítí a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.".

 241. V § 76 odstavec 7 zní:

"(7) Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele tepelného zařízení rozhodnutí o zřízení věcného břemene.".

242. V § 77 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

243. V § 77 odst. 3 věta první zní: "Odběratel je povinen při změně teplonosné látky v zájmu snižování spotřeby energie upravit na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie.".

244. V § 77 odst. 5 větě druhé se za slovo "vyvolané" vkládá slovo "jednorázové" a za slovo "rovněž" se vkládá slovo "takové".

245. V § 77 odst. 6 se slova "tuto dodávku" nahrazují slovy "umístění a provozování tohoto zařízení".

246. V § 78 odst. 5 se za slovem "služby" čárka zrušuje.

247. V § 78 odst. 4 se za slovo "manipulaci" vkládají slova "a provádět pravidelné odečty naměřených hodnot,".

248. V § 78 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.

(7) Pokud držitel licence instaluje v každém odběrném místě kromě měření podle odstavce 6 též měření dodané tepelné energie v teplé užitkové vodě nebo souhrnné měření tepelné energie dodané pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody, účtuje se dodávka tepelné energie pro každé odběrné místo podle údajů těchto měření.

(8) Při společné přípravě teplé užitkové vody pro více odběratelů nelze měření instalované odběrateli použít pro stanovení množství dodávané tepelné energie. Hodnoty získané od odběratelů může dodavatel využít pro rozúčtování dodávky tepelné energie spotřebované na centrální přípravu teplé užitkové vody.".

249. V § 80 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

"2. 

získanou z druhotných energetických zdrojů.".

250. V § 80 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

251. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova "jenom u tepelných sítí s dodávkami ze zdrojů vyrábějících pouze tepelnou energii" zrušují.

252. V § 80 odst. 2 písm. a) se slova "písm. a)" zrušují.

253. V § 81 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Státní autorizace se nevyžaduje na výstavbu zdrojů dočasně vybudovaných ve stavech nouze.".

254. V § 86 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , pokud nedojde k jiné dohodě".

255. V § 87 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.".

256. V § 87 odstavec 4 zní:

"(4) V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umisťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.".

257. V § 87 odst. 6 se slova "držiteli licence" nahrazují slovy "provozovateli zařízení" a slova "držitel licence" se nahrazují slovy "provozovatel zařízení".

258. V § 88 odst. 1 uvozovací část věty zní: "Stavem nouze nebo situací bezprostředně zamezující stavu nouze v teplárenství je omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie v důsledku".

259. V § 88 odstavec 2 zní:

"(2) Při stavech nouze nebo v situaci bezprostředně zamezující vzniku stavu nouze a při likvidaci stavu nouze jsou všichni držitelé licence, odběratelé i koneční zákazníci povinni se podřídit po nezbytnou dobu omezení spotřeby bez ohledu na uzavřené smlouvy. V těchto případech je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. Držitelé licencí mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů a konečných spotřebitelů.".

260. V § 88 odst. 3 se za slovo "správu" vkládají slova "nebo orgán vykonávající přenesenou působnost" a na konci odstavce 3 se doplňuje věta "Orgán, který stav nouze vyhlásil, je povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra a příslušné hasičské záchranné sbory krajů o předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.".

261. V § 88 odst. 4 se za slova "Postup při" vkládá slovo "předcházení,".

262. V § 88 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) U tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje je držitel licence na rozvod tepelné energie povinen přezkoumat účinky výpadku tohoto zdroje a podle výsledku zřídit vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů.".

263. V § 89 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  odběr při opakovaném neplacení smluvených záloh včetně vyúčtování za odebrané teplo,".

264. § 90 a 91 znějí:

"§ 90
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnosti, zákazy a omezení nebo překročí oprávnění podle § 3 odst. 3, § 7 odst. 6, § 10 odst. 7 a 9, § 12 odst. 7, § 28 odst. 2, 3, 4 a 5, § 29 odst. 2, 3, 5 a 6, § 32 odst. 1, § 38 odst. 1, § 41 odst. 2, § 43 odst. 1, § 45 odst. 1 a 4, § 46 odst. 4, 8, 9, 10 a 12, § 48 odst. 2, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 51, 52, 53, § 54 odst. 4, § 62 odst. 2, 3 a 4, § 63 odst. 2 a 3, § 65 odst. 2 a 3, § 66 odst. 1 a 3, § 67 odst. 1 a 10, § 68 odst. 5, 6 a 7, § 69 odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 10 a 16, § 72 odst. 1, § 73 odst. 4, § 74 odst. 1, 2, 3 a 5, § 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 3, 4, 5, 6 a 7, § 78 odst. 3 a 4, § 79 odst. 3 a 4, § 87 odst. 4, 5 a 6, § 88 odst. 2, § 89 odst. 1 a § 98 odst. 11.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. 

§ 91
Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících

(1) Za správní delikty následujících právnických osob a podnikajících fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč

a)   držitelům licence za porušení povinností, stanovených v § 6 odst. 3, 4, 5 a 7, § 9 odst. 1 a 4, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1, § 12 odst. 6, § 14 odst. 2, 5, 6 a 10, § 20 odst. 7 a 8, § 50, § 54 odst. 4, § 64 odst. 8, § 72 odst. 1, § 72a odst. 3, § 73 odst. 4, 6, 7 a 8, § 76 odst. 3 a § 78 odst. 6,
b)   držitelům licence na výrobu elektřiny a plynu za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 23 odst. 1 a 2, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 57 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 71 odst. 7 a 9 a § 72 odst. 1,
c)   držitelům licence na provoz přenosové nebo přepravní soustavy za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 24 odst. 3, 5, 6, 8 a 10, § 24a, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 odst. 7 a 8, § 50 odst. 3, § 54 odst. 4, § 58 odst. 1, 4, 5, 6 a 9, § 58a, § 64 odst. 2, § 71 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12 a § 72 odst. 1 a 3,
d)   držitelům licence na uskladňování plynu v podzemním zásobníku za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 60 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 64 odst. 2, § 71 odst. 7 a 9 a § 72 odst. 1,
e)   držitelům licence na provoz distribučních soustav a rozvodů tepelné energie za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 12 odst. 2 a 3, § 25 odst. 4, 6, 7, 9, 11, 12 a 13, § 25a, § 26 odst. 2, 3, 4 a 6, § 45 odst. 5, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 49 odst. 7, 8, 10 a 11, § 50 odst. 3, § 54 odst. 3 a 4, § 59 odst. 1, 4, 5, 6 a 8, § 59a, § 64 odst. 2, § 66 odst. 4, § 71 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12, § 72 odst. 1 a 3, § 76 odst. 1, 2, 4, 5, 8, 9 a 11, § 78 odst. 1, 2 a 4, § 80 odst. 1 a § 88 odst. 2,
f)   držitelům licence na výrobu tepelné energie za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 12 odst. 2, § 32 odst. 1, § 76 odst. 1, 2, 4 a 9, § 78 odst. 1 a 2 a § 88 odst. 2,
g)   operátorovi trhu s elektřinou za neplnění povinností nebo překročení oprávnění podle § 27 odst. 4, 5, 8 a 9 a § 50 odst. 6,
h)   Bilančnímu centru za neplnění povinností nebo překročení oprávnění podle § 64 odst. 4 a 5,
i)   provozovateli přenosové soustavy za nedodržení podmínek pro přístup k síti pro přeshraniční výměnu elektrické energie podle Nařízení.

(2) Pokutu jen do výše 1 000 000 Kč lze uložit výrobcům, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům rozvodu tepelné energie, a to s výkonem do 2 MW, za porušení povinností podle odstavce 1 písm. a) až f).

(3) Pokutu až do výše 10 000 000 Kč lze uložit držitelům licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 12a odst. 1 a 6, § 30, § 32 odst. 8, § 61, § 72 odst. 1 a § 73 odst. 5.

(4) Pokutu až do výše 50 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností, zákazů a omezení podle § 3 odst. 3, § 7 odst. 6, § 10 odst. 7 a 9, § 12 odst. 7, § 28 odst. 2, 3 a 4, § 33 odst. 1, § 38 odst. 1, § 45 odst. 1 a 4, § 46 odst. 4, 8, 9, 10 a 12, § 48 odst. 2, § 51, 52, 53, § 54 odst. 4, § 62 odst. 2, 3 a 4, § 66 odst. 1, § 67 odst. 1, § 68 odst. 5, 6 a 7, § 69 odst. 3, § 71 odst. 7, 8, 9, 10 a 16, § 72 odst. 1, § 73 odst. 4 a 5, § 74 odst. 1, 2, 3 a 4, § 76 odst. 2 a 4, § 77 odst. 7, § 78 odst. 3 a 4, § 79 odst. 3 a 4, § 81 odst. 1, § 87 odst. 4, § 88 odst. 2, § 89 odst. 1 a § 98 odst. 11 a podle Nařízení, s výjimkou porušení těch ustanovení Nařízení, za jejichž porušení ukládá pokuty Komise.

(5) Pokutu až do výše 10 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 62 odst. 2 a 3, § 65 odst. 2 a 3 a § 73 odst. 4.

(6) Pokutu až do výše 5 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 29 odst. 2, 5 a 6, § 36 odst. 2, § 41 odst. 2, § 43 odst. 1, § 49 odst. 2, 4 a 6, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 10, § 71 odst. 7 a 10, § 74 odst. 5, § 77 odst. 3, 4 a 5, § 78 odst. 4, § 84 odst. 2 a § 88 odst. 2.

(7) Pokutu až do výše 1 000 000 Kč lze uložit právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení povinností nebo překročení oprávnění podle § 28 odst. 5, § 29 odst. 3, § 32 odst. 1, § 62 odst. 4, § 63 odst. 3, § 77 odst. 6 a § 87 odst. 5 a 6.".

265. V § 92 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.12a)".Poznámka pod čarou č. 12a) zní:


"12a)  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 12a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 12b) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

266. V § 93 odst. 1 se za slovo "kontroluje" vkládají slova "na návrh ministerstva, Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu".

267. V § 93 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)   Nařízení,2a)
e)   zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.".

268. V § 93 odstavec 2 zní:

"(2) Státní energetická inspekce na základě vlastního zjištění ukládá pokuty za porušení právních předpisů podle odstavce 1.".

269. V § 94 odst. 1 písm. a) se na konci písmene a) doplňují slova "a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění".

270. V § 94 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření.".

271. V § 94 se odstavec 4 zrušuje.

272. V § 95 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Právnická osoba a fyzická osoba podnikající za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

273. V § 96 odst. 3 se číslo "15" nahrazuje číslem "90".

274. V § 98 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 5 až 14.

Čl. II
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Operátor trhu s elektřinou musí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení licence.

2. Práva a povinnosti Bilančního centra podle tohoto zákona vykonává do 31. prosince 2004 Ústřední plynárenský dispečink.

3. Osoby založené v souvislosti s oddělením provozovatelů distribučních soustav podle § 25 odst. 3 nebo § 59a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, nebo provozovatele přepravní soustavy podle § 58a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona, musí do 30 dnů ode dne jejich založení požádat o udělení licence. Do doby udělení licence nebo do doby vzniku těchto osob, je-li tento den pozdější, vykonávají práva a povinnosti podle tohoto zákona dosavadní držitelé licencí; k témuž dni zanikají souběžně držené licence provozovatelů distribučních soustav, s výjimkou licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu, a u provozovatele přepravní soustavy souběžně držené licence, s výjimkou licence na přepravu plynu.

4. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny a ze smluv o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou, přecházejí na držitele licence na obchod s elektřinou, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

5. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o sdružených službách dodávky plynu uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na obchod s plynem, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

6. Poprvé je provozovatel přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy povinen zpracovat a předat Energetickému regulačnímu úřadu a ministerstvu program podle § 24a odst. 2 písm. d), § 25a odst. 2 písm. d), § 58a odst. 2 písm. d) a § 59a odst. 2 písm. d) do 90 dní ode dne nabytí účinnosti toho zákona.

7. Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je držitelem licence na přepravu plynu, je povinen rozhodnout o způsobu oddělení podle § 58a a toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona písemně oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

8. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

9. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

11. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci elektřiny a licence na obchod s elektřinou podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na distribuci elektřiny, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 25a tohoto zákona.

12. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na přepravu plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na přepravu plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 58a tohoto zákona.

13. Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož omezení jejich užívání, která vznikla na základě smluv uzavřených souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem podle dosavadních předpisů, přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a tohoto zákona.

14. Rozhodne-li Energetický regulační úřad o změně dodavatele poslední instance, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi dosavadním dodavatelem poslední instance a konečným zákazníkem na nového dodavatele poslední instance. Dosavadní dodavatel poslední instance je povinen poskytnout nově vybranému dodavateli poslední instance součinnost a nezbytné údaje.

15. Energetický regulační úřad může rozhodnout o možnosti zahrnutí oprávněných minimálních nákladů vzniklých držitelům licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu a distribuci plynu v souvislosti s otevřením trhu s elektřinou nebo trhu s plynem do regulovaných cen.

16. Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Autorizace na podnikání v energetických odvětvích vydané podle předchozích právních předpisů zanikají k 31. březnu 2005.

17. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 16 písm. e), § 25 odst. 12 písm. b), § 32 odst. 6, § 49 odst. 1, § 57 odst. 8 písm. h), § 61 odst. 2 písm. e), § 62 odst. 3 písm. a), § 62 odst. 4 písm. b), § 64 odst. 6, § 67 odst. 14, § 73 odst. 5, § 73 odst. 10.

18. Energetický regulační úřad vydá vyhlášku k provedení § 20 odst. 7 a § 27 odst. 7.

19. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad podle § 57 odst. 1 písm. a) stanoví vyhláškou Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

Čl. IV
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

E-shop

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Luboš Jemelka, Tomáš Chudý, Olga Kočová, Dita Komárková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných ... pokračování

Cena: 1 455 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.