Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


556

ZÁKON

ze dne 24. září 2004,

kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona č. 424/1991 Sb.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 věta druhá zní: "Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50 000 Kč, uvede politická strana nebo politické hnutí tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy podle § 18 odst. 1.".

2. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova "(§ 18 odst. 1)" nahrazují slovy "(§ 18 odst. 1 a 2)".

3. V § 14 odst. 3 se slova "§ 18 odst. 1" nahrazují slovy "§ 18 odst. 1 a 2".

4. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání,".

  5. § 17a se zrušuje.

6. V § 18 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 4) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3).Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

7. V § 18 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f)  přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození nebo rodného čísla a adresy místa pobytu.".

8. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, byla-li výroční finanční zpráva podána k doručení držiteli poštovní licence, popřípadě držiteli zvláštní poštovní licence nejpozději dne 1. dubna.".Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.".

10. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle odstavců 1 a 3 a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle odstavce 4.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 19a odst. 3 se slova "§ 18 odst. 2" nahrazují slovy "§ 18 odst. 3".

12. V § 20 odstavec 3 zní:

"(3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě (§ 18) úplnou výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 5).".

13. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní listině strany a hnutí nebo byl zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy.".

14. V § 20 odst. 11 se v první větě slova "do Poslanecké sněmovny a do Senátu" nahrazují slovy "do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy".

15. V § 20a odstavec 4 zní:

"(4) Poslanecká sněmovna zjišťuje jednou za rok úplnost

a)   předložených výročních finančních zpráv stran a hnutí za uplynulý kalendářní rok, pokud byly Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě podle § 18 odst. 1 a 2,
b)   doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí z předchozích kalendářních let, u nichž Poslanecká sněmovna dříve zjistila, že jsou neúplné, nebo výročních finančních zpráv stran a hnutí za předchozí kalendářní léta, které nebyly dosud Poslanecké sněmovně vůbec předloženy; doplnění výročních finančních zpráv nebo tyto výroční finanční zprávy musí být Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě uvedené v písmeni a).

O svých zjištěních informuje Poslanecká sněmovna Ministerstvo financí nejpozději do 7. června příslušného kalendářního roku.".

16. V § 20b odst. 1 se za slova "mandát poslance" vkládají slova "člena zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního města Prahy".

17. V § 20b odst. 2 se slova "Poslanecká sněmovna nebo Senát" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna, Senát, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy" a slova "k nejbližšímu termínu" se nahrazují slovy "20 dnů před nejbližším termínem".

18. V § 20b se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu a hnutí na kandidátní listině koalice než poslanec, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy, který kandidoval na kandidátní listině téže koalice a jehož mandát se uprázdnil, oznámí tuto skutečnost Poslanecká sněmovna, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu financí do 20 dnů od nástupu náhradníka.".

19. V § 21b se slova "§ 17a odst. 6" zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9, 10, 12 a 15 se poprvé použijí pro výroční finanční zprávy stran a hnutí nebo pro doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí, které budou podle § 18 odst. 1 předloženy Poslanecké sněmovně v roce 2005.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ...

Cena: 112 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.