Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


640

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):

Čl. I

Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., se mění takto:

1. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"§ 12

Cena stavby, která je kulturní památkou3), se zjistí podle § 3 až 11, § 16 a 17.


3)   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.".

2. V § 13 odst. 1 se slova "nedokončeného bytu" nahrazují slovy "rozestavěného bytu".

3. V § 28 odst. 3 se slova "6 a 9" nahrazují slovy 0"7 a 10".

4. V § 28 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova "totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,".

5. V § 28 odst. 3 písm. b) se slova "s tím, že je-li zvláštním právním předpisem14) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, násobí se cena části pozemku nad přípustnou zastavěnost koeficientem 0,40" zrušují.

6. V § 28 odst. 4 se zrušují čárka za slovem "skládky" a slovo "hřiště" a číslo "10" se nahrazuje číslem "11".

7. V § 28 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(5) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o využití území15) pro sportoviště a rekreační plochy15a) nebo pozemku takto již užívaného, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50, nejvýše však 75 Kč. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 tabulky č. 1 a koeficienty K?i z přílohy č. 35 a K?p z přílohy č. 36.


15a)   Tabulka č. 2 kód 20 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č.  179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.".Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 6 až 15.

8. V § 28 odst. 7 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

9. V § 28 odst. 8 se za slova "pozemkem oceněným podle" vkládají slova "cenové mapy stavebních pozemků nebo podle" a číslice "5" se nahrazuje číslicí "6".

10. V § 28 odst. 9 se číslice "9" nahrazuje číslem "10".

11. V § 28 odst. 10 větě první se zrušuje slovo "(veřejná)" a ve větě druhé se zrušují středník a slova "cena činí nejméně 50 Kč/m2".

12. V 28 odst. 12 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

13. V § 28 odst. 14 se číslice "5, 6, 1, 3, 4, 10, 9, 7" nahrazují číslicemi "6, 7, 1, 3, 4, 5, 11, 10, 8".

14. V § 28 odst. 15 se číslo "12" nahrazuje číslem "13".

15. V § 31 odst. 1 se slova "1, 2, 5 a 9" nahrazují slovy "1, 2, 5, 6 a 10" a věta druhá se zrušuje.

16. V § 31 odstavec 2 zní:

"(2) Cenou za m2 zahrady nebo ostatní plochy, které sousedí se stavbou a stavebními pozemky vedenými v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo s pozemkem k tomuto účelu již užívaným, oceněnými podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6, jsou-li společně užívány vlastníkem nebo uživatelem sousedícího stavebního pozemku a nejde-li o zahradu nebo ostatní plochu ve vlastnictví vlastníka sousedícího stavebního pozemku, je cena stanovená podle § 28 odst. 1, 2 nebo 6 násobená koeficientem 0,40.".

17. V § 31 odst. 6 se slova "podle odstavců 4 a 5" nahrazují slovy "podle odstavců 1, 2, 4 a 5.".

18. V § 47 se na konci odstavce 1 doplňují slova "s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší K?p ze sloupce 13.".

19. V § 47 se na konci odstavce 6 doplňují slova "s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije K?p ze sloupce 13".

20. V § 47 odst. 7 se ve větě první za slova "pozemek oceněný podle" doplňují slova "§ 28 odst. 5" a slova "15 %" se nahrazují slovy "20 %".

21. V § 48 se za slova "zjištěná cena" vkládají čárka a slova "kromě ceny stavebních pozemků zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků,".

22. V příloze č. 1 bodě 3 odst. 3 větě druhé se slovo "budovy" nahrazuje slovem "stavby".

23. V příloze č. 1 bodě 6 odst. 2 větě první se slovo "za" nahrazuje slovem "v" a ve větě druhé se slova "za běžný metr" nahrazují slovy "v metrech".

24. V příloze č. 2 za položkou "46.21.15.3..1 Z skladování a úprava zemědělských produktů 2 115,-" se v řádku označeném "J" částka "8 020,-" ze sloupce 4 přesouvá do sloupce 5 a v řádku označeném "K" se částka "9 630,-" ze sloupce 4 přesouvá do sloupce 5.

25. V příloze č. 5 v položce č. 11 "Vodovody trubní" věta pod tabulkou zní: "Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.".

26. V příloze č. 5 v položce č. 12 "Kanalizace trubní" věta pod tabulkou zní: "Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.".

27. V příloze č. 11 se ve všech položkách jednotka "bm" nahrazuje jednotkou "m".

28. V příloze č. 11 v položce č. 2.5 se ve sloupci "Popis" slovo "technologie" nahrazuje slovy "technologického vybavení".

29. V příloze č. 12 v položce č. 1 se ve sloupci "měrná jednotka" nahrazuje jednotka "bm" jednotkou "m".

30. V příloze č. 13 v tabulce č. 1 položce č. 2 se slova "lázeňská místa typu A" nahrazují slovy "katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 2".

31. V příloze č. 13 v tabulce č. 1 položce č. 3 se slova "ostatní lázeňská místa typu B" nahrazují slovy "katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2".

32. V příloze č. 13 v tabulce č. 2 pořadové číslo 5 ve sloupci "typ lázeň. místa" se písmeno "B" nahrazuje písmenem "A".

33. V příloze č. 16 tabulka č. 1 zní:

34. V příloze č. 17 tabulka č. 1 zní:

35. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 5 sloupec V. zní: "Železnice, autobus, místní doprava vč. podzemní dráhy do 500 m".

36. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 10 se ve sloupci "popis" na konci textu doplňují slova "případně v části obce".

37. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 17 se ve sloupci III. na konci textu doplňují slova "(zahuštění bývalé sídlištní zástavby, centra měst)" ve sloupci IV. se na konci textu doplňují slova "(běžná zástavba)" a ve sloupci V. se na konci textu doplňují slova "(nízká zástavba byt. domy v zeleni)".

38. V příloze č. 17 v tabulce č. 3 znaku č. 19 se ve sloupci I. na konci textu doplňují slova "nebo jen k S", ve sloupci II. se na konci textu doplňují slova "nebo jen k V" a ve sloupci IV. se na konci textu doplňují slova "nebo jen k Z".

39. V příloze č. 17a tabulky č. 1a, 1b, 1c, 1d znějí:

40. V příloze č. 17a v tabulce č. 3 znaku č. 2 se ve sloupci II. slovo "ani" nahrazuje slovem "nebo".

41. V příloze č. 17a v tabulce č. 3 znaku č. 8 se ve sloupci IV. na konci textu doplňují slova "(jejich vhodné umístění a složení)" a ve sloupci V. se na konci textu doplňují slova "(vytvořené klidové zóny a zákoutí)".

42. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 se za položku 13.4 vkládá nová položka č. 13.5, která zní:

"13.5 sportoviště a rekreační plocha
- velmi dobré přírodní podmínky (kvalita terénu pro konkrétní účel užití) až do 40
- velmi dobré klimatické podmínky zejména s ohledem na sezonní provoz až do 30
- kvalita poskytovaných služeb souvisejících s využitím pozemku až do 30
- vhodná dostupnost (příjezd, přístup) až do 40
- kvalitní servis sportovních potřeb (opravny, půjčovny apod.) až do 20
- bezpečnost provozu až do 40

43. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 položce č. 14 se na konci doplňují slova "sportoviště a rekreační plocha".

44. V příloze č. 18 v tabulce č. 1 položka č. 16 zní:

"16 Pozemek určený pro sportoviště nebo takto již užívaný vzhledem k jeho významu z hlediska mezinárodního a celostátního využití až do 100".

45. V příloze č. 18 do textu pod tabulkou č. 1 ve větě druhé se za číslo "13" vkládá čárka a text "a 14" se nahrazuje textem "14 a 16".

46. V příloze č. 18 v názvu tabulky č. 2 se číslice "5" nahrazuje číslicí "6".

47. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 v položce č. 8 text ve sloupci "Důvod snížení ceny pozemku" zní: "Zastavěného i příslušejícího k rekreační nebo zahrádkářské chatě v osadě, kromě chatových nebo zahrádkářských osad".

48. V příloze č. 18 v tabulce č. 2 se položka č. 10 zrušuje.

49. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

50. Příloha č. 36 zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, 2. vydání

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové. Teorie oceňování vychází z principů a definic, které jsou zakotveny v evropských oceňovacích normách a další normotvorné dokumentaci a jsou použitelné ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Oceňování nemovitosti v praxi, 2. vydání

Petr Ort, Olga ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, jako je oceňování pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, oceňování v oblasti ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.