Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


558

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. I

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:

"a) mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (dále jen "převádějící instituce"), a jejich klienty při provádění
1.  převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,1)

2. 

opravného zúčtování podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank,1a)

3. 

inkasní formy placení na území České republiky,jestliže výše částky, která je předmětem sporu, vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50 000,


1)   Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.
1a)   § 20c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.".

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Arbitra a zástupce arbitra volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Návrhy na volbu jsou oprávněny podávat instituce, jejich profesní sdružení a profesní sdružení na ochranu spotřebitelů. Funkční období počíná dnem zvolení, je-li funkce arbitra nebo jeho zástupce neobsazena, jinak dnem následujícím po dni skončení funkčního období dosavadního arbitra nebo jeho zástupce. Volba se koná tak, aby období ode dne skončení výkonu funkce arbitra nebo zástupce arbitra (§ 6 odst. 3) do dne zvolení nového arbitra nebo zástupce arbitra nepřesáhlo 2 měsíce.".

3. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Arbitr předkládá Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně, a to vždy do 31. března za uplynulý kalendářní rok, zprávu o své činnosti, která obsahuje rovněž informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti stanovených v § 1 odst. 2.".

4. V § 6 se slovo "Funkce" nahrazuje slovy "Výkon funkce" a slovo "neslučitelná" se nahrazuje slovem "neslučitelný".

5. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Výkon funkce arbitra a zástupce arbitra je neslučitelný též s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.

(3) Výkon funkce arbitra nebo zástupce arbitra končí dnem, kdy

a)   uplynulo jeho funkční období,
b)   nabyl právní moci rozsudek soudu, kterým byl arbitr nebo zástupce arbitra odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c)   bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno písemné prohlášení arbitra nebo zástupce arbitra, že se své funkce vzdává,
d)   arbitr nebo zástupce arbitra zemřel, nebo ke dni, ke kterému byl prohlášen za mrtvého.

(4) Po dobu výkonu funkce se na arbitra nebo zástupce arbitra nevztahuje branná povinnost, pokud jí podléhají.".

6. § 11 zní:

"§ 11

Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 15 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 15 dnů prodloužit, a to i opakovaně.".

7. V § 12 odst. 6 písmeno a) zní:

"a) na výzvu předložit arbitrovi požadované doklady a účastnit se jednání,".

 8. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Arbitr se může v průběhu řízení obracet i na instituce, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení. Pro tyto případy se obdobně použijí odstavce 6 a 7. Dožádaná instituce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním povinností podle tohoto ustanovení.".

9. V § 15 odst. 1 se za slova "věci samé" vkládají slova "bez zbytečného odkladu".

10. V § 15 odst. 2 se za slovo "řízení" vkládají slova "bez zbytečného odkladu".

11. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Včas podané námitky mají odkladný účinek.".

12. V § 16 odst. 3 se na konci odstavce doplňují slova "do vlastních rukou".

13. V § 23 odst. 1 větě první se slova "a 7" nahrazují slovy "7 a 9".

14. V § 23 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Řízení o uložení pokuty může být zahájeno též doručením rozhodnutí o uložení pokuty.".

15. V § 23 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Včas podané námitky mají odkladný účinek.".

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. II

V § 132 písm. d) a e), § 134 odst. 1 a 2 a v § 135 odst. 1, 3, 7, 8 a 12 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., se slova "nabídky a" ve všech použitých pádech zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o potravinách a tabákových
výrobcích

Čl. III

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

2. V § 17 odst. 3 se v písmeni b) slova "§ 3 odst. 4 písm. d) a v" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou části druhé, čl. II a části třetí, čl. III, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Zákon o spotřebních daních - Komentář, 3. vydání

Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti. Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům. Věnuje se výkladu změn souvisejících s ...

Cena: 899 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

ÚZ č. 1349 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2020

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný zákon o spotřebních daních a aktuální texty všech prováděcích vyhlášek. Dále jsou v publikaci texty zákona o lihu, zákona o povinném značení lihu a aktuální texty ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1299 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o směnárenské činnosti (posiluje se postavení klientů směnáren a stanoví se přísnější podmínky pro provoz směnáren). Současně se mění i zákon o platebním styku. Menší změny ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.