Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


559

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. I

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

2. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"(5) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.


3a)   § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".

3. V § 3 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí:

"(1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

(2) Povinnými údaji zapisovanými do občanského průkazu jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav, adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, přičemž název místa a okresu narození se zapisuje podle aktuálního stavu3b) v době podání žádosti o vydání občanského průkazu; u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze stát narození, místo a okres narození se u nich nezapisuje,
b)   doba platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
c)   strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti občanského průkazu, koncovka rodného čísla3c) a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

3b)   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
3c)   § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č.  53/2004 Sb.".

4. V § 3 odst. 3 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména," a slova "trvalý pobyt" se nahrazují slovy "adresa místa trvalého pobytu".

5. V § 3 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 5) až 6b) znějí:

"(4) Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do občanského průkazu jsou

a)   označení absolventa vyšší odborné školy,5) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,6) označení "docent" nebo "profesor"6a) (dále jen "titul") nebo vědecká hodnost,6b) titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem,6)
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození.

(5) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části občanského průkazu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíšou.


5)   § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.  138/1995 Sb.
6)   § 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
6a)   § 70 zákona č. 111/1998 Sb.
6b)   § 102 zákona č. 111/1998 Sb.".

6. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu (dále jen "žádost") a doklady potřebné pro jeho vydání. Žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádost se podává na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo").".

7. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(4) Žádost s doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu,8a) který zkontroluje správnost vyplnění žádosti, doklady občanovi vrátí, a zjistí-li rozpory mezi údaji uváděnými v žádosti a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen "evidence občanských průkazů"), vyzve občana, aby údaje uváděné v žádosti doložil. Není-li obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu, anebo byla žádost předložena matričnímu úřadu, postoupí tyto orgány řádně vyplněnou žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


8a)   § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  320/2002 Sb.".

8. V § 4 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

"(5) Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena. Občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

(6) Podpisem občana podle odstavce 2 (dále jen "podpis") se pro účely vydání občanského průkazu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení.

(7) Pro účely vydání občanského průkazu a vedení údajů v evidenci občanských průkazů provádí ministerstvo digitální zpracování fotografie občana (dále jen "fotografie") a jeho podpisu; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává občanský průkaz podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.".

9. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Občan, který žádá o vydání nového občanského průkazu z důvodu skončení platnosti občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, může před uplynutím této doby podat žádost elektronicky; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem elektronických služeb, a občan je povinen k ní připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu. Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána elektronicky, odevzdá občan dosavadní občanský průkaz při převzetí nového občanského průkazu. Technické požadavky na digitální zpracování podpisu a fotografie, připojené k žádosti podané elektronicky, stanoví ministerstvo vyhláškou.".

10. V § 5 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:

"(1) Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit

a)   rodný list občana,
b)   1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana; požadavky na technické provedení fotografie stanoví ministerstvo vyhláškou,
c)   popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.

Současně je povinen dokladem o státním občanství8a) prokázat státní občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u příslušného úřadu.8b)


8a)   § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
8b)   § 20 odst. 2 zákona č. 40/1993 Sb.".

11. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:

"f)   popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.".

12. V § 6 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)   popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.".

13. V § 6 odst. 5 písmena f) a g) znějí:

"f)   popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,
g)   svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.".

14. V § 7 odst. 2 větě druhé se slova "v zahraničí" nahrazují slovy "na zahraniční vysoké škole".

15. V § 7 odst. 4 se slova "matriky Magistrátu města Brna,12)" nahrazují slovy "matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed,12)".Poznámka pod čarou č. 12) zní:


"12)   § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.".

16. V § 8 odst. 2 se slova "podepisuje občanský průkaz" nahrazují slovy "převzetí občanského průkazu podepisuje".

17. V § 8 odstavec 3 zní:

"(3) Nemůže-li se občan dostavit k převzetí občanského průkazu ze závažných důvodů osobně, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů, zabezpečí předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. Po předání občanského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností znehodnotí dosavadní občanský průkaz občana nebo jeho potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a zašle uvedené doklady obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu k likvidaci, zároveň s podepsanou žádostí; obdobně postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, předává-li občanský průkaz podle § 4 odst. 2.".

18. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

19. V § 9 odst. 2 se slova "obecní úřad pověřený vedením matrik" nahrazují slovy "matriční úřad".

20. V § 9 odst. 2 větě druhé se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "nebo při zadržení občanského průkazu (§ 16 odst. 2).".

21. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Potvrzení o občanském průkazu, která se vydávají v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d), obsahují tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu občana, datum, místo a okres narození, datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který jej vydal, a dále číslo, popřípadě sérii občanského průkazu a označení úřadu, který občanský průkaz vydal; u občanů narozených v cizině se namísto místa a okresu narození zapisuje pouze stát narození.".

22. V § 9 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Potvrzení o občanském průkazu, které se vydává podle odstavce 1 písm. e) a f), obsahuje tyto údaje: důvod vydání, jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby, která občanský průkaz odevzdává, jméno, popřípadě jména, příjmení držitele občanského průkazu (dále jen "držitel"), datum vydání, dobu platnosti, označení úřadu nebo orgánu, který potvrzení o občanském průkazu vydal, číslo, popřípadě sérii odevzdávaného občanského průkazu, a označení úřadu, který odevzdávaný občanský průkaz vydal.

(5) Je-li občanu vydáno potvrzení o občanském průkazu podle odstavce 1 písm. a) až d), nemá po dobu jeho platnosti povinnost mít občanský průkaz, pokud mu je tímto zákonem stanovena.

(6) Potvrzení o občanském průkazu není veřejnou listinou.".

23. § 11 včetně nadpisu zní: "Skončení platnosti občanského průkazu

§ 11

(1) Platnost občanského průkazu skončí

a)   uplynutím doby v něm vyznačené,
b)   ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c)   právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům nebo kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu,
d)   právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu, a tato skutečnost není vyznačena v občanském průkazu, nebo
e)   pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a)   občanský průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost; oddělení vyznačené části občanského průkazu (§ 12 odst. 1 a 3) se za porušení celistvosti občanského průkazu nepovažuje,
b)   občanský průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, nebo
c)   u občana došlo k podstatné změně podoby.

Souhlasí-li občan s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu; v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.".

24. V § 12 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 13) a 13a) zní:

"(1) V případě, že u občana nastane změna skutečností, které se týkají povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí vyznačenou část občanského průkazu

a)   úřad nebo orgán církve, oprávněný k uzavírání manželství,13) v případě změny rodinného stavu sňatkem,
b)   obecní úřad obce s rozšířenou působností13a) nebo matriční úřad v případě
1.  změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  2. změny rodinného stavu, nebo
  3.  změny rodného čísla.

13)   § 3 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 234/1992  Sb. a zákona č. 91/1998 Sb.
13a)   Například zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

25. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zároveň s oddělením vyznačené části občanského průkazu úřad podle odstavce 1 vydá občanovi potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu; současně oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, číslo vydaného potvrzení, důvod a datum jeho vydání, číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení občana.".Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

26. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14
Povinnosti občana

(1) Občan je povinen

a)   s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b)   ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c)   požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů 
1.  po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,  
2.  po obdržení oddacího listu,  
3.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,  
4.  po obdržení úmrtního listu manžela,  
5.  po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,  
6.  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  
7.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo  
8.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,
d)   odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně,
e)   při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány,
f)   dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

(2) Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. Má-li občan, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 s výjimkou povinnosti uvedené v písmenu c); opatrovník má současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.".

27. V § 15 odstavec 1 zní:

"(1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.".

28. V § 15 odst. 2 a 3 se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

29. V § 16 nadpis zní: "

Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu a policie".

30. V § 16 odst. 1 se slova "obecní úřad pověřený vedením matrik" nahrazují slovy "matriční úřad".

31. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.".

32. V § 16 odst. 3 se slova "obecní úřad pověřený vedením matrik" nahrazují slovy "matriční úřad" a slova "písm. h)" se nahrazují slovy "odst. 1 písm. d)".

33. V § 16 odstavce 4 až 6 znějí:

"(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.

(5) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození, adresy trvalého pobytu držitele a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.

(6) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce 2.".

34. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ
Přestupky

§ 16a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b)   nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c),
c)   ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
d)   neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
e)   poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
f)   ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
g)   v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),
h)   úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
i)   poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j)   pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 5,
k)   nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".Dosavadní části pátá a šestá se označují jako části šestá a sedmá.

35. § 17 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:

"§ 17

(1) Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány14) v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem14) je ministerstvo.

(2) Evidence občanských průkazů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo občana,
b)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
c)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d)   datum vydání občanského průkazu,
e)   označení úřadu, který občanský průkaz vydal,
f)   dobu platnosti občanského průkazu,
g)   digitální zpracování fotografie a podpisu občana,
h)   údaj o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům,
i)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu opatrovníka u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, uvede se jeho název a sídlo,
j)   místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
l)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte zapsaného v občanském průkazu; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,
m)   titul nebo vědeckou hodnost občana, zapsané v občanském průkazu,
n)   čísla, popřípadě série ztracených, odcizených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu,
o)   čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu a pro každé potvrzení o občanském průkazu dobu jeho platnosti a označení úřadu, který jej vydal,
p)   čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
q)   čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu,
r)   číslo žádosti,
s)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro ministerstvo zpracovatelem15) údajů vedených v evidenci občanských průkazů.

(4) Údaje v evidenci občanských průkazů se vedou ještě po dobu 15 let po smrti občana nebo prohlášení občana za mrtvého.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede přehled údajů o občanských průkazech, které vydal, a jejich držitelích, a to

a)   na žádostech, které obsahují údaje uvedené v § 3 odst. 1 až 4, čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, čísla vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu, čísla vydaných potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a důvod jejich vydání,
b)   na tiskopisech, které obsahují čísla, popřípadě série ztracených nebo odcizených občanských průkazů, datum ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu a jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele.

(6) Přehled údajů podle odstavce 5 se vede po dobu 15 let od vydání občanského průkazu.

(7) Pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů využívají ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změnu,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a dobu jeho trvání,
k)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l)   rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
m)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození,
n)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, datum narození,
o)   datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

14)   § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
15)   § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb.".Poznámka pod čarou č. 16) se zrušuje.

36. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16a) zní:

"§ 18
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů

(1) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, a to v rozsahu a způsobem v nich vymezených.

(2) Pokud fyzické nebo právnické osoby nakládají s údaji z evidence občanských průkazů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16a) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(3) Údaje vedené podle § 17 odst. 2 písm. n) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.


16a)   Zákon č. 101/2000 Sb.".

37. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně poznámek pod čarou č. 16b) až 16d) zní:

"§ 18a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.16b) Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně.16c)

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)   rodné číslo,
c)   číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,
d)   adresu místa trvalého pobytu,
e)   rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.16d) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podat jeho zákonný zástupce.

(5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci občanských průkazů provede záznam o datu a hodině výdeje.


16b)   § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
16c)   Zákon o správních poplatcích.
16d)   Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.".

38. V § 23 se slovo "obyvatel" nahrazuje slovem "občanů".

39. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanoven jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny.".

40. § 25 zní:

"§ 25

(1) V občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu se nesmějí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy.

(2) Dojde-li ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, oddělí obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad u občanského průkazu vydaného do 30. dubna 1993 pravý horní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, levý dolní roh. Obdobně postupuje úřad nebo orgán církve oprávněný k uzavírání manželství13) v případě změny rodinného stavu sňatkem. Pro další postup platí přiměřeně § 12.".

41. V § 26 písmeno c) zní:

"c)  vzor potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu a".

Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

Čl. III

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu1a) občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.


1a)   § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1f).

4. V § 3 odst. 1 se za slova "občanský průkaz1b)" vkládají slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1e)".Poznámka pod čarou č. 1e) zní:


"1e)   § 12 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.".

5. V § 3 odst. 4 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo")".

6. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"e)   náhradní cestovní doklad Evropské unie,2a)

"2a)   Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).".Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

7. § 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 2b) a 2c), 3) až 3b) a 4) znějí:

"§ 6

(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

(2) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), přičemž název místa narození se zapisuje podle aktuálního stavu;2b) u občanů narozených v cizině se zapisuje pouze kód státu narození,2c) místo narození se u nich nezapisuje,
b)   územní a časová platnost cestovního dokladu, číslo dokladu, datum jeho vydání a označení úřadu, který jej vydal,
c)   strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny cestovního pasu, diplomatického pasu nebo služebního pasu v tomto pořadí: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně.

(3) Cestovní průkaz vydaný z důvodu návratu na území České republiky pro nově narozeného občana nemusí obsahovat rodné číslo.

§ 7

Nepovinnými údaji zapisovanými na žádost občana do cestovního dokladu jsou:

a)   v cestovním dokladu rodiče jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let,
b)   označení absolventa vyšší odborné školy,3) akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy,3a) označení "docent" nebo "profesor"3b) (dále jen "titul") nebo vědecká hodnost;4) titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním předpisem.

2b)   Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
2c)   Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku (ČZEM), uveřejněné pod č. 489/2003 Sb.
3)   § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č.  138/1995 Sb.
3a)   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
3b)   § 70 zákona č. 111/1998 Sb.
4)   § 102 zákona č. 111/1998 Sb.".

8. § 8 se zrušuje.

9. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10
Změny a doplnění údajů

(1) V cestovním dokladu lze provést změny údajů o

a)   občanu mladším 15 let, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,
b)   časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz.

(2) V cestovním dokladu lze provést doplnění údajů o

a)   občanu mladším 15 let do cestovního dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz,
b)   titulu nebo vědecké hodnosti.

(3) V jiném cestovním dokladu vydaném podle mezinárodní smlouvy lze provést změny zapsaných údajů nebo doplnění údajů, jen pokud to mezinárodní smlouva umožňuje.

(4) Změnu a doplnění údajů v cestovním dokladu provádí orgán příslušný k jeho vydání. V zahraničí může provádět změny údajů podle odstavce 1 a doplnění údajů podle odstavce 2 písm. a) diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky (dále jen "zastupitelský úřad").".

10. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pro účely vydání cestovního pasu a vedení údajů v informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen "evidence cestovních dokladů") provádí ministerstvo digitální zpracování podpisu a fotografie občana; namísto ministerstva může tuto činnost provádět obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává cestovní pas podle odstavce 1, pokud to umožňují technické podmínky.".

11. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a
Náhradní cestovní doklad Evropské unie

Zastupitelský úřad je oprávněn za účelem vydání zmocnění k vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie2a) požádat ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání cestovního dokladu o potvrzení správnosti či upřesnění údajů uváděných na žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie.".

12. V § 17 nadpis zní: "

Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn nebo doplnění jeho údajů".

13. V § 17 odst. 1 věta první zní: "Cestovní doklad lze vydat a změny nebo doplnění údajů v něm zapsaných lze provést na žádost, která splňuje náležitosti stanovené tímto zákonem.".

14. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.".

15. V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 7) až 9) zní:

"(4) Místo zákonného zástupce může podat žádost podle odstavce 3 pěstoun,7) osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy,8) nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.9) Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.


7)   § 45a a násl. zákona o rodině.
8)   § 45 zákona o rodině.
9)   § 46 zákona o rodině.
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.".

16. V § 17 odst. 6 se slova "Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže.10)" nahrazují slovy "Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.10)".Poznámka pod čarou č. 10) zní:


"10)   Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"(9) Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky.10a)


10a)   § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.".Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

18. V § 17 odst. 11 se slova "obecního úřadu pověřeného vedením matrik" nahrazují slovy "matričního úřadu".

19. V § 17 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Zastupitelský úřad vydá občanovi cestovní průkaz z moci úřední rovněž v případech, kdy tak stanoví mezinárodní smlouva.".

20. V § 17 odst. 13 se slova "nebo jiných osob k tomu oprávněných" zrušují.

21. V § 18 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "provedení změn" se vkládají slova "nebo doplnění".

22. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu se podávají na tiskopisech stanovených ministerstvem podle § 20 odst. 4 u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu.".

23. V § 19 odst. 2 se slova "obecního úřadu pověřeného vedením matrik" nahrazují slovy "matričního úřadu".

24. V § 20 úvodní část ustanovení odstavce 1 zní: "Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 2, a dále tyto údaje:".

25. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)   adresu místa trvalého pobytu v České republice; občan žijící v zahraničí uvádí adresu místa svého posledního trvalého pobytu v České republice,".

26. V § 20 odst. 1 písm. c) se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména,".

27. V § 20 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d)   nepovinné údaje podle § 7, pokud občan žádá o jejich zapsání do cestovního dokladu,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

28. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.".

29. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Podpisem občana podle odstavce 1 se pro účely vydání cestovního dokladu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení.".Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

30. V § 20 odst. 4 se za slovo "změn" vkládají slova "nebo doplnění údajů" a slova "k provedení změny" se nahrazují slovy "k provedení požadované změny nebo doplnění údajů".

31. V § 20 odst. 5 se za slova "provedení změn" vkládají slova "nebo doplnění".

32. V § 21 odst. 1 se za slovo "Žadatel" vkládají slova "podle § 17 odst. 2 až 10".

33. V § 21 odst. 2 se za slovo "jménu" vkládají slova " , popřípadě jménech" a za slova "nevyžaduje v případě" se vkládají slova "vydání cestovního průkazu pro návrat občana nově narozeného v cizině nebo v případě".

34. V § 21 odst. 3 se slova "nebo k provedení změn" nahrazují slovy " , k provedení změn nebo doplnění".

35. V § 22 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,".

36. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:

"(3) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní průkaz zaslat na doručenku do vlastních rukou,13a) jestliže osoba uvedená v odstavci 1

a)   se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její rodiny,
b)   je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky,
c)   je neschopna pohybu, nebo
d)   je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání v České republice.

13a)   Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb.".

37. § 23 včetně poznámek pod čarou č. 13b) a 14) zní:

"§ 23

Vydání cestovního dokladu občanovi se odepře nebo vydaný cestovní doklad se odejme na žádost

a)   soudu, je-li proti občanovi nařízen výkon soudního rozhodnutí,
b)   soudního exekutora, pověřeného soudem provedením exekuce, jestliže zjevně hrozí nebezpečí, že by občan exekuci cestou do ciziny zmařil,
c)   orgánu činného v trestním řízení, je-li proti občanovi vedeno trestní stíhání pro trestný čin, za který lze uložit trest odnětí svobody nejméně 3 léta, nebo
d)   orgánu, který vykonává rozhodnutí nebo jeho výkon zařizuje podle zvláštního právního předpisu,14) nevykonal-li občan trest odnětí svobody; to neplatí, jestliže mu byl trest prominut nebo byl jeho výkon promlčen.

13b)   Občanský soudní řád.
Exekuční řád.
14)   Trestní řád.".

38. V § 24 odst. 4 se číslo "15" nahrazuje číslem "30".

39. V § 26 se za slovo "žadatele" vkládají slova "podle § 17 odst. 2 až 10" a slova "provádí změny" se nahrazují slovy "provedou se změny nebo doplnění".

40. V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Platnost cestovního dokladu skončí

a)   uplynutím doby v něm vyznačené,
b)   ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c)   pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu (dále jen "držitel") za mrtvého.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže

a)   je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b)   obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo
c)   jeho držitel podstatně změnil svou podobu (§ 20 odst. 2).

Souhlasí-li občan s rozhodnutím podle tohoto odstavce, provede se záznam do protokolu, v opačném případě se vydá rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.".

41. § 29 a 30 včetně poznámky pod čarou č. 16) znějí:

"§ 29

(1) Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích jsou zpracovávány16) v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem16) je ministerstvo.

(2) Evidence cestovních dokladů je vedena na prostředcích výpočetní techniky a obsahuje údaje:

a)   o žádosti o vydání cestovního dokladu:
   číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou,
b)   o vydání cestovního dokladu:  
 1.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,   
2.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození, 
3.  číslo a druh vydaného cestovního dokladu,   
4.  datum vydání cestovního dokladu,   
5.  dobu platnosti cestovního dokladu,  
6.  označení orgánu, který cestovní doklad vydal,   
7.  digitální zpracování fotografie a podpisu držitele,  
 8.  údaje uvedené v § 7 písm. b),   
9.  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním dokladu rodiče,  10. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
c)   o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech:
   číslo a druh ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu,
d)   o zadržení cestovního dokladu:  
1.  druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, 
 2.  označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu,  
3.  označení orgánu, který cestovní doklad zadržel,  
4.  datum a důvod zadržení cestovního dokladu,  
5.  datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu, 
 6.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele,
e)   o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu:  1. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,  2. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,  3. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,  4. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,  5. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,  6. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu,  7. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
f)   hodinu, den, měsíc a rok poskytnutí údaje.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) se uchovávají ještě po dobu 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, údaje uvedené v odstavci 2 písm. d) se uchovávají po dobu nezbytnou ke splnění účelu zadržení cestovního dokladu a údaje uvedené v odstavci 2 písm. e) se uchovávají po dobu trvání důvodů pro odepření vydání cestovního dokladu, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jedná-li se o odepření vydání cestovního dokladu, a po dobu ještě 15 let od skončení platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odnětí.

§ 30

(1) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro ministerstvo zpracovatelem16) údajů vedených v evidenci cestovních dokladů.

(2) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu je pro účely výkonu své působnosti uživatelem údajů z evidence cestovních dokladů.

(3) Pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů využívá ministerstvo, Ministerstvo zahraničních věcí a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje o občanech:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změnu, rodné příjmení,
b)   datum narození,
c)   pohlaví a jeho změnu,
d)   místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,
e)   rodné číslo,
f)   státní občanství,
g)   adresu místa trvalého pobytu, včetně předchozí adresy místa trvalého pobytu,
h)   počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i)   zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo dítěte, které má být zapsáno do cestovního dokladu.

(4) Pro účely výkonu své působnosti mohou údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. d) využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny zadržet cestovní doklad, a údaje uvedené v § 29 odst. 2 písm. e) mohou využívat orgány, které jsou podle tohoto zákona oprávněny odepřít vydání cestovního dokladu nebo odejmout cestovní doklad, anebo orgány, které podle tohoto zákona mohou požádat o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu.

(5) Ministerstvo nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují údaje z evidence cestovních dokladů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, a to v jejich rozsahu a způsobem v nich vymezeným.

(6) Pokud právnické nebo fyzické osoby nakládají s údaji z evidence cestovních dokladů na základě zvláštního souhlasu ministerstva, jsou povinny s údaji, které nemají povahu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu,16) nakládat výlučně způsobem a v rozsahu, které určí ministerstvo.

(7) Údaje vedené podle § 29 odst. 2 písm. c) může ministerstvo zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.


16)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámky pod čarou č. 17) až 19) se zrušují.

42. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně poznámek pod čarou č. 19a) až 19c) zní:

"§ 30a

(1) Ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 18 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů, a to na základě písemné žádosti.19a) Jednou za kalendářní rok jsou požadované údaje poskytovány bezplatně.19b)

(2) V žádosti podle odstavce 1 občan uvede

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)   rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
c)   číslo platného cestovního dokladu,
d)   adresu místa trvalého pobytu,
e)   rozsah požadovaných údajů.

(3) Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana.19c) Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

(4) Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, může žádost o poskytnutí údajů podat jeho zákonný zástupce.

(5) O poskytnutí údajů podle odstavce 1 se v evidenci cestovních dokladů provede záznam o datu a hodině výdeje.


19a)   § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.
19b)   Zákon o správních poplatcích.
19c)   Notářský řád.
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.".

43. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)  provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu,".

44. V § 31 odst. 2 se za slovo "změnách" vkládají slova "údajů nebo doplnění".

45. V § 32 odstavcích 1, 2 a 3 se slova "Držitel cestovního dokladu" nahrazují slovem "Držitel".

46. V § 32 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova "s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům".

47. V § 32 odst. 1 písm. b) se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

48. V § 32 odst. 2 se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

49. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a současně oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal".

50. V § 32 odst. 4 se slova "obecní úřad pověřený vedením matrik" nahrazují slovy "matriční úřad".

51. V § 33 odst. 1 se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

52. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují slova " , popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou".

53. V 34 odst. 1 se slova "podle zvláštního právního předpisu21)" nahrazují slovy "(§ 34a odst. 4)".Poznámka pod čarou č. 21) se zrušuje.

54. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

"§ 34a
Přestupky na úseku cestovních dokladů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b)   neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c)   se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d)   při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
e)   neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
f)   neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
g)   neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h)   úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i)   poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek, nebo
j)   pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna.

(4) Přestupky podle odstavce 1 písm. c) a d) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů podle § 3 odst. 3.".

55. V § 36 odst. 1 se slova "obcí pověřených vedením matrik" nahrazují slovy "matričních úřadů".

56. V § 39a se slova "obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik" nahrazují slovy "matričnímu úřadu".

57. V § 41a se na konci doplňují slova "se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1c)".

Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o přestupcích

Čl. V

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 47/2004 Sb., se mění takto:

1. § 42a a 42b se včetně nadpisů zrušují.

2. V § 55 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. VI

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 18 písm. d) se na konci bodu 3 slovo "anebo" zrušuje.

2. V § 18 písm. d) se na konci bodu 4 doplňuje slovo "anebo".

3. V § 18 se na konci písmene d) doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní:

"5. žákem, který není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, ale který má bydliště v jiném členském státě Evropské unie a cestuje na školní výlet v rámci Evropské unie jako člen skupiny žáků, doprovázené učitelem, a je uveden na seznamu žáků podle § 108 odst. 1 písm. h),7b)


7b)   Rozhodnutí Rady o společné akci přijaté Radou na základě čl. K.3 odst. 2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii týkající se možnosti cestování žáků ze třetích zemí s bydlištěm v některém členském státě (94/795/JVV).".

4. V § 103 písm. m) se slova "písm. a), b) nebo c)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

5. V § 108 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí:

"g)   náhradní cestovní doklad Evropské unie,15b)
h)   seznam žáků cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie,7b) obsahuje-li  
1.  fotografie žáků, kteří nejsou schopni se prokázat průkazem totožnosti obsahujícím fotografii,  
2.  potvrzení členského státu Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, že žák je oprávněn se do tohoto státu vrátit, a za předpokladu, že členský stát Evropské unie, ve kterém má žák místo bydliště, oznámil České republice, že má seznam žáků uznávat jako cestovní doklad.

15b)   Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).".

6. Za § 115 se vkládá nový § 115a, který včetně nadpisu zní:

"§ 115a
Náhradní cestovní doklad Evropské unie

(1) Náhradní cestovní doklad Evropské unie15b) vydá zastupitelský úřad na žádost občana Evropské unie,1a) jehož cestovní doklad byl ztracen, odcizen, zničen, popřípadě není dočasně k dispozici, jestliže stát, jehož je žadatel občanem, nemá na území státu, kde se občan nachází, stálé diplomatické nebo konzulární zastoupení, není v něm zastoupen jinak, anebo jeho zastoupení není dosažitelné. Podmínkou pro vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie je, aby stát, jehož je žadatel občanem, s tím vyslovil souhlas.

(2) Náhradní cestovní doklad Evropské unie lze vydat pro jedinou cestu do členského státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem nebo ve kterém má trvalé bydliště, anebo ve výjimečném případě do jiného státu.

(3) V žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie uvede žadatel své jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, tělesnou výšku, datum, místo a stát narození, státní občanství, adresu místa trvalého bydliště, kontaktní adresu a odůvodnění žádosti. K žádosti dále předloží jemu dostupné dokumenty, prokazující totožnost a státní občanství, uvede stát, do něhož hodlá cestovat, a připojí fotografie.

(4) Náhradní cestovní doklad Evropské unie vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti přiměřenou době nezbytně nutné k uskutečnění cesty, pro niž se náhradní cestovní doklad Evropské unie vydává.

(5) Kopii vydaného náhradního cestovního dokladu Evropské unie zašle zastupitelský úřad příslušnému orgánu státu Evropské unie, jehož je žadatel občanem.".

7. V § 117 odst. 1 písm. b) se slova "písm. c), d), e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

8. V § 117 odst. 1 písm. c) se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

9. V § 117 odst. 3 se slova "písm. c), d), e) nebo f)" nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

10. V § 117 odst. 4 se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

11. V § 158 odst. 1 písm. i) se slova "písm. a) nebo b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)" a slova "písm. c), d), e) nebo f)" se nahrazují slovy "písm. d), e) nebo f)".

12. V § 160 odst. 2 písm. c) se slova "písm. a) a b)" nahrazují slovy "písm. a), b), c), g) nebo h)".

13. V § 168 se za číslo "92," vkládá číslo "115a,".

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou čl. I bodu 9 a čl. III bodu 57, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006, a dále čl. III bodu 4, který nabývá účinnosti dnem zrušení kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku, v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
  Gross v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1585 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od ledna 2024 dochází k ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Marek Hejduk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.