Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


537

ZÁKON

ze dne 29. července 2004,

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna trestního zákona

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb. a zákona č. 91/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 19 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "podle § 155," se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".

2. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo "vydán" vkládají slova "nebo předán".

3. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby nebo jiné organizace, která má na území České republiky sídlo, podnik, jeho organizační složku nebo provozovnu.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Občan České republiky může být předán jinému členskému státu Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.".Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 29 odst. 3 se slova "nebo § 93a odst. 3" zrušují a za slova "teroru podle § 93," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95),".

6. V § 62 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "vraždy (§ 219)," se vkládají slova "obchodování s lidmi podle § 232a odst. 3, 4,".

7. V § 66 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují a za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95),".

8. V § 67a písm. b) se slova "a 93a" zrušují a za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95),".

9. Nadpis hlavy první části druhé zní: "Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci". Nadpis oddílu prvního hlavy první části druhé zní: "Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace".

10. § 91 zní:

"§ 91
Vlastizrada

Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96) nebo sabotáže (§ 97), bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.".

11. § 93a se zrušuje.

12. § 95 včetně nadpisu zní:

"§ 95
Teroristický útok

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,

a)   provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,
b)   zmocní se rukojmí nebo provede únos,
c)   zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
d)   naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
e)   zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,
f)   nedovoleně vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadně účinnou zbraň, anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou, nebo
g)   vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody na pět až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Stejně bude potrestán, kdo

a)   jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, nebo
b)   kdo takové jednání finančně, materiálně nebo jinak podporuje.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b)   způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
c)   způsobí-li takovým činem, že větší počet lidí zůstal bez přístřeší,
d)   způsobí-li takovým činem značné potíže ve výrobě zboží základní potřeby nebo při zásobování takovým zbožím,
e)   způsobí-li takovým činem ve větším rozsahu přerušení dopravy,
f)   způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
g)   získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
h)   ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení republiky nebo postavení mezinárodní organizace, v níž je Česká republika členem, nebo
i)   spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Ochrana podle odstavců 1 až 3 se poskytuje též cizímu státu.".

13. § 96 včetně nadpisu zní:

"§ 96
Záškodnictví

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky cizí nebo vlastní věc zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.".

14. V § 162a se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.".

15. § 163a včetně nadpisu zní:

"§ 163a
Účast na zločinném spolčení

(1) Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k zločinnému spolčení určenému nebo zaměřenému k páchání teroru (§ 93) nebo teroristického útoku (§ 95).

(3) Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem zločinného spolčení určeného nebo zaměřeného k páchání teroru (§ 93) nebo teroristického útoku (§ 95).

(4) Ustanovení § 43 a 44 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 neužije.".

16. V § 163c odst. 1 se za slova "odst. 1" vkládají slova "nebo 2".

17. V § 166 odst. 2 písm. a) se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "vyzvědačství (§ 105 odst. 3 a 4)," se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".

18. V § 167 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "pozměňování peněz (§ 140)," se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3,".

19. V § 167 odst. 2 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "§ 106" se vkládají slova " , účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3".

20. V § 168 odst. 1 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a slova "163a odst. 1" se nahrazují slovy "163a odst. 2 a 3".

21. V § 168 odst. 2 se slova "a 93a" a "95 a" zrušují, za slova "teroru (§ 93)," se vkládají slova "teroristického útoku (§ 95)," a za slova "(§ 106 a 107)" se vkládají slova " , účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3".

22. V § 216a odst. 1 se slova "za účelem adopce, využívání dětské práce nebo pro jiný účel" nahrazují slovy "za účelem adopce nebo pro jiný podobný účel".

23. Za § 232 se vkládá nový § 232a, který včetně nadpisu zní:

"§ 232a
Obchodování s lidmi

(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá osobu mladší osmnácti let, aby jí bylo užito

a)   k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání,
b)   k otroctví nebo nevolnictví, nebo
c)   k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování,

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jiného za použití násilí, pohrůžky násilí nebo lstí anebo zneužitím jeho omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo užito

a)   k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání,
b)   k otroctví nebo nevolnictví, nebo
c)   k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a)   spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b)   vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,
c)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo
d)   spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a)   způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek,
b)   spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo
c)   spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.".

24. § 246 se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. II

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 228/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo "teroru" vkládají slova "teroristického útoku" a za slova "válečné zrady" se vkládají slova "účasti na zločinném spolčení".

2. V § 51 odst. 2 se slova "a celnímu úřadu" zrušují.

ČÁST TŘETĺ
Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Gross v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Efektivní obhajoba

Efektivní obhajoba

Jakub Sivák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo. Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.