Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 427/2004 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2004, částka 140, ze dne 21. 7. 2004

427

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2004,

kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 24 odst. 6 a § 25 odst. 6 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) postup hodnocení rizika chemických látek (dále jen "látka") pro zdraví člověka u látek registrovaných při registraci podle § 12 a 13 zákona (dále jen "nová látka") a chemických látek uvedených v národním seznamu prioritních látek podle § 29 zákona (dále jen "prioritní látka").

§ 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   rizikem látky pro zdraví člověka - pravděpodobnost, že za definovaných podmínek expozice látce dojde k projevu jejího nepříznivého účinku na zdraví člověka v důsledku některé z jejích neoddělitelných vlastností,
b)   identifikací nebezpečí látky - identifikace možných nepříznivých účinků látky,
c)   hodnocením nebo posouzením vztahu mezi dávkou a odezvou - stanovení vztahu mezi dávkou látky a projevem a intenzitou odezvy nebo účinku,
d)   hodnocením nebo posouzením expozice - stanovení emisí, cest a rychlosti pohybu látky a jejích přeměn nebo rozkladu za účelem odhadu koncentrací nebo dávek, kterým jsou nebo mohou být vystaveny skupiny osob,
e)   charakterizací rizika - odhad výskytu a intenzity nepříznivých účinků látky, které se mohou projevit v populaci osob v důsledku skutečné nebo předpokládané expozice látce, a může zahrnovat i odhad nebo hodnocení rizika, to je kvantifikaci této pravděpodobnosti,
f)   doporučením pro snížení rizika - doporučení opatření, která mohou snížit rizika pro člověka spojená s uvedením látky na trh.

§ 3
Zásady hodnocení rizika látek

(1) K hodnocení rizika nové látky se využívají údaje poskytnuté při registraci látky podle § 12 nebo § 13 a doplňující informace podle § 24 odst. 3 zákona. K hodnocení rizika prioritní látky se využívají údaje oznámené podle § 28 zákona a doplňující informace podle § 25 odst. 3 zákona.

(2) Informace, které jsou podkladem k hodnocení rizika nových látek pro zdraví člověka, se dokumentují včetně

a)   identifikace nebezpečnosti látky,
b)   hodnocení vztahu mezi dávkou (koncentrací) a odezvou (účinkem),
c)   odhadu expozice osob v pracovním procesu, spotřebitelů a osob exponovaných nepřímo prostřednictvím životního prostředí (dále jen "exponovaná skupina osob"), u nichž se dá tato expozice důvodně předpokládat vzhledem k dostupným informacím o látce, zejména s ohledem na její výrobu, skladování, zpracování, použití i do přípravku a zneškodňování, nebo
d)   charakterizace rizika.

(3) Z hodnocení rizika nové látky může vyplynout jeden nebo více z následujících závěrů:

a)   látka není předmětem bezprostředního zájmu a není ji zapotřebí dále hodnotit, dokud se neobjeví další podstatné informace o jejích účincích při plnění ustanovení zákona,
b)   látka je předmětem zájmu, představuje možné zdravotní riziko pro exponované skupiny osob. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "ministerstvo") určí podle § 12 odst. 2 a § 13 odst. 2 až 4 zákona, jaké další informace musí být doloženy do doby dosažení limitního množství látky uváděné na trh,
c)   látka je předmětem zájmu, představuje pro exponovanou skupinu osob zdravotní riziko a další informace jsou ministerstvem požadovány okamžitě, nebo
d)   látka je předmětem zájmu, představuje pro exponovanou skupinu osob významné zdravotní riziko a ministerstvo ihned vypracuje doporučení ke snížení rizika.

(4) Doporučení ke snížení rizika nové látky mohou zahrnovat

a)   úpravy klasifikace, balení nebo označování navržené v rámci registrace látky podle § 12 nebo § 13 zákona,
b)   úpravy bezpečnostního listu navrženého v rámci registrace látky podle § 12 nebo § 13 zákona,
c)   úpravu podmínek manipulací s látkou, podmínek skladování, dopravy, požárnětechnických podmínek, pokynů pro případ nežádoucího úniku látky z obalu, pokynů pro ochranu osob a pro první pomoc v případě nehody, navržených osobou podle § 10 zákona, která žádá o registraci látky,
d)   doporučení příslušným správním úřadům, aby přijaly příslušná opatření pro ochranu životního prostředí před identifikovanými riziky.

(5) Jestliže podle posouzení rizika nové látky vyplývá, že se na ni vztahuje jeden nebo více závěrů podle odstavce 3 písm. b), c) nebo d), může ministerstvo informovat osobu, která podávala žádost o registraci látky, o získaných poznatcích a poskytnout jí možnost zaslat připomínky k těmto závěrům a jiné doplňující informace.

(6) Při vypracovávání doporučení na snížení rizika způsobeného látkou je nutno zvážit, zda snížení expozice jedné skupiny exponovaných osob může mít za následek zvýšení expozice jiné skupiny exponovaných osob.

(7) Hodnocení rizika prioritních látek i ostatních existujících látek pro zdraví člověka upravují předpisy Evropských společenství2). Existující látka je látka, která je uvedená v seznamu Einecs podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 4
Postup při hodnocení rizika pro lidské zdraví a závěrečná zpráva

(1) První fází posuzování rizika látek registrovaných podle § 12 a 13 zákona je identifikace nebezpečí látky se zaměřením minimálně na vlastnosti a potenciálně nepříznivé účinky podle přílohy č. 1 části A a přílohy č. 2 části A. Po identifikaci nebezpečí se pokračuje podle přílohy č. 1 části B a přílohy č. 2 části B

a)   posouzením vztahu mezi dávkou (koncentrací) a odezvou (účinkem),
b)   posouzením expozice těch exponovaných skupin osob podle § 3 odst. 2 písm. c), u kterých lze expozici sledované látce předpokládat,
c)   charakterizací rizika a shrnutím se závěrem nebo závěry podle § 3 odst. 3.

(2) Odchylně od ustanovení odstavce 1 se postupuje:

a)   jestliže byla provedena příslušná zkouška pro identifikaci nebezpečí látky ve vztahu k její určité nebezpečné vlastnosti, ale výsledky nevedly ke klasifikaci látky pro sledovanou vlastnost jako nebezpečné, nemusí posuzování rizika týkající se této vlastnosti zahrnovat činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a použije se závěr uvedený v § 3 odst. 3 písm. a),
b)   jestliže ještě nebyly provedeny příslušné zkoušky pro identifikaci nebezpečí ve vztahu k určitému účinku nebo vlastnosti, nebude se tento účinek nebo vlastnost zahrnovat do posuzování rizika, pokud neexistují jiné závažné důvody pro sledování.

(3) Osnova závěrečné zprávy hodnocení rizika nových látek je v příloze č. 3.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


1)   Směrnice Rady č. 67/548/EHS o sbližování zákonů, právních předpisů a správních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.
Směrnice Komise č. 93/6/EHS o zásadách hodnocení rizik pro člověka a životní prostředí u látek notifikovaných v souladu se směrnicí.
Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek.
Nařízení Komise (ES) č. 1488/94, kterým se stanoví zásady posuzování existujících látek pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93.
2)   Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek.
Nařízení Komise (ES) č. 1488/94, kterým se stanoví zásady posuzování existujících látek pro člověka a životní prostředí v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93.

E-shop

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Nařízení eIDAS a české adaptační zákony - Komentář

Tomáš Lechner - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář k nařízení eIDAS (nařízení EU 910/2014), vybraným prováděcím předpisům a českým adaptačním zákonům (zák. č. 297/2016 Sb. a zák. č. 250/2017 Sb.) je kompletním a aktuálním zpracováním oblastí elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. ... pokračování

Cena: 1 395 KčKOUPIT

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 3 vydání

Alexander Bělohlávek - C. H. Beck

Po více než deseti letech vychází nové vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vzhledem ke změnám právní úpravy a přijetí nového zákonu a o mezinárodním právu soukromém, pak ... pokračování

Cena: 2 890 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.