Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 503/2004 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2004, částka 175, ze dne 24. 9. 2004

503

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 6 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 4 slova "buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupi-ny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle § 16 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad".

2. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie "N".".

3. V § 4 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 zní:

"§ 5
Podrobnosti o náležitostech oznámení
o přeshraničním pohybu odpadu

(1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku.

(2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

(3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou:

a)   informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen "dotčené příslušné orgány",
b)   kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona.

(4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou:

a)   kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona,
b)   kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,
c)   údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován,
d)   informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití,
e)   kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce,
f)   v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti:
jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo
jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění ně-kterým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo
je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo
je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede.

(5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou:

a)   adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství2),
b)   jeden z následujících dokladů:
kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,
kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,
kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,
c)   kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele.

(6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3.


2)   Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstav-ce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.
3)   Článek 28 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
4)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)   Nákladním listem se pro účely vyhlášky rozumí doklad skládající se z formuláře oznámení a z formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Uvedený název vychází z revidovaného a v databázi ISPAP uvedeného rozhodnutí Komise č.  94/774/ES.".

5. § 6 zní:

"§ 6

Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4.".§ 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

6. V příloze č. 1 v podskupině 10 08 se katalogo-vé číslo druhu odpadu "10 05 11" nahrazuje číslem "10 08 11".

7. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu odpadu pod katalogovým číslem 13 01 01 za slovem "PCB" odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

8. V příloze č. 1 v podskupině 10 12 pod katalogovým číslem 10 12 10 se v názvu druhu odpadu číslo "10 12 19" nahrazuje číslem "10 12 09".

9. V příloze č. 1 v podskupině 13 07 se katalogo-vé číslo druhu odpadu "03 07 03*" nahrazuje čís- lem "13 07 03*".

10. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 v názvu podskupiny 14 06 se za slovem "Odpadní" zrušuje předložka "z".

11. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu podskupiny 16 02 doplňuje za slovem "zařízení" číslo poznámky pod čarou "1)".Poznámka pod čarou č. 1 zní:


"1)   Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.".

12. V příloze č. 1 v podskupině 16 05 pod katalogovým číslem 16 05 09 se v názvu druhu odpadu číslo "06 05 07" nahrazuje číslem "16 05 07".

13. V příloze č. 1 v podskupině 16 09 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 16 09 04* slovo "neurčenáé" nahrazuje slovem "neurčená".

14. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01, 18 02 a 20 01 se u katalogových čísel 18 01 09, 18 02 08 a 20 01 32 doplňuje označení kategorie "*".

15. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhů odpadů pod katalogovými čísly 18 01 01 a 18 02 01 doplňuje číslo poznámky pod čarou "3a".Poznámka pod čarou č. 3a zní:


"3a)   Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.".

16. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02 za slovo "infekce" doplňuje číslo poznámky pod čarou "3b" .Poznámka pod čarou č. 3b zní:


"3b)   Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

17. V příloze č. 1 v podskupině 18 01 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 01 04 vypouští závorka se slovy "(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)".

18. V příloze č. 1 v podskupině 18 02 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 02 08 číslo "18 01 07" nahrazuje číslem "18 02 07".

19. V příloze č. 1 se v poznámce pod čarou č. 5 doplňuje číslo vyhlášky "383/2001".

20. V příloze č. 2 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 03 07 03* nahrazuje číslem "13 07 03*".

21. V příloze č. 2 se katalogová čísla včetně názvů druhů odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 02 02, celá podskupina 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady4) zrušují.

22. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

23. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

24. Přílohy č. 5 až 10 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

E-shop

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Fyzické osoby a daň z příjmů, 4 vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrté, výrazně přepracované a doplněné vydání publikace Fyzické osoby a daň z příjmů se zaměřuje na řešení různých situací při uplatnění daně z příjmů fyzických osob v podmínkách roku 2021 na základě přijatých legislativních opatření. Vybrána jsou nejčastěji diskutovaná témata, u ... pokračování

Cena: 695 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.