Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 379/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 123, ze dne 24. 6. 2004

379

VYHLÁŠKA

ze dne 9. června 2004

o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. p) ve spojení s § 125 odst. 7 písm. a) a b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro uveřejňování vnitřní informace emitentem investičního nástroje, který je přijat k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie nebo který je předmětem žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu v členském státě Evropské unie, její zasílání Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise") a podrobnější pravidla pro odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace.

§ 2
Uveřejňování vnitřní informace

(1) Vnitřní informaci, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent v úplném znění na své internetové adrese (URL adresa) neprodleně poté, co se o ní dozvěděl nebo dozvědět mohl, způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby

a)   internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,
b)   uveřejňovaná vnitřní informace měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c)   uveřejňovaná vnitřní informace byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu 5 let, případně po dobu, kdy je investiční nástroj přijat k obchodování na trhu uvedeném v § 1, je-li tato doba kratší než 5 let.

(2) Současně emitent zajistí uveřejnění vnitřní informace v úplném znění nebo odkazem prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného finančního serveru, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu. Seznam serverů uveřejní Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry a na své internetové adrese. To neplatí, jestliže emitent vnitřní informaci vedle způsobu uvedeného v odstavci 1 současně uveřejnil

a)   alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, nebo
b)   jako zprávu agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu.

(3) Jestliže dojde k významné změně již uveřejněné vnitřní informace, musí být tato změna uveřejněna stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace. Zjistí-li emitent po uveřejnění vnitřní informace, že obsahuje chybné údaje, uveřejní neprodleně způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace, její opravu s vysvětlením důvodů opravy.

§ 3
Zasílání vnitřní informace Komisi

Emitent je povinen zaslat vnitřní informaci Komisi elektronickou poštou neprodleně poté, co se o ní dozvěděl nebo dozvědět mohl. Zprávu obsahující vnitřní informaci opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb2).

§ 4
Odklad uveřejnění vnitřní informace

(1) Závažnými důvody, pro které emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace, jsou zejména

a)   probíhající jednání a s nimi související skutečnosti, pokud by výsledek nebo řádný průběh těchto jednání mohl být uveřejněním vnitřní informace nepříznivě ovlivněn, zejména jde-li o jednání vedená za účelem dlouhodobého finančního ozdravení emitenta, jehož finanční situace je závažně a bezprostředně ohrožena,
b)   rozhodnutí přijatá nebo smlouvy uzavřené vedoucími pracovníky nebo orgánem emitenta, k jejichž účinnosti je třeba schválení jiným orgánem emitenta, jestliže by uveřejnění vnitřní informace před tímto schválením spolu se současným prohlášením, že rozhodnutí či smlouva dosud schváleny nebyly, ohrozilo správné posouzení vnitřní informace ze strany investorů.

(2) Emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace pouze v případě, že přijme opatření, která mu umožní uveřejnit vnitřní informaci neprodleně poté, co přestane být schopen nadále zabezpečovat její důvěrnost, a zajistí kontrolu přístupu k takové informaci zejména tím, že

a)   zavede účinná opatření k zabránění v přístupu k vnitřní informaci jiným osobám, než které vnitřní informaci nezbytně potřebují k řádnému výkonu svých funkcí v rámci emitenta,
b)   podnikne opatření nezbytná k tomu, aby každá osoba s přístupem k vnitřní informaci byla poučena o povinnostech plynoucích z právních předpisů ve vztahu k vnitřní informaci a o sankcích spojených se zneužitím či neoprávněným šířením vnitřní informace.

(3) Přestane-li být splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2 nebo byla-li porušena důvěrnost vnitřní informace, je emitent povinen vnitřní informaci uveřejnit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět mohl.

§ 5
Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Emitent je povinen neprodleně oznámit Komisi elektronickou poštou odklad uveřejnění vnitřní informace spolu s uvedením důvodů odkladu a opatření přijatých podle § 4 odst. 2. Oznámení podle předchozí věty opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb2).

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 věty druhé a § 5 věty druhé, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2004.

Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.


1)   Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. 12. 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem.
2)   § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb.

E-shop

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový - Wolters Kluwer, a. s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

ÚZ č. 1523 - Státní služba

ÚZ č. 1523 - Státní služba

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti zásadní novela zákona o státní službě, která se dotkla více než šedesáti ustanovení zákona. Ke stejnému datu se rovněž změnila vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky. Vedle zákona je v publikaci 14 dalších aktuálních nařízení vlády a vyhlášek –obory ...

Cena: 99 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.