Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 364/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 119, ze dne 15. 6. 2004

364

NAŘĺZENĺ VLÁDY

ze dne 26. května 2004

o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 11d odst. 10 písm. a) až g) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé podmínky při provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, jejichž úpravu bezprostředně závazné právní předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují provést.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   cukrovou řepou produkt zemědělské výroby2) určený k výrobě cukru v cukrovaru,
b)   cukrovarem zařízení nacházející se na území České republiky, které je určeno k výrobě cukru.

§ 3
Kvóta

(1) Produkční kvóta cukru3) stanovená výrobci cukru (dále jen "držitel kvóty") Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") od 1. září 2003 v členění na cukrovary provozované držitelem kvóty, popřípadě produkční kvóta cukru3) snížená držiteli kvóty Fondem, podle dosavadního právního předpisu4) se považuje za součet kvóty A5) a kvóty B5) podle předpisů Evropských společenství1).

(2) Kvóta A5) držitele kvóty činí 97 % kvóty, stanovené Fondem držiteli kvóty podle dosavadního právního předpisu4). Kvóta B5) držitele kvóty činí 3 % kvóty, stanovené Fondem držiteli kvóty podle dosavadního právního předpisu4).

(3) Fond do 30 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení oznámí držiteli kvóty podle odstavců 1 a 2 výši kvóty A5) a výši kvóty B5) pro období stanovené předpisem Evropských společenství6), v členění podle jednotlivých cukrovarů držitele kvóty.

§ 4
Žádost o započtení cukru
vyrobeného v rámci smluvního vztahu

Žádost o započtení cukru7) vyrobeného v rámci smluvního vztahu mezi objednavatelem vyrábějícím cukr (dále jen "objednavatel")7) a zpracovatelem vyrábějícím cukr (dále jen "zpracovatel")7) podávají objednavatel a zpracovatel Fondu spolu s kopií příslušné smlouvy, a to do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Žádost se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond posoudí, zda byly splněny podmínky stanovené předpisem Evropských společenství7), a rozhodne podle předpisu Evropských společenství7), zda výrobu cukru uskutečněnou zpracovatelem považuje za výrobu cukru objednavatele.

§ 5
známení o převodu vyrobeného množství cukru nebo jeho části

(1) Oznámení o převodu množství cukru, nebo jeho části, vyrobeného v příslušném hospodářském roce, pro účely vykazování plnění výroby cukru v následujícím hospodářském roce lze uskutečnit za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství8).

(2) Oznámení podle odstavce 1 podává držitel kvóty Fondu na formuláři vydaném Fondem.

§ 6
Oznámení o změně vlastnických nebo uživatelských vztahů

(1) Držitel kvóty oznámí písemně Fondu každou skutečnost uvedenou v předpise Evropských společenství9), na jejímž základě došlo ke změně jeho vlastnických nebo uživatelských práv vztahujících se k výrobě, skladování nebo uvádění cukru do oběhu, popřípadě ke změně vlastnických nebo uživatelských práv k cukrovaru, který jako držitel kvóty užívá k výrobě cukru; lhůta pro písemné oznámení příslušných skutečností držitelem kvóty Fondu činí 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) Oznámení o změně vlastnických nebo uživatelských vztahů, popřípadě práv, podává držitel kvóty Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(3) Fond na základě písemné žádosti držitele kvóty osvědčí držiteli kvóty, že mu byly skutečnosti uvedené v odstavci 1 oznámeny.

§ 7
Uzavření cukrovaru

(1) Držitel kvóty písemně oznámí Fondu ukončení činnosti spočívající ve výrobě cukru10) v jím provozovaném cukrovaru (dále jen "uzavřený cukrovar"), a to do 15 dnů ode dne ukončení této činnosti.

(2) Část kvóty připadající na uzavřený cukrovar Fond ponechá držiteli kvóty, pokud ve lhůtě podle odstavce 1 prokáže Fondu, že dodávky cukrové řepy od prodejců, kteří dodávali cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru, smluvně převedl na jiný cukrovar, jehož je jediným a výlučným provozovatelem.

(3) Jestliže se část kvóty neponechá držiteli kvóty způsobem uvedeným v odstavci 2, Fond kvótu nebo část kvóty držitele kvóty uvedeného v odstavci 1 přidělí výrobci cukru, který převzal závazky vůči prodejcům cukrové řepy dodávajícím cukrovou řepu do uzavřeného cukrovaru, v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají kvótě nebo části kvóty. Fond tomuto výrobci cukru současně oznámí celkovou výši jemu přidělené kvóty A5) a kvóty B5) podle § 3 odst. 3. Výrobce cukru doloží převzetí závazků, uvedených v tomto odstavci, písemně v oznámení podaném Fondu, v němž současně příslušným dokladem nebo znaleckým posudkem doloží, že je schopen s ohledem na výrobní kapacitu svých cukrovarů vyrobit množství cukru odpovídající kvótě nebo části kvóty uzavřeného cukrovaru.

§ 8
Nakládání s nepřiděleným množstvím cukru

(1) V případě vzniku nepřiděleného množství cukru A11) a cukru B11), které nelze přidělit podle předpisu Evropských společenství12) nebo které nebylo přiděleno podle § 7 tohoto nařízení, a které je vyšší než 1000 tun (dále jen "volné množství cukru"), nabídne Fond k přidělení zájemcům o volné množství cukru oznámením objemu tohoto cukru v 1 celostátně distribuovaném deníku a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Volné množství cukru podle odstavce 1 může Fond přidělit fyzické nebo právnické osobě, která o přidělení volného množství cukru požádá Fond (dále jen "zájemce"), pokud tento zájemce

a)   je držitelem kvóty,
b)   prokáže, že není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(3) Žádost podle odstavce 2 Fond zamítne, obsahuje-li požadavek na množství vyšší, než je množství nabízené Fondem podle odstavce 1.

(4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 2 činí 30 dnů následujících po dni zveřejnění nabídky na přidělení volného množství cukru. Žádost se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(5) Fond rozdělí volné množství cukru mezi zájemce jako kvótu A5) a kvótu B5) v členění na cukrovary na období stanovené předpisem Evropských společenství6)

a)   v souladu s požadavkem zájemce uvedeném v žádosti podle odstavce 2, jestliže součet množství požadovaných všemi zájemci je nižší nebo stejný jako volné množství cukru, nebo
b)   poměrně, podle jím požadovaného množství uvedeného v žádosti, jestliže součet množství požadovaných všemi zájemci je vyšší než volné množství cukru.

(6) Fond zvýší kvótu podle odstavce 5 zájemci pod podmínkou, že zájemce do 90 dnů ode dne zvýšení kvóty prokáže, že smluvně zajistil dodávky cukrové řepy od prodejců potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 90 % jemu přiděleného volného množství cukru. Zajištění závazků uvedených v tomto odstavci zájemce doloží v písemném oznámení Fondu, v němž současně příslušným dokladem nebo znaleckým posudkem doloží, že je schopen s ohledem na výrobní kapacitu svých cukrovarů vyrobit množství cukru odpovídající jemu přidělenému volnému množství cukru.

§ 9
Minimální cena cukrové řepy

Minimální cena cukrové řepy A11) a minimální cena cukrové řepy B11) stanovené předpisy Evropských společenství13) se považují za úředně stanovené ceny podle zvláštního právního předpisu14).

§ 10
Předběžné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. ledna příslušného hospodářského roku11) předběžné informace o své dosavadní roční výrobě cukru15) za probíhající hospodářský rok11) na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 15. února příslušného hospodářského roku11) ověří informace16) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto potvrdí nebo je upraví na základě vlastního zjištění tak, aby odpovídaly dosavadní roční výrobě cukru A11) a cukru B11) držitele kvóty za příslušný hospodářský rok11).

§ 11
Konečné informace o výrobě cukru

(1) Držitel kvóty oznámí Fondu do 31. července příslušného kalendářního roku konečné informace o své roční výrobě cukru15) za uplynulý hospodářský rok11) na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond do 31. srpna příslušného kalendářního roku ověří informace16) uvedené v oznámení podle odstavce 1 a tyto informace potvrdí nebo je na základě vlastního zjištění upraví tak, aby odpovídaly konečné roční výrobě cukru A11) a cukru B11) držitele kvóty za příslušný hospodářský rok11).

Výrobní náhrada a prémie za denaturaci cukru

§ 12
Výrobní náhrada

(1) Fond poskytne výrobní náhradu podle předpisu Evropských společenství17) zpracovateli základních produktů a meziproduktů v odvětví cukru17) (dále jen "zpracovatel"), který je registrován Fondem. Žádost o vydání rozhodnutí o registraci podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(2) Fond na žádost zaregistruje rovněž výrobce meziproduktu; žádost o registraci podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem. Fond po provedení registrace vydá výrobci meziproduktu na jeho žádost potvrzení, že meziprodukt byl vyroben na území České republiky přímo a výhradně ze základního produktu; žádost o vydání potvrzení podává výrobce meziproduktu Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(3) Žádost o osvědčení o výrobní náhradě podává zpracovatel Fondu na formuláři vydaném Fondem.

(4) Zpracovatel podává Fondu předběžné hlášení o předpokládaných dodávkách základních produktů a meziproduktů v odvětví cukru17) nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky. Zpracovatel může podat předběžné hlášení nejdříve současně s žádostí o osvědčení o výrobní náhradě.

(5) Zpracovatel podává Fondu hlášení o uskutečněných dodávkách základních produktů a meziproduktů v odvětví cukru17) do 2 týdnů po poslední dodávce oznámené v předběžném hlášení.

(6) Zpracovatel podává Fondu hlášení o ukončení zpracování základních produktů a meziproduktů v odvětví cukru17), a to nejpozději do 12 měsíců po ukončení platnosti osvědčení o výrobní náhradě.

(7) Hlášení podle odstavců 4 až 6 podává zpracovatel Fondu na formulářích vydaných Fondem.

§ 13
Prémie za denaturaci cukru

Písemnou přihlášku do nabídkového řízení, žádost o prémii a oznámení o podmínkách denaturace podle předpisu Evropských společenství18) podává oprávněná osoba Fondu na formulářích vydaných Fondem, ke dni nabytí účinnosti předpisu Evropských společenství, který upraví zvláštní podmínky pro poskytování prémie za denaturaci cukru.

Společná ustanovení

§ 14
Poskytování informací

(1) Držitel kvóty poskytuje Fondu kromě informací uvedených v § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 informace o

a)   množství cukrové řepy A11), množství cukrové řepy B11) a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru C11), na které uzavřel smlouvu o dodávce a odběru cukrové řepy v příslušném hospodářském roce11); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku11), v němž byla smlouva o dodávce a odběru cukrové řepy uzavřena,
b)   dohodnutém pevném obsahu cukru v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku11), v němž byla smlouva o dodávce a odběru cukrové řepy uzavřena,
c)   odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku11), v němž byla smlouva o dodávce a odběru cukrové řepy uzavřena,
d)   sklizňových plochách a zpracovaném množství cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce11); informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku11),
e)   odhadu údajů podle písmene d) pro následující hospodářský rok11); informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku11),
f)   zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,
g)   inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku11); informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data.

(2) Výrobce cukru, který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o

a)   množství jím vyrobeného cukru C, které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku11); informace se podává do konce následujícího měsíce příslušného hospodářského roku11),
b)   inventurní zásobě cukru k 31. lednu a k 30. červnu příslušného hospodářského roku11); informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
c)   změně svých provozních poměrů do 10 dnů ode dne, kdy taková změna vstoupila v platnost.

(3) Fond je oprávněn vyžádat pro kontrolní účely od držitele kvóty originální znění platné smlouvy, nebo její úředně ověřenou kopii, kterou držitel kvóty v příslušném hospodářském roce11) uzavřel s prodejcem cukrové řepy.

(4) Dojde-li k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství19), poskytne držitel kvóty Fondu pro kontrolní účely originální znění této dohody, nebo její úředně ověřenou kopii.

(5) Informace podle odstavců 1 a 2 a podle předpisů Evropských společenství20) se poskytují Fondu na formulářích vydaných Fondem.

(6) Fond poskytuje informace získané podle odstavců 1 až 5 a informace získané podle § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 Ministerstvu zemědělství.

§ 15
Sběrné středisko

Při stanovení sběrného střediska podle předpisu Evropských společenství21) se zohlední vzdálenost místa sklizně cukrové řepy a vzdálenost polohy cukrovaru, do něhož má být cukrová řepa dodána, tak, aby vzdálenost stanoveného sběrného střediska k místu sklizně cukrové řepy a k příslušnému cukrovaru, jakož i nezbytné náklady spojené s dopravou, přepravou a uložením cukrové řepy byly proporčně vyvážené.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

Cukr, který je podle dosavadních právních předpisů22) součástí rezervy, se stává součástí volného množství cukru (§ 8).

§ 17

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající se posuzují podle dosavadních právních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající se provedou podle dosavadních právních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

§ 18

Zrušuje se:

a)   Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005.
b)   Nařízení vlády č. 296/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001  Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005.
c)   Nařízení vlády č. 15/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001  Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
d)   Nařízení vlády č. 97/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001  Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  499/2002 Sb.
e)   Nařízení vlády č. 319/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001  Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  499/2002 Sb.
f)   Nařízení vlády č. 160/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 114/2002  Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů.

§ 19
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 1 a 2, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 ze dne 19. dubna 2002, nařízení Komise (ES) č. 2196/2003 ze dne 16. prosince 2003, nařízení Komise (ES) č. 39/2004 ze dne 9. ledna 2004 a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení kvót v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (EHS) č.  1431/1968.
Nařízení Komise (EHS) č. 1265/1969 ze dne 1. července 1969 o metodách pro stanovení jakosti cukru, který nakupují intervenční agentury.
Nařízení Komise (EHS) č. 100/1972 ze dne 14. ledna 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro denaturaci cukru určeného ke krmení zvířat, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 2351/1972, nařízení Komise (EHS) č. 2847/1972, nařízení Komise (EHS) č. 3475/1980, nařízení Komise (EHS) č. 3819/1985 a nařízení Komise (ES) č. 260/1996.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybů cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (EHS) č. 825/1975 ze dne 25. března 1975, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu vývozních dávek v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 1714/1988 a nařízení Komise (ES) č. 1148/1998.
Nařízení Komise (EHS) č. 797/1980 ze dne 31. března 1980 o úpravě vývozních dávek a náhrad stanovených předem v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 1698/1980.
Nařízení Komise (EHS) č. 2670/1981 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 1760/1984, nařízení Komise (EHS) č. 2561/1985, nařízení Komise (EHS) č.  1714/1988, nařízení Komise (EHS) č. 3892/1988, nařízení Komise (EHS) č. 56/1991, nařízení Komise (EHS) č. 3559/ /1991, nařízení Komise (EHS) č. 2177/1992, nařízení Komise (ES) č. 158/1996, nařízení Komise (ES) č. 1148/1998 a nařízení Komise (ES) č. 95/2002.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982 ze dne 13. ledna 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro převod cukru do následujícího hospodářského roku, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 948/1982, nařízení Komise (EHS) č. 1708/1984, nařízení Komise (ES) č. 260/1996 a nařízení Komise (ES) č. 2223/2000.
Nařízení Komise (EHS) č. 1713/1993 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro používání zemědělského přepočítacího koeficientu v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 2627/1993, nařízení Komise (ES) č. 2926/1994, nařízení Komise (ES) č. 59/1997 a nařízení Komise (ES) č. 624/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1464/1995 ze dne 27. června 1995 o podrobných pravidlech pro aplikaci systému dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2136/1995, nařízení Komise (ES) č. 1507/1996, nařízení Komise (ES) č. 1141/1998, nařízení Komise (ES) č. 1148/1998, nařízení Komise (ES) č. 2513/2001, nařízení Komise (ES) č. 995/2002 a nařízení Komise (ES) č.  1159/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2135/1995 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1729/1997, nařízení Komise (ES) č. 1574/1998, nařízení Komise (ES) č. 1489/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1531/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2315/1995 ze dne 29. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vývozní náhrady pro některé cukry, na něž se vztahuje společná organizace trhů v odvětví cukru, používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny.
Nařízení Komise (ES) č. 779/1996 ze dne 29. dubna 1996 ustanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Komise (EHS) č. 1785/1981 v souvislosti s předáváním informací v sektoru cukru, ve znění nařízení Komise (ES) č.  995/2002, nařízení Komise (ES) č. 1140/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1159/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanovují společná podrobná pravidla pro používání systému vývozních náhrad na zemědělské výrobky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1557/2000, nařízení Komise (ES) č. 90/2001, nařízení Komise (ES) č. 2299/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2002, nařízení Komise (ES) č. 444/2003 a nařízení Komise (ES) č.  2010/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské výrobky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2299/2001 a nařízení Komise (ES) č. 325/2003.
2)   § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.  85/2004 Sb.
3)   § 2 písm. d) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
4)   § 5 a násl. nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č.  296/2002 Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb., nařízení vlády č. 319/2003 Sb., nařízení vlády č. 160/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
5)   Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
6)   Čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
7)   Čl. 5 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.
8)   Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (EHS) č. 65/1982.
9)   Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
10)   Bod II odst. 3 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
11)   Čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
12)   Bod II odst. 6 přílohy IV nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
13)   Čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 1261/2001.
14)   § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
15)   Čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 314/2002.
16)   § 12a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
17)   Nařízení Komise (ES) č. 1265/2001.
18)   Nařízení Komise (EHS) č. 100/1972.
19)   Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
20)   Čl. 4b odst. 1 a čl. 4c odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 314/2002, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1140/2003.
21)   Bod V odst. 1 přílohy III nařízení Rady (ES) č. 1260/2001.
22)   § 4 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 296/2002  Sb., nařízení vlády č. 15/2003 Sb., nařízení vlády č. 97/2003 Sb., nařízení vlády č. 319/2003 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.

E-shop

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Horáček, Čada, Hajn - C. H. Beck

Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.