Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


652

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Touto vyhláškou nejsou dotčena omezení stanovená v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství pro maloprodej masa lichokopytníků.".

3. V § 2 písmeno c) zní:

"c) masem strojně odděleným - maso mechanicky oddělené od kosti, s výjimkou kostí hlavy, kostí končetin pod zápěstními a zánártními klouby, jakož i ocasních obratlů prasat, které je určeno k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků. Za maso strojně oddělené se však nepovažuje maso mechanicky oddělené od kosti způsobem, při němž nedochází k nadrcení kosti a porušení buněčné struktury masa,".

4. V § 2 písm. e) se slova "určené k tepelné nebo jiné kuchyňské úpravě před spotřebou," zrušují.

5. V § 2 písm. g) se slova "emulze, solená nebo sušená krev, solená nebo sušená krevní plazma, vyčištěné, solené nebo sušené, anebo tepelně ošetřené žaludky a předžaludky, měchýře, střeva a pasty," nahrazují slovy "solená nebo sušená krev, solená nebo sušená krevní plazma, vyčištěné, solené nebo sušené, anebo tepelně ošetřené žaludky a předžaludky, měchýře a střeva,".

6. V § 2 písm. n) se slovo " , biochemický" zrušuje a slovo "postup" se nahrazuje slovem "proces".

7. V § 2 se na konci písmene x) čárka nahrazuje tečkou a vkládá se věta, která zní: "Je-li výrobní podnik, ve kterém se vyrábějí mleté maso nebo masné polotovary, umístěn v bourárně, musí splňovat veterinární podmínky uvedené v části I přílohy č. 3 k této vyhlášce, v případě výroby masných polotovarů veterinární podmínky uvedené v části III přílohy č. 3 k této vyhlášce, a není-li umístěn v prostorech podniku schváleného pro výrobu čerstvého masa, čerstvého drůbežího masa nebo masných výrobků, anebo v prostorech souvisejících, musí splňovat veterinární podmínky uvedené v bodě 2 části I nebo bodě 2 části III přílohy č. 3 k této vyhlášce.".

8. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Masné výrobky, které byly podrobeny přirozené fermentaci a dlouhodobému zrání se považují za výrobky, které byly podrobeny úplnému ošetření.".

9. V § 3 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:

"(4) Samostatnému schválení podléhá také výrobní podnik, který vyrábí některé další výrobky živočišného původu. Pokud však k této výrobě dochází v prostorech sousedících se schválenými jatkami a jsou splněny hygienické požadavky této vyhlášky, rozšíří se schválení jatek i na prostory sloužící k výrobě některých dalších výrobků živočišného původu.

(5) Bourárny uvedené v části V bodě 19 písm. b) přílohy č. 1 k této vyhlášce podléhají schválení také podle zvláštního právního předpisu2).

(6) Zvláštní podmínky pro schvalování podniků, které jsou umístěny ve velkoobchodech, jakož i pro schvalování přebalovacích středisek a označování výrobků z těchto středisek, stanoví právní předpisy Evropských společenství2a).

(7) Schválené podniky, výrobní podniky a přebalovací střediska jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru, a to v souladu s § 16 a 17 a částí X přílohy č. 1 k této vyhlášce, jde-li o výrobu čerstvého masa, v souladu s § 24, 25 a 29 a částí V přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o výrobu mletého masa nebo masných polotovarů, a v souladu s § 35 a 36 a částí IV přílohy č. 7, jde-li o výrobu masných výrobků.


2a)   Rozhodnutí Komise 96/658/ES ze dne 13. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení zařízení, která se nacházejí ve velkoobchodech.
Rozhodnutí Komise 94/837/ES ze dne 16. prosince 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení přebalovacích středisek uvedených ve směrnici Rady 77/99/EHS a pravidla pro obchodování s výrobky z přebalovacích středisek.".

10. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 2b a 2c zní:

"§ 3a

(1) Čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky musí být získány ze zvířat, která

a)   splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy2b),
b)   nepocházejí z hospodářství, podniku, území nebo části území, jež podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy2c) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty, a
c)   nebyla porážena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů a masných výrobků, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z hospodářství, které je infikované některou z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a)   podléhají ošetření podle přílohy č. 9 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b)   byly zřetelně označeny a
c)   byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

2b)   Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
2c)   Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č.  299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

11. V § 4 odst. 1 písm. e) bodě 2 se slova "používaným v těchto případech v Evropské unii" nahrazují slovy "stanoveným pro tyto případy orgány Evropské unie".

12. V § 7 odst. 2 se slova "ve schváleném chladírenském nebo mrazírenském skladu třetí země" nahrazují slovy "v chladírenském nebo mrazírenském skladu třetí země schváleném a uvedeném v seznamu v souladu se zvláštním právním předpisem2d)".Poznámka pod čarou č. 2d zní:


"2d)  § 3 odst. 1 vyhlášky č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.".

13. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Maso, které pochází z podniků uvedených v § 9 a v odstavci 1 a které bylo posouzeno jako poživatelné, musí být v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou označeno razítkem, které nemůže být zaměněno s razítkem označujícím zdravotní nezávadnost masa určeného k obchodování, přičemž nesmí být oválné; toto označení však není nezbytné, jde-li o bourané nebalené maso.".

14. V § 11 písm. a) bodě 2 aa) se slovo "generalizované" zrušuje.

15. V § 12 odst. 2 se za slovo "postupuje" vkládají slova "v souladu s ověřenými, vědecky uznanými metodami, zejména s metodami stanovenými právními předpisy Evropských společenství, a".

16. V § 13 odst. 1 se slova "trávicí metodou" zrušují a za slovy "ošetřeno chladem" se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství.".

17. V § 13 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Maso uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být označeno razítkem, které nemůže být zaměněno s razítkem označujícím zdravotní nezávadnost masa určeného k obchodování, přičemž nesmí být oválné.".

18. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"§ 15

Maso, které bylo podle výsledku prohlídky po poražení posouzeno jako nepoživatelné, musí být zřetelně odlišitelné od masa posouzeného jako poživatelné a podléhá ošetření podle právních předpisů Evropských společenství6a).


6a)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.".

19. V § 16 se za slovo "činit" vkládají slova "v souladu s postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství6b)".Poznámka pod čarou č. 6b zní:


"6b)  Rozhodnutí Komise 2001/471/ES ze dne 8. června 2001, kterým se stanoví pravidla pro pravidelné kontroly všeobecné hygieny, prováděné provozovateli v podnicích podle směrnice 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem a podle směrnice 71/118/EHS o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh.".

20. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanoveno jinak, může být předmětem obchodování pouze čerstvé maso, které splňuje veterinární požadavky uvedené v § 3a a 4 a které - jde-li o maso prasat, ovcí nebo koz - bylo získáno ze zvířat, která nepocházejí z hospodářství, jež podléhají omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu brucelózy prasat, ovcí nebo koz. V tomto případě musí zákaz odesílání čerstvého masa do členských států trvat nejméně 6 týdnů po zjištění posledního výskytu uvedené nákazy.".

21. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

22. V § 18 odst. 3 se za slovo "původu" vkládají slova "způsobem stanoveným právními předpisy Evropských společenství8)".Poznámka pod čarou č. 8 zní:


"8)  Rozhodnutí Rady 95/409/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření vzorků čerstvého hovězího, telecího a vepřového masa určeného pro Finsko a Švédsko.
Rozhodnutí Komise 2003/470/ES ze dne 24. června 2003, kterým se povolují určité alternativní metody mikrobiologického vyšetření masa určeného pro Finsko a Švédsko.".

23. § 20 a 21 se zrušují.

24. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova "trávicí metodou" zrušují a za slovem "chladem" se doplňují slova " , a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství".

25. V § 22 odstavec 3 zní:

"(3) Ustanovení § 18 odst. 3 platí pro mleté maso obdobně. Průvodní obchodní doklad, který provází mleté maso určené pro Finsko nebo Švédsko během přepravy do místa určení, musí obsahovat údaj o tom, zda bylo toto maso podrobeno mikrobiologickému vyšetření vzorků odebraných v podniku původu, zda je určeno ke zpracování a zda pochází z podniku, jenž je podroben programu rovnocennému pracovnímu programu předloženému Komisi Finskem a Švédskem.".

26. V § 23 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo "zmrazené" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9, která zní:


"9)  Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění pozdějších předpisů.".

27. V § 24 odst. 1 se za slovo "činit" vkládají slova "v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

28. V § 25 odst. 2 písm. b) se slovo "čerstvé" zrušuje.

29. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(2) Každý přídavek přídatných látek k mletému masu podle této vyhlášky se uskutečňuje v souladu se zvláštním právním předpisem11).


11)  Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.".

30. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova "trávicí metodou" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova " , a to podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství,".

31. V § 28 odst. 1 písm. a) bodě 2 se za slovo "zmrazené" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 9.

32. V § 28 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova "pro účely obchodování".

33. V § 29 odst. 1 se text "§ 24 a 25" nahrazuje textem "§ 24, 25 a § 26 odst. 2".

34. V § 29 odst. 2 se za slovem "denně" tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova "ostatních masných polotovarů nejméně jednou týdně. Za stejnou skupinu masných polotovarů se považují výrobky získané stejným technologickým postupem, při použití stejných kořenících přípravků a dalších přídatných látek, vyrobené nejvýše v průběhu jedné pracovní směny.".

35. V § 29 odstavec 3 zní:

"(3) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit výrobnímu podniku, který se zřetelem na strukturu, organizaci a průběh výrobních procesů a na skladovací kapacitu neuplatňuje průmyslový způsob výroby a který vyrábí masné polotovary, zmírnění požadavků vyplývajících

a)   z části I bodu 2 písm. a) přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud jde o vodovodní baterie, z části I bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce, pokud jde o nahrazení šaten uzamykatelnými skříňkami, z části I přílohy č. 3 k této vyhlášce a z části I přílohy č. 7 k této vyhlášce,
b)   z části I bodu 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce, pokud jde o místnosti, v nichž jsou skladovány suroviny a hotové výrobky. V tomto případě však musí výrobní podnik mít přinejmenším místnost nebo bezpečné místo ke skladování surovin a místnost nebo bezpečné místo, podle potřeby chlazené, ke skladování hotových výrobků, pokud se v tomto výrobním podniku suroviny a hotové výrobky skladují.".

36. V § 30 odst. 1 písm. f) se za slovo "obalu" vkládají slova "s tím, že tištění a přetiskování etiket a značek podléhá souhlasu úředního veterinárního lékaře".

37. V § 30 odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova "které se neoznačuje razítkem oválného tvaru (§ 13 až 15)" nahrazují slovy "které je uvedeno v § 13 a 14".

38. V § 30 odst. 2 se slova "jsou proto opatřeny označením zdravotní nezávadnosti" nahrazují slovy "jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti uvedeným v části VI přílohy č. 7 k této vyhlášce".

39. V § 33 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Do doby skončení platnosti výjimek stanovených zvláštním právním předpisem2) mohou být prostory, zařízení a nářadí používané pro přípravu masných výrobků z masa nebo s masem opatřeným označením zdravotní nezávadnosti používány pro přípravu masných výrobků z masa nebo s masem, které není opatřeno tímto označením, po schválení krajské veterinární správy a za předpokladu, že jsou přijata veškerá opatření bránící záměně výrobků připravených z masa s uvedeným označením a z masa bez tohoto označení.".

40. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud jsou jiné hotové pokrmy, než jsou hotové masné pokrmy uvedené v odstavci 3, vyrobeny ve výrobním podniku, ve kterém se vyrábějí masné výrobky, některé další výrobky živočišného původu a hotové masné pokrmy, musí splňovat hygienické požadavky uvedené v části IX přílohy č. 7 k této vyhlášce a musí být kontrolovány v souladu s § 35.".

41. V § 37 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"b) bylo dovezeno ze třetí země v souladu s touto vyhláškou a se zvláštním právním předpisem12).

12) Vyhláška č. 383/2003 Sb.".

42. V § 39 odstavec 3 zní:

"(3) V osvědčení zdravotní nezávadnosti musí být v rubrice označující druh výrobků uvedeno, že výrobky byly ošetřeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a), anebo s čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 80/215/ /EHS.".

43. V § 42 se na konci písmene a) doplňují slova " , a to úvodní kontrola a pomoc při čistě praktických úkonech".

44. V § 42 se čárka za písmenem d) nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

45. V § 43 odst. 2 se za slovo "zařízeních" vkládají slova " , včetně těch, kterým bylo pozastaveno schválení k obchodování,".

46. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:

"§ 43a

Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona požádat Komisi o

a)   poskytnutí výjimek z části II bodu 14 písm. c) (bb, cc a dd), z části VIII bodu 42 písm. b) a z části IX bodu 46 písm. d) přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b)   stanovení požadavků na masné výrobky, které mohou být uvedeny v České republice do oběhu, ale na jejichž složení a vzhled by v některých členských státech mohlo být pohlíženo různým způsobem.".

47. V příloze č. 1 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1983".

48. V příloze č. 1 části I bodě 2 písmeno b) zní:

"b)  zařízení pro dezinfekci pracovních nástrojů s vodou o teplotě nejméně 82 °C;".

49. V příloze č. 1 části V bodě 19 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "která je povolena v souladu s vyhláškou č. 201/2003 Sb.".

50. V příloze č. 1 části VI bodě 28 písm. c) se za slova "v bodě 27" vkládají slova "písm. a) a b)".

51. V příloze č. 1 části VII bodě 32 se za slova "k prohlídce" vkládají slova "a k provedení kontrol stanovených ve vyhlášce č. 291/2003 Sb.".

52. V příloze č. 1 části VII bodě 38 se číslice "IX" nahrazuje číslicí "XI".

53. V příloze č. 1 části VIII bodě 41 oddílu D písm. a) se slova "lze-li zaručit" nahrazují slovy "je-li krajská veterinární správa schopna zaručit".

54. V příloze č. 1 části VIII bodě 42 písm. c) se slova "s metodami uplatňovanými v Evropské unii" nahrazují slovy "s metodickým návodem Státní veterinární správy vydaným v souladu s právními předpisy Evropských společenství".

55. V příloze č. 1 části VIII bodě 42 se za slovo "člověka" vkládají slova "uvedenou v § 13 odst. 1".

56. V příloze č. 1 části XI bodě 55 se slova "To neplatí" nahrazují slovy "Označení nemusí být zničeno".

57. V příloze č. 1 části XI bodě 58 se na konci doplňují slova "(vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin)".

58. V příloze č. 1 části XIV bodě 66 se slova "tyto díly" nahrazují slovy "díly uvedené v části XI bodě 53".

59. V příloze č. 1 části XV bodě 74 se za slovo "přepravu" vkládají slova "v souladu s bodem 70 písm. c)".

60. V příloze č. 2 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. červencem 1991".

61. V příloze č. 2 části I bodě 2 písmeno b) zní:

"b)  na místě nebo v sousední místnosti zařízení pro dezinfekci pracovních nástrojů s vodou o teplotě nejméně 82 °C;".

62. V příloze č. 6 části I bodě 3 druhá odrážka se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1983".

63. V příloze č. 6 části II bodě 3 se slova "masnými výrobky" nahrazují slovy "výrobky, na které se vztahuje tato vyhláška".

64. V příloze č. 7 části III bodě 3 se slova "anebo maso podle vyhlášky o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře," zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova "(vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře)".

65. V příloze č. 7 části V bodě 4 se slovo "mj." nahrazuje slovy "mimo požadavků stanovených zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,".

66. V příloze č. 7 části VIII oddílu C větě první se za slovo "může" vkládají slova "v souladu se seznamem látek stanoveným orgány Evropské unie".

67. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 202/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.