Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


639

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 18 odst. 5, § 21 odst. 7 písm. a) a § 22 odst. 2 písm. b) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  poživatelné po zvláštní úpravě nebo dalším zpracování (dále jen "poživatelné po úpravě"), nesplňují-li některý z požadavků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž nákazové důvody nebo změny smyslových vlastností nezpůsobují jejich nepoživatelnost,".

2. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova "krajské veterinární správy" vkládají slova "a na území hlavního města Prahy Městské veterinární správy v Praze (dále jen "krajská veterinární správa")".

3. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Potraviny živočišného původu uvedené v odstavci 2 písm. b) se upravují zpracováním do

a)   tepelně opracovaných výrobků postupem, který zaručuje, aby ve všech částech bylo dosaženo účinku odpovídajícího působení teploty alespoň 70 °C po dobu nejméně 10 minut,
b)   konzerv postupem, který zaručuje, aby bylo dosaženo účinku odpovídajícího působení teploty alespoň 121 °C po dobu nejméně 10 minut.".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Krajská veterinární správa může rozhodnout podle § 49 odst. 1 písm. m) zákona o jiném postupu, než je ten, který je uveden v odstavci 3 a který zaručuje zdravotní nezávadnost konečného výrobku.".

5. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"b)  živočišné produkty, které byly převzaty při přejímce zboží a vykazují výrobní (technologickou) vadu, smyslově nezjistitelnou při přejímce zboží bez porušení celistvosti výrobku, pokud byly až do vrácení uchovávány za veterinárních podmínek, stanovených pro živočišné produkty toho druhu. Tyto produkty mohou být výrobním podnikem (dodavatelem) převzaty zpět pouze za předpokladu, že bude zajištěna jejich řádná vstupní zpětná přejímka a za předpokladu zachování sledovatelnosti4a) těchto produktů; o jejich dalším využití nebo neškodném odstranění rozhodne úřední veterinární lékař.

"4a)   Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.".

6. § 21 se včetně nadpisu zrušuje.

7. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 40 se odstavce 2 až 5 zrušují.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2.

9. V § 43 odst. 2 písm. d) se slova "vyšší než mínus 0,515 °C" nahrazují slovy "vyšší než mínus 0,520 °C".

10. Nadpis hlavy V zní: "POSUZOVÁNĺ, OZNAČOVÁNĺ A UVOLŇOVÁNĺ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ DO OBĚHU".

11. V § 53 odst. 2 se slova "do téhož výrobku" nahrazují slovy "do výrobků".

12. Nad § 54 se vkládá společný nadpis, který zní: "

Označování masa a orgánů jatečných zvířat".

13. V § 54 písm. b) body 1 a 2 znějí:

"1. výrobní, se označují otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm, překrytým dvěma rovnoběžnými čarami, které tento kruh vodorovně protínají, jsou od sebe vzdálené nejméně 1 cm a umístěny tak, aby text v razítku zůstal čitelný,

2. určené do konzerv, se označují otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm, s dvěma rovnými čarami křížícími se pod pravým úhlem a ležícími na tomto razítku tak, že jejich průsečík je uprostřed a údaje jsou čitelné,".

14. V § 55 odstavec 4 zní:

"(4) Označení masa a orgánů jatečných zvířat, posouzených jako nepoživatelné, se provádí u částí masa a orgánů obarvením, u celých těl, půlek a čtvrtí hlubokými řezy do tkání a otisk razítka musí být na všech částech masa a orgánech jatečných zvířat.".

15. Nad § 57 se vkládá společný nadpis, který zní: "Označování surovin a potravin živočišného původu pocházejících z podniků se stanoveným přechodným obdobím, které byly posouzeny jako poživatelné".

16. V § 57 se nadpis zrušuje.

17. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "pravidelného šestiúhelníkového tvaru o délce stran 23 mm, u drůbeže a králíků 12 mm" nahrazují slovy "čtvercového tvaru o délce strany 4 cm, u drůbeže a králíků o délce strany 2 cm".

18. V § 57 odst. 1 písm. b) body 1 a 2 znějí:

"1. výrobní, se označují otiskem razítka čtvercového tvaru o délce strany 4 cm s dvěma rovnoběžnými čarami, které tento čtverec vodorovně protínají a jsou od sebe vzdálené nejméně 1 cm a umístěny tak, aby text v razítku zůstal čitelný,

2. určené do konzerv, se označují razítkem čtvercového tvaru o délce strany 4 cm, u drůbeže a králíků o délce strany 2 cm, s dvěma rovnými čarami křížícími se pod pravým úhlem a ležícími diagonálně na razítku tak, že jejich průsečík je uprostřed a údaje jsou čitelné.".

19. V § 57 odst. 2 se slova "pravidelného šestiúhelníku" nahrazují slovy "čtverce o délce strany 4 cm".

20. V § 57 odst. 3 se slova "pravidelného šestiúhelníkového tvaru" nahrazují slovy "čtvercového tvaru" a slova "místo zpracování (územně správní jednotka)" nahrazují slovy "PRO ČR".

21. Nad § 58 se vkládá společný nadpis, který zní: "Označování živočišných produktů určených ke krmení zvířat".

22. § 58 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

"§ 58

(1) Živočišné produkty, které byly posouzeny a určeny ke krmení zvířat10a), se označují otiskem razítka obdélníkového tvaru o rozměrech 4 cm x 10 cm, v případě drůbeže a králíků o rozměrech 2 cm x 5 cm, v jehož horní části se uvádí označení CZ a veterinární schvalovací číslo a za mezerou kód územně správní jednotky. Výška těchto písmen a číslic je 1 cm, v případě drůbeže a králíků 0,6 cm. V dolní části je uvedeno slovo KRMIVO o velikosti písmen 1,5 cm, v případě drůbeže a králíků o velikosti 0,6 cm.

(2) Označení živočišných produktů uvedených v odstavci 1, určených pro schválené a registrované výrobce krmiv, se provádí u částí masa a orgánů označením s etiketou s otiskem razítka podle odstavce 1 na každém přepravním obalu; u celých těl, půlek a čtvrtí hlubokými řezy do tkání, přičemž otisk razítka musí být na všech částech masa a orgánech jatečných zvířat.


10a)   Čl. 6 odst. 1 písm. a) až j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.".

23. Nad § 59 se vkládá společný nadpis, který zní: "Označování surovin a potravin živočišného původu".

24. V § 59 odstavec 1 zní:

"(1) V razítku kruhového tvaru se uvádí

a)   v horním řádku zkratka "CZ", ve středním řádku veterinární schvalovací číslo podniku a v dolním řádku místo zpracování (územně správní jednotka), nebo
b)   v horním řádku zkratka "CZ" a veterinární schvalovací číslo podniku a v dolním řádku místo zpracování (územně správní jednotka).".

25. V § 59 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Výška písmen a číslic musí být nejméně 0,8 cm, a jde-li o jatečnou drůbež nebo králíky, nejméně 0,2 cm.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

26. Nad § 62 se vkládá společný nadpis, který zní: "Domácí porážky".

27. V § 62 se nadpis zrušuje.

28. V § 65 odst. 1 se za slova "(výrobní nebo určená do konzerv)" vkládají slova " , poživatelná určená ke krmení zvířat v zájmových chovech".

29. V § 69 písm. a) se za slova "(výrobní nebo určené do konzerv)" vkládají slova " , poživatelné určené ke krmení zvířat v zájmových chovech".

30. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

"§ 73a

Označování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu na obalech určených pro spotřebitele lze úměrně zmenšit, ale pouze tak, aby údaje byly vždy čitelné.".

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Kolektivní správa v kontextu moderních technologií

Lucie Smolka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace analyzuje proměnu role kolektivní správy v digitálním světě. Nejprve představuje úpravu kolektivní správy v českém i unijním právním rámci a posuzuje ji s ohledem na vývoj moderních technologií, změny v užívání předmětů ochrany a související judikatorní praxi. Dále ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před ...

Cena: 98 KčKOUPIT

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Zákon o integrovaném záchranném systému - Komentář

Aleš Zpěvák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, seznamuje čtenáře se systémem spolupráce a koordinace základních složek integrovaného záchranného systému, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a ...

Cena: 378 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.