Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


551

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2004,

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem

a)   příspěvkových organizací,
b)   ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel (dále jen "příjemce"),
c)   organizačních složek státu, které převedly prostředky určené na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do rezervního fondu1),
d)   ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly poskytnuty dotace správcem kapitoly2) z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na stanovený účel (dále jen "příjemce dotace z Národního fondu").

(2) Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") podílející se na stanovení a čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku postupují při jejich finančním vypořádání podle zvláštního právního předpisu3).

(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem subjekty uvedenými v odstavci 1 písm. a) a b), s výjimkou finančního vypořádání příspěvků státním příspěvkovým organizacím4) na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie poskytnutých příjemcům, se provede za období celého příslušného rozpočtového roku nejpozději k 31. prosinci tohoto rozpočtového roku.

(4) Finanční vypořádání příspěvků státním příspěvkovým organizacím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie poskytnutých příjemcům uvedeným v odstavci 1 písm. b), finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem organizačních složek státu uvedených v odstavci 1 písm. c) a finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům dotací z Národního fondu uvedeným v odstavci 1 písm. d) se provede k 31. prosinci roku, v němž byl ukončen projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie. Pro účely této vyhlášky se ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu.

(5) Veřejnými prostředky se pro účely této vyhlášky rozumí prostředky státního rozpočtu, státních fondů, krajů a obcí.

§ 2

(1) Státní příspěvková organizace do 15. února roku následujícího po roce, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen "následující rozpočtový rok") předloží svému zřizovateli

a)   podklady pro finanční vypořádání odvodů, příspěvků na provoz a dotací na investice, na které se nevztahuje ustanovení § 1 odst. 2, týkající se příslušného rozpočtového roku, za nějž se provádí finanční vypořádání, (dále jen "předchozí rozpočtový rok") na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1,
b)   podklady pro finanční vypořádání příspěvků na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí státní příspěvková organizace zdůvodnění výsledků (dále jen "komentář"), v němž uvede skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem vypořádání, a současně převede na jeho účet cizích prostředků (dále jen "depozitní účet") případný odvod a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na investice a příspěvku na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.

§ 3

(1) Zřizovatel státní příspěvkové organizace po obdržení podkladů podle § 2 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí výši případného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz, dotace na investice a příspěvku na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie převedených na jeho depozitní účet.

(2) Zřizovatel státní příspěvkové organizace do 15. března následujícího rozpočtového roku

a)   převede ze svého depozitního účtu na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem číslo 772-14529001/0710 (dále jen "vypořádací účet") celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 2 odst. 2,
b)   vypracuje z předložených podkladů podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) souhrn za všechny příspěvkové organizace na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 4

(1) Příspěvková organizace, které byla poskytnuta dotace jiným poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje podle zvláštního zákona5), než je její zřizovatel (dále jen "poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje"), předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku poskytovateli účelové podpory výzkumu a vývoje podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 3. K podkladům připojí komentář a současně převede na depozitní účet poskytovatele účelové podpory výzkumu a vývoje případnou vratku dotace.

(2) Příspěvková organizace předloží do 15. února následujícího rozpočtového roku také kopii podkladů uvedených v odstavci 1 k informaci zřizovateli.

§ 5

(1) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje po obdržení podkladů podle § 4 odst. 1 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příspěvkovou organizaci o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí výši případné vratky dotace převedené na jeho depozitní účet.

(2) Poskytovatel účelové podpory výzkumu a vývoje do 15. března následujícího rozpočtového roku

a)   převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle § 4 odst. 1,
b)   vypracuje z předložených podkladů podle § 4 odst. 1 souhrn za všechny příspěvkové organizace na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. K souhrnu připojí komentář. Souhrn a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 6

(1) Příjemce , kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, pokud není obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, předloží poskytovateli6) do 15. února následujícího rozpočtového roku

a)   podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 5, 7 a 13,
b)   podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie týkající se celé doby trvání projektu na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 5, 7 a 13.

(2) K podkladům podle odstavce 1 připojí příjemce, uvedený v tomto odstavci, komentář a současně převede na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(3) Příjemce, který je obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, prostřednictvím kraje, předloží kraji, v jehož obvodu příslušná obec nebo dobrovolný svazek obcí leží, (dále jen "kraj") do 5. února následujícího rozpočtového roku

a)   podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9,
b)   podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9.

(4) K podkladům podle odstavce 3 připojí příjemce, uvedený v tomto odstavci, komentář a současně převede na účet kraje případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(5) Příjemce, který je obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, bez prostřednictví kraje7), předloží poskytovateli do 5. února následujícího rozpočtového roku

a)   podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 11,
b)   podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 11.

(6) K podkladům podle odstavce 5 připojí příjemce, uvedený v tomto odstavci, komentář a současně převede na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

(7) Příjemce návratné finanční výpomoci podle odstavců 1, 3 a 5 odečte případnou vratku od poslední splátky nebo posledních splátek, pokud by vratka přesahovala výši poslední splátky, popřípadě posledních splátek, podle splátkového kalendáře.

(8) Kraj po obdržení podkladů podle odstavce 3 do 20. února následujícího rozpočtového roku

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá obec a dobrovolný svazek obcí o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí obci a dobrovolnému svazku obcí výši případné vratky dotací nebo návratné finanční výpomoci převedené na jeho účet.

(9) Kraj do 28. února následujícího rozpočtového roku

a)   předloží poskytovateli souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí podle odstavce 3 písm. a) a b) na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č.  10, a připojí komentář,
b)   převede na depozitní účet poskytovatele případné vratky dotací nebo návratných finančních výpomocí převedených jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí na účet kraje podle odstavce 4.

§ 7

Organizační složka státu do 15. února následujícího rozpočtového roku předloží zřizovateli podklady pro finanční vypořádání prostředků svého rezervního fondu určených na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které byly nejpozději do 31. prosince předchozího rozpočtového roku ukončeny, na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 15. K podkladům připojí komentář. Současně převede na depozitní účet zřizovatele vratku nepoužitých prostředků.

§ 8

(1) Poskytovatel po obdržení podkladů a případných vratek dotací a vratek návratných finančních výpomocí podle § 6 a vratky od organizační složky státu podle § 7 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce a organizační složku státu o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí příjemci výši případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci a organizační složce státu vratku nepoužitých prostředků převedenou na jeho depozitní účet.

(2) Poskytovatel, který je úřadem práce nebo jinou organizační složkou státu zřízenou určitým správcem kapitoly nebo k níž správce kapitoly plní funkci zřizovatele, která může podle zvláštního zákona poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, do 10. března následujícího rozpočtového roku

a)   převede ze svého depozitního účtu na depozitní účet příslušného správce kapitoly celkovou výši prostředků převedených podle § 6 odst. 2 a 6 jednotlivými příjemci dotací,
b)   vypracuje z podkladů předložených podle § 6 odst. 1 písm. a) a b) a odstavce 5 písm. a) a b) souhrny za všechny příjemce na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 6, 8, 12 a 14, a předá je příslušnému správci kapitoly. K jednotlivým souhrnům připojí komentář.

(3) Poskytovatel, který je současně správcem kapitoly, do 15. března následujícího rozpočtového roku

a)   převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených podle § 6 odst. 2 a odstavce 9 písm. b) , § 7 jednotlivými příjemci dotací a organizačními složkami státu a podle odstavce 2 písm. a) poskytovatelem, který je organizační složkou jím zřízenou nebo k níž plní funkci zřizovatele,
b)   vypracuje z podkladů předložených podle § 6 odst. 1 písm. a) a b), § 6 odst. 9 písm. a), § 7 a podle odstavce 2 písm. b) souhrny za všechny příjemce dotací a organizační složky státu na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 6, 8, 10, 12, 14 a 15 . K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 9

Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa a který není obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 5 a 7, a připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

§ 10

Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z kapitoly Operace státních finančních aktiv a který není obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, předloží ministerstvu do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 5 a 7, a připojí komentář. Současně převede na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv číslo 7974-31927001/0710 s názvem Vratky nepoužitých prostředků státních finančních aktiv a jiných (dále jen "účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv") případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci.

§ 11

Kraj předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 13, a připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet státního rozpočtu a na účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.

§ 12

(1) Obec a dobrovolný svazek obcí předloží kraji do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9, a připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.

(2) Kraj po obdržení podkladů podle odstavce 1 do 28. února následujícího rozpočtového roku upozorní obec a dobrovolný svazek obcí na případně zjištěné nedostatky v předložených údajích a požádá o neodkladné provedení jejich opravy.

(3) Kraj předloží ministerstvu do 15. března následujícího rozpočtového roku souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí za všechny obce a dobrovolné svazky obcí z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10. K souhrnu připojí komentář. Současně převede na vypořádací účet státního rozpočtu a na účet vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv případnou vratku dotace a návratné finanční výpomoci.

§ 13

(1) Příjemce dotace z Národního fondu, pokud není obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, kterému byla poskytnuta dotace z Národního fondu prostřednictvím kraje,

a)   předloží správci kapitoly do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen (dále jen "následující rok po ukončení projektu"), podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16, a k podkladům připojí komentář,
b)   současně převede na účet Národního fondu, k němuž má dispoziční právo správce kapitoly, případnou vratku dotace.

(2) Příjemce dotace z Národního fondu, který je obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, kterému byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, předloží kraji do 5. února následujícího roku po ukončení projektu podklady pro finanční vypořádání dotací týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16. K podkladům připojí komentář a současně převede na účet kraje případnou vratku dotace.

(3) Kraj po obdržení podkladů podle odstavce 2 do 15. února následujícího roku po ukončení projektu

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá obec a dobrovolný svazek obcí o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí obci a dobrovolnému svazku obcí výši případné vratky dotace převedené na jeho účet.

(4) Kraj do 20. února následujícího roku po ukončení projektu

a)   předloží správcům kapitol souhrnné podklady podle odstavce 2 o finančním vypořádání dotací poskytnutých obcím nebo dobrovolným svazkům obcí týkající se celé doby trvání projektu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16,
b)   současně převede na účet Národního fondu, k němuž má dispoziční právo správce kapitoly, případné vratky dotací.

§ 14

(1) Správce kapitoly po obdržení podkladů do 1. března následujícího roku po ukončení projektu

a)   prověří podklady předložené podle § 13 odst. 1 písm. a) a odstavce 4 písm. a) a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce dotace z Národního fondu a kraj o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí příjemci dotace z Národního fondu a kraji výši případné vratky dotace převedené na jeho účet Národního fondu, k němuž má dispoziční právo.

(2) Správce kapitoly do 15. března následujícího roku po ukončení projektu

a)   převede na účet Národního fondu číslo 6001125021/0710 celkovou výši prostředků převedených podle § 13 odst. 1 písm. b) a odstavce 4 písm. b) jednotlivými příjemci dotací z Národního fondu a kraji,
b)   vypracuje z podkladů předložených podle § 13 odst. 1 písm. a) a odstavce 4 písm. a) souhrn za všechny příjemce dotace z Národního fondu na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 16, a připojí komentář. Souhrn a komentář podepsané vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

§ 15

Ministerstvo po obdržení podkladů podle § 3, 5, 8 až 12 a 14

a)   vypracuje souhrny za všechny příjemce, kterým byly poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci z kapitol Všeobecná pokladní správa, Operace státních finančních aktiv nebo Národního fondu, na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 6, 8, 10, 14, 16 a 18,
b)   upozorní zřizovatele, poskytovatele, příjemce, kraje a příjemce dotací z Národního fondu na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
c)   odsouhlasí částky případných odvodů, vratek příspěvků na provoz, vratek dotací, návratných finančních výpomocí a vratek od organizačních složek státu uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu, účtu vratek kapitoly Operace státních finančních aktiv a účtu Národního fondu.

§ 16
Přechodná ustanovení

(1) Organizační složka státu, která je správcem kapitoly, předloží do 15. března následujícího rozpočtového roku ministerstvu údaje o finančním vypořádání prostředků, které převedla před účinností této vyhlášky na účet Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 17, a připojí komentář. Tiskopis a komentář podepsaný vedoucím organizační složky státu předloží ministerstvu ve dvojím vyhotovení. Současně převede z účtu Národního fondu, k němuž má dispoziční právo, případnou vratku na vypořádací účet.

(2) Dotace poskytnuté obcím nebo krajům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997, 1998 a 2002 (dále jen "dotace na řešení povodňových škod") se vypořádají až po jejich vyčerpání nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel8).

(3) Obec předloží do 5. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých prostřednictvím kraje nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel podklady pro jejich finanční vypořádání na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 18. K podkladům připojí komentář. Současně převede na účet kraje případnou vratku dotace.

(4) Kraj předloží poskytovateli do 15. února rozpočtového roku následujícího po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti jejich užití na stanovený účel

a)   podklady pro finanční vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji týkající se celého období užití těchto dotací na stanovený účel na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 18,
b)   souhrnné podklady o finančním vypořádání dotací na řešení povodňových škod poskytnutých obcím prostřednictvím kraje podle odstavce 3 na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 18.

(5) K podkladům podle odstavce 4 připojí kraj komentář a současně převede na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotací na řešení povodňových škod poskytnutých kraji a případné vratky dotací převedených jednotlivými obcemi na účet kraje podle odstavce 3.

(6) Poskytovatel po obdržení podkladů podle odstavce 4 do 1. března následujícího rozpočtového roku

a)   prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá kraj o neodkladné provedení jejich opravy,
b)   potvrdí kraji výši případné vratky dotací převedené na jeho depozitní účet.

(7) Poskytovatel do 15. března následujícího rozpočtového roku

a)   převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků převedených kraji podle odstavce 5,
b)   vypracuje z předložených podkladů podle odstavce 4 písm. a) a b) souhrny za všechny příjemce dotací na řešení povodňových škod na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 18. K jednotlivým souhrnům připojí komentář. Souhrny a komentáře podepsané správcem kapitoly předloží ministerstvu ve dvou vyhotoveních.

(8) Ministerstvo po obdržení podkladů podle odstavců 1 a 6

a)   vypracuje souhrn za všechny příjemce dotací na řešení povodňových škod, kterými jsou obce a kraje, na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 18,
b)   upozorní organizační složky státu a poskytovatele dotací na řešení povodňových škod na případně zjištěné nedostatky v předložených podkladech a požádá o neodkladné provedení jejich opravy,
c)   odsouhlasí částky případných vratek prostředků podle odstavců 1 a 7 s jejich stavem na vypořádacím účtu.

(9) Pokud bylo subjekty podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) a b) provedeno finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004 do nabytí účinnosti této vyhlášky podle vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, je tím splněna povinnost finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za uvedený rozpočtový rok.

§ 17
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

§ 18
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.
2)   § 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb. a zákona č.  482/2004 Sb.
3)   Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4)   § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 82/2003 Sb.
5)   Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb. a zákona č. 215/2004 Sb.
6)   § 14 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
7)   § 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
8)   Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

E-shop

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 765 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.