Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


362

ZÁKON

ze dne 20. května 2004,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČáST PRVNĺ
Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 223/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovo "prekursory" vkládají slova "a pomocnými látkami1a)".Poznámka pod čarou č. 1a) zní:


"1a)   Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1116/2001.".

2. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  v jiných výrobcích, pokud složení těchto výrobků je takové, že prekursory a pomocné látky v nich obsažené nemohou být snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby, které stanoví bezprostředně závazný předpis Evropských společenství.1a)".

3. V § 2 písm. c) se slova "roztok nebo směs" nahrazují slovy "roztok, směs nebo přírodní produkt".

4. V § 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "jakož i směs nebo přírodní produkt v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující alespoň jednu takovou látku, kromě látek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona,1a)".

5. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámek pod čarou č. 2a) až 2c) znějí:

"g) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka, s výjimkou listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin, kokain a jiné ekgoninové alkaloidy,2a)
h)   konečným příjemcem látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona každá fyzická osoba nebo právnická osoba podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,2b)
i)   uváděním na trh dodání látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona vyrobených v zemích Evropského společenství třetí straně nebo do volného oběhu v zemích Evropského společenství, a to za úplatu nebo bezplatně,
j)   vývozem nebo dovozem návykových látek a přípravků je obsahujících jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.2a),2c)

2a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.
2b)  Čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92. Ú
2c)  mluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.".Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2d), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

6. Nadpis § 3 zní: " Zacházení s návykovými látkami a přípravky".

7. V § 3 odst. 1 se slova "látkami, přípravky a prekursory" nahrazují slovy "látkami a přípravky" a slova "látek, přípravků a prekursorů" se nahrazují slovy "látek a přípravků".

8. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d) zní:

"§ 3a
Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

(1) Zacházením s prekursory se rozumí

a)   výroba prekursorů a jejich uvádění na trh včetně činností s tím souvisejících,
b)   vývoz, dovoz a tranzit prekursorů uvedených v bezprostředně závazném předpise Evropských společenství2d) z nebo do celního území Evropského společenství.

(2) Zacházením s pomocnými látkami se rozumí

a)   výroba a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona nebo jejich směsí, s výjimkou manganistanu draselného,
b)   vývoz pomocných látek uvedených v bezprostředně závazném předpise Evropských společenství2d) z celního území Evropských společenství, dovoz těchto látek do uvedeného celního území nebo tranzit těchto látek přes uvedené celní území.

(3) K zacházení s pomocnými látkami je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon dále jinak.


2d)  Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 2d) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2e), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 5 odst. 7 se slova "hygienické laboratoře" nahrazují slovy "laboratoře zdravotních ústavů".

10. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona za účelem jejich dodání osobám uvedeným v odstavci 7.".

11. V § 6 odst. 2 se za slova "samostatné působnosti" vkládají slova " , osob zastupujících v celním řízení,5b),5c) skladových deponentů5c)".Poznámky pod čarou č. 5b) a 5c) znějí:


"5b) § 107 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5c)  Čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 5b) a 5c) se označují jako poznámky pod čarou č. 5d) a 5e), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 8 odst. 3 se číslo "2" nahrazuje číslem "5" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení vydáno i na kratší dobu.".

13. V § 8 odst. 10 se za slova "v žádosti o povolení k zacházení," vkládají slova "a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,5c)".

14. V § 8 se na konci odstavce 11 doplňuje věta "Žádost o zrušení povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".

15. V § 9 odst. 4 se věta čtvrtá zrušuje.

16. V § 12 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5f) zní:

"(2) Pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou manganistanu draselného, mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.5f)


5f) Nařízení Komise (ES) č. 1485/96 ze dne 26. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení odběratele o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1533/2000.".
Poznámka pod čarou č. 5e) se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

  17. V § 12 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5g) znějí:

"(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na osoby, které hodlají předat nebo prodat pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství stanovené Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

(4) Osoby, které hodlají vyrábět, dovážet, vyvážet, předávat nebo prodávat prekursory a pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, jsou povinny zabezpečit, aby tyto látky byly před svým uvedením na trh opatřeny štítkem. Na štítku musí být uveden název látky, který musí odpovídat přílohám tohoto zákona,5g) a může být na něm uvedeno i její obvyklé obchodní označení; obdobné označení se vyžaduje i při tranzitu prekursorů a pomocných látek (§ 23).


5g)  Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.".

18. V § 15 písm. a) se slova "látky, přípravky a prekursory" nahrazují slovy "látky a přípravky".

19. V § 15 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"b)  dovážet a vyvážet prekursory a pomocné látky z důvodů uvedených v bezprostředně závazném předpisu Evropských společenství,7a)

7a)   Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

20. Nadpis § 16 zní: " Registrace výrobců, vývozců, dovozců a osob uvádějících na trh pomocné látky".

21. V § 16 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7b) zní:

"(1) Osoby, které hodlají vyrábět, vyvážet, dovážet, uvádět na trh nebo se hodlají zabývat tranzitem pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu draselného, a osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jsou povinny podle zvláštního právního předpisu7b) se před zahájením činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.


7b)   Čl. 2a odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.".

22. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7c) zní:

"(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.7c)


7c)   Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterou se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/ /2002.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

23. V § 16 odst. 3 se slova "a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem" zrušují.

24. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne u osob uvedených v odstavci 1 o zamítnutí žádosti o registraci nebo o pozastavení, odejmutí nebo zrušení již vydané registrace

a)   při zjištění nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o registraci,
b)   při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo
c)   pokud byl držitel registrace pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.".

25. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která dosáhla vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, lékařství, veterinárního lékařství nebo v oboru chemicko-technologickém.".

26. Nadpis § 20 zní: " Vývoz návykových látek a přípravků s jejich obsahem".

27. V § 20 odst. 1 se slova "látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek v případech uvedených v odstavci 3" nahrazují slovy "látek a přípravků".

28. V § 20 se odstavec 3 zrušuje.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

29. V § 20 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " ; přitom nesmí být překročen limit stanovený Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek pro zemi dovozu8a)".Poznámka pod čarou č. 8a) zní:


"8a)   Vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.
Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.".

30. V § 20 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

31. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8b) až 8k) znějí:

"§ 20a
Vývoz prekursorů

(1) Při vývozu prekursorů se postupuje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.8b)

(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá oznámení o předpokládaném vývozu podle zvláštního právního předpisu8c),8d) a zašle jej státu, do kterého má být vývoz uskutečněn. Na základě vyjádření příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví o vydání vývozního povolení.8e)

(3) Rozhodnutí o žádosti o vývozu mimo členské státy Evropského společenství musí Ministerstvo zdravotnictví vydat do 15 pracovních dnů od data, kdy obdrží odpověď příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn.8f),8g)

(4) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání vývozního povolení nebo o odejmutí již vydaného vývozního povolení, pokud se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo pokud jde o případ stanovený bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.8h)

(5) Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení pozastaví nebo zruší, pokud existují důvody podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.8i)

§ 20b
Vývoz pomocných látek

(1) Při vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona se postupuje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství8j),8k) a podle § 20a tohoto zákona obdobně.

(2) V případě vývozu manganistanu draselného nebo anhydridu kyseliny octové v množství nad limit stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se postupuje takto:

a)   fyzická nebo právnická osoba je povinna sdělit tuto skutečnost Ministerstvu zdravotnictví,
b)   Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto sdělení vystaví oznámení o předpokládaném vývozu podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství8c),8d) a zašle jej státu, do kterého má být vývoz uskutečněn,
c)   vyjádření příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, nebo Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek sdělí Ministerstvo zdravotnictví fyzické nebo právnické osobě, která hodlá vyvézt manganistan draselný nebo anhydrid kyseliny octové, a dále Ministerstvu průmyslu a obchodu.

8b)   Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č.  988/2002.
8c)   Čl. 12 odst. 10 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami vyhlášené pod č. 462/1991  Sb.
Rezoluce č. 20/4 z roku 1998 Zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o drogách.
8d)   Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení   Rady (ES) č. 988/2002.
8e)   Článek 4a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
8f)   Čl. 4a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
8g)   Čl. 4a odst. 9 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
8h)   Čl. 4a odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
8i)   Čl. 4a odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
8j)   Články 2 a 3 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.
8k)   Články 5 a 5a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.".

32. V § 21 nadpis zní: " Dovoz návykových látek a přípravků s jejich obsahem".

33. V § 21 odst. 1 se slova "látek, přípravků a prekursorů" nahrazují slovy "látek a přípravků".

34. V § 21 odst. 3 se věty první a druhá zrušují.

35. V § 22 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Změny údajů uvedených v žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení je fyzická nebo právnická osoba povinna písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.".

36. V § 22 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova "nebo na žádost dovozce se může vydat i na dobu kratší" a věta druhá se nahrazuje větou "Dobu platnosti vývozního povolení stanoví Ministerstvo zdravotnictví podle doby platnosti dovozního povolení státu, na jehož území má být vývoz uskutečněn, pokud vývozce nepožádá o dobu kratší.".

37. V § 22 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Při vývozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá vývozní povolení podle § 20, 20a a 20b tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.

(6) Při dovozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu s ekonomickými účinky podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá dovozní povolení podle § 21 tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.".Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

38. V § 22 odstavec 7 zní:

"(7) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení, o pozastavení, odejmutí nebo zrušení vývozního povolení nebo dovozního povolení, pokud se jedná o

a)   nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,
b)   uvedení nepravdivých údajů nebo nedoplnění neúplných údajů v žádosti o vývozní povolení nebo dovozní povolení ve stanovené lhůtě,
c)   porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo
d)   držitele povolení k zacházení pravomocně odsouzeného za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.".

39. V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.".

40. V § 26 odst. 1 se za slova "předávat Ministerstvu zdravotnictví" vkládají slova "na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)".Poznámka pod čarou č. 10a) zní:


"10a)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 10a) až 10c) se označují jako poznámky pod čarou č. 10b) až 10d), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

41. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; výše uvedené odhady mohou být upraveny10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek,2a)".Poznámka pod čarou č. 10b) zní:


"10b)   Čl. 19 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 10b) až 10d) se označují jako poznámky pod čarou č. 10c) až 10e), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

42. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, a osoby, u kterých se pro jejich činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3, jsou povinny informovat neprodleně Ministerstvo zdravotnictví

a)   o odcizení návykových látek, přípravků a prekursorů,
b)   o zvláštních okolnostech, například o neobvyklých objednávkách a transakcích s těmito látkami,
c)   na základě jeho žádosti o dalších podrobnostech vztahujících se k činnostem, které jsou předmětem povolení k zacházení.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

43. V § 26 odst. 4 se slova "1 měsíce" nahrazují slovy "30 dnů".

44. § 27 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10c) zní:

"§ 27
Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu

(1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat krajskému úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Při ukončení činnosti lékárny10c) je osoba, která tuto činnost provozovala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti krajskému úřadu mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.


10c)   Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 10c) až 10e) se označují jako poznámky pod čarou č. 10d) až 10f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

45. V § 27a odst. 1 se slova "okresní nebo městské veterinární správě" nahrazují slovy "krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze" a na konci odstavce 1 se doplňuje věta "Hlášení se podává na formuláři vydaném příslušnou veterinární správou písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)".

46. V § 27a odst. 2 se slova "Okresní a městské veterinární správy" nahrazují slovy "Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze".

47. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 10f) zní:

"§ 28
Ohlašovací povinnost výrobců, vývozců, dovozců a osob uvádějících na trh pomocné látky

(1) Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou osob uvádějících na trh pomocné látky, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a)   do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona,
b)   do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na  které se vyžaduje  vývozní povolení,10e)
c)   na jeho žádost další podrobné informace o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek,
d)   veškeré informace o odcizených pomocných látkách a o dalších okolnostech podle zvláštního právního předpisu.10f)

(2) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje registrace, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna předat do 30 dnů od ukončení této činnosti Ministerstvu zdravotnictví mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a).

(3) Hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)


10f)   Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č.  900/92.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 10f) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10g), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

48. § 29 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10g) a 10h) zní:

"§ 29
Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)

a)   do konce května
1.  výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
2.  odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,
b)   v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,
c)   do konce prosince příslušného kalendářního roku
1.  výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)
2.  množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.

10g)   Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
10h)   Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 10g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 10i), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

49. Na konci § 30 se doplňuje věta "Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)".

50. § 31 včetně nadpisu zní:

"§ 31
Forma hlášení

(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví, s výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na formulářích vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze, a s výjimkou hlášení podle § 29, a to písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem.".

51. Nadpis § 32 zní: " Evidence a dokumentace".

52. V § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 7, které včetně poznámek pod čarou č. 10j) až 10l) znějí:

"(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba je povinna dokumentovat každé uvádění na trh prekursorů uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.5f)

(3) O vývozu, dovozu a tranzitu pomocných látek se vedení evidence řídí bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.10j)

(4) O výrobě a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou manganistanu draselného, se vede evidence.

(5) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství dokumentovat výrobu, vývoz,10k) dovoz,10k) tranzit10k) a každé uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu draselného.

(6) Povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení odběratele5f) a evidenci se nevztahuje na osoby uvádějící na trh pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona v případě, že jejich celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství stanovená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Dále se povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení odběratele5f) nevztahuje na osoby uvádějící na trh manganistan draselný.

(7) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10l) dokumentovat každý vývoz pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona.


10j)   Čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
10k)   Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č.  900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.
10l)   Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.".
Dosavadní odstavec 2 se zrušuje a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 8.

53. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňují slova "po dobu 5 let, a v případě prekursorů a pomocných látek  po  dobu  nejméně  3 let10m)".Poznámka pod čarou č. 10m) zní:


"10m)   Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.".

54. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě vykonávají pověření zaměstnanci

a)   Ministerstva zdravotnictví,
b)   Policie České republiky,
c)   krajů zařazení do krajského úřadu,
d)   celních orgánů pouze ve věcech týkajících se pěstování máku setého a konopí,
e)   krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze pouze ve věcech veterinární péče

(dále jen "inspektoři").".

55. V § 34 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pro účely kontroly pěstování máku setého nebo konopí poskytují katastrální úřady celním orgánům údaje z katastru nemovitostí bezplatně.".

56. Hlava osmá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10n) až 10p) zní:

"Hlava VIII
Sankce

§ 36
Správní delikty

(1) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace k zacházení s pomocnými látkami (§ 3a odst. 2), bez této registrace,
b)   vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 4), bez tohoto povolení,
c)   uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8),
d)   nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů, které uvedla v žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, nebo ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8 odst. 9 a 11),
e)   neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo osoby plnící její funkci nebo ukončení jeho funkce (§ 9 odst. 9),
f)   neustanoví novou odpovědnou osobu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy stávající odpovědná osoba přestala splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu funkce a nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu odpovědné osoby uvedené v povolení k zacházení (§ 9 odst. 10),
g)   nedodrží při skladování návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i zařízení k jejich výrobě, povinnosti podle § 10,
h)   předá nebo prodá návykové látky, přípravky a prekursory osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, nebo na tyto osoby převede práva spojená s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 12 odst. 1),
i)   předá nebo prodá pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle zvláštního právního předpisu5f) (§ 12 odst. 2),
j)   vyrábí, dováží, vyváží nebo prodává prekursory nebo pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona a nezabezpečí označení těchto látek před jejich uvedením na trh štítkem s uvedením jejich názvu (§ 12 odst. 4),
k)   neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadů je obsahujících podle § 14,
l)   umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech7) (§ 15 písm. a),
m)   zasílá návykové látky, přípravky a prekursory poštou jako obyčejné zásilky, prostřednictvím poštovních schránek nebo osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami (§ 15 písm. c),
n)   nesplní před zahájením činnosti povinnost registrace nebo v žádosti o registraci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 16),
o)   nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů uváděných pro udělení registrace (§ 16 odst. 4) nebo skutečnost, že přestává vykonávat činnost, která byla předmětem registrace (§ 16 odst. 5),
p)   vyveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem, prekursory nebo pomocné látky bez vývozního povolení (§ 20, 20a a 20b),
q)   uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v případě vývozu manganistanu draselného nebo anhydridu kyseliny octové [§ 20b odst. 2 písm. a)],
r)   doveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez dovozního povolení (§ 21),
s)   uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení (§ 22),
t)   pěstuje (§ 24) druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka),
u)   doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo bez vývozního povolení (§ 25),
v)   nesplní ohlašovací povinnosti nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 26),
w)   nesplní ohlašovací povinnost při zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, k němuž se nevyžaduje povolení k zacházení (§ 26 odst. 2),
x)   nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 30),
y)   neplní povinnost evidence a dokumentace podle § 32 a 33 tohoto zákona,
z)   neplní kontrolní povinnost nebo oznamovací povinnost podle § 35.

(2) Provozovatel lékárny se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nepředá krajskému úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona (§ 27),
b)   uvede v ročním hlášením o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, za uplynulý kalendářní rok (§ 27) nepravdivé nebo neúplné údaje,
c)   při ukončení činnosti lékárny nepředá krajskému úřadu mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.

(3) Provozovatel lékárny nebo distributor léčiv se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní povinnost (§ 27a odst. 1) nahlásit do 10. ledna kalendářního roku příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok,
b)   uvede v hlášení (§ 27a odst. 1) o odběru přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok nepravdivé nebo neúplné údaje.

(4) Osoba registrovaná10n) u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejce pomocných látek, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nepředá Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona [§ 28 odst. 1 písm. a)],
b)   nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)],
c)   uvede v hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje [§ 28 odst. 1 písm. a)],
d)   uvede v měsíčním hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)], nepravdivé nebo neúplné údaje,
e)   nepředá Ministerstvu zdravotnictví informace o odcizených pomocných látkách a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,10n) zejména o neobvyklých objednávkách nebo transakcích s pomocnými látkami, které mohou vést k podezření, že tyto látky určené pro dovoz, vývoz nebo tranzit mohou být zneužity pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek [§ 28 odst. 1 písm. d)],
f)   při ukončení činnosti nepředá do 30 dnů od ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v § 28 odst. 1 písm. a) nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.

(5) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 29,
b)   uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

§ 37
Pokuty

(1) Za správní delikty podle § 36 odst. 1 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), t), u), v), w), x), y) a z),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c), q) a s),
c)   10 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), p) a r).

(2) Za správní delikty podle § 36 odst. 2 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a) a c),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

(3) Za správní delikty podle § 36 odst. 3 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

(4) Za správní delikty podle § 36 odst. 4 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), e) a f),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c) a d).

(5) Za správní delikty podle § 36 odst. 5 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a)   500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

§ 38
Propadnutí věci

(1) Za správní delikt podle § 36 lze právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uložit též propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek, zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, určených nebo užitých k jeho spáchání, pokud právnické osobě náleží.

(2) Při uplatnění sankce propadnutí věci podle odstavce 1 se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení povinnosti způsobilo nebo mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a‚>;k době, po kterou k porušování povinnosti docházelo.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 39

(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí přestupku tím, že

a)   nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,
b)   uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

§ 40
Společná ustanovení o sankcích

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaného ve zdravotnickém zařízení, a správní delikt podle § 36 odst. 4 v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(5) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaný ve zdravotnickém zařízení a správní delikt podle § 36 odst. 2 písm. a), b) a c) v prvním stupni projednává krajský úřad.

(6) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává celní orgán.

(7) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 3 písm. a) a b) v prvním stupni projednává příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze.

(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10o) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(9) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.

(10) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními orgány, příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.

(11) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10p)


10n)   Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
10o)   § 2 obchodního zákoníku.
10p)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

57. Za § 41 se vkládá nový § 41a, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní:

"§ 41a

Na fyzické osoby a právnické osoby při zacházení s prekursory a pomocnými látkami v celních skladech a svobodných obchodních zónách11a) se nevztahují ustanovení § 4, 16, 20a, 20b, 26 a 28 tohoto zákona.


11a)   Článek 18 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, vyhlášené pod č. 462/1991 Sb.".

58. § 42 včetně poznámky pod čarou č. 11b) zní:

"§ 42

Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek, prekursorů a pomocných látek podle příloh tohoto zákona.5g) V případě hromadně vyráběných léčivých přípravků11b) se jejich názvy označují jen registrovaným názvem.


11b)   Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

59. V § 43 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Celní orgány jsou povinny předávat Policii České republiky jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a)   hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b)   hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.

(4) Celní orgány jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a)   hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b)   hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,
c)   hlášení podle § 29 písm. c) do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.

(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje

a)   podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b)   podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
c)   podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství.

(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje

a)   podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b)   podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.".Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 7.

60. V § 43 odst. 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)  informují průběžně příslušný krajský úřad o porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a o rozhodnutích vydaných na tomto základě.".

61. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11c) až 11n) zní:

"§ 43a
Působnost orgánů státní správy

(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek

a)   monitoruje pohyb vybraných pomocných látek, případně prekursorů, mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v rámci mezinárodních projektů,
b)   rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu v případech uvedených v § 40 odst. 5,
c)   poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek
1.  čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,11c) psychotropních látek11d) přílohy č. 5 tohoto zákona a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulé 3 měsíce,
2.  jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby, spotřeby, stavu zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11e)
3.  jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob, dovozu a vývozu psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11f)
4.  do 30. června odhad potřeby omamných látek,11g) psychotropních látek11h) a přípravků obsahujících tyto látky na následující kalendářní rok a jejich doplňky11i) během kalendářního roku,
d)   poskytuje Evropské komisi jednou za rok údaje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)
e)   vykonává působnost v oblasti prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,11k)
f)   spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.

(2) Policie České republiky

a)   informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví podle tohoto zákona,11j) zejména o pokusech odcizení a odcizení návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,
b)   do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu zdravotnictví přehled o odňatých11l) množstvích prekursorů a pomocných látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.11j)

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a)   spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství11m),11n) před vydáváním licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu manganistanu draselného a anhydridu kyseliny octové a všeobecného vývozního povolení na pomocné látky uvedené v příloze č.  11 tohoto zákona,
b)   do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu zdravotnictví přehled uskutečněných dovozů a vývozů pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona.

(4) Celní orgány

a)   informují Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona,11j) zejména o případech zajištění11o) návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,
b)   do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílají Ministerstvu zdravotnictví přehled o zajištěných11o) množstvích prekursorů a pomocných látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)
c)   doplňují podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství11p) v případě prekursorů a pomocných látek údaje na vývozním povolení,
d)   kontrolují vyvezená množství pomocných látek přílohy č. 11 tohoto zákona, zda nepřesahují limity stanovené Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou,
e)   poskytují informace o dovozu nebo vývozu návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek Ministerstvu zdravotnictví.

11c)   Čl. 1, 2, 13, 20 a 25 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11d)   Čl. 1 a 2 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.
11e)   Čl. 1, 2, 13, 20 a 27 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11f)   Čl. 1, 2, 3, 12 a 16 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989  Sb.
11g)   Čl. 1, 12 a 19 vyhlášky č. 47/1965 Sb.
11h)   Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1981/7.
Implementace Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971.
Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1991/44.
Prevence úniku psychotropních látek seznamu III a IV Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971 do nezákonných kanálů při mezinárodním obchodování.
11i)   Čl. 12 odst. 4 a odst. 5 a čl. 19 odst. 3 vyhlášky č. 47/ /1965  Sb.
11j)   Čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
11k)   Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.
11l)   § 79 trestního řádu.
11m)   Čl. 5a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.
11n)   Článek 5 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Rady (EHS) č.  900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/ /2002.
11o)   § 309 až 312 zákona č. 13/1993 Sb.
11p)  Čl. 4a odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.".

 62. V § 44 odst. 1 se za slova "§ 16" doplňují slova "odst. 1 až 5".

63. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" doplňuje do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Amineptin" a do sloupce "Chemický název" slovo "7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo…[a,d]…cyklohepten-5-ylamino)…heptanová kyselina".

64. Přílohy č. 9 až 11 znějí:

"Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

Příloha č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb.

Příloha č. 11 k zákonu č. 167/1998 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz nejsou k dispozici v textové podobě)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1.   Zahájená řízení o registraci, která nebyla pravomocně ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2.   Zahájená řízení o pokutách, která nebyla pravomocně ukončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3.   Ohlašovací povinnost podle § 29 splní osoby poprvé za rok 2005.
4.   Odpovědná osoba ustanovená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za odpovědnou osobu podle tohoto zákona.

Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. IV

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992, zákona č. 23/1992, zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 1 se za slova "v přímé řídící působnosti" vkládají slova " , zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami".

2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Organizační součástí Ministerstva zdravotnictví je Inspektorát omamných a psychotropních látek.".

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud jde o § 34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o § 40 odst. 6, a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.