Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 631/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 214, ze dne 15. 12. 2004

631

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 16. listopadu 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb., nařízení vlády č. 403/2001 Sb. a nařízení vlády č. 549/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. k) a v příloze č. 11 v nadpisu a bodech 1 a 2 se slova "a spojů" zrušují.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

"u)   v příloze č. 20 seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky.".

3. V příloze č. 2 bodech 6 a 7 se slova "operativní techniky a" zrušují a za slova "pátracích prostředků" se vkládají slova "a podpůrných operativně pátracích prostředků".

4. V příloze č. 2 bodech 10 a 11 a v příloze č. 7 bodech 5 až 8 se slova "operativní techniky" nahrazují slovy "podpůrných operativně pátracích prostředků".

5. V příloze č. 2 bodě 11 se za slovo "obsazení" vkládají slova "a dislokaci".

6. V příloze č. 7 bodě 22 písm. e) se ve sloupci "Útvar policie České republiky" označení stupně utajení "V" zrušuje.

7. V příloze č. 7 bodě 33 se za slova "a víz," vkládají slova "listinných dokladů rodných čísel, dokumentace ke krycím dokladům a bezpečnostním prvkům".

8. V příloze č. 8 bodě 2 se slova "Prům (MPO) P2-04" nahrazují slovy "zahrnutých v platném seznamu Zbroj (MPO) 2-04".

9. V příloze č. 8 bodě 6 se slova "Projektová dokumentace" nahrazují slovem "Informace".

10. V příloze č. 8 se bod 7 zrušuje.Dosavadní body 8 až 14 se označují jako body 7 až 13.

11. V příloze č. 10 bodě 41 se slovo "záměry," zrušuje.

12. V příloze č. 10 bodech 41 a 42 se označení stupně utajení "D - T" nahrazuje označením "V".

13. V příloze č. 10 bodech 43 a 45 se označení stupně utajení "D" nahrazuje označením "V".

14. V příloze č. 10 bodě 44 se slova "movitého a nemovitého materiálu" nahrazují slovy "nemovitého majetku" a označení stupně utajení "V - D" se nahrazuje označením "V".

15. V příloze č. 10 se za bod 45 vkládá nový bod 46, který s označením stupně utajení ve sloupcích "Resort" a "Svaz" zní:

"46.  Systém obranného plánování a hodnocení připravenosti   V - D   V".

Dosavadní body 46 až 64 se označují jako body 47 až 65.

16. V příloze č. 10 bodě 62 se za slova "stav vojsk při" vkládá slovo "stavu".

17. V příloze č. 11 body 6 až 9 včetně nadpisu znějí:

 "6.  Identifikační údaje o dopravních prostředcích,
registračních značkách a dokladech důležitých pro plnění úkolů
souvisejících s bezpečností státu  
V - D   V
Oblast civilního letectví
7. Údaje o nastavení detekčních schopností zařízení na
zjišťování výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek
V V V
8. Výsledky testů a zkoušek zařízení na zjišťování
výbušnin, kovových předmětů a radioaktivních látek
V V V
 9. Údaje o skutečném provedení a nastavení automatických
elektronických systémů kontroly vstupu do vyhrazených
bezpečnostních prostor letiště
V V V".

18. V příloze č. 11 se doplňují body 10 a 11, které znějí:

 "10. Údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních
testů zařízení uvedených v bodech 7 až 9, včetně údajů
o výjimkách z opatření týkajících se leteckého provozu a letišť
V V V
11. Konkrétní údaje o zajištění bezpečnosti letů státní důležitosti V V V

19. V příloze č. 12 se body 18 a 19 zrušují.Dosavadní bod 20 se označuje jako bod 18.

20. V příloze č. 14 bodě 3 se označení stupně utajení "D" nahrazuje označením "V".

21. V příloze č. 16 bodě 1 se za slova "systém zabezpečení" vkládá slovo "Českých" a označení stupně utajení "PT" se nahrazuje označením "D".

22. V příloze č. 16 bodě 3 se označení stupně utajení "T" nahrazuje označením "D".

23. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

 Pořadové
číslo

Utajovaná skutečnost

Ústředí

Stupeň
utajení
Pobočky,
záložní středisko

Ostatní

Měnová oblast
1.  Příprava provádění zásadních měnových opatření,
jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní
ekonomické dopady
V - T  V
2. Speciální charakteristiky a receptury materiálů používaných
při výrobě bankovek a mincí
V - D V - D
Zabezpečení přepravy a uložení zásob bankovek,
ochrana bankovních objektů
 3.  Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidel V
4. Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a cíl přesunu V V
5. Technicko-bezpečnostní systémy, kontrolní a řídící systém
technologických celků zajišťujících chod peněžních
a výpočetních provozů, včetně jejich systémů napájení
elektrickou energií, a projektová dokumentace těchto systémů
V - D V
Bankovní operace se speciálními klienty
6. Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro
speciální klienty
V V V
7. Dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy
platebního styku za mimořádných situací
V - D V
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou
8. Korespondence se zahraničními bankami odběratelů
a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti
vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních
úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednání
V - T
9. Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových
a jiných dohod za oblast speciální techniky
V - T V - T
10. Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání
a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky
za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách
z těchto dodávek
V V".

24. Doplňuje se příloha č. 20, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva informatiky

 Pořadové
číslo

Utajovaná skutečnost

Stupeň utajení

Resort

Organizace

1. Strategické záměry hospodářského rozvoje telekomunikací,
pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státu
V - T  V - T
2. Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace
telekomunikací, pokud obsahují údaje, které se týkají
obrany a bezpečnosti státu
V - T V - T
3. Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany
a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státu
V - T V - T
4. Dokumentace telekomunikačního spojení pro období
krizových situací. Údaje o telekomunikačních vedeních
pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu,
pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo
ukončení vedení a umístění orgánů státní správy
V - T V - T
5. Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení
a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu
(dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení apod.),
včetně údajů o zabezpečení
V - T V - T
6. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu,
výzkumu a vývoji informačních systémů
V - T V - T
7. Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémů   V - T V - T
 8. oordinace zajištění ochrany komunikačních a informačních
systémů kritické infrastruktury státu
V - T V - T
9. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených
 požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů
z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění
odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu
V - T V - T".

  Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.