Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


651

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství." a slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 2 písmeno c) zní:

"c)   masem strojně odděleným - maso mechanicky oddělené od kosti, s výjimkou kostí ze zmrazeného masa, kostí hlavy drůbeže a králíků, kostí končetin pod zápěstními a zánártními klouby králíků, běháků drůbeže a ocasních obratlů králíků, jakož i kůže z krku drůbeže, které je určeno k výrobě tepelně opracovaných masných výrobků. Za maso strojně oddělené se však nepovažuje maso mechanicky oddělené od kosti způsobem, při němž nedochází k nadrcení kosti a porušení buněčné struktury masa,".

3. V § 2 písm. r) se slova "nebo sběrné a prohlížecí místo (sběrné středisko)" zrušují.

4. V § 2 se za písmeno u) vkládá nové písmeno v), které zní:

"v)   sběrným místem - jakékoli místo, na kterém se ulovená volně žijící zvěř uchovává v souladu s hygienickými požadavky stanovenými touto vyhláškou před přepravou do podniku na zpracování zvěřiny,".

Dosavadní písmeno v) se označuje jako písmeno x).

5. V § 3 odst. 2 se za slova "právní předpis" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3.

6. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3a znějí:

"(4) Zvláštní podmínky pro schvalování podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, které jsou umístěny ve velkoobchodech, jakož i pro schvalování přebalovacích středisek a označování výrobků z těchto středisek, stanoví právní předpisy Evropských společenství3a).

(5) Schválené podniky, přebalovací střediska, podniky na zpracování zvěřiny a sběrná a prohlížecí místa jsou jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru kontrolovány, a to v souladu s § 13 a 14 a částí XI přílohy č. 1 k této vyhlášce, jde-li o čerstvé drůbeží maso, v souladu s § 20, jde-li o králičí maso a maso zvěře ve farmovém chovu, a v souladu s § 30 a částí VI přílohy č. 4 k této vyhlášce, jde-li o zvěřinu.


3a)   Rozhodnutí Komise 96/658/ES ze dne 13. listopadu 1996, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení zařízení, která se nacházejí ve velkoobchodech.
Rozhodnutí Komise 94/837/ES ze dne 16. prosince 1994, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro schválení přebalovacích středisek uvedených ve směrnici Rady 77/99/EHS a pravidla pro obchodování s výrobky z přebalovacích středisek.".

7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 3b a 3c zní:

"§ 3a

(1) Čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina musí být získány ze zvířat, která

a)   splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy3b),
b)   nepocházejí z hospodářství, podniku, podniku na zpracování zvěřiny, území nebo části území, jež podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy3c) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty, a
c)   jde-li o drůbeží maso, králičí maso nebo maso zvěře ve farmovém chovu, nebyla porážena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu a zvěřiny, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z hospodářství, které je infikované některou z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a)   podléhají ošetření podle přílohy č. 5 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b)   byly zřetelně označeny,
c)   byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

3b)   Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
3c)   Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č.  299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

8. V § 4 odst. 1 písm. i) bodě 2 se slova "používaným v těchto případech v Evropské unii" nahrazují slovy "stanoveným pro tyto případy orgány Evropské unie".

9. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Osvědčení zdravotní nezávadnosti, které provází čerstvé drůbeží maso určené pro Finsko nebo Švédsko, musí obsahovat údaj o tom, zda bylo provedeno mikrobiologické vyšetření tohoto masa na Salmonellu spp., anebo zda toto maso pochází z podniku, jenž je podroben programu rovnocennému pracovnímu programu předloženému Finskem a Švédskem Evropské komisi (dále jen "Komise").".

10. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "v souladu se zvláštními právními předpisy, jež upravují veterinární podmínky dovozu a tranzitu zvířat a živočišných produktů z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí," nahrazují slovy "v souladu se zvláštním právním předpisem3d).".Poznámka pod čarou č. 3d zní:


"3d)  Vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.".

11. V § 5 odst. 2 se za slova "právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3.

12. V § 6 písm. b) se slova "podle zvláštního právního předpisu, jenž upravuje veterinární podmínky dovozu a tranzitu zvířat a živočišných produktů z třetích zemí a jejich vývozu do těchto zemí" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu3d)".

13. V § 10 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"(3) Ošetření čerstvého drůbežího masa ionizujícím zářením nebo ultrafialovými paprsky se řídí zvláštním právním předpisem5). Čerstvé drůbeží maso ošetřené ionizujícím zářením nebo ultrafialovými paprsky nelze odesílat na území členského státu, jehož právní předpisy takové ošetření tohoto masa zakazují a jenž o tom informoval Komisi a členské státy.


5)   Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu.".

14. V 11 odst. 1 písm. d) bodě 2 se za slovo "jatkách" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 5a, která zní:


"5a)   § 59 odst. 1 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".

15. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit schválené porcovně, která není součástí schváleného podniku a nevyrábí více než 3 tuny drůbežího masa týdně, zmírnění požadavků na uspořádání a vybavení vyplývajících z přílohy č. 2 k této vyhlášce pod podmínkou dodržování teplot uvedených v části VIII (bodě 49) přílohy č. 1 k této vyhlášce.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

16. V § 11 odstavce 3 až 5 znějí:

"(3) Ustanovení částí VIII a X a části XI (bodu 64) přílohy č. 1 k této vyhlášce se nevztahují na porcování a skladování masa v podniku uvedeném v odstavci 2.

(4) Maso z podniků uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být

a)   určeno jen pro tuzemský trh k přímému prodeji maloobchodníkům nebo spotřebitelům buď v čerstvém stavu, anebo po zpracování, ale bez předchozího balení,
b)   přepravováno z podniku až k příjemci v odpovídajících hygienických podmínkách.

(5) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit chladírně nebo mrazírně o kapacitě do 3,5 t, ve které se skladuje jen balené maso, zmírnění požadavků na uspořádání a vybavení uvedených v části I přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

17. V § 13 odst. 1 se za slovo "činit" vkládají slova "v souladu s postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství5b)".Poznámka pod čarou č. 5b zní:


"5b)  Rozhodnutí Komise 2001/471/ES ze dne 8. června 2001, kterým se stanoví pravidla pro pravidelné kontroly všeobecné hygieny, prováděné provozovateli v podnicích podle směrnice 64/433/EHS o hygienických podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem a podle směrnice 71/118/EHS o hygienických problémech ovlivňujících produkci a uvádění čerstvého drůbežího masa na trh.".

18. V § 15 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanoveno jinak, může být předmětem obchodování pouze čerstvé drůbeží maso, které splňuje veterinární požadavky uvedené v § 3a a 4 a které bylo získáno z drůbeže, která

a)   byla držena na území členských států od vylíhnutí nebo byla dovezena ze třetí země v souladu se zvláštním právním předpisem3d),
b)   nepřišla během přepravy na jatky do styku s drůbeží nemocnou aviární influenzou nebo newcastleskou chorobou; přeprava drůbeže na jatky nesmí procházet ochranným pásmem a pásmem dozoru, která byla vymezena pro aviární influenzu nebo newcastleskou chorobu, pokud se přeprava přes tuto oblast neuskutečňuje po hlavních silničních nebo železničních tazích7).".

19. V § 15 odst. 3 se za slovo "původu" vkládají slova "způsobem stanoveným právními předpisy Evropských společenství7a)".Poznámka pod čarou č. 7a zní:


"7a)  Rozhodnutí Rady 95/411/ES ze dne 22. června 1995, kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření na salmonely u vzorků odebraných z čerstvého drůbežího masa určeného pro Finsko a Švédsko.
Rozhodnutí Komise 2003/470/ES ze dne 24. června 2003, kterým se povolují určité alternativní metody mikrobiologického vyšetření masa určeného pro Finsko a Švédsko.".

20. V § 16 odst. 2 se za slovo "předpisem" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 7b, která zní:


"7b)  § 38 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 202/2003 Sb.".

21. V § 16 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova "v pásmu dozoru stanoveném podle zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "v pásmu dozoru, nikoli však v ochranném pásmu, stanovených podle zvláštního právního předpisu7c)".Poznámka pod čarou č. 7c zní:


"7c)  § 79 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.".

22. V § 17 písmeno a) zní:

"a) získáno ve schváleném podniku splňujícím podmínky části I přílohy č. 1 k této vyhlášce ze zvířat, která byla podrobena prohlídce před poražením podle části I přílohy č. 3 k této vyhlášce, provedené úředním veterinárním lékařem nebo veterinárním asistentem, a na základě této prohlídky posouzena jako vhodná k poražení,".

 23. V § 21 odst. 2 se slova "černé zvěře" nahrazují slovy "prasete divokého" a slova "trávicí metodou nebo trichinoskopickým vyšetřením s pozorováním několika vzorků od každého zvířete, odebraných přinejmenším ze žvýkacích svalů, svaloviny bránice, svalů předloktí, mezižeberních svalů a svaloviny jazyka, pod mikroskopem." se nahrazují slovy "podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství.".

24. V § 21 odst. 3 se na konci písmene e) doplňu-jí slova "za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8a),".Poznámka pod čarou č. 8a zní:


"8a)  Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.".

25. V § 21 se odstavec 4 zrušuje.

26. V § 24 písmeno a) zní:

"a) splňuje požadavky stanovené v § 3a a 17,".

 27. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Strojně oddělené maso zvěře ve farmovém chovu může být předmětem obchodování pouze za podmínky, že bylo předem v podniku původu nebo v jiném podniku schváleném pro výrobu masných výrobků podrobeno tepelnému ošetření v souladu se zvláštním právním předpisem3).".

28. V § 26 odst. 1 písm. a) bodě 1 bb) se za slova "právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3.

29. V § 26 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

"2.  ihned po ulovení ošetřena podle části III přílohy č. 4 k této vyhlášce a nejpozději do 12 hodin přepravena do podniku na zpracování zvěřiny uvedeného v písmenu b) bodě 1, anebo do sběrného a prohlížecího místa, popřípadě do sběrného místa, kde musí být zchlazena na teploty uvedené v části III přílohy č. 4 k této vyhlášce a odkud musí být přepravena do podniku na zpracování zvěřiny uvedeného v písmenu b) bodě 1 do 12 hodin nebo - jde-li o vzdálenou oblast a dovolují-li to klimatické podmínky - ve lhůtě stanovené krajskou veterinární správou v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona tak, aby příslušný úřední veterinární lékař mohl provést prohlídku po ulovení za vyhovujících podmínek,".

30. V § 26 odst. 1 písm. b) bodě 2 se za slova "právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3.

31. V § 26 odst. 2 se slova "černé volně žijící zvěře" nahrazují slovy "prasete divokého" a slova "trávicí metodou nebo trichinoskopickým vyšetřením s pozorováním několika vzorků od každého zvířete, odebraných přinejmenším ze žvýkacích svalů, svaloviny bránice, svalů předloktí, mezižeberních svalů a svaloviny jazyka, pod mikroskopem." se nahrazují slovy "podle metodického návodu Státní veterinární správy vydaného v souladu s právními předpisy Evropských společenství.".

32. V § 28 odst. 1 písm. b) se za slova "právního předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3.

33. V § 28 odst. 1 písm. f) se za slova "druhu zvěře" vkládají slova " , a to bez dotčení zvláštního právního předpisu, který upravuje označování potravin10)".Poznámka pod čarou č. 10 zní:


"10)  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

34. V § 29 se za slovo "předpisu" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 11, která zní:


"11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě.".

35. V § 31 odst. 1 se slova "Do členských států mohou být odesílána pouze" nahrazují slovy "Předmětem obchodování mohou být pouze".

36. V § 31 odst. 1 písm. c) bodě 2 se za slovo "sběrném" vkládají slova "a prohlížecím".

37. V § 31 odst. 3 se slova "odesílána do členských států" nahrazují slovy "předmětem obchodování nebo dovozu ze třetích zemí".

38. V příloze č. 1 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1994".

39. V příloze č. 1 části VI bodě 28 se za slova "na přepravu drůbeže" vkládají slova "stanovených právními předpisy na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě)".

40. V příloze č. 1 části VIII bodě 50 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "vyšetření se zaměřuje na rezidua uvedená ve vyhlášce č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.".

41. V příloze č. 1 části XII bodě 68 písm. a) (pátá odrážka) se slova "uveden příjemce a předpokládané použití zásilky" nahrazují slovy "uvedena adresa příjemce a předpokládané použití zásilky (porcování/ošetření teplem)".

42. V příloze č. 1 části XII bodě 68 písm. b) (pátá odrážka) se slova "uveden příjemce a předpokládané použití zásilky" nahrazují slovy "uvedena adresa příjemce a předpokládané použití zásilky (porcování/ošetření teplem)".

43. V příloze č. 1 části XII bodě 68 písm. c) (pátá odrážka) se slova "uveden příjemce a předpokládané použití zásilky" nahrazují slovy "uvedena adresa příjemce a předpokládané použití zásilky (porcování/ošetření teplem)".

44. V příloze č. 2 části I bodě 1 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 1. lednem 1994".

45. V příloze č. 4 části I bodě 2 písm. b) se slova "před 1. lednem 1988, popřípadě podniku, v němž jejich použití souvisí s výrobou výrobků opatřených označením původu nebo zeměpisným označením podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele)" nahrazují slovy "před 14. září 1992".

46. V příloze č. 4 části V bodě 1 se slova "do podniku nebo sběrného místa" nahrazují slovy "do podniku na zpracování zvěřiny, popřípadě do sběrného a prohlížecího místa".

47. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2003 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Barbora Vráblová, klára Dvořáková, Lenka Švarcová - Wolters Kluwer, a. s.

Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.