Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


536

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. p) a q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro

a)   vymezení pojmu vnitřní informace,
b)   uveřejňování vnitřní informace emitentem investičního nástroje, který je přijat k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie nebo který je předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie (dále jen "emitent"), a její zasílání Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise"),
c)   odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,
d)   vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny na tomto seznamu,
e)   oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo investičními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů osobami podílejícími se na rozhodování emitenta a osobami jim blízkými, případně osobami tvořícími podnikatelské seskupení2) Komisi, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,
f)   posuzování manipulace s trhem,
g)   oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi,
h)   způsob informování Komise o důvodném podezření organizátora regulovaného trhu, že obchod uzavřený na jím organizovaném regulovaném trhu byl uzavřen s využitím vnitřní informace nebo že může být považován za manipulaci s trhem.

ČÁST DRUHÁ
Podrobnější vymezení pojmu vnitřní informace a nakládání s vnitřními informacemi

§ 2
Podrobnější vymezení pojmu vnitřní informace

(1) Informace je přesná, jestliže

a)   je jejím obsahem skutečnost, která nastala, nebo skutečnost, kterou lze v budoucnu důvodně očekávat, a
b)   je natolik určitá, že je na jejím základě možné učinit závěr o vlivu skutečnosti podle písmene a) na kurz příslušného investičního nástroje nebo od něho odvozeného derivátu.

(2) Informace, která by mohla poté, co se stane veřejně známou, významně ovlivnit kurz nebo výnos investičního nástroje, je taková informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování.

(3) Za vnitřní informaci ve vztahu ke komoditnímu derivátu se považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká komoditního derivátu, není veřejně známá a o které mohou účastníci regulovaného trhu, na kterém se s takovým derivátem obchoduje, v souladu s obvyklou praxí obchodování na tomto trhu očekávat, že jim bude sdělena. Takovou informací je zejména informace, která

a)   je účastníkům regulovaného trhu obvykle k dispozici, nebo
b)   je uveřejňována podle právních předpisů, pravidel organizátora regulovaného trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k regulovanému trhu, na kterém se obchoduje s takovým komoditním derivátem, nebo trhu, na kterém se obchoduje s podkladovou komoditou takového komoditního derivátu.

§ 3
Uveřejňování vnitřní informace

(1) Vnitřní informaci, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent v úplném znění na své internetové adrese neprodleně poté, co se o ní dozvěděl, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b)   uveřejňovaná vnitřní informace měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňovaná vnitřní informace byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu 5 let, případně po dobu, kdy je investiční nástroj přijat k obchodování na trhu uvedeném v § 1 písm. b), je-li tato doba kratší než 5 let.

(2) Současně emitent zajistí uveřejnění vnitřní informace v úplném znění nebo odkazem na svou internetovou adresu, na které je vnitřní informace uveřejněna, prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného finančního serveru, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu; seznam serverů uveřejní Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry a na své internetové adrese. To neplatí, jestliže emitent vnitřní informaci vedle způsobu uvedeného v odstavci 1 současně uveřejnil

a)   alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, nebo
b)   jako zprávu agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu.

(3) Jestliže dojde k významné změně již uveřejněné vnitřní informace nebo jestliže emitent zjistí, že uveřejněná vnitřní informace obsahuje chybné údaje, jde o novou vnitřní informaci, kterou musí emitent neprodleně uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace; v případě opravy chybných údajů uvede důvod opravy.

(4) Emitent odliší vnitřní informaci od svých obchodních a propagačních informací tak, aby s nimi nemohla být zaměněna, zejména v jejím názvu zřetelně užije slovního spojení "vnitřní informace".

(5) Pokud emitent uveřejňuje vnitřní informaci také v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů tohoto jiného členského státu, zajistí, aby uveřejnění proběhlo současně.

§ 4
Zasílání vnitřní informace Komisi

(1) Emitent zašle vnitřní informaci Komisi na adresu uveřejněnou ve Věstníku Komise pro cenné papíry elektronickou poštou neprodleně poté, co se o ní dozvěděl; v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede text "emitentinfo".

(2) Zprávu obsahující vnitřní informaci opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3).

§ 5
Odklad uveřejnění vnitřní informace

(1) Závažnými důvody, pro které emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace, jsou zejména

a)   probíhající jednání a s nimi související skutečnosti, pokud by výsledek nebo řádný průběh těchto jednání mohl být uveřejněním vnitřní informace nepříznivě ovlivněn, zejména jde-li o jednání vedená za účelem dlouhodobého finančního ozdravení emitenta, jehož finanční situace je závažně a bezprostředně ohrožena,
b)   rozhodnutí učiněná nebo smlouvy sjednané vedoucím zaměstnancem nebo orgánem emitenta, k jejichž účinnosti je třeba schválení jiným orgánem emitenta, jestliže by uveřejnění vnitřní informace před tímto schválením spolu se současným prohlášením, že rozhodnutí či smlouva dosud schváleny nebyly, ohrozilo správné posouzení vnitřní informace ze strany investorů.

(2) Emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace pouze v případě, že přijme opatření, která mu umožní uveřejnit vnitřní informaci neprodleně poté, co přestane být schopen nadále zabezpečovat její důvěrnost, a zajistí kontrolu přístupu k takové informaci alespoň tím, že

a)   zavede účinná opatření k zabránění v přístupu k vnitřní informaci jiným osobám, než které vnitřní informaci nezbytně potřebují k řádnému výkonu svých funkcí v rámci emitenta,
b)   podnikne opatření nezbytná k tomu, aby každá osoba s přístupem k vnitřní informaci byla poučena o povinnostech plynoucích z právních předpisů ve vztahu k vnitřní informaci a o sankcích spojených se zneužitím či neoprávněným šířením vnitřní informace.

(3) Přestane-li být splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2 nebo byla-li porušena důvěrnost vnitřní informace, je emitent povinen vnitřní informaci uveřejnit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 6
Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Emitent neprodleně oznámí Komisi elektronickou poštou na formuláři, jehož vzor obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky, odklad uveřejnění vnitřní informace spolu s uvedením důvodů odkladu a opatření přijatých podle § 5 odst. 2. Toto oznámení opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3).

ČÁST TŘETÍ
Vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím

§ 7
Osoby vedené na seznamu

V seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím (dále jen "seznam"), se uvedou všechny osoby, které mají pravidelně nebo i příležitostně přístup k vnitřním informacím, týkajícím se přímo nebo nepřímo emitenta, a které

a)   jsou orgány nebo členy orgánů emitenta,
b)   jsou zaměstnanci emitenta, nebo
c)   vykonávají pro emitenta činnost na základě smlouvy, zejména osoby poskytující emitentovi poradenské či právní služby.

§ 8
Pravidla vedení seznamu

(1) V seznamu se uvedou alespoň

a)   údaje o každé osobě4) podle § 7, s výjimkou bydliště nebo sídla,
b)   důvod uvedení této osoby v seznamu, zejména k jaké vnitřní informaci nebo k jakému okruhu vnitřních informací má tato osoba přístup,
c)   datum vytvoření seznamu a datum každé aktualizace seznamu.

(2) Emitent zajistí bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu,

a)   dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) nebo b),
b)   má-li být na seznam doplněna další osoba,
c)   jestliže některá z osob uvedených v seznamu přestane mít přístup k vnitřním informacím.

(3) Jestliže osoba uvedená v seznamu přestane mít přístup k vnitřním informacím, musí být ze seznamu patrné, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Seznam vede emitent v elektronické podobě.

(5) Seznam uchovává emitent alespoň po dobu pěti let od jeho vytvoření a od každé jeho aktualizace.

(6) Emitent zajistí, aby osoby uvedené v seznamu byly seznámeny s povinnostmi stanovenými právními předpisy pro nakládání s vnitřními informacemi a sankcemi, které právní předpisy spojují se zneužitím nebo neoprávněným rozšiřováním vnitřních informací.

ČÁST ČTVRTÁ
Oznamování obchodů osobami, které se podílejí na rozhodování emitenta

§ 9
Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje

(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají převody akcií nebo zatímních listů emitenta a převody investičních nástrojů, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.

(2) Transakce nepodléhají oznamovací povinnosti, pokud součet jejich hodnot nedosáhne 5 000 eur v jednom kalendářním roce. K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna tato podmínka, přičítají v případě fyzických osob hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet osobami blízkými, v případě právnických osob hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce osobami, které jsou součástí téhož podnikatelského seskupení2). Hodnotou transakce se pro účely tohoto ustanovení rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni vypořádání transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.

§ 10
Způsob oznamování

(1) Oznámení obsahuje alespoň

a)   obchodní firmu či název emitenta,
b)   identifikační číslo emitenta, je-li přiděleno,
c)   údaje o osobě4) s povinností podle § 125 odst. 5 zákona (dále jen "povinná osoba"), s výjimkou adresy bydliště fyzické osoby; u fyzické osoby také rodné číslo,
d)   důvod, proč je oznamovatel povinnou osobou,
e)   datum uskutečnění transakce (uzavření obchodu),
f)   druh investičního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,
g)   povahu transakce (nákup, prodej nebo jiný převod),
h)   trh, na kterém byla transakce uskutečněna, a byla-li transakce uzavřena mimo trh, podrobnosti o způsobu provedení transakce,
i)   objem a jednotkovou cenu transakce.

(2) Povinná osoba zašle Komisi oznámení neprodleně po provedení transakce na datových formulářích podle typu oznamované transakce, jejichž vzor obsahují přílohy č. 2 až 4 této vyhlášky.

(3) Povinná osoba zašle Komisi oznámení

a)   elektronickou poštou na adresu uveřejněnou ve Věstníku Komise pro cenné papíry ve formátu .xls s tím, že v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede text "Oznameni o MO" a
   1.  opatří oznámení zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3), nebo
   2.  zašle tentýž den oznámení Komisi písemně opatřené vlastnoručním podpisem, anebo
b)   písemně opatřené vlastnoručním podpisem s tím, že k oznámení přiloží datový nosič (disketa, CD, DVD) s elektronickou podobou oznámení ve formátu .xls.

ČÁST PÁTÁ
Posuzování manipulace s trhem

§ 11
Podrobnější pravidla pro posuzování manipulace s trhem

(1) Při posuzování, zda došlo k manipulaci s trhem (§ 126 odst. 1 zákona), se vezme v úvahu zejména

a)   zda podíl zadaných pokynů k obchodům nebo uskutečněných obchodů na celkovém denním objemu obchodování s předmětným investičním nástrojem na příslušném regulovaném trhu je významný, zejména pokud vede k významné změně ceny tohoto investičního nástroje,
b)   rozsah, v jakém zadané pokyny k obchodům nebo uskutečněné obchody osob s významnou kupní nebo prodejní pozicí vedou k podstatným změnám kurzu investičního nástroje, jeho podkladového aktiva nebo od něj odvozeného derivátu,
c)   zda uskutečněný obchod vede ke změně osoby, která má z investičního nástroje prospěch,
d)   zda zadané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody obsahují změny pozice (zejména koupě - prodej) v krátkém časovém období a zda rozsah takových pokynů nebo obchodů odpovídá významnému podílu na celkovém denním objemu obchodování s předmětným investičním nástrojem na příslušném regulovaném trhu a zda vede k významné změně ceny tohoto investičního nástroje,
e)   zda se zadané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody soustřeďují v krátkém časovém úseku během obchodního dne a zda vedou ke změně ceny předmětného investičního nástroje, jejíž tendence se následně obrátí,
f)   rozsah, v jakém zadané pokyny mění nejlepší vyhlášené ceny nabídky nebo poptávky předmětného investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu nebo mění účastníkům regulovaného trhu přístupný seznam pokynů, a v jakém jsou takové pokyny následně před provedením zrušeny,
g)   rozsah, v jakém jsou zadávány pokyny k obchodu nebo uskutečňovány obchody v době, kdy se stanovují referenční ceny nebo vypořádací ceny, a v jakém vedou k významné změně ceny investičního nástroje, která má vliv na takové stanovení cen,
h)   zda zadání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje šíření nepravdivých, klamavých či zavádějících informací osobou, která zadala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou a
i)   zda zadání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje vytvoření nebo šíření chybných, klamavých nebo zjevně materiálním zájmem ovlivněných informací podle § 125 odst. 6 zákona osobou, která zadala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou.

(2) Jednání podle § 126 odst. 2 písm. e) zákona se neposuzuje jako manipulace s trhem za předpokladu, že splňuje podmínky nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.

ČÁST ŠESTÁ
Oznamování o podezření ze zneužití trhu

§ 12
Podrobnější pravidla plnění oznamovací povinnosti

(K § 124 odst. 5 a § 126 odst. 5 zákona)

(1) Při posuzování, zda se jedná o využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 124 odst. 5 anebo § 126 odst. 5 zákona, osoba uvedená v § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona (dále jen "oznamovatel") zhodnotí, zda konkrétní okolnosti obchodu rozumně odůvodňují podezření na využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem; přitom hodnotí skutečnosti, které jsou jí při její činnosti běžně dostupné, a vychází zejména z hodnocení faktorů podle § 11.

(2) Oznamovatel oznámí podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem

a)   zprávou elektronické pošty,
b)   faxem na faxové číslo, které Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry,
c)   písemně na adresu Komise,
d)   výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, telefonicky Komisi na telefonní číslo, které Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry; oznamovatel poté oznámí do 5 dnů podezření jedním ze způsobů podle písmen a) až c).

(3) Oznámení obsahuje alespoň

a)   údaje o oznamovateli,
b)   důvod, proč je oznamovatel povinnou osobou podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona,
c)   datum uskutečnění transakce (uzavření obchodu), jestliže již byla uskutečněna,
d)   označení investičního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,
e)   povahu transakce (nákup, prodej nebo jiný převod) a popis pokynu k transakci (cenově omezený pokyn, pokyn uskutečnit transakci za aktuální tržní cenu nebo jiná charakteristika pokynu),
f)   trh, na kterém byla transakce uskutečněna, a byla-li transakce uzavřena mimo trh, podrobnosti o způsobu provedení transakce,
g)   objem a jednotkovou cenu transakce,
h)   údaje o účastnících transakce,
i)   důvody, které vedou oznamovatele k podezření, že při transakci došlo k využití vnitřní informace nebo k manipulaci s trhem, a jakékoli další informace, které mohou mít význam pro prověřování oznámení.

(4) Pokud nemá oznamovatel v době podání oznámení k dispozici údaje podle odstavce 3 písm. c) až h), oznámí je Komisi neprodleně poté, kdy se je dozví, a to způsobem podle odstavce 2.

ČÁST SEDMÁ
Závěrečná ustanovení

§ 13
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 379/2004 Sb., o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)


1)   Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. 12. 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. 4. 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud se týká přijatelných tržních praktik, definice vnitřní informace ve vztahu ke komoditním derivátům, vedení seznamu zasvěcených osob, hlášení manažerských obchodů a hlášení podezřelých transakcí.
2)   § 66a obchodního zákoníku.
3)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002  Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
4)   § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

E-shop

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Petr Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň ...

Cena: 510 KčKOUPIT

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Petr Koubovský, Monika Novotná - Wolters Kluwer, a. s.

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.