Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


638

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2004,

kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNĺ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky

Čl. I

Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) hotové potravinářské výrobky z vaječných výrobků, definovaných v § 2 a odpovídajících požadavkům uvedeným v § 4,".

 2. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) vejcem - vejce ve skořápce, vhodné pro přímou lidskou spotřebu nebo pro použití v potravinářském průmyslu, s výjimkou rozbitých vajec, vajec umístěných do líhňařských inkubátorů a vařených vajec,".Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

 3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Schválené podniky jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 5 a částí VII přílohy k této vyhlášce.".

4. V příloze části II bodě 2 se na konci středník nahrazuje tečkou a doplňuje se věta, která zní: "Tuto dezinfekci je možno provádět pouze přípravky uvedenými v seznamu sestaveném orgány Evropské unie;".

5. V příloze části IV bod 1 zní:

"1. Vejce určená k výrobě vaječných výrobků musí být balena do obalů, jež jsou v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2295/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.".

6. V příloze části IV bodě 2 se slova "vejce neinkubovaná (vejce, v nichž není patrný vývoj zárodku)" nahrazují slovy "vejce, která nebyla umístěna do líhňařských inkubátorů".

7. V příloze části V bodě 9 se slova "pokud to některé technologické postupy vyžadují, krajská veterinární správa určí v souladu s kritérii uplatňovanými v Evropské unii (dále jen "Unie") zvláštní případy a stanoví zvláštní podmínky, podle kterých se vaječné výrobky ze schváleného podniku mohou ošetřit v jiném schváleném podniku" nahrazují slovy "pokud to některé technologické postupy vyžadují, mohou být ve zvláštních případech a za zvláštních podmínek stanovených Evropskou komisí vaječné výrobky ze schváleného podniku ošetřeny v jiném schváleném podniku, a to".

8. V příloze části VIII bodě 7 písm. f) se slova "uplatňovanými v Unii" nahrazují slovy "stanovenými Evropskou komisí".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky

Čl. II

Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňují slova "Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.".

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"(3) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení předpisů Evropských společenství1a) ani zvláštních právních předpisů1b).


1a)   Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 ze dne 2. července 1987 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh, v platném znění
1b)   Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004  Sb.".

3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Podniky schválené pro ošetření mléka a schválené zpracovatelské podniky jsou kontrolovány jednak provozovateli, jednak úředně v rámci výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 13 a 14 a částí VI přílohy č. 3 k této vyhlášce.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"§ 3a

(1) Syrové mléko, včetně syrového mléka určeného k výrobě konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, musí být získáno od zvířat, která

a)   splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy1c),
b)   nepocházejí z produkčního hospodářství, sběrného střediska, standardizačního střediska, podniku pro ošetření mléka, zpracovatelského podniku, území nebo části území, jež podléhají omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy1d) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu syrového mléka, konzumního tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z produkčního hospodářství, ve kterém byl potvrzen výskyt některé z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo které je podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a)   podléhají ošetření podle přílohy č. 4 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,
b)   byly zřetelně označeny,
c)   byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

1c)   Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
1d)   Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č.  202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.".

5. V § 5 se slova "k lidské spotřebě" nahrazují slovy "k přímé lidské spotřebě".

6. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova "nejvýše -0,515 °C" nahrazují slovy "nejvýše -0,520 °C" a slova "vyšší než -0,515 °C" slovy "vyšší než -0,520 °C".

7. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

8. V § 10 odst. 2 písm. b) se slova "odesílány do členských států," nahrazují slovy "předmětem obchodování s členskými státy,".

9. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.

10. V § 12 odst. 2 se za slovem "dojení" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "stanovených v příloze č. 1 části II a III k této vyhlášce.".

11. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo "postupy" vkládají čárka a slova "oznámit je orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor".

12. V § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 3, který zní:

  "3.  provádět namátkové kontroly dodržování požadavků § 13 odst. 2 a 3,".

13. V § 16 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(2) Pro označování zdravotní nezávadnosti v podnicích, závodech, popřípadě jiných zařízeních uvedených v § 10 odst. 1 a 2 se používají označení kruhového tvaru podle zvláštního právního předpisu7).


7)   § 59 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.".

14. V příloze č. 1 části I bodě 1 písm. a) první odrážka se slova "právních předpisů upravujících veterinární podmínky obchodování se zvířaty" nahrazují slovy "přílohy č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka".

15. V příloze č. 1 části I bodě 1 písmeno b) zní:

"b)   od ovcí a koz, které patří do hospodářství ovcí a koz úředně prostého nebo prostého brucelózy (Brucella melitensis) podle přílohy č. 24 k vyhlášce č.  299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, s výjimkou mléka, jež je určeno k výrobě sýra zrajícího nejméně 2 měsíce.".

16. V příloze č. 1 části I bodě 3 se slova "s opatřeními, přijatými Evropskou komisí (dále jen "Komise")" nahrazují slovy "se způsobem stanoveným rozhodnutím Evropské komise (dále jen "Komise").".

17. V příloze č. 1 části I bodě 4 se na konci písmene a) doplňují slova "stanovené vyhláškou č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,".

18. V příloze č. 1 části IV oddílu A tabulce v bodě 1 se slova "Státní veterinární správou" nahrazují slovem "Komisí".

19. V příloze č. 2 části II oddílu A bodě 4 se za slovo "voda" vkládají slova "(vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)".

20. V příloze č. 3 části II oddílu A tabulce v bodě 1 se u Salmonelly spp. slova "Nepřítomnost v 1 g(c)" nahrazují slovy "Nepřítomnost v 25 g(c)", a to v obou případech.

21. V příloze č. 3 části V bod 8 zní:

"8. Dodatečné podmínky pro skladování a přepravu některých mléčných výrobků mohou být stanoveny Komisí.".

22. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která zní:

ČÁST TŘETĺ

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

E-shop

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 6. vydání

Cizinci a daně, 6. vydání

Magaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání

Roman Kočí - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sedmé vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 9. 2021. V novém vydání byl komentář doplněn o všechny novely zákona o pozemních komunikacích, které od minulého vydání nabyly ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.