Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 656/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 224, ze dne 23. 12. 2004

656

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"b)   peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného, včetně záloh a vyúčtování nákladné péče3),

3)   § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
§ 21a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2004 Sb.".

2. V § 1 se na konci odstavce 5 doplňují věty, které znějí: "Základní fond se snižuje též o odpisy ostatních nedobytných pohledávek, pokud byly zdrojem základního fondu. Pro posouzení nedobytnosti těchto ostatních pohledávek se použije přiměřeně ustanovení § 26c zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.".

3. V § 2 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

"(4) Pokud nenastala povinnost použití rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna nejpozději k rozvahovému dni povinna zajistit, aby rezervní fond byl naplněn do zákonem stanovené výše.18) Takto stanovený objem výše rezervního fondu vyjádřený v korunách českých, po odpočtu hodnoty prostředků vložených do cenných papírů, musí být na samostatném bankovním účtu rezervního fondu zajištěn nejpozději do 31. března následujícího účetního období.


18)   § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.  149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
§ 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č.  149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.".

4. V § 2 odst. 5 větě poslední se slova "zůstatek bankovního účtu provozního fondu" nahrazují slovy "zůstatek provozního fondu".

5. V § 3 odst. 2 písm. c) se slovo "investičního" zrušuje.

6. V § 3 se na konci textu odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále pohledávky za zaměstnaneckými pojišťovnami ve výši podílu nákladů na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".

7. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

"a)   závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění její provozní činnosti, včetně podílu úhrady účetních odpisů a zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejících s prováděním veřejného zdravotního pojištění a úhrady podílu nákladů souvisejících s registrem všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s Informačním centrem zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a s provozem Centra mezistátních úhrad, včetně úhrad poskytnutých formou záloh s následným vyúčtováním,".

8. V § 3 odst. 4 písm. d) se slovo "investičního" zrušuje.

9. V § 3 odst. 4 se písmeno i) zrušuje.Dosavadní písmena j) až l) se označují jako písmena i) až k).

10. V § 3 odst. 4 písm. k) se slovo "investičního" a slova "odpisů a" zrušují.

11. V § 3 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "dále úhrady prostředků vynaložené na vedení registru všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a Informačního centra zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.".

12. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Finanční prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny není možno použít k poskytování finančních příspěvků konkrétním pojištěncům na úhradu nebo částečnou úhradu léčivých přípravků, ani k úhradě akcí preventivního charakteru pro skupiny pojištěnců pořádaných za účelem propagace zdravotní pojišťovny.".Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

13. V § 3 odst. 9 se slovo "investičního" zrušuje.

14. V § 3 odst. 10 se věty první a druhá nahrazují větami "Příděl ze základního fondu do provozního fondu je možno provádět průběžně podle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců podle § 7 odst. 1 a 2 v daném čtvrtletí. Výše těchto přídělů až do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se upřesňuje na základě skutečně dosažených příjmů a počtu pojištěnců k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7.".

15. V § 4 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou "Sociální fond zdravotní pojišťovny se dále snižuje o bankovní poplatky, poštovní poplatky a záporné kursové rozdíly související s jeho činností.".

16. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zůstatek sociálního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu sociálního fondu dosažené ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.".

17. V nadpisu § 5 se slovo "investičního" zrušuje.

18. V § 5 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.

19. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

20. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "investičního" zrušuje.

21. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

22. V nadpisu § 6 se slovo "investičního" zrušuje.

23. V § 6 odst. 1 se slovo "investičního" zrušuje.

24. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

25. V § 6 odst. 2 písm. d), f), g) a i) se slovo "investičního" zrušuje.

26. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "investičního" zrušuje.

27. V § 6 odst. 3 písm. d) a e) se slovo "investičního" zrušuje.

28. V § 6 odst. 4 větách první a druhé se slovo "investičního" zrušuje.

29. V § 7 odst. 2 se slovo "investičního" zrušuje.

30. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "investičního" zrušuje.

31. V § 7 odst. 4 větě druhé se slovo "investičního" zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou článku I bodů 1 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

E-shop

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 825 KčKOUPIT

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

ÚZ č. 1456 - Trestní předpisy 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 dochází k dalším změnám trestního zákoníku (39 změn) a trestního řádu (104 změny); změny nastávají také u zákona o soudnictví ve věcech mládeže), o výkonu trestu, o probační a mediační službě a u některých dalších zákonů. Změněny byly také 2 nařízení vlády a 2 vyhlášky. ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.