Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 363/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 118, ze dne 15. 6. 2004

363

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2004,

kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 12 odst. 3, § 20b odst. 2, § 32 odst. 6 a 8 a § 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl. I

Vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb. a vyhlášky č. 82/2002 Sb., se mění takto:

1. Část první včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ A STANOVENĺ LIMITNĺCH MNOŽSTVÍ
POMOCNÝCH LÁTEK PŘI UVÁDĚNÍ NA TRH A VÝVOZU

§ 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.

§ 1a
Limitní množství pomocných látek při uvádění na trh a vývozu

(1) Prohlášení odběratele (§ 12 odst. 2 zákona) při uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona s výjimkou manganistanu draselného se nevyžaduje v případech, kdy celkové množství těchto látek uvedené na trh za kalendářní rok nepřekročí množství uvedené v příloze č. 8 této vyhlášky.

(2) Při uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona se nevyžaduje vedení dokumentace včetně prohlášení odběratele a evidence v případech, kdy celkové množství těchto látek uvedené na trh nepřekročí v kalendářním roce množství uvedené v příloze č. 8 této vyhlášky (§ 32 odst. 6 zákona).

3) V případě vývozu manganistanu draselného a anhydridu kyseliny octové (§ 20b odst. 2 zákona) se nevyžaduje oznámení o předpokládaném vývozu, pokud jejich množství nepřekročí množství uvedené v příloze č. 9 této vyhlášky.


1)   Směrnice Rady 92/109/EHS ze dne 14. prosince 1992 o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh.
Směrnice Komise 93/46/EHS ze dne 22. června 1993, kterou se nahrazují a mění přílohy směrnice Rady 92/109/EHS o výrobě určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a o jejich uvádění na trh.
Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1485/96 ze dne 26. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení odběratele o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Komise (ES) č.  1533/2000.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. Nadpis části druhé zní: " EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, PREKURSORŮ A POMOCNÝCH LÁTEK".

3. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(1) Evidence o zacházení, dovozu a vývozu návykových látek a přípravků a o zacházení s prekursory a pomocnými látkami1a) (dále jen "evidence") se vede úplně, průkazným způsobem (písemně nebo pomocí výpočetní techniky) tak, aby pravdivě zobrazovala skutečnosti, které jsou jejím předmětem. Zpracování osobních údajů v evidenci se řídí zvláštním zákonem.1b)


1a)   Čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
1b)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

4. V § 2 odst. 2 se slova "látky a prekursory" nahrazují slovy "látky, prekursory a pomocné látky1c)".Poznámka pod čarou č. 1c) zní:


"1c)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 1c) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

5. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno nebo název a bydliště fyzické osoby nebo" nahrazují slovy "jméno a příjmení, popř. obchodní firmu (dále jen "jméno"), a místo podnikání, popř. adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště v členském státě Evropské unie (dále jen "bydliště") podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a".

6. V § 4 odst. 3 písmeno d) zní:

"d)  jméno a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo označení a sídlo její organizační složky, od které byly skladované přípravky přijaty, nebo jméno a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo označení a sídlo její organizační složky, které byly skladované přípravky vydány,".

7. V § 4 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Pomocné látky lze evidovat pomocí výpočetní techniky přiměřeně podle odstavců 1 a 2. Evidence musí obsahovat:

a)   u pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu draselného: název pomocné látky, datum příjmu nebo výdeje, číslo dokladu o příjmu a výdeji, jméno a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo označení a sídlo její organizační složky, od které byly tyto látky přijaty, nebo jméno a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo označení a sídlo její organizační složky, které byly tyto látky vydány, množství přijaté, vydané nebo vyrobené a stav zásob,
b)   u pomocných látek uvedených v příloze č. 11 zákona obdobné údaje jako u pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona, kromě stavu zásob a vyrobeného množství.

(7) Na vedení evidence podle odstavce 6 se nevztahuje povinnost provádět inventuru podle odstavce 5.".

8. Za § 6a se vkládá nový § 6b, který včetně nadpisu zní:

"§ 6b
Vedení evidence při zacházení s návykovými
látkami, přípravky nebo prekursory bez povolení k zacházení

(1) Při zacházení s návykovými látkami, přípravky obsahujícími návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo č. 5 zákona nebo prekursory u osob uvedených v § 5 odst. 7 nebo v § 6 odst. 3 zákona se vedou evidenční záznamy.

(2) Vzor listu evidenční knihy stanoví příloha č. 5 této vyhlášky.".

9. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Při skladování návykových látek, přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo č. 5 zákona nebo prekursorů na základě povolení k zacházení s nimi, pokud nejde o postup podle § 5, 6, 6a nebo § 7, se vedou evidenční záznamy o skladování návykových látek, přípravků nebo prekursorů.".

10. V § 9 odst. 1 věta první zní: "Dokumentaci zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami tvoří:".

11. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova "přípravků a prekursorů (§ 14 zákona)" nahrazují slovy "přípravků, prekursorů (§ 14 zákona) a pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona".

12. V § 9 odst. 1 písm. e) se slova "přípravku nebo prekursoru" nahrazují slovy "přípravku, prekursoru nebo pomocných látek uvedených v příloze č. 10 zákona".

13. V § 9 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)   veškerá úřední rozhodnutí (§ 16 odst. 6 zákona) týkající se registrace výrobců, vývozců, dovozců a prodejců pomocných látek a veškerá rozhodnutí, včetně rozhodnutí přijatých příslušnými orgány zemí Evropských společenství nebo třetích zemí, týkajících se jejich vývozu nebo dovozu,".

14. V § 9 odst. 1 písmena i), j) a l) včetně poznámek pod čarou č. 2c) a 2d) znějí:

"i)   stejnopisy hlášení (§ 26 až 30 a § 43 zákona),
j)   obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy, přepravní a jiné dodací doklady, seznamy zboží, administrativní dokumenty, dodací listy, celní doklady, které obsahují dostatečné informace pro spolehlivou identifikaci: názvu návykových látek nebo prekursorů, jak jsou uvedeny v přílohách zákona, množství a hmotnosti návykových látek, názvu a množství přípravků obsahujících návykové látky, názvu a množství přípravků obsahujících efedrin nebo přípravků obsahujících pseudoefedrin v množství větším než 30 mg v jednotce lékové formy, množství a hmotnosti prekursorů, v případě směsi množství a hmotnost výrobků a rovněž množství a hmotnost nebo procentuální podíl prekursorů, které jsou ve výrobku obsaženy [nezahrnuje výrobky podle § 1 odst. 2 písm. b) zákona], jména a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmy nebo názvu a sídla právnické osoby, které zacházejí s návykovými látkami, přípravky a prekursory,2c)
l)   vyplněné prohlášení odběratele podle zvláštního právního předpisu2d) na prekursory a pomocné látky uvedené v příloze č. 10 zákona.

2c)   Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/ /2002.
2d)   Nařízení Komise (ES) č. 1485/96, ve znění směrnice Komise 93/46/EHS a nařízení Komise (ES) č. 1533/2000.".

15. V § 9 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  vydané registrace (§ 16 odst. 1 zákona), obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy, přepravní a jiné dodací doklady, seznamy zboží, administrativní dokumenty, dodací listy, celní doklady, které obsahují dostatečné informace pro spolehlivou identifikaci: názvu pomocných látek, jak jsou uvedeny v přílohách zákona, množství a hmotnosti pomocných látek, v případě směsi množství a hmotnost výrobku a rovněž množství a hmotnost nebo procentuální podíl pomocných látek, které jsou ve výrobku obsaženy, jména a bydliště podnikající fyzické osoby nebo obchodní firmy nebo názvu a sídla právnické osoby, které zacházejí s pomocnými látkami včetně konečného příjemce.2c)".

16. V § 9 odst. 2 se slova "kopie lékařských předpisů" nahrazují slovy "první průpisy lékařských předpisů, případně i první listy lékařských předpisů" a slova "kopie žádanky" se nahrazují slovy "první průpis žádanky".

17. V § 9 odst. 3 se slova "bloky použitých receptů3)" nahrazují slovy "všechny druhé průpisy použitých receptů3)" a slova "bloky použitých žádanek4)" se nahrazují slovy "první listy a všechny druhé a třetí průpisy použitých žádanek4)".

18. V § 10 se na konci textu doplňuje věta "V případě pomocných látek zápisy a protokoly podle § 9 odst. 1 písm. d) a e) podepisuje osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo za fyzickou osobu nebo osoba jimi písemně pověřená.".

19. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5) zní:

"§ 11
Uchovávání dokumentace

(1) Dokumentace se ukládá tak, aby bylo zabráněno její ztrátě, zničení nebo odcizení a možnosti jejího zneužití.

(2) Dokumentace vztahující se k zacházení

a)   s návykovými látkami a přípravky s jejich obsahem se uchovává po dobu 5 let (§ 33 odst. 1 zákona) od pořízení dokumentu, popřípadě od posledního záznamu v něm podle toho, která z těchto skutečností nastala později,
b)   s prekursory a pomocnými látkami se uchovává po dobu nejméně 3 let5) (§ 33 odst. 1 zákona) od konce kalendářního roku, v němž se zacházení uskutečnilo.

5)   Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.".

20. Příloha č. 1 této vyhlášky se zrušuje.

21. V příloze č. 5 této vyhlášky se slova "1 gram" nahrazují slovem "gram".

22. Příloha č. 7 této vyhlášky se zrušuje.

23. Za přílohu č. 7 se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 304/1998 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 304/1998 Sb.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

E-shop

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.