Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 642/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 218, ze dne 22. 12. 2004

642

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2004,

kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 4 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., (dále jen "zákon o občanských průkazech") a § 5 odst. 3 písm. a) a § 20 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., (dále jen "zákon o cestovních dokladech"):

ČÁST PRVNĺ
Občanské průkazy

§ 1
Vzor občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 1.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části občanského průkazu.

(3) Údaje uvedené v § 3 odst. 3 a 4 zákona o občanských průkazech se u vzoru podle přílohy č. 1 zapisují na zadní stranu občanského průkazu.

§ 2
Vzor občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 2.

§ 3
Vyznačená část občanského průkazu

(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, se rozumějí oba jeho horní rohy barevně označené na zadní straně písmeny A a B.

(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená písmenem A.

(3) Při změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2, se oddělí část označená písmenem B.

§ 4
Vzory potvrzení a vzor žádosti

(1) Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 3.

(2) Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu je uveden v příloze č. 4.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 5.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 6.

§ 5
Požadavky na technické provedení fotografie
pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 7, obrázek č. 1.

(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 7, obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění je uvedena v příloze č. 7, obrázek č. 3.

(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie.

ČÁST DRUHÁ
Cestovní doklady

§ 6
Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji

(1) Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 8.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části druhé strany cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8, na níž jsou zapsány údaje uvedené v § 6 odst. 2 písm. a) a b) zákona o cestovních dokladech.

(3) Na stranu 4 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 se zapisují údaje uvedené v § 7 zákona o cestovních dokladech.

(4) Na straně 6 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 je uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském a ruském.

§ 7
Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů

(1) Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 9.

(2) Na zadní vnitřní stranu desek cestovního pasu uvedeného v příloze č. 9 se za příjmení jeho držitele zapisují údaje uvedené v § 7 písm. b) zákona o cestovních dokladech.

(3) Na stranu 31 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 9 se zapisují údaje uvedené v § 7 písm. a) zákona o cestovních dokladech.

§ 8

Cestovní pasy uvedené v § 6 a v § 7 jsou cestovní doklady typu knížka a obsahují 32 stran.

§ 9
Vzor cestovního průkazu

(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 10.

(2) Cestovní průkaz uvedený v příloze č. 10 je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 8 stran.

(3) Na zadní vnitřní stranu desek cestovního průkazu uvedeného v příloze č. 10 se za příjmení jeho držitele zapisují údaje uvedené v § 7 písm. b) zákona o cestovních dokladech.

(4) Údaje uvedené v § 7 písm. a) zákona o cestovních dokladech se zapisují do úředních záznamů na straně 8.

§ 10
Vzory jiného cestovního dokladu
vydávaného na základě mezinárodní smlouvy

Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 11
Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 12.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 13.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 14.

(4) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv (cestovní příloha a průkaz) jsou uvedeny v příloze č. 15.

(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu je uveden v příloze č. 16.

§ 12
Požadavky na technické provedení fotografie
přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Pro požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu platí ustanovení § 5 obdobně.

ČÁST TŘETĺ
Přechodná, zrušovací
a závěrečná ustanovení

§ 13
Přechodné ustanovení

(1) Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, žádosti o vydání občanského průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv a žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do cestovního dokladu vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2006.

(2) Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a cestovní průkazy podle vzorů uvedených v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2006.

(3) Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji podle vzoru uvedeného v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 30. dubna 2005.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušují se: 

1.  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. 
2.  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. 
3.  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 543/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.
2)   Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

E-shop

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.