Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 358/2004 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 117, ze dne 9. 6. 2004

358

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb. a zákonem č. 255/2004 Sb.

ZÁKON
o opatřeních týkajících se dovozu , vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNĺ USTANOVENĺ

§ 1

(1) Tento zákon stanoví podmínky, za kterých se provádí zásah celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství (dále jen "Společenství") podle bezprostředně závazného právního předpisu Společenství.1)

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

a)   zajistit zboží, o němž má důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,
b)   zajistit zničení zboží,
c)   vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
d)   projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zásahem celního úřadu úkony prováděné celním úřadem podle tohoto zákona,
b)   humanitárními účely činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

§ 3

zrušen

ČÁST DRUHÁ
PODÁVÁNĺ ŽÁDOSTI O ZÁSAH CELNĺHO ÚŘADU

§ 4
Podání žádosti o zásah celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Majitel práva2) podává žádost o zásah celního úřadu (dále jen "žádost") Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen "celní ředitelství"), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má zásah provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.

(2) Žádost se podává na předepsaném formuláři.3)

(3) V případě, že řízení zahájené podle § 11 bude přerušeno kvůli konání nebo opomenutí ze strany majitele práva, nebo v případě, že o předmětném zboží bude následně ověřeno, že není zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, anebo pokud majitel práva použije údaje uvedené v § 11 odst. 1 k jiným účelům než k podání určovací žaloby podle občanského zákoníku nebo k uplatnění § 14 odst. 1, přejímá majitel práva odpovědnost vůči osobám podílejícím se na zásahu4) a uhradí všechny náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem. Bylo-li zjištěno podle věty prvé, že předmětné zboží je zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí tyto náklady při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží. Celní ředitelství zašle majiteli práva písemně, nebo pokud o to majitel práva požádá, elektronicky sdělení podepsané podle zvláštního zákona,5) (dále jen "elektronicky") s uvedením částky, kterou je povinen uhradit na základě prohlášení6) učiněného písemně nebo elektronicky, s uvedením čísla účtu, na který má být částka uhrazena.

§ 5 až 8

zrušeny

ČÁST TŘETĺ
ODHALENĺ ZBOŽĺ, JEHOŽ VÝROBOU NEBO ÚPRAVOU BYLA PORUŠENA PRÁVA
K DUŠEVNĺMU VLASTNICTVĺ, PŘI PROVÁDĚNĺ CELNĺHO DOHLEDU

§ 9

(1) Celní úřad, který zajistil zboží při provádění celního dohledu7) v době, kdy ještě nebyla podána žádost, sdělí bezodkladně majiteli práva, pokud je mu znám, písemně nebo elektronicky, zjištěnou skutečnost o možném porušení jeho práva, aby mohl podat žádost podle § 4, a údaje pouze o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze. Obdobně postupuje v případě, kdy je celnímu úřadu předáno zboží jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu.8)

(2) Celní úřad může zajistit zboží podle odstavce 1 osobě, u které bylo zjištěno, bez ohledu na práva třetích osob. Celní úřad vydá o zajištění zboží rozhodnutí a doručí je osobě, které bylo zboží zajištěno. Proti rozhodnutí o zajištění zboží se může osoba, které bylo zboží zajištěno, odvolat ve lhůtě uvedené v rozhodnutí, na kterou bylo zajištěno, ode dne doručení.

(3) Zajištěné zboží může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží rozhodnutím zajištěno, a uložit jí, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(4) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění zboží, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. Není-li zajištěné zboží na výzvu celnímu úřadu vydáno, může být tomu, kdo je má u sebe, odňato. O vydání, popřípadě odnětí zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, popřípadě které bylo zboží odňato, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.

(5) Nelze-li u zajištěného zboží uložit sankci propadnutí nebo ochranné opatření zabráním zboží v řízení o přestupku nebo v řízení o správním deliktu, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, vrátí se osobě, které bylo zajištěno. Uplatní-li na toto zajištěné zboží právo jiná osoba a celní úřad má pochybnosti o tom, zda tato osoba nebo osoba, které bylo zboží zajištěno, je vlastníkem zboží, navrhne těmto osobám, aby svůj nárok uplatnily u soudu ve lhůtě, kterou jim k tomu poskytne.

§ 10

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ
PODMĺNKY PRO ZÁSAH CELNĺHO ÚŘADU

§ 11

(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti, a který zajistil zboží, zašle majiteli práva na jeho žádost písemně nebo elektronicky sdělení obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo, jméno, popřípadě jména podnikající fyzické osoby a adresu místa trvalého pobytu, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, a pokud jsou mu známa, i jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo příjemce a odesílatele, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, aby mohl uplatnit ochranu svého práva.9)

(2) Celní úřad může odebrané vzorky předat nebo zaslat majiteli práva na jeho výslovnou žádost pouze za účelem analýzy a usnadnění dalšího řízení.10)

(3) Majitel práva je povinen neprodleně písemně nebo elektronicky informovat celní úřad, že bylo zahájeno řízení o určení, zda jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví.11)

§ 12

zrušen

§ 13

(1) Má-li být uskladněno zajištěné zboží do jeho propuštění do navrženého celního režimu,12) uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží.13)

(2) Má-li být složena jistota,14) lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní zárukou.15) Předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou, se považuje za složení hotovosti na účet celního úřadu.

§ 14
Nakládání se zbožím, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Jestliže bylo zajištěno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva majitele k duševnímu vlastnictví, celní úřad na jeho žádost rozhodne o zničení zboží a zajistí zničení pod dohledem tří celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, který podepíší všichni tři celníci a v němž se uvede též množství a popis zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda bylo právo k duševnímu vlastnictví porušeno,16) za předpokladu, že

a)   majitel práva do deseti pracovních dnů nebo do tří pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zajištěno zboží, informuje písemně nebo elektronicky celní úřad, že jde o zboží, jehož výrobou nebo úpravou je porušeno jeho právo k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta,17) vlastníka nebo držitele zboží učiněný písemně nebo elektronicky se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tuto informaci písemně nebo elektronicky přímo celnímu úřadu. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti zničení, považuje se tento souhlas za přijatý. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších deset pracovních dnů,
b)   před zničením se odeberou vzorky, které celní úřad uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení, a
c)   zničení se provede na náklady a odpovědnost deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží.

(2) Rozhodne-li pravomocně soud, že se jedná o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,18) nebo jde-li o zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, a které bylo přenecháno ve prospěch státu, a deklarant, vlastník nebo držitel je sám nezničil,19) a nebylo-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání tohoto zboží, celní úřad zajistí zničení tohoto zboží na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Není-li celnímu úřadu vlastník nebo držitel zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví znám, nebo není-li zjištěn, zajistí celní úřad jejich zničení na náklady majitele práva.

(3) Rozhodne-li pravomocně soud, že před dalším nakládáním s padělky20) postačí z nich odstranit ochranné známky,21) celní úřad zajistí jejich odstranění a zničení na náklady deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží. Bylo-li v takovém případě vysloveno propadnutí nebo zabrání padělku, celní úřad zajistí odstranění ochranných známek za podmínek uvedených v odstavci 4 písm. a) a jejich zničení podle odstavce 4 písm. c).

(4) Celní úřad na náklady pachatele přestupku nebo správního deliktu zajistí

a)   se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky odstranění ochranných známek z propadlých nebo zabraných padělků podle rozhodnutí soudu, a to tak, aby s nimi bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem,
b)   se souhlasem majitele práva učiněným písemně nebo elektronicky5) provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo
c)   zničení propadlého nebo zabraného zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a), odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene b).

(5) Není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 a 23, nebo se ji nepodařilo postihnout, celní úřad zajistí zničení zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo v řízení o přestupku, popřípadě v řízení o správním deliktu vysloveno zabrání, na náklady majitele práva.

(6) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle odstavce 4 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro zajištění humanitárních potřeb, a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 7. K humanitárním účelům nelze bezúplatně převést padělky, které jsou zjevně zdravotně závadné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb, s přihlédnutím k pořadí došlých žádostí.

(7) Přejímajícími organizacemi mohou být

a)   organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, zřízené za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství,23) nebo
b)   jiné právnické osoby,24) pokud splňují tyto podmínky:
1.  nebyly zřízeny za účelem podnikání,
2.  předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),
3.  poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a
4.  doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále.25) Splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, k jehož úhradě bylo povoleno podle zvláštního právního předpisu26) jeho splácení ve splátkách.

(8) Přejímající organizace je povinna

a)   přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,
b)   za podmínek stanovených celním ředitelstvím a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek podle odstavce 4 písm. a) nebo provedení jiných úprav způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. b) a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle odstavce 4 písm. c),
c)   zajistit označení všech upravených padělků nápisem "humanita" neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,
d)   evidovat a archivovat doklady o příjmu padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů upravující evidenci a archivaci stanovených dokladů.27)

(9) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel a přejímající organizace podle odstavce 7 písemnou smlouvu, která musí kromě obvyklých podstatných náležitostí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků, podmínky celního ředitelství podle odstavce 8 písm. b) a dále ustanovení o smluvní pokutě28) pro případ porušení závazku o bezúplatném převodu padělků výhradně pro humanitární účely a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.

(10) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.

§ 14a

(1) Stát neodpovídá za škodu,29) která vznikla

a)   majiteli práva tím, že celním úřadem nebylo odhaleno zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví nebo toto zboží bylo propuštěno, anebo nebylo přijato opatření za účelem jeho zajištění,30) nejde-li o škodu, u níž se odpovědnost státu řídí zvláštním právním předpisem,31)
b)   osobám, jichž se úkony při zásahu celního úřadu týkají, jestliže při kontrole prováděné celním úřadem při celním řízení a před podáním nebo po přijetí žádosti, došlo ke ztrátě nebo škodě, nejde-li o škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem celního úřadu.

(2) Občanskoprávní odpovědnost majitele práva se řídí občanským zákoníkem.

ČÁST PÁTÁ
PŘESTUPKY A SPRÁVNĺ DELIKTY

HLAVA I
PŘESTUPKY

§ 15

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   podá celní prohlášení na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu32) nebo režimu vývozu,33)
b)   podá žádost na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,34)
c)   dosáhne porušením celních předpisů propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu35) nebo do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla,36) nebo jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu,
d)   přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, které uniklo celnímu dohledu a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
e)   nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím zajištěným podle tohoto zákona.

(2) Za přestupek lze uložit tyto sankce:

a)   pokutu,
b)   propadnutí zboží.

(3) K řízení o přestupku je v prvním stupni příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek zjištěn.

§ 16
Přestupky

(1) Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. e) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

(2) Za přestupek podle § 15 odst. 1 písm. c) a d) lze uložit pokutu

a)   do 1 000 000 Kč,
b)   do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,
c)   do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinnosti ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota zboží uplatněná podle zvláštního právního předpisu37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu37) částku 5 000 000 Kč. 

(4) Pokutu za přestupek podle § 15 odst. 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad příslušný k projednání přestupku dozvěděl o porušení tohoto zákona, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(5) Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty.

§ 17 a 18

zrušeny

§ 19
Propadnutí zboží

(1) Vedle pokuty nebo i samostatně lze též uložit propadnutí zboží, které náleží pachateli, a

a)   bylo ke spáchání přestupku užito nebo určeno, nebo
b)   bylo přestupkem získáno nebo bylo nabyto za zboží přestupkem získané.

(2) Propadnutí zboží lze uložit, i když je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze a závažnosti přestupku.

(3) Propadnutí zboží se uloží jen ve lhůtách uvedených v § 16 odst. 4.

§ 20
Zabrání zboží

(1) Nebyla-li za přestupek uložena sankce propadnutí zboží, rozhodne celní úřad, že se takové zboží zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat,
b)   nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela

a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) Celní úřad rozhodne, že se zboží zabírá, není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 odst. 1.

(3) O zabrání zboží nelze rozhodnout, jestliže od spáchání přestupku uplynulo 6 let.

§ 21 a 22

zrušeny

HLAVA II
SPRÁVNĺ DELIKTY

§ 23
Správní delikty

(1) Právnická osoba a fyzická osoba, která je podnikatelem, se při své podnikatelské činnosti dopustí správního deliktu tím, že

a)   podá celní prohlášení na propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu,
b)   podá žádost o propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
c)   dosáhne porušením celních předpisů propuštění zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu nebo do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla, nebo jeho umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu,
d)   přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, které uniklo celnímu dohledu a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
e)   nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím zajištěným podle tohoto zákona, popřípadě nedodrží podmínky pro nakládání se zbožím bezúplatně převedeným k humanitárním účelům.

(2) Za správní delikt lze uložit tyto sankce:

a)   pokutu,
b)   propadnutí zboží.

(3) K řízení o správním deliktu je v prvním stupni příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt zjištěn.

§ 24

(1) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. e) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

(2) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) a d) lze uložit pokutu

a)   do 1 000 000 Kč,
b)   do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,
c)   do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu35) částku 1 000 000 Kč. 

(4) O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle zvláštního právního předpisu částku 5 000 000 Kč. 

(5) Pokutu za správní delikt podle § 23 odst. 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se celní úřad příslušný k projednání přestupku dozvěděl o skutečnostech porušujících tento zákon, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(6) Sankci propadnutí zboží lze uložit samostatně nebo společně se sankcí pokuty.

§ 25 a 26

zrušeny

§ 27
Propadnutí zboží

(1) Propadnutí zboží, které náleží pachateli, lze uložit, pokud

a)   bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo
b)   bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží správním deliktem získané.

(2) Propadnutí zboží lze uložit, i když je jeho hodnota v nápadném nepoměru k povaze a závažnosti správního deliktu.

(3) Propadnutí zboží se uloží jen ve lhůtách uvedených v § 24 odst. 5.

§ 28
Zabrání zboží

(1) Nebyla-li za správní delikt uložena sankce propadnutí zboží, rozhodne celní úřad, že se takové zboží zabírá, jestliže

a)   náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo
b)   nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

(2) Celní úřad rozhodne, že se zboží zabírá, není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 23 odst. 1.

(3) O zabrání zboží nelze rozhodnout, jestliže od spáchání správního deliktu uplynulo 6 let.

HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 28a

(1) Vlastníkem propadlého a zabraného zboží se stává stát.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad, který je uložil. Příjem z pokut a z prodeje propadlého a zabraného zboží je příjmem státního rozpočtu.

(3) Pokuta uložená za přestupek nebo správní delikt podle tohoto zákona je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

§ 29, 29a a 30

zrušeny

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 31

(1) Náklady podle § 4 odst. 3 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení sdělení celního ředitelství o jejich výši. Není-li ve lhůtě předepsaná částka sdělená podle § 4 odst. 3 uhrazena, celní ředitelství ji majiteli práva předepíše rozhodnutím k úhradě.38)

(2) Náklady podle § 14 odst. 1 až 5 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(3) Náklady lze předepsat ve vztahu ke zboží a osobám uvedeným v ustanoveních, na něž odkazují odstavce 1 a 2, rozhodnutím pouze do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se celní ředitelství nebo celní úřad dozvěděl o

a)   pravomocném rozhodnutí soudu, že výrobou nebo úpravou zboží byla porušena práva k duševnímu vlastnictví,
b)   přijetí předběžného opatření soudu ke zničení zboží,
c)   posledních nákladech, vzniklých celnímu úřadu s udržováním zboží pod celním dohledem a se zničením zboží a jiným nakládáním se zbožím, které vznikly ve vztahu k danému zboží.

§ 31a

(1) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. To neplatí pro odvolání podané proti rozhodnutí o přestupcích a o správních deliktech.

(2) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí.39)

§ 31b

(1) Smluvní pokuty podle § 14 odst. 9 jsou příjmem státního rozpočtu.

(2) Ve věcech vybírání a vymáhání náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem, a nákladů na odnětí a zničení zboží postupují celní úřady obdobně podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků.40)

§ 31c

Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení před celními orgány správní řád.41)

§ 32 až 36

zrušeny

§ 41
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

* * *

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2000.

Zákon č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. září 2002.

Zákon č. 255/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.


1)   Nařízení Rady (ES) č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví opatření s cílem zakázat propouštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, režimu vývozu, zpětného vývozu nebo do některého režimu s podmíněným osvobozením od cla, publikované v Úředním věstníku ES L 341 ze dne 30. 12. 1994, str. 8 - 13, ve znění nařízení Rady (ES) č. 241/1999, publikovaného v Úředním věstníku ES L 027 2. 2. 1999, str. 1 - 5.
Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 týkající se celního zásahu proti zboží podezřelému z porušování určitých práv duševního vlastnictví a opatření, jež mají být přijata proti zboží, které prokazatelně taková práva porušilo, publikované v Úředním věstníku ES L 196, str. 7 - 14.
2)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
3)   Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
4)   Čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
5)   Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Článek 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
7)   Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
8)   Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Čl. 9 odst. 3, články 10 a 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č.  1383/2003.
10)   Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
11)   Čl. 10 druhý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
12)   Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
13)   Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
14)   Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
15)   § 313 až 322 obchodního zákoníku.
16)   Článek 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
17)   Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
19)   Článek 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
20)   Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
21)   Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
22)   Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
23)   Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.
24)   Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb., zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
25)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
26)   § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27)   Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
28)   § 544 a 545 občanského zákoníku.
29)   Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
30)   Článek 19 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
31)   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992  Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
32)   Články 79 až 83 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
33)   Články 161 a 162 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
34)   Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
35)   Čl. 182 odst. 1 první odrážka nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
36)   Čl. 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
37)   Body 19 až 25 v části I přílohy k vyhlášce č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.
38)   Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.
39)   Občanský soudní řád, soudní řád správní.
40)   § 59, 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právo ve zdravotnictví

Právo ve zdravotnictví

Jaroslav Svejkovský, Ladislav Řípa a kolektiv - C. H. Beck

Publikace přináší kvalitní, logicky členěný pohled na problematiku současného světa zdravotnictví. Autoři stručně, jasně a logicky vysvětlují situace, do kterých se dostává nejeden poskytovatel zdravotních služeb. Lékaři a sestry zde mohou najít informace, jak reagovat na nepříjemné ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.